α

 

- (a), ἀν- (an), gr., Präf.: nhd. un..., ...los, ...leer; Vw.: s. -ᾶτος (ātos), -βαρής (bars), -βαρῶς (barōs), -βατος (batos), -βλεμής (blemḗs), -βελτερία (beltería), -βέλτερος (bélteros), -βελτερως (belterōs), -βουλία (bulía), -βουλος (bulos), -βυσσος (byssos), -γαμος (gamos), -γευστος (geustos), -γήρατος (gḗratos), -γναπτος (gnaptos), -γναφος (gnaphos), -γνοεῖν (gnoein), -γνοια (gnoia), -γνοούμενος (gnoúmenos), -γνοούντως (gnoúntōs), -γνώμων (gnṓmon), -γνῶν (gnōn), -γνώς (gnṓs), -γνωσία (gnōsía), -γράμματος (grámmatos), -γώνιος (gṓnios), -δάμαντινος (dámantinos), -δάμᾶς (dámas), -δαήμων (daḗmōn), -δαής (daḗs), -δάμᾶτος (dámatos), -δαστος (dastos), -δειπνος (deipnos), -δευκής (deukḗs), -δικεῖν (dikein), -δικία (dikía), -δικον (dikon), -δικος (dikos), -δικῶν (dikōn), -δῆλος (dēlos), -δήλως (dlōs), -δμής (dmḗs), -δμητος (dmētos), -διάλειπτος (adiáleiptos), -διαλείπτως (diáleiptōs), -δικεῖν (dikein), -δικία (dikía), -δικος (dikos), -δόκιμος (dókimos), -δόκιμως (dókimōs), -δρανής (dranḗs), -δραστος (drastos), -δυνατεῖν (dynatein), -δύνατα (dýnata), -δύνατος (dýnatos), -δυνατοῦν (dynatūn), -δυνάτως (dynátōs), -δῦτον (dyton), -δῦτος (dytos), -είδελος (eídelos), -εικής (eikḗs), ‑ζήμιος (zḗmios), -ζυμος (zymos) (1), -ζυμος (zymos) (2), -ζυξ (zyx), -θαμβής (thambḗs), -θαμβία (thambía), -θαμβος (thambos), -θανασία (thanasía), -θανατίζειν (thanatízein), -θάνατος (thánatos), -θανάτως (thanátōs), -θανατοῦν (thanatūn), -θαπτος (thaptos), -θεμις (themis), -θέμιστος (thémistos), -θέμιτος (thémitos), -θεος (theos), -θερμον (thermon), -θερμος (thermos), -θετεῖν (thetein), -θέτησις (thétēsis), -θετος (thetos), -θέτως (thétōs), -θριξ (thrix), -θυμεῖν (thymein), -θυμία (thymía), -θυμος (thymos), -θυρόστομος (thyróstomos), -θῷος (thōios), -ἰκία (ikía), -ικτος (iktos), -ιστος (ístos), -ιστοῦν (istūn), -καθαρσία (akathartsía), -κάθαρτος (káthartos), -καιρα (kaira), -καιρεῖσθαι (kaireisthai), -καιρία (kairía), -καιρος (kairos), -καίρως (kaírōs), -κάμας (kámas), -καρπία (karpía), -κάρπιστος (kárpistos), -καρπος (karpos), -κάρπως (kárpōs), -κάρπωτος (kárpōtos), -κατακάλυπτος (katakályptos), -κατάληπτος (katálēptos), -καταληψία (katalēpsía), -κατακάλυπτος (katakályptos), -καταστασία (katastasía), -κατάστατος (katástatos), -καυστος (kaustos), -κέραιος (kéraios), -κέρατος (kératos), -κερσεκόμνης (kersekómnēs), -κηδεῖν (kēdein), -κηδής (kēdḗs), -κήρατος (kḗratos), -κήριος (kḗrios), -κίβδηλος (kíbdēlos), -κμα (kma), -κμηνος (kmēnos), -κμής (kmḗs), -κικυς (kikys), -κίνδυνον (kíndynon), -κίνδυνος (kíndynos), -κινδύνως (kindýnōs), -κίνητος (kínētos), -κναφος (knaphos), -κλιτος (klitos), -κλονος (klonos), -κλυστος (klystos), -κολασία (kolasía), -κονιτί (konití), -κοπος (kopos), -κοσμεῖν (kosmein), -κοσμία (kosmía), -κοσμος (kosmos), -κρασία (krasía), -κρατής (kratḗs), -κράτεια (kráteia), -κρατε­ύεσθαι (krateúesthai), -κρατευετικός (krateutikós), -κράτισμα (krátisma), -κρατος (kratos), -κρισία (krisía), -κριτος (kritos), -κυρος (kyros), -κυροῦν (kyrōn), -κύρωτος (kýrōtos), -λαλος (lalos), -λαστεῖν (lastein), -λαστον (laston), -λάστορος (lástoros), -λαστος (lastos), -λάστωρ (lástōr), -ληθής (lēthḗs), -ληθινός (lēthinós), -ληθινῶς (lēthinōs), -ληθῶς (lēthōs), -ληκτος (lēktos), -ληκτως (lēktōs), -λογεῖν (logein), -λογία (logía), -λογος (logos), -λυκτοπέδη (lyktopédē), -λυπον (lypon), -λυπος (lypos), -λύπως (lýpōs), -μαθής (mathḗs), -μαθία (mathía), -μάρτυρος (mártyros), -μαχος (machos) (1), -μαχος (machos) (2), -μαχως (machōs), -μέγαρτος (mégartos), -μείνων (meínōn), -μέλεια (méleia), -μελεῖν (melein), -μελής (melḗs), -μελητέον (melētéon), -μελητέος (melētéos), -μελητί (melētí), -μελητικός (melētikós), -μέλητος (mélētos), -μελῶς (melōs), -μεμπτος (memptos), -μέμπτως (mémptōs), -μεμφής (memphḗs), -μεμφία (memphía), -μετάβολος (metábolos), - μετακίνητος (metakínētos), -μετακίνητως (metakínētōs), -μεταμέλητος (metamélētos), -μεταμέλητως (metamélētōs), -μετρος (metros), ‑μήτωρ (mḗtōr), -μήχανος (mḗchanos), -μιτρος (mitros), ‑μνηστία (mnēstía), -μνηστος (mnēstos), -μόλυντος (mólyntos), -μοτον (moton), -μοτος (motos), -μυλον (mylon) (1), -μυλον (mylon) (2), -μυστί (mystí), -μωμος (mōmos), -νιγρός (nigrós), -νιπτος (niptos), -νόητος (nóētos), -νοήτως (noḗtōs), -νοια (noia), -νομεῖν (nomein), -νομία (nomía), -νομος (nomos), -νόμως (nómōs), -νοστος (nostos), -νώμαλος (nṓnalos), -νώνυμος (nṓnymos), -οινος (oinos), -όρατος (óratos), -ουτος (utos), -οχλησία (ochlēsía), -όχλητος (óchlētos), -παγής (pagḗs), -πάθεια (pátheia), -παθεῖν (pathein), -παθές (pathés), -παθής (pathḗs), -παθῶς (pathōs), -παιδαγώγητον (paidagṓgēton), -παιδαγώγητος (paidagṓgētos), -παιδευσία (paideusía), -παιδευτεῖν (paideutein), -παίδευτος (paídeutos), -παιδεύτως (paideútōs), -παιδία (paidía), -παιδοτρίβητος (paidotríbētos), -παις (pais), -παίων (paíōn), -παιώνιστος (paiōnistos), -πάλαιστος (pálaistos), -πάλαιστρος (pálaistros), -παλαίωτος (palaíōtos), -πάλαμνος (pálamnos), -παλάμνως (palámnōs), -πάλαμος (pálamos), -παππος (pappos), -παράβατος (parábatos), -παραβάτως (parabátōs), -παράβλαστος (paráblastos), -παραβλητός (parablētós), -παράβολος (parábolos), -παραβόλῶς (parabólōs), -παράγγελτος (parángeltos), -παράγγελτος (parángeltos), *-παράγνωστος? (parágnōstos), -παραγνώστως (paragnṓstōs), -παράγραφος (parágraphos), -παράγωγος (paragōgós), -παραγώγος (paragōgōs), -παραδειγμάτιστος (paradeigmátistos), -παράδεικτος (parádeiktos), -παράδεκτος (parádektos), -παραδίσκευτος (paradískeutos), -παράθετον (parátheton), -παράθετος (paráthetos), -παράθραυστος (paráthraustos), -παραίτητος (paraítētos), -παραιτήτως (paraitḗtōs), -παρακάλυπτος (parakályptos), -παρακαλύπτως (parakalýptōs), -παράκλητος (paráklētos), -παρακολούθητος (parakolúthētos), -παρακολουθήτως (parakoluthtōs), -παρακόντιστος (parakóntistos), -πάρακτος (páraktos), -παράλειπτος (paráleiptos), -παραλείπτως (paraleíptōs), -παρόλεκτος (parálektos), *-παράληκτος? (parálēktos), -παραλήκτως (paralḗktōs), -παράλλακτος (parállaktos), -παραλλάκτως (paralláktōs), -παραλλαξία (parallaxía), -παραλόγιστος (paralógistos), -παραλογίστως (paralogístōs), -παράλογος (parálogos), -παράλυτος (parálytos), -παραμιγής (paramigs), -παραμίλλητος (paramíllētos), -παράμονος (parámonos), -παραμύθητος (paramýthētos), -παραμυθήτως (paramythtōs), -παράμυθος (parámythos), -παράπειστος (parápeistos), -παραπόδιστος (parapódistos), -παραποδίστως (parapodístōs), -παρασήμαντος (parasḗmantos), -παρασημείωτος (parasēmeíōtos), -παράσημος (parásēmos), -παρασκευασία (paraskeuasía), -παρασκεύαστος (paraskeúastos), -παρασκευάστως (paraskeuastōs), -παράσκευος (paráskeuos), -παράστατος (parástatos), -παρασχημάτιστος (paraschēmátistos), -παράτατος (parátatos), -παρατάτως (parátatos), -παρατήρητος (paratrētos), -παρατηρήτως (paratērtōs), -παράτιλτος (parátiltos), -παράτρεπτος (parátreptos), -παρατρέπτως (paratréptōs), -πάραυξος (párauxos), -παράφθορος (paráphthoros), -παραφύλακτος (paráphylaktos), -παραχάρακτος (paracháraktos), -παράχυτος (paráchytos), -παραχώρητος (parachṓrētos), -παραχωρήτως (parachōrtōs), -παρέγκλιτος (parénklitos), -παρεγκλίτως (parenklítōs), -παρεγχείρητος (parencheírētos), -παρεγχειρήτως (parencheirtōs), -παρέγχυτος (parénchytos), -παρέμφατος (parémphatos) (1), -παρέμφατος (parémphatos) (2), -παρεμφάτως (paremphátōs), -παρεμπόδιστος (parempódistos), -παρεμποδίστως (parempodístōs), -παρενθύμητος (parenthýmētos), -παρενόχλητος (parenóchlētos), -παρεστός (parestós), -παρηγόρητος (parēgórētos), -παρηγορήτως (parēgortōs), -παρήγορος (parḗgoros), -παρθένευτος (parthéneutos), -πάρθενος (párthenos), -παρόδευτος (paródeutos), -παρόξυντος (paróxyntos), -παρόρμητος (parhórmētos), -παρουσιάστως (parusiástōs), -πάροχος (párochos), -παρρησίαστος (parrēsíastos), -παρρήσιαστως (parrsiastōs), -παρῳδήτως (parōidtōs), -παστί (pastí), -παστία (pastía), -παστος (pastos), -παστύς (pastýs), -παταγί (patagí), -πάτητος (pátētos), -πατουρεών (patureṓn), -πατούρια (patúria), -πατρία (patria), -πατρις (pastris), -πάτωρ (pátōr), -πάτωρος (pátōros), -παυστί (paustí), -παυστος (paustos), -παύστως (paústōs), -πάχεια (pácheia), -παχής (pachḗs), -πέδιλος (pédilos), -πεδίζειν (pedízein), -πεδον (pedon), -πεδος (pedos), -πεζος (pezos), -πειθαρχία (peitharchía), -πείθεια (peítheia), -πειθεῖν (peithein), -πειθήνιος (peithḗnios), -πειθής (peithḗs), -πειθών (peithṓn), -πειθῶς (peithōs), -πειραγαθεῖν (peiragathein), -πειραγαθία (peiragathía), -πειράγαθος (peirágathos), -πειράκις (peirákis), -πείρανδρος (peírandros), -πείραστος (peírastos), -πείρατος (peíratos), -πειράτως (peirátōs), -πειραχῶς (peirachōs), -πειρέσιος (peirésios), -πείρητος (peírētos), -πειρία (peiría) (1), -πειρία (peiría) (2), -πείριτος (peíritos), -πειροβίως (peirobíōs), -γαμος (peirógamos), -πειρόγονος (peirógonos), -πειρόγωνος (peirógōnos), -δακρυς (peiródakrys), -πειροδιοικητής (peirodioikētḗs), -πειρόδροσος (peiródrosos), -πειροδυναμία (peirodynamía), -πειροδύναμος (peirodýnamos), -πειροθάλαττος (peirothálattos), -πειρόκακον (peirókakon), -πειρόκακος (peirókakos), -πειροκαλεύεσθαι (peirokaléuesthai), -πειροκαλία (peirokalía), -πειροκάλως (peirokálōs), -πειρολεχής (peirolechḗs), -πειρολογία (peirología), -πειρομάχας (peiromáchas), -πειρομεγέθης (peiromegéthēs), -πειρομείζων (peiromeízōn), -πειρόμοθος (peirómothos), -πειροπλασίων (peiroplasíōn), -πειροπληθία (peiroplḗtheia), -πειροπληθής (peiroplēthḗs), -πειροπληθία (peiroplēthía), -πειρόπλους (peiróplus), -πειροποιός (peiropoiós), -πειροπόλεμον (peiroapólemon), -πειροπόλεμος (peiroapólemos), -πειροπολέμως (peiroapolémōs), -πειρόπονος (peiróponos), -πειρος (peiros) (1), -πειρος (peiros) (2), -πειρος (peiros) (3), -πειροσύνη (peirosýnē), -πειροτέρμων (peirotérmōn), -πειρότοκος (peirótokos), -πειροῦν (peirūn), -πειροχρόνιος (peirochrónios), -πειρωδίν (peirhōdín), -πείρων (peírōn) (1), -πείρων (peírōn) (2), -πείρως (peírōs), -πειστος (peistos), -πέκτητος (péktētos), -πεκτος (pektos), -πέλαστος (pélastos), -πέλεθρος (pélethros), -πελέκητος (pelékētos), -πελος (pelos), -πένθεια (péntheia), -πενθής (penthḗs), -πένθητος (pénthētos), -πέπαντος (pépantos), -πέπειρος (pépeiros), -πεπλος (peplos), -πεπτεῖν (peptein), -πεπτος (peptos), -πέπτως (péptōs), -περαντολογεῖν (perantologein), -περαντολογία (perantología), -περαντολόγος (perantológos), -πέραντος (pérantos), -περάντως (perántōs), -πέραστος (pérastos), -πέρατος (pératos) (1), -πέρατος (pératos) (2), -περάτωτος (perátotōs), -περείσιος (pereísios), -περιάγνιστος (perihágnistos), -περίβλητος (períblētos), -περιέργαστος (periérgastos), -περιεργάστως (periergástōs), -περιεργία (periergía), -περίεργος (períergos), -περιέργως (periérgōs), -περιγένητος (perigénētos), -περίγραπτος (perígraptos), -περίγραφος (perígraphos), -περιηγητός (periēgētós), -περιήχητος (periḗchētos), -περιθλάστως (perithlástōs), -περικάλυπτος (perikályptos), -περικάθαρτος (perikáthartos), -περικαλύπτως (perikalýptōs), -περίκοπος (períkopos), -περικόπως (perikópōs), -περίκτητος (períktētos), -περικτύπητος (periktýpētos), -περιλαλητός (perilalētós), -περιληπτός (perilēptós), -περίλυτος (perílytos), -περιμάχητος (perimáchētos), -περιμέριμνος (perimérimnos), -περιμερίμνως (perimerímnōs), -περινοητός (perinoētós), -περινοητῶς (perinoētōs), -περίοπτος (períoptos), -περιόπτως (perióptōs), -περιόριστος (perihóristos), -περιορίστως (perihorístōs), -περιουσίαστος (periusíastos), -περιπλάνητος (periplánētos), -περίπνευστος (perípneustos), -περίπτυκτος (períptyktos), -περίπτωτος (períptōtos), *-περίθλαστος? (períthlastos), -περισάλπιγκος (perisálpinktos), -περίσκεπτος (perískeptos), -περισκέπτως (perisképtōs), -περίσκοπος (perískopos), -περίσπαστος (períspastos), -περισπάστως (perespástōs), -περίσσευτος (perísseutos), -πέρισσον* (perissón), -πέρισσος (périssos), -περισσοτρύφητος (perissotrýphētos), -περίσσως (períssōs), -περίστατος (perístatos), -περίστικτος (perístiktos), -περίτμητος (perítmētos), -περίτρεπτος (perítreptos), -περιτρέπτως (peritréptōs), -περίτροπος (perítropos), -περιττότης (perittótēs), -περίττωτος (períttōtos), -περιφερής (peripherḗs), -περίφραστος (períphrastos), -περίφραστως (períphrastōs), *-περιφρόνητος? (aperiphrónētos), -περιφρονήτως (phronḗtōs), -περίψυκτος (perípsyktos), -πεσκής (peskḗs), -πέτηλος (pétēlos), -πετρος (petros), -πευθής (peuthḗs), -πευκος (peukos), -πευστος (peustos), -πευτος (peutos), -πεφεισμένως (pepheisménōs), -πεψία (pepsía), -πήδαλος (pḗdalos), -πηκτος (pēktos), -πήμαντος (pmantos), -πημάντως (pēmántōs), -πήμιος (pḗmios), -πημονία (pēmonía), -πημοσύνη (pēmosýnē), -πήμων (pḗmōn), -πηναῖος (pēnaios), -πήνεια (pḗneia), -πηνής (pēnḗs), -πηνῶς (pēnōs), -πηνόφρων (pēnóphrōn), -πηξία (pēxía), -πηρής (pērs), -πήρινος (pḗrinos), -πηρος (peros), -πήρωτος (pḗrōtos), -πίεστος (píestos), -πίθανος (píthanos), -πιθανότης (pithanótēs), -πιθάνως (pithánōs), -πικρος (pikros), -πικρόχολος (pikrócholos), -πίλητος (pílētos), -πίμελος (pímelos), -πινής (pinḗs), -πινοῦν (pinūn), -πινύσσειν (pinýssein), *-πίνυτος? (pínytos), -πινύτως (apinýtōs), -πίσσωτος (píssōtos), -πιστεῖν (pistein), -πιστητέον (pistētéon), -πιστητικόν (pistētikón), -πιστητικός (pistētikós), -πιστία (pistía), -πιστος (pistos), -πιστοσύνη (pistosýnē), -πιστούντως (pistúntōs), -πιστόφιλος (pistóphilos), -πίστως (pístōs), -πίτευτος (píteutos), -πίων (píōn), *-πλαγίαστος? (plagíastos), -πλαγιάστως (plagiástōs), -πλαγκτος (planktos), -πλάκουντος (plákuntos), -πλάνεια (pláneia), -πλανής (planḗs), -πλανησία (planēsía), -πλάνητος (plánētos), -πλανῶς (planōs), -πλαστία (plastía), -πλαστος (plastos), -πλάστως (plástōs), -πλατής (plats), -πλατῶς (platōs), -πλατος (platos), -πλεκής (pleks), -πλεκτος (plektos), -πλεόνατος (pleónastos), -πλεονέκτικος (pleonéktikos), -πλετομεγέθης (pletomegéthēs), -πλετος (pletos), -πλευρος (pleuros), -πλευστον (pleuston), -πλευστος (pleustos), -πληγής (plēgs), -πληγος (plēgos), -πλήθυντος (plḗthyntos), -πληθύντως (plēthýntōs), *-πλημμελής? (plēmmelḗs), -πληκτος (plēktos), -πλήκτως (plktōs), -πλημμελῶς (plēmmelōs), -πλήξ (plḗx), -πλήρωτον (plḗrōton), -πλήρωτος (plḗrōtos), -πλησίαστος (plēsíastos), -πληστέι (plēstei), -πληστεύεσθαι (plēstéuesthai), -πληστία (plēstía), -πλήστοινος (plḗstoinos), -πληστος (plēstos), -πλοια (ploia), -πλόκαμος (plókamos), -πλοκος (plokos), -πλοος (ploos), -πλουτος (plutos), -πλυσία (plysía) (1), -πλυσία (plysía) (1), -πλυτος (plytos), -πλύτως (plýtōs), -πλωτος (plōtos), -πνεύματος (pneúmatos), -πνεύμων (pneúmōn), -πνευστί (pneustí), -πνευστία (pneustía), -πνευστιάζειν (pneustiázein), -πνευστος (pneustos), -πνεύστως (pneústōs), -πνοεῖν (pnoein), -πνοος (pnoos), -πνοια (pnoia), -ποδία (podía), -ποδος (podos) (1), -ποιητικός (poiētikós), -ποίητος (poíētos), -ποιήτως (poitōs), -ποίκιλος (poíkilos), -ποίκιλτος (poíkiltos), -ποικίλτως (poikíltōs), -ποικίλως (poikílōs), -ποίμαντος (poímantos), -ποιος (poios), -ποκος (pokos), -πολέμητος (polémētos), -πόλεμος (pólemos), -πολέμως (polémōs), -πολιόρκητος (poliórkētos), -πολις (polis), -πόλιστος (pólistos), -πολίτευτος (políteutos), -πολιτικός (politikós), -πολος (polos), -πολυπραγμόνητος (polypragmónētos), -πολύπραγμον (polýpragmon), -πολυπράγμων (polyprágmōn), -πολυς (polys), -πομφολύγωτος (pompholýgōtos), -πονεῖν (ponein) (2), -πονηρευσία (ponēreusía), -πόνηρος (pónēros), -πονητί (ponētí), -πόνητος (pónētos), -πονητότατα (ponētótata), -πονία (ponía), -πονος (ponos), -πόνως (pónōs), -πορεῖν (porein), -πορεῖσθαι (poreisthai), -πόρευτος (póreutos), -πόρημα (pórēma), -πορησία (porēsía), -πορητέον (porētéon), -πορητικός (porētikós), -πορητικῶς (porētikōs), -πόρθητος (pórthētos), -πορία (poría), -πορον (poron), -πορος (poros), -πόρφυρος (pórphyros), -πόρως (pórōs), -ποσος (posos), -ποτίβατος (potíbatos), -πότιστος (pótistos), -ποτμος (potmos), -ποτος (potos), -πους (pus), -πραγεῖν (pragein), -πραγία (pragía), -πραγμάτευτος (pragmáteutos), -πραγματεύτως (pragmateútōs), -πραγμόνως (pragmónōs), -πραγμοσύνη (pragmosýne), -πράγμων (prágmōn), -πραγος (pragos), -πρακτεῖν (praktein), -πρακτος (praktos), -πράκτως (práktōs), -πραξία (praxía), -πρασία (prasía), -πρατος (pratos), -πρέπεια (prépeia), -πρεπής (prepḗs), -πρεπίη (prepíē), -πρεπῶς (prepōs), -πρήϋντος (prḗyntos), -πριάτην (priátēn), -πρίατος (príatos), -πρίγδα (prígda), -πρίξ (príx), -πριστος (pristos), -πρίωτος (príōtos), -προαιρεσία (proairesía), -προαίρετος (proaíretos), -προαιρέτως (proairétōs), -πρόβατος (próbatos), -πρόβολος  (próbolos), -προβουλευσία (probuleusía), -προβούλευτος (probúleutos), -προβουλεύτως (probuleútōs), -προβουλία (proboulía), -πρόβουλος (próbulos), -προβούλως (probúlōs), -πρόγραφος (prógraphos), -προδιηγήτως (prodiēgs), -πρόδικος (pródikos), -πρόεδρος (próedros), -πρόθεσμος (próthesmos), -προθέτως (prothétōs), -προθυμία (prothymía), -πρόθυμος (próthymos), -προθύμως (prothýmōs), -προϊδής (proïdḗs), -προικος (proikos), -πρόϊτος (próitos), -προκάλυπτος (prokályptos), -προκατασκεύαστος (prokataskeúastos), -προκοπία (prokopía), -πρόκοπος (prókopos), -προκρίτως (prokrítōs), -πρόληπτος (prólēptos), -προμήθεια (promḗtheia), -προμήθευτος (promḗtheutos), -προμηθεύτως (promētheútōs), -προμήθης (promḗthēs), -προμήθητος (promḗthētos), -προνοησία (pronoēsía), -προνοητεῖν (pronoētein), -προνόητος (pronóētos), -προνόητος (pronóētos), -πρόξενος (próxenos), -πρόοδος (próhodos), -προοιμίαστος (prooimíastos), -προοιμιάστως (prooimiástōs), -πρόοπτος (próoptos), -προόπτως (proóptōs), -προόρατος (proóratos), -προπετία (propetía), -προπτωσία (proptōsía), -πρόπτωτος (próptōtos), -προπτώτως (proptṓtōs), -πρόρρητος (prórrhētos), -προσαγόρευτος (prosagóreutos), -προσάρμοστος (proshármostos), -προσάρτητος (prosártētos), -προσαύδητος (prosaúdētos), -προσβατός (prosbatós), -πρόσβλεπτος (prósbleptos), -προσδεής (prosdeḗs), -προσδέητος (prosdéētos), -πρόσδεικτος (prósdeiktos), -πρόσδεκτος (prósdektos), -προσδιόνυσος (prosdiónysos), -προσδιόριστος (prosdióristos), -προσδιορίστως (prosdiorístōs), -προσδόκητος (prosdókētos), -προσδοκήτως (prosdoktōs), -προσδοκία (prosdokía), -προσέγγιστος (proséngistos), -πρόσειλος (prósheilos), -προσεκτεῖν (prosektein), -πρόσεκτος (prósektos), -προσέλευστος (proséleustos), -προσεξία (prosexía), -προσηγόρητος (prosēgórētos), -προσηγορία (prosēgoría), -προσήγορος (prosḗgoros), -προσηνής (prosēnḗs), -προσθετεῖν (prosthetein), -πρόσθετος (prósthetos), -πρόσθικτος (prosthiktos), -πρόσικτος (prósiktos), -πρόσιτος (prósitos), -προσίτως (prosítōs), -προσκαίρως (proskairōs), -πρόσκεπτος (próskeptos), -προσκέπτως (prosképtōs), -πρόσκλητος (prósklētos), -προσκολλητός (proskollētós), -πρόσκοπος (próskopos) (1), -πρόσκοπος (próskopos) (2), -προσκōπως (proskópōs), -πρόσκοπτος (próskoptos), -προσκόπτως (proskóptōs), -προσκορής (proskorḗs), -πρόσκρουστος (próskrustos), -πρόσληπτος (próslēptos), -πρόσλογος (próslogos), -πρόσμαχος (prósmachos), -πρόσμεικτος (aprósmeiktos), -προσμείκτως (prosmeíktōs), -προσμηχάνητος (prosmēchánētos), -προσμήχανος (prosmchanos), -προσμιγής (prosmigḗs), -προσόδευτος (proshódeutos), -πρόσοδος (próshodos), -πρόσοιστος (prósoistos), -προσοίστως (prosoístōs), -προσόμιλος (proshómilos), -πρόσοπτος (prosoptos), -προσόρατος (proshóratos), -προσόρμιστος (proshórmistos), -προσπαθής (prospaths), -προσπέλαστος (prospélastos), -πρόσπληστος (prósplēstos), -πρόσπλοκος (prósplokos), -προσποίητος (prospoíētos), -προσποιήτως (prospoitōs), -πρόσπταιστος (próssptaistos), -προσπτωσία (prosptōsía), -πρόσρητος (prósrētos), -προστασίαστος (prostasíastos), -προστασίου (prostasíu), -προστάτευτος (prostáteutos), -προστάτητος (prostátētos), -πρόστατος (próstatos)?, -προστίμητος (prostímētos), -πρόστομoς (próstomos), -πρόστυχος (próstychos), -πρόσφιλος (prósphilos), -πρόσφορος (prósphoros), -προσφυής (prosphyḗs), -πρόσφυλος (prósphylos), -προσφόρως (prosphórōs), -προσφωνητί (prosphōnētí), -προσφώνητος (prosphṓnētos), -πρόσχημος (próschēmos), -πρόσχωρος (próschōros), -πρόσψαυστος (próspsaustós), -προσωπόληπτος (prosōpólēptos), -προσωπολήπτως (prosōpolptōs), -πρόσωπος (prósōpos), -προσώπως (prosṓpōs), -προτίελπτος (protíelptos), -προτίμαστος (protímastos), -προτίοπτος (protíoptos), -προφανής (prophanḗs), -προφάσιστος (prophástistos), -προφασίστως (prophastístōs), -πρόφατος (próphatos), -προφάτως (prophátōs), -προφύλακτος (prophýlaktos), -προφυλάκτως (prophyláktōs), -προφώνητος (prophṓnētos), -πρόχωστος (próchōstos), -πρυτάνευτος (prytáneutos), -πταισία (ptaisía), -πταιστος (ptaistos), -πταίστως (ptaístōs), -πτερος (pteros), -πτέρυγος (ptérygos), -πτέρως (ptérōs), -πτέρωτος (ptérōtos), -πτήν (ptḗn), -πτής (ptḗs), -πτιλος (ptilos), -πτιστος (ptistos), -πτόητος (ptóētos), -πτόλεμιστος (ptólemistos), -πτόλεμος (ptólemos), -πτολέμτως (ptolémtōs), -πτυστος (ptystos), -πτώξ (ptṓx), -πτωτί (ptōtí), -πτωτος (ptōtos), -πυγος (pygos), -πυθμένιστος (pythménistos), -πύθμενος (pýthmenos), -πυκνος (pyknos), -πύκνωτος (pýknōtos), -πυλος (pylos), -πύλωτος (pýlōtos), -πυνδάκωτος (pyndákōtos), -πυος (pyos), -πυργος (pyrgos), -πύργωτος (pýrgōtos), -πύρεκτος (pýrektos), -πυρεξία (pyrexía), -πύρετος (pýretos), -πυρηνομήλη (pyrēnomḗlē), -πύρηνος (pýrēnos), -πυρος (pyros), -πύρως (pýrgōs), -πύρωτος (pýrgōtos), -πυστος (pystos), -πώγων (pṓgōn), -πώμαστος (pṓmastos), -πωμος (pōmos), -πωρωσία (pōrōsia), -πώρωτος (pṓrōtos), -ρεκτος (rektos), -ρρατος (rratos), -ρρητος (rrhētos), -ρρήτως (rrhḗtōs), -ρρωστεῖν (rrhōstein), -ρρώστημα (rrhṓstēma), -ρρωστία (rrhōstía), -ρρωστος (rrhōstos), -ρρώστως (rrhṓstōs), -σαρκία (sarkía), -σαρκος (sarkos), -σβεστος (sbestos) (1), -σβεστος (sbestos) (2), -σέβεια (sébeia), -σεβεῖν (sébein), -σέβημα (sébēma), -σεβής (sebḗs), -σεβοῦσθαι (sébūsthai), -σεβῶς (sebōs), -σεμνος (semnos), -σημος (sēmos), -σθένεια (sthéneia), -σθενεῖν (sthenein), -θένημα (sthénēma), -σθενής (sthenḗs), -σθενικός (sthenikós), -σθενικῶς (sthenikōs), -σθενοῦν (sthenūn), -σθενῶν (sthenōn), -σθενῶς (sthenōs), -σθένωσις (sthénōsis), -σικχός (sikchos), -σινής (sinḗs), -σκηθής (skēthḗs), -σπιλος (spilos), -σπονδία (spondía), -σπονδον (spondon), -σπονδος (spondos), -σπόνδως (spóndōs), -στατεῖν (statein), -στατος (statos), -στάτως (státōs), -στεμφής (stemphḗs), -στόργης (stórgēs), -στοργία (storgía), -στοργος (storgos), -στοχεῖν (stochein), -στοχος (stochos), -σύγχετος (sýnchetos), -συλον (sylon), -συλος (sylos), -σύνετος (sýnetos), -συνέτως (synétōs), -σφάλεια (spháleia), -σφαλής (sphalḗs), -σφαλίζειν (sphalízein), -σφαλίζεσθαι (sphalízesthai), -σφαλῶς (asphalōs), -σφυκτεῖν (sphyktein), -σφυξία (sphyxía), -σχαλᾶν (schalan), -σχάλλειν (schállein), -σχετος (schetos), -σχημονεῖν (schēmonein), -σχήμων (aschmōn), -σχολεῖν (scholein), -σχολία (scholía), -σχολος (scholos), -σωτεύειν (sōteúein), -σωτεύεσθαι (sōteúesthai), -σωτία (sōtía), -σωτος (sōtos), -σώτως (sṓtōs), ‑τακτεῖν (taktein), -τακτος (taktos), -τάκτως (táktōs), ‑ταξία (taxía), ‑ταρβής (tarbḗs), -τάρβητος (tárbētos), -τάρμυκτος (tármyktos), -ταφία (taphía), -ταφος (taphos), -τεκνος (teknos), -τεκνοῦν (teknūn), -τέκνως (téknōs), -τέλευτος (téleutos), -τελής (telḗs), -τέραμος (téramos), -τεράμων (terámōn), -τευχής (teuchḗs), -τεχνής (technḗs), -τεχνος (technos), -τηκτος (tēktos), -τηρία (tēría), -τίειν (tíein), -τίετος (tíetos), -τίζειν (tízein), -τιμάζειν (timázein), -τιμᾶν (timan), -τιμαστήρ (timastḗr), -τιμαστός (timastós), -τιμία (timía), -τιμος (timos), -τίμως (tímōs), -τιμοῦν (timūn), -τομον (tomon), -τομος (tomos) (1), -τομος (tomos) (2), -τόμως (tómōs), -τοπος (topos), -τόπως (tópōs), -τρεκής (trekḗs), τρέμα (tréma), -τρεμές (tremḗs), -τρεστος (trestos), -τυφος (typhos) -τύφως (týphōs), -υλος (hylos), -υπνος (ypnos), -φάναι (pháinai), -σφαλίζειν (sphalízein), -φανής (phanḗs), -φανίζειν (phanízein), -φαρος (pharos), -φασία (phasía), -φατος (phatos), -φειδεῖν (pheidein), -φειδής (pheidḗs), -φειδία (pheidía), -φειδῶς (pheidōs), -φερτος (phertos), -φθαρσία (phtharsía), -φθαρτος (phthartos), -φθάρτως (phthártōs), -φθεκτος (phthektos), -φθιτος (phthitos), -φθονος (phthonos), -φικτός (phiktós), -φικτρός (phiktrós), -φιλάγαθος (philágathos), -φιλάργυρος (philárgyros), -φιλία (philía), -φιλος (philos), -φιλοτιμία (philotimía), -φιλότιμος (philótimos), -φιλοτίμως (philotímōs), -φοβία (phobía), -φοβον (phobon), -φοβος (phobos), -φόβως (phóbōs), -φοίβαντος (phoíbantos), -φρουρεῖν (phrurein), -φρούρητος (phrúrētos), -φρουρος (phruros), -φρων (phrōn), -φυκτος (phyktos), -φυσος (physos), -φωνία (phōnía), -φωνος (phōnos), ‑χανής (chanḗs), -χαρις (charis), -χάριστος (cháristos), -χάριτος (cháritos), -χείμαστος (cheímastos), -χείρητος (cheírētos), -χειροποίητος (cheiropoíētos), -χειρος (cheiros), -χραής (chraḗs), -χραντον (chranton), -χραντος (chrantos), -χρεῖος (chreios), -χρειοσύνη (chreiosýnē), -χρειότης (chreiótēs), -χρειοῦν (chreiūn), -χρειοῦσθαι (chreiūsthai), -χρείως (chreíōs), -χυμος (chymos), -ψᾶν (psan), -ψεύδεια (pseúdeia), ψευδεῖν (pseudein), -ψευδέως (pseudéōs), -ψευδής (pseudḗs), -ωρος (ōros); E.: s. idg. *nē̆ (1), Konj., Negationspartikel, nicht, Pokorny 757

