xjb 1, got., Abkürzung: nhd. 662; ne. 662; Q.: Bi (340-380); B.: xjb Neh 7,15 D (ganz kursiv)

xjq 1, got., Abkürzung: nhd. 666; ne. 666; Q.: Bi (340-380); B.: xjq Neh 7,18 D (teilweise kursiv)

xkg 2, got., Abkürzung: nhd. 623; ne. 623; Q.: Bi (340-380); B.: xkg Neh 7,16 D (teilweise kursiv); Neh 7,30 D (ganz kursiv)

xl 1, got., Abkürzung: nhd. 630; ne. 630; Q.: Bi (340-380); B.: xl Neh 7,38 D

xnd 1, got., Abkürzung: nhd. 654; ne. 654; Q.: Bi (340-380); Q.: Bi (340-380); B.: xnd Neh 7,20 D