(a), gr., Interj.: nhd. ach!, weh!; E.: idg. *ā, Interj., ah (Ausruf der Empfindung), Pokorny 1

(ha), gr. (dor.), Demon.-Pron.: Vw.: s. (hē)

ἀάειν (aáein), gr., V.: nhd. verletzen, betören, verblenden; E.: idg. *u̯ā- (1), *u̯ō-, *u̯ə-, V., schlagen, verwunden, Pokorny 1108; L.: Frisk 1, 2

ἀάζειν (aázein), gr., V.: nhd. hauchen; E.: s. idg. *au̯ēd-, V., wehen, blasen, lüften, Pokorny 83; vgl. idg. *au̯e-, *au̯- (10), *au̯ē-, *au̯ēi-, V., wehen, blasen, hauchen, Pokorny 81; L.: Frisk 1, 2

ἀασίφρων (aasíphrōn), ἀεσίφρων (aesíphrōn), gr., Adj.: nhd. geschädigt am Verstand; E.: s. idg. *u̯ā- (1), *u̯ō-, *u̯ə-, V., schlagen, verwunden, Pokorny 1108; s. gr. φρήν (phrḗn); L.: Frisk 1, 25

ἀασμός (aasmós), gr., M.: nhd. Ausatmen; E.: s. ἀάζειν (aázein); L.: Frisk 1, 2

ἀᾶτος (aātos), ἄατος (áatos), gr., Adj.: nhd. ungesättigt, unersättlich; E.: s. ἀ- (a); s. idg. *sā-, *sə-, Adj., V., satt, sättigen, Pokorny 876; L.: Frisk 1, 2

ἄατος (áatos), gr., Adj.: Vw.: s. ἀᾶτος (aātos)

ἀβάκιον (abákion), gr., N.: nhd. kleines Brett, Brettchen, kleine Tafel, Täfelchen; E.: s. ἄβαξ (ábax); L.: Frisk 1, 3

ἀβακίσκος (abakískos), gr., M.: nhd. kleines Brett, Brettchen, kleine Tafel, Täfelchen; E.: s. ἄβαξ (ábax); L.: Frisk 1, 3

ἀβαρής (abars), gr., Adj.: nhd. nicht schwer, leicht, nicht lästig; E.: s. ἀ- (a), βάρος (báros)

ἀβαρῶς (abarōs), gr., Adv.: nhd. nicht schwer, leicht, nicht lästig; E.: s. ἀ- (a), βάρος (báros)

ἄβαξ (ábax), gr., M.: nhd. Brett, Tafel; E.: Herkunft unbekannt; vielleicht verwandt mit hebr. āḇāq, Sb., Staub, s. Oxford Dictionairy; L.: Frisk 1, 3

ἄβατος (ábatos), gr., Adj.: nhd. unbestiegen, unbetreten, rein, keusch; E.: s. ἀ- (a); s. idg. *gᵘ̯ā-, *gᵘ̯āh-, *gᵘ̯eh-, *gᵘ̯em-, V., kommen, gehen, geboren werden, Pokorny 463

ἀββᾶ (abba), gr., M.: nhd. Vater; I.: Lw. aram. abbā; E.: s. aram. abbā, M., Vater; W.: got. abba, M., Vater

ἀβελτερία (abeltería), gr., F.: nhd. Einfalt, Dummheit; E.: s. ἀβέλτερος (abélteros)

ἀβέλτερος (abélteros), gr., Adj.: nhd. einfältig, dumm; E.: s. ἀ- (a), βέλτερος (bélteros); L.: Frisk 1, 3

ἀβελτερως (abelterōs), gr., Adv.: nhd. einfältig, dumm; E.: s. ἀβέλτερος (abélteros)

ἀβλεμής (ablemḗs), gr., Adj.: nhd. kraftlos; E.: s. ἀ- (a), βλεμεαίνειν (blemeaínein); L.: Frisk 1, 242

ἀβλεψία (ablepsía), gr., F.: nhd. Verblendung?; E.: s. ἀ- (a), βλέπειν (blépein); W.: lat. ablepsia, F., Verblendung

ἄβληρα (áblēra), gr., N. Pl.: nhd. Zügel; E.: idg. *u̯lēro-, *u̯lōro-, *u̯ləro-, Sb., Zügel, Schnur (F.) (1), Pokorny 1143; s. idg. *u̯el- (7), *u̯elə-, *u̯lē-, V., drehen, winden, wälzen, Pokorny 1140

ἀβληχρός (ablēchrós), gr., Adj.: nhd. zart, schwach, sanft; Hw.: s. βληχρός (blēchrós); E.: s. idg. *melək-, *mlāk-, V., Adj., schlagen, mahlen, zermalmen, weich, schwach, matt, albern (Adj.), Pokorny 719; vgl. idg. *mel- (1), *smel-, *melə-, *mlē-, *melh₂-, V., schlagen, mahlen, zermalmen, Pokorny 716; L.: Frisk 1, 4

ἀβολεῖν (abolein), gr., V.: nhd. treffen; E.: s. ἀντί (antí), βολή (bolḗ)

ἀβόλλης (abóllēs), gr., Sb.: nhd. eine Art Mantel; E.: wahrscheinlich Lw. von lat. abolla, F., doppelter Mantel, zweifacher Umwurf, dichter Mantel, Kriegstracht, Philosophentracht; dieses wiederum wohl gr. Ursprungs aus Sizilien; L.: Frisk 1, 4

ἀβουλία (abulía), gr., F.: nhd. Ratlosigkeit, Unentschlossenheit; E.: s. ἀ- (a), βουλή (bulḗ); W.: mlat. aboulia, F., Willenlosigkeit

ἄβουλος (ábulos), gr., Adj.: nhd. ratlos, unbesonnen, unüberlegt, töricht; E.: s. ἀ- (a), βουλή (bulḗ); W.: mlat. abyle, Adj.?, unbesonnen

ἅβρα (hábra), gr., F.: nhd. Lieblingssklavin, Zofe; E.: aram. habrā, F., Genossin, s. Frisk 1, 4; W.: lat. abra, F., Lieblingszofe

ἀβρίξ (abríx), gr., Adj.: nhd. schlaflos, wach; E.: s. idg. *gᵘ̯reig̑-, V., schlafen?, träumen?, Pokorny 485

ἁβροδίαιτον (habrodíaiton), gr., N.: nhd. Weichlichkeit, verzärtelte Lebensweise; E.: s. ἁβροδίαιτος (habrodíatos) (1)

ἁβροδίαιτος (habrodíaitos) (1), gr., Adj.: nhd. üppig, weichlich; E.: s. ἁβρός (habrós), διαιτᾶσθαι (diaitasthai)

ἁβροδίαιτος (habrodíaitos) (2), gr., M.: nhd. üppig Lebender, Verweichlichter; E.: s. ἁβροδίαιτος (habrodíatos) (1); W.: lat. habrodiaetus, M., weichlich Lebender, Verwöhnter

ἁβρός (habrós), gr., Adj.: nhd. weich, zart, angenehm; E.: entweder von idg. *i̯ēgᵘ̯ā, F., Kraft, Pokorny 503?; oder Fremdwort, vgl. aram. habrā, F., Genossin, s. Frisk 1, 4; W.: lat. habrus, Adj., beweglich, biegsam; L.: Frisk 1, 4

ἁβροσύνη (habrosýnē), gr., F.: nhd. Weichheit, Zartheit; E.: s. ἁβρός (habrós); L.: Frisk 1, 4

ἁβρότης (habrótēs), gr., F.: nhd. Weichheit, Zartheit; E.: s. ἁβρός (habrós); L.: Frisk 1, 4

ἀβροτονίτης (abrotonítēs), gr., M.: nhd. Stabwurzwein?; E.: s. ἀβρότονον (abrótonon); W.: lat. abrotonītēs, M., Stabwurz gewürzter Wein, Stabwurzwein

ἀβρότονον (abrótonon), gr., N.: nhd. Stabwurz; Hw.: s. ἀβροτονίτης (abrotonítēs); E.: Herkunft unklar; W.: lat. abrotonum, abrotanum, N., Stabwurz; s. nhd. Eberraute, F., Eberraute (Wermutpflanze); L.: Frisk 1, 5, Kluge s. u. Eberraute

ἁβρύνεσθαι (habrýnesthai), gr., V.: nhd. weichlich leben, großtun, sich brüsten; E.: s. ἁβρός (habrós); L.: Frisk 1, 4

ἄβυσσος (ábyssos), gr., Adj.: nhd. unergründlich, grundlos; E.: s. ἀ- (a), βυθός (bythós); W.: s. lat. abyssus, F., Abgrund, Hölle; mhd. abyss, abysse, st. M., sw. M., st. N., Abgrund, Höllengrund

ἀγα- (aga), gr., Adv.: nhd. über, auf, sehr; Vw.: s. -στονος (stonos); E.: s. idg. *meg̑ʰ‑, *meg̑-, *mʰ‑, *mg̑-, *meg̑h-, Adj., groß, Pokorny 708

ἀγαθίς (agathís), gr., F.: nhd. Knäuel; E.: Herkunft ungeklärt; L.: Frisk 1, 5

ἀγαθόν (agathón), gr., Adj.: nhd. Gutes; E.: s. ἀγαθός (agathós)

ἀγαθοποιεῖν (agathopoiein), gr., V.: nhd. rechthandeln, jemandem wohltun; E.: s. ἀγαθός (agathós), ποιεῖν (poiein)

ἀγαθοποιία (agathopoiía), gr., F.: nhd. Rechthandeln; E.: s. ἀγαθοποιεῖν (agathopoiein)

ἀγαθοποιός (agathopoiein), gr., V.: nhd. recht handelnd, rechtschaffen; E.: s. ἀγαθοποιεῖν (agathopoiein)

ἀγαθός (agathós), gr., Adj.: nhd. gut, tüchtig; Vw.: s. ἀπειρ- (apeir), ἀφιλ- (aphil), παντ- (pant), φιλ- (phil), ὑπερ- (hyper); E.: Herkunft bisher ungeklärt; L.: Frisk 1, 5; Son.: Komp. s. λώιον (lṓion), λωίτερος (lōíteros), Superl. s. λώιστος (lōistos)

ἀγαθῶς (agathōs), gr., Adv.: nhd. gut, tüchtig; E.: s. ἀγαθός (agathós)

ἀγαθωσύνη (agathōsýnē), gr., F.: nhd. Güte, Freundlichkeit, Rechtschaffenheit; E.: s. ἀγαθός (agathós)

ἀγάζειν (agázein), gr., V.: nhd. nicht unwillig annehmen; Hw.: s. ἀγα- (aga); E.: s. idg. *meg̑ʰ‑, *meg̑-, *mʰ‑, *mg̑-, *meg̑h-, Adj., groß, Pokorny 708

ἀγάλλειν (agállein), gr., V.: nhd. verherrlichen, schmücken; E.: s. idg. *meg̑ʰ‑, *meg̑-, *mʰ‑, *mg̑-, *meg̑h-, Adj., groß, Pokorny 708; idg. *g̑el-, *g̑elə-, *g̑lē-, *g̑elēi-, *g̑eləi-, *g̑ləi-, Adj., V., hell, heiter, glänzen, lachen, lächeln, Pokorny 366; L.: Frisk 1, 6

ἀγάλλεσθαι (agállesthai), gr., V.: nhd. stolz sein (V.), sich freuen; Vw.: s. ἐπ- (ep); E.: s. idg. *meg̑ʰ‑, *meg̑-, *mʰ‑, *mg̑-, *meg̑h-, Adj., groß, Pokorny 708; idg. *g̑el-, *g̑elə-, *g̑lē-, *g̑elēi-, *g̑eləi-, *g̑ləi-, Adj., V., hell, heiter, glänzen, lachen, lächeln, Pokorny 366; L.: Frisk 1, 6

ἀγαλλίαμα (agallíama), gr., N.: nhd. Bringen von großer Freude; E.: s. ἀγάλλεσθαι (agállesthai)

ἀγαλλιᾶν (agallian), gr., V.: nhd. sich freuen; E.: s. ἀγάλλεσθαι (agállesthai)

ἀγαλλιᾶσθαι (agalliasthai), gr., V.: nhd. sich freuen; E.: s. ἀγάλλεσθαι (agállesthai)

ἀγαλλίασις (agallíasis), gr., F.: nhd. große Freude, Jubel; E.: s. ἀγάλλεσθαι (agállesthai)

ἀγαλλίς (agallís), gr., F.: nhd. Schwertlilie; E.: s. γαλήνη (galḗnē); W.: mlat. agallis, F., Lolch

ἀγάλλοχον (agállochon), gr., N.: Vw.: s. ἀγάλοχον (agálochon)

ἄγαλμα (ágalma), gr., N.: nhd. Schmuckstück, Prachtstück, Kostbarkeid, Kleinod; E.: Herkunft ungeklärt?; W.: gr.-lat. agalma, N., Bildsäule

ἀγάλοχον (agálochon), ἀγάλλοχον (agállochon), gr., N.: nhd. bitteres Aloeholz; E.: orientalisches Lehnwort; L.: Frisk 1, 6

Αγαμήδη (Agamḗdē), gr., PN: nhd. Agamede (Heilgottheit); E.: vgl. idg. *med- (1), V., messen, Pokorny 705; idg. *mē- (3), *meh₁-, V., messen, abmessen, Pokorny 703

ἄγαμος (ágamos), gr., Adj.: nhd. unverheiratet, alleinstehend; E.: s. ἀ- (a), γαμεῖν (gamein)

ἄγαμως (ágamōs), gr., Adv.: nhd. unverheiratet, alleinstehend; E.: s. ἄγαμος (ágamos)

ἄγαν (ágan), gr., Adv.: nhd. sehr, zu sehr; Vw.: s. ὑπερ- (hyper); Hw.: s. ἀγα- (aga); E.: s. idg. *meg̑ʰ‑, *meg̑-, *mʰ‑, *mg̑-, *meg̑h-, Adj., groß, Pokorny 708

ἀγανακτεῖν (aganaktein), gr., V.: nhd. aufgeregt sein (V.), entrüstet sein (V.); Vw.: s. ἀντ- (ant), δι- (di), ἐξ- (ex), ἐπ- (ep), προσ- (pros), συν- (syn), ὑπα- (hypa), ὑπερ- (hyper); E.: s. ἀγα- (aga), ἀ- (a), ἄγειν (ágein); L.: Frisk 1, 6

ἀγανάκτησις (aganáktēsis), gr., F.: nhd. Unwille, Entrüstung; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἀγανακτεῖν (aganaktein); L.: Frisk 1, 6

ἀγάννῖφος (aægánniphos), gr., Adj.: nhd. stark beschneit; E.: s. ἀγα- (aga), νιφᾶς (niphás); L.: Frisk 1, 7

ἀγανός (aganós), gr., Adj.: nhd. freundlich, lieblich, mild, sanft; Hw.: s. γάνος (gános); E.: s. idg. *gāu-, V., sich freuen, sich brüsten, Pokorny 353; L.: Frisk 1, 7

ἀγαπάζειν (agapázein), gr., V.: nhd. freundlich aufnehmen; E.: s. ἀγαπᾶν (agapan)

ἀγαπᾶν (agapan), gr., V.: nhd. lieben, schätzen, zufrieden sein (V.); Vw.: s. ἀντ- (ant), δι- (di), κατ- (kat), ὑπερ- (hyper); E.: vgl. idg. *meg̑ʰ‑, *meg̑-, *mʰ‑, *mg̑-, *meg̑h-, Adj., groß, Pokorny 708; L.: Frisk 1, 7

ἀγάπη (agápē), gr., F.: nhd. Liebe, Liebesmahl; E.: s. ἀγαπᾶν (agapan); L.: Frisk 1, 7

ἀγάπημα (agápēma), gr., N.: nhd. Liebe, Lieben (N.); E.: s. ἀγαπᾶν (agapan); L.: Frisk 1, 7

ἀγάπησις (agápēsis), gr., F.: nhd. Liebe, Lieben (N.); E.: s. ἀγαπᾶν (agapan); L.: Frisk 1, 7

ἀγαπησμός (agapēsmós), gr., M.: nhd. Liebe, Lieben (N.); E.: s. ἀγαπᾶν (agapan); L.: Frisk 1, 7

ἀγαπητέος (agapētéos), gr., Adj.: nhd. geliebt werdend; E.: s. ἀγαπᾶν (agapan)

ἀγαπητικός (agapētikós), gr., Adj.: nhd. liebevoll, herzlich; E.: s. ἀγαπᾶν (agapan)

ἀγαπητικῶς (agapētikōs), gr., Adv.: nhd. liebevoll, herzlich; E.: s. ἀγαπᾶν (agapan)

ἀγαπητός (agapētós), gr., Adj.: nhd. geliebt, lieb; E.: s. ἀγαπᾶν (agapan)

ἀγαπητῶς (agapētōs), gr., Adv.: nhd. geliebt, lieb; E.: s. ἀγαπᾶν (agapan)

ἀγᾶσθαι (agasthai), gr., V.: nhd. beneiden, anstaunen, bewundern; Vw.: s. ὑπερ- (hyper); E.: s. idg. *meg̑ʰ‑, *meg̑-, *mʰ‑, *mg̑-, *meg̑h-, Adj., groß, Pokorny 708

ἀγάστονος (agástonos), gr., Adj.: nhd. laut tosend, sehr stönend; E.: s. ἀγα- (aga), στένειν (sténein) (1), στόνος (stónos)

ἀγαυή (agauḗ), gr., F.: nhd. Edle, Erhabene; E.: s. ἀγαυός (agauós); W.: frz. agave, F., Agave; nhd. Agave, F., Agave

ἀγαυός (agauós), gr., Adj.: nhd. erlaucht, erhaben, trefflich, verehrungswürdig; E.: s. idg. *meg̑ʰ‑, *meg̑-, *mʰ‑, *mg̑-, *meg̑h-, Adj., groß, Pokorny 708; idg. *gāu-, V., sich freuen, sich brüsten, Pokorny 353; L.: Frisk 1, 7

ἀγαυρός (agaurós), gr., Adj.: nhd. prangend, stolz; E.: nach Pokorny 353 Kreuzung aus ἀγαυός (agauós) und ἄγαν (ágan)

ἀγγαρεία (angareía), gr., F.: nhd. Fronleistung; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. ἀγγαρεύειν (angareúein), ἄγγαρος (ángaros); L.: Frisk 1, 7

ἀγγαρεύειν (angareúein), gr., V.: nhd. zum Botendienst aufbieten, zur Fron heranziehen; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. ἄγγαρος (ángaros); W.: s. lat. angariāre, V., für den öffentlichen Dienst in Anspruch nehmen, zum Frondienst verlangen; L.: Frisk 1, 7

ἀγγαρευτής (angareutḗs), gr., M.: nhd. zur Fron Herangezogener; E.: s. ἀγγαρεύειν (angareúein), ἄγγαρος (ángaros); L.: Frisk 1, 7

ἄγγαρος (ángaros), gr., M.: nhd. reitender Eilbote; I.: Lw. apers. *hangharaʰ; E.: s. apers. *hangharaʰ, M., Reichspostbote; W.: lat. angarius, M., Bote, reitender Eilbote; L.: Frisk 1, 7

ἀγγειολογεῖν (aggeiologein), gr., V.: nhd. die Ader operieren; E.: s. ἀγγεῖον (angeīon), λόγος (lógos)

ἀγγειολογία (angeiología), gr., F.: nhd. Aderschnitt?; E.: s. ἀγγεῖον (angeīon), λόγος (lógos); W.: mlat. aggiologia, F., Aderschnitt

ἀγγεῖον (angeīon), gr., N.: nhd. Gefäß, Behälter; E.: vgl. idg. *ang-, Sb., Glied, Pokorny 46

ἀγγελία (angelía), gr., F.: nhd. Botschaft; Vw.: s. ἀντιπαρ- (antipar), ἀπ- (ap), δι- (di), ἐξ- (ex), κατ- (kat), παρ- (par); E.: s. ἀγγέλλειν (angéllein), ἄγγελος (ángelos); L.: Frisk 1, 8

ἀγγελικός (angelikós), gr., Adj.: nhd. zum Boten gehörig, Boten...; E.: s. ἄγγελος (ángelos); L.: Frisk 1, 8

ἀγγελικῶς (angelikōs), gr., Adv.: nhd. zum Boten gehörig, Boten betreffend; E.: s. ἄγγελος (ángelos)

ἀγγέλλειν (angéllein), gr., V.: nhd. Botschaft sagen, melden, künden, verkünden; Vw.: s. ἀν- (an), ἀντιπαρ- (antipar), ἀπ- (ap), δι- (di), ἐξ- (ex), ἐπ- (ep), κατ- (kat), παρ- (par), περι- (peri), προεξ- (proex), προεπ- (proep), προκατ- (prokat), προσ- (pros); E.: s. ἄγγελος (ángelos); L.: Frisk 1, 8

ἄγγελμα (ángelma), gr., N.: nhd. Botschaft, Nachricht; Vw.: s. δι- (di), παρ- (par); E.: s. ἀγγέλλειν (angéllein)

ἄγγελος (ángelos), gr., M.: nhd. Bote, Gesandter, Engel; Vw.: s. δι- (di), ἐξ- (ex), κακ- (kak), μετ- (met), συν- (syn), ψευδ- (pseud); E.: wahrscheinlich auf unbekannten Wegen aus dem Orient eingedrungen; W.: lat. angelus, M., Engel, Gottesbote; W.: germ. *angil-, M., Engel; ae. ėngel (1), st. M. (a), Engel; an. engill, st. M. (a), Engel; W.: germ. *angil-, M., Engel; as. ėngil (1) 43, st. M. (a), Engel; W.: germ. *angil-, M., Engel; ahd. engil (1), 173, st. M. (a), Engel; mhd. engel, st. M., Engel; nhd. Engel, M., Engel, DW 3, 472; L.: Frisk 1, 8, Kluge s. u. Engel

ἀγγέλτειρα (angélteira), gr., F.: nhd. Botin; E.: s. ἀγγέλλειν (angéllein), ἄγγελος (ángelos); L.: Frisk 1, 8

ἀγγελτικός (angeltikós), gr., Adj.: nhd. meldend; Vw.: s. ἀπ- (ap), ἐπ- (ep), κατ- (kat); E.: s. ἀγγέλλειν (angéllein), ἄγγελος (ángelos); L.: Frisk 1, 8

ἀγγίδιον (angídion), gr., N.: nhd. kleines Gefäß; E.: s. ἄγγος (ángos); L.: Frisk 1, 8

*ἀγγοβἄται (angobátai), gr., M.: nhd. Flaschenmännchen; E.: s. ἀγγος (ángos); W.: lat. angobata, M., Art Automat

ἄγγος (ángos), gr., N.: nhd. Gefäß, Eimer, Schale (F.) (2); E.: s. idg. *ang-, Sb., Glied, Pokorny 46; L.: Frisk 1, 8

ἄγειν (ágein), gr., V.: nhd. in Bewegung setzen, bringen, holen, führen, leiten, verfolgen; Vw.: s. ἀν- (an), ἀνταν- (antan), ἀντεξ- (antex), ἀντεπ- (antep), ἀντεπεξ- (antepex), ἀντικατ- (antikat), ἀννιμετ- (antimet), ἀντιπαρ- (antipar), ἀντιπαρεξ- (antiparex), ἀντιπερι- (antiperi), ἀντιπροσ- (antipros), ἀπ- (ap), ἀποκατ- (apokat), ἀποπρο- (apopro), ἀποσυν- (aposyn), δι- (di), διαν- (dian), διεξ- (diex), εἰσ- (eis), ἐξ- (ex), ἐπ- (ep), ἐπαν- (epan), ἐπεισ- (epeis), ἐπεξ- (epex), ἐπισυν- (episyn), εξ- (epex), κατ- (kat), κατεισ- (kateis), κατεπ- (katep), μεταν- (metan), παρ- (par), παραν- (paran), παρεισ- (pareis), παρεξ- (parex), περι- (peri), περισυν- (perisyn), προ- (pro), προεισ- (proeis), προεξ- (proex), προσ- (pros), συγκατ- (synkat), συμπερι- (symperi), συμπρο- (sympro), συν- (syn), συναπ- (synap), συνδι- (syndi), συνεπ- (synep), ὑπ- (hyp), ὑπαν- (hypan), ὑπεξ- (hypex), ὑπερ- (hyper); E.: idg. *ag̑-, *heg̑-, *hag̑-, *hog̑-, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; L.: Frisk 1, 18

ἀγείρειν (ageírein), ἀγερεῖν (agerein), gr., V.: nhd. zuammenbringen, versammeln; Vw.: s. ἀντ- (ant), ἐπ- (epi), περι- (peri), συν- (syn); E.: s. ἐν (en); s. idg. *ger- (1), *gere-, *h₂ger-, V., zusammenfassen, sammeln, Pokorny 382; L.: Frisk 1, 8

ἁγεῖσθαι (hageisthai), gr. (dor.), V.: Vw.: s. ἡγεῖσθαι (hēgeisthai)

ἀγελάζεσθαι (agelázesthai), gr., V.: nhd. sich versammeln; E.: s. ἀγέλη (agélē); L.: Frisk 1, 9

ἀγελαῖος (agelaios), gr., Adj.: nhd. zur Herde gehörig; E.: s. ἀγέλη (agélē); L.: Frisk 1, 9

ἀγελαστικός (agelastikós), gr., Adj.: nhd. gesellig; E.: s. ἀγέλη (agélē)

ἀγέλαστος (agélastos), gr., Adj.: nhd. nicht lachend, mürrisch; E.: s. ἀ- (a), γελᾶν (gelan)

ἀγελάτας (agelátas), gr., M.: nhd. Führer einer Knabenschar; E.: s. ἀγέλη (agélē); L.: Frisk 1, 9

ἀγέλη (agélē), gr., F.: nhd. Herde, Schar (F.) (1); E.: s. ἄγειν (ágein); L.: Frisk 1, 9

ἀγεληδόν (agelēdón), gr., Adv.: nhd. nach Herdenart; E.: s. ἀγέλη (agélē); L.: Frisk 1, 9

ἄγελος (ágelos), gr., M.: nhd. Herde, Schar (F.) (1); E.: s. ἀγέλη (agélē), ἄγειν (ágein)

ἀγενεαλόγητος (agenealógētos), gr., Adj.: nhd. ohne Genealogie seiend; E.: s. ἀ- (a), γενεαλογία (genealogía), γενεά (geneá), λέγειν (légein); W.: mlat., agenealogetus, Adj., ohne Genealogie seiend

ἀγερεῖν (agerein), gr., V.: Vw.: s. ἀγείρειν (ageírein)

ἄγεσθαι (ágesthai), gr., V.: nhd. bewundern; Vw.: s. ἀν- (an), κατ- (kat); E.: s. idg. *meg̑ʰ‑, *meg̑-, *mʰ‑, *mg̑-, *meg̑h-, Adj., groß, Pokorny 708

ἀγερωχία (agerōchía), gr., F.: nhd. Hochherzigkeit, Hochmut; E.: s. ἀγέρωχος (agérōchos); L.: Frisk 1, 9

ἀγέρωχος (agérōchos), gr., Adj.: nhd. hochherzig, hochmütig, stolz; E.: s. γέρας (géras), ἔχειν (échein) (1); L.: Frisk 1, 9

ἄγευστος (ágeustos), gr., Adj.: nhd. nicht kostend, unerfahren; E.: s. ἀ- (a), γεύεσθαι (geúesthai)

ἀγήνωρ (agḗnōr), gr., Adj.: nhd. mutig; E.: s. ἄγαν (ágan), ἀνήρ (anḗr)

ἀγήρατος (agḗratos), gr., Adj.: nhd. nicht alternd, ewig jung; E.: s. ἀ- (a), γηρᾶν (gēran)

ἀγής (agḗs), gr., Adj.: nhd. verflucht; Vw.: s. ἐν- (en); E.: s. idg. *agos-, Sb., Fehl, Schuld, Sünde, Pokorny 8

ἁγητήρ (hagētḗr), gr., M.: Vw.: s. ἡγητήρ (hēgētḗr)

ἁγιάζειν (hagiázein), gr., V.: nhd. weihen; Vw.: s. κατεξ- (katex); E.: s. ἅγιος (hágios)

ἁγιάζεσθαι (hagiázesthai), gr., V.: nhd. geweihet werden; E.: s. ἅγιος (hágios)

ἁγίασμα (hagíasma), gr., N.: nhd. Heiligung, Heiligtum; E.: s. ἁγίζειν (hagízein); L.: Frisk 1, 10

ἁγιασμός (hagiasmós), gr., M.: nhd. Heiligung; Vw.: s. καθ- (kath); E.: s. ἁγίζειν (hagízein); L.: Frisk 1, 10

ἁγιαστήριον (hagiastḗrion), gr., N.: nhd. Heiligtum; E.: s.. ἁγίζειν (hagízein); L.: Frisk 1, 10

ἁγίζειν (hagízein), gr., V.: nhd. weihen; Vw.: s. ἐν- (en), καθ- (kath); Hw.: s. ἅγιος (hágios); E.: s. idg. *i̯ag-, V., verehren, Pokorny 501; L.: Frisk 1, 10

ἀγινεῖν (aginein), gr., V.: nhd. führen, herbeibringen; Vw.: s. ἀπ- (ap), κατ- (kat), περι- (peri); Hw.: s. ἄγειν (ágein); E.: s. idg. *ag̑-, *heg̑-, *hag̑-, *hog̑-, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; Son.: Nebenform von ἄγειν (ágein)

ἄγιος (ágios), gr., Adj.: nhd. verbrecherisch, verrucht; Hw.: s. ἄγος (ágos); E.: s. idg. *agos-, Sb., Fehl, Schuld, Sünde, Pokorny 8

ἅγιος (hágios), gr., Adj.: nhd. heilig, ehrwürdig; E.: idg. *i̯ag-, V., verehren, Pokorny 501; L.: Frisk 1, 10

ἁγιότης (hagiótēs), gr., F.: nhd. Heiligkeit, Ehrwürdigkeit; E.: s. ἅγιος (hágios); L.: Frisk 1, 10

ἁγισμός (hagismós), gr., M.: nhd. Totenopfer; E.: s. ἁγίζειν (hagízein); L.: Frisk 1, 10

ἁγιστεία (hagisteía), gr., F.: nhd. Weihe, Heiligung; E.: s. ἁγιστεύειν (hagisteúein); W.: s. lat. machagistīa, F., Mysterien der Magiker

ἁγιστεύειν (hagisteúein), gr., V.: nhd. heiligen, weihen, heilig sein (V.); Vw.: s. ἐφ- (eph); E.: s. ἁγίζειν (hagízein); L.: Frisk 1, 10

ἁγίστευμα (hagísteuma), gr., N.: nhd. Heiligtum; E.: s. ἁγιστεύειν (hagisteúein), ἁγίζειν (hagízein); L.: Frisk 1, 10

ἁγιστήριον (hagistḗrion), gr., N.: nhd. Weihkessel; E.: s.. ἁγίζειν (hagízein); L.: Frisk 1, 10

ἁγιστύς (hagistýs), gr., F.: nhd. Zeremonie; E.: s.. ἁγίζειν (hagízein); L.: Frisk 1, 10

ἅγιως (hágiōs), gr., Adv.: nhd. heilig, ehrwürdig; E.: s. ἅγιος (hágios)

ἁγιωσύνη (hagiosýnē), gr., F.: nhd. Heiligkeit, Ehrwürdigkeit; E.: s. ἅγιος (hágios); L.: Frisk 1, 10

ἀγκάλη (ankálē), gr., F.: nhd. Arm, Ellbogen, Gekrümmtes; E.: s. idg. *ank- (2), ang-, *henk-, V., biegen, Pokorny 45; L.: Frisk 1, 11

ἀγκαλίζεσθαι (ankalízesthai), gr., V.: nhd. umarmen; Vw.: s. ἐν- (en), παρ- (par); E.: s. ἀγκάλη (ankálē)

ἀγκαλίς (ankalís), gr., F.: nhd. Ärmchen, Ärmlein; E.: s. ἀγκάλη (ankálē); L.: Frisk 1, 11

ἀγκάλισμα (ankálisma), gr., N.: nhd. Umarmtes, in den Arm Genommenes, Geliebte; Vw.: s. παρ- (par), ὑπ- (hyp); E.: s. ἀγκάλη (ankálē)

ἄγκιστρον (ánkistron), gr., N.: nhd. Angelhaken, Haken (M.); Hw.: s. ἀγκος (ánkos); E.: vgl. idg. *ank- (2), ang-, *henk-, V., biegen, Pokorny 45; L.: Frisk 1, 12

ἀγκιστροῦσθαι (ankistrōsthai), gr., V.: nhd. mit Stacheln besetzt sein (V.); Vw.: s. παρ- (par); E.: s. ἄγκιστρον (ánkistron)

ἄγκοινα (ánkoina), gr., N. Pl.: nhd. alles Gekrümmte; Hw.: s. ἀγκος (ánkos); E.: vgl. idg. *ank- (2), ang-, *henk-, V., biegen, Pokorny 45

ἀγκοίνη (ankoínē), gr., F.: nhd. gebogener Arm; E.: vgl. idg. *ank- (2), ang-, *henk-, V., biegen, Pokorny 45; W.: lat. anquīna, F., Ring, Schlinge von Tauwerk am Segelschiff

ἄγκος (ánkos), gr., N.: nhd. Biegung, Tal, Bergtal, Schlucht; E.: s. idg. *ank- (2), ang-, *henk-, V., biegen, Pokorny 45; L.: Frisk 1, 11

ἀγκτήρ (anktḗr), gr., M.: nhd. Spange, Verband; E.: s. idg. *ang̑ʰos-, Sb., Beklemmung, Bedrängnis, Pokorny 42; vgl. idg. *ang̑ʰ‑, *heng̑ʰ-, *hang̑ʰ-, *hemg̑ʰ-, Adj., V., eng, einengen, schnüren, Pokorny 42; L.: Frisk 1, 17

ἀγκτηριάζειν (anktēriázein), gr., V.: nhd. mit einer Spange verschließen; E.: s. ἀγκτήρ (anktḗr); W.: mlat. anctorismos, M., Schließen einer Wunde mit einer Hakennadel

ἀγκυλεύεσθαι (ankyleúesthai), gr., V.: nhd. wie einen Speer schleudern; E.: s. ἀγκύλη (ankýlē)

ἀγκύλη (ankýlē), gr., F.: nhd. Krümmung, Handgelenk, Riemen (M.) (1); Hw.: s. ἀγκύλος (ankýlos); E.: s. idg. *ank- (2), ang-, *henk-, V., biegen, Pokorny 45; W.: lat. ancyla, F., Kniebug, Kniekehle; L.: Frisk 1, 11

ἀγκυλητόν (ankylētón), gr., N.: nhd. Speer, Wurfspeer; E.: s. ἀγκύλη (ankýlē)

ἀγκυλητός (ankylētós), gr., Adj.: nhd. mit einem Riemen versehen (Adj.); E.: s. ἀγκύλη (ankýlē); L.: Frisk 1, 11

ἀγκύλιον (ankýlion), gr., N.: nhd. Schlinge; E.: s. ἀγκύλη (ankýlē); L.: Frisk 1, 11

ἀγκυλίζεσθαι (ankylízesthai), gr., V.: nhd. den Nacken des Gegners fassen; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἀγκύλος (ankýlos)

ἀγκυλίς (ankylís)?, gr., F.: nhd. Jagdspieß; E.: s. ἀγκύλος (ankýlos); W.: lat. aclys, F., kurzer Wurfspieß, mit Riemen (M.) (1) geschleuderter Speer der Osker; L.: Frisk 1, 11

ἀγκύλλειν (ankýllein), gr., V.: nhd. zurückbiegen; E.: s. ἀγκύλος (ankýlos); L.: Frisk 1, 11

ἀγκύλος (ankýlos), gr., Adj.: nhd. krumm, verwickelt, gebogen; E.: s. idg. *ank- (2), ang-, *henk-, V., biegen, Pokorny 45; L.: Frisk 1, 11

ἀγκυλοῦν (ankylūn), gr., V.: nhd. krumm machen, krümmen, biegen; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. ἀγκύλος (ankýlos); L.: Frisk 1, 11

ἀγκύλωμα (ankýlōma), gr., N.: nhd. Schlinge, Schlaufe; E.: s. ἀγκυλοῦν (ankylūn), ἀγκύλος (ankýlos)

ἀγκύλωσις (ankýlōsis), gr., F.: nhd. Zungenband; E.: s. ἀγκυλοῦν (ankylūn), ἀγκύλος (ankýlos)

ἀγκυλωτός (ankylōtos), gr., Adj.: nhd. mit einem Riemen versehen (V.); E.: s. ἀγκυλοῦν (ankylūn), ἀγκύλος (ankýlos)

ἄγκυρα (ánkyra), gr., F.: nhd. Anker (M.) (1); E.: s. idg. *ank- (2), ang-, *henk-, V., biegen, Pokorny 45; W.: lat. ancora, F., Anker (M.) (1); germ. *ankor-, Sb., Anker (M.) (1); ae. ancor, ancer, st. M. (a), Anker (M.) (1); an. akkeri, N., Anker (M.) (1); W.: lat. ancora, F., Anker (M.) (1); germ. *ankor-, Sb., Anker (M.) (1); ae. ancra, sw. M. (n), Anker (M.) (1); W.: lat. ancora, F., Anker (M.) (1); germ. *ankor-, Sb., Anker (M.) (1); afries. anker, onker, M., Anker (M.) (1); W.: lat. ancora, F., Anker (M.) (1); germ. *ankor-, Sb., Anker (M.) (1); ahd. anker 3, st. M. (a), Anker (M.) (1); mhd. anker, enker, st. M., Anker (M.) (1); nhd. Anker, M., Anker (M.) (1), DW 1, 379; L.: Frisk 1, 11, Kluge s. u. Anker

ἀγκυρίζειν (ankyrízein), gr., V.: nhd. jemandem ein Bein stellen; E.: s. ἄγκυρα (ánkyra); L.: Frisk 1, 11

ἀγκυρωτός (ankyrōtós), gr., Adj.: nhd. ankerförmig; E.: s. ἄγκυρα (ánkyra); L.: Frisk 1, 11

ἀγκών (ankṓn), gr., N.: nhd. gebogener Arm, Ellenbogen, Biegung, Krümmung; Hw.: s. ἀγκος (ánkos); E.: s. idg. *ank- (2), ang-, *henk-, V., biegen, Pokorny 45; W.: lat. ancōn, M., Armbug, Ellbogen, Schenkel, Anker; L.: Frisk 1, 11

ἀγκωνίζειν (ankōnízein), gr., V.: nhd. sich auf den Ellbogen lehnen; Vw.: s. δι- (di), παρ- (par), περι- (peri); E.: s. ἀγκών (ankṓn); L.: Frisk 1, 11

ἀγκωνίσκιον (ankōnískion), gr., N.: nhd. Ärmchen, Ellenbogen; E.: s. ἀγκών (ankṓn)

ἀγκωνίσκος (ankōnískos), gr., M.: nhd. Ellenbogen; E.: s. ἀγκών (ankṓn)

ἀγκωνισμός (ankōnismós), gr., M.: nhd. Beugen, Reichweite; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἀγκωνίζειν (ankōnízein), ἀγκών (ankṓn)

ἀγλαΐα (aglaïa), gr., F.: nhd. Glanz, Pracht; Hw.: s. ἀγλᾶός (aglaós); E.: s. idg. *g̑el-, *g̑elə-, *g̑lē-, *g̑elēi-, *g̑eləi-, *g̑ləi-, Adj., V., hell, heiter, glänzen, lachen, lächeln, Pokorny 366

ἀγλαΐζειν (aglaïzein), gr., V.: nhd. mit Pracht ehren; Vw.: s. ἀπ- (ap), ἐπ- (ep), κατ- (kat); E.: s. ἀγλαΐα (aglaïa)

ἀγλαΐζεσθαι (aglaïzesthai), gr., V.: nhd. voll auskosten, in aller Pracht sein (V.); Vw.: s. ἀντ- (ant); E.: s. ἀγλαΐα (aglaïa)

ἀγλάισμα (agláisma), gr., N.: nhd. Schmuck; E.: s. ἀγλαΐζειν (aglaïzein), ἀγλαΐα (aglaïa)

ἀγλαός (aglaós), gr., Adj.: nhd. hell, glänzend, klar; E.: s. idg. *g̑el-, *g̑elə-, *g̑lē-, *g̑elēi-, *g̑eləi-, *g̑ləi-, Adj., V., hell, heiter, glänzen, lachen, lächeln, Pokorny 366; L.: Frisk 1, 12

ἀγλαῶς (aglaōs), gr., Adv.: nhd. hell, glänzend, klar; E.: s. ἀγλαός (aglaós)

ἀγλαότιμος (aglaótimos), gr., Adj.: nhd. glanzvoll geehrt; E.: s. ἀγλαός (aglaós)

ἄγλις (áglís), gr., Sb.: nhd. Knoblauchkopf; E.: s. idg. *gelg̑-, Sb., Kern, Pokorny 357; vgl. idg. *gel- (1), V., Sb., ballen, sich, ballen, Ball (M.) (1), Kugeliges, Pokorny 357; L.: Frisk 1, 12

ἄγμα (ágma), gr., N.: nhd. Bruchstück; Vw.: s. ἄπ- (ap), ἀποκάτ- (apokát); E.: s. ἀγνύναι (agnýnai)

ἀγμός (agmós), gr., M.: nhd. jäher Abhang, Kluft (F.) (1); Hw.: s. ἀγνύναι (agnýnai); E.: s. idg. *u̯ā̆g-, V., spalten, brechen, Pokorny 1110, Frisk 1, 13

ἄγναπτος (ágnaptos), gr., Adj.: nhd. nicht gekardet, nicht gewaschen, neu; E.: s. ἀ- (a), γνάπτειν (gnáptein)

ἄγναφος (ágnaphos), gr., Adj.: nhd. nicht gekardet, nicht gewaschen, neu; E.: s. ἀ- (a), γνάπτειν (gnáptein)

ἁγνεία (hagneía), gr., F.: nhd. Reinigung; E.: s. ἁγνός (hagnós); L.: Frisk 1, 13

ἀγνεῖν (agnein), gr. (lak./kret./ätol.), V.: nhd. führen, bringen; Vw.: s. διεξ- (diex); Hw.: s. ἄγειν (ágein); E.: s. idg. *ag̑-, *heg̑-, *hag̑-, *hog̑-, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4

ἁγνεύειν (hagneúein), gr., V.: nhd. als heilig betrachten, rein sein (V.), reinigen; E.: s. ἁγνός (hagnós); L.: Frisk 1, 13

ἁγνίζειν (hagnízein), gr., V.: nhd. reinigen, weihen; Vw.: s. ἀφ- (aph), ἐφ- (eph), περι- (peri); E.: s. ἁγνός (hagnós); L.: Frisk 1, 13

ἅγνισμα (hágnisma), gr., N.: nhd. Reinigen, Sühne, Weihen (N.); E.: s. ἁγνίζειν (hagnízein), ἁγνός (hagnós); L.: Frisk 1, 13

ἁγνισμός (hagnismós), gr., M.: nhd. Reinigen, Sühne, Weihen (N.); E.: s. ἁγνίζειν (hagnízein), ἁγνός (hagnós); L.: Frisk 1, 13

ἁγνιστικός (hagnistikós), gr., Adj.: nhd. reinigend, gereinigt; E.: s. ἁγνίζειν (hagnízein), ἁγνός (hagnós); L.: Frisk 1, 13

ἁγνιτής (hagnitḗs), gr., M.: nhd. Reiniger; E.: s. ἁγνίζειν (hagnízein), ἁγνός (hagnós); L.: Frisk 1, 13

ἀγνοεῖν (agnoein), gr., V.: nhd. nicht erkennen, nicht kennen; Vw.: s. κατ- (kat); E.: s. ἀ- (a); s. idg. *g̑nōtós, *g̑n̥tós, *g̑n̥htós, Adj., bekannt, Pokorny 377; vgl. idg. *g̑en- (2), *g̑enə-, *g̑nē-, *g̑nō-, *g̑enh-, *g̑neh-, *g̑noh-, *g̑n̥h-, V., erkennen, kennen, Pokorny 376

ἄγνοια (ágnoia), gr., F.: nhd. Unkenntnis, Unwissenheit; Vw.: s. ὑπερ- (hyper); E.: s. ἀ- (a); s. idg. *g̑nōtós, *g̑n̥tós, *g̑n̥htós, Adj., bekannt, Pokorny 377; vgl. idg. *g̑en- (2), *g̑enə-, *g̑nē-, *g̑nō-, *g̑enh-, *g̑neh-, *g̑noh-, *g̑n̥h-, V., erkennen, kennen, Pokorny 376

ἀγνοούμενος (agnoúmenos), gr., Adj.: nhd. unwissend, unwissentlich; E.: s. ἀγνοεῖν (agnoein)

ἀγνοούντως (agnoúntōs), gr., Adv.: nhd. unwissend, unwissentlich; E.: s. ἀγνοεῖν (agnoein)

ἁγνός (hagnós), gr., Adj.: nhd. verehrt, heilig, rein, lauter, unbefleckt; Vw.: s. ὑπέρ- (hypér); E.: s. idg. *i̯ag-, V., verehren, Pokorny 501; L.: Frisk 1, 13

ἄγνος (ágnos), gr., F., M.: nhd. Keuschlamm, eine Weidenart; E.: Etymologie unbekannt, Frisk 1, 13; W.: mlat. agnus, M., Keuschlamm, Abrahamsbaum

ἁγνότης (hagnótēs), gr., F.: nhd. Reinheit, Keuschheit; E.: s. ἄγνος (ágnos)

ἀγνύναι (agnýnai), gr., V.: nhd. biegen, umbiegen, brechen, umknicken; Vw.: s. ἀπ- (ap), ἀποκατ- (apokat), ἐξ- (ex), ἐπ- (ep), κατ- (kat), παρ- (par), περι- (peri), περικατ- (perikat), ὑπ- (hyp); E.: idg. *u̯ā̆g-, V., spalten, brechen, Pokorny 1110; L.: Frisk 1, 13, Pokorny 1110

ἀγνύς (agnýs), gr., Sb.: nhd. Weberstein; E.: Herkunft ungeklärt; L.: Frisk 1, 13

ἀγνώμων (agnṓmon), gr., Adj.: nhd. schlecht beraten (Adj.), sinnlos; E.: s. ἀ- (a), γνώμων (gnṓmōn)

ἀγνῶν (agnōn), gr., Adj.: nhd. unwissend, nicht kennend; E.: s. ἀγνώς (agnṓs)

ἀγνώς (agnṓs), gr., Adj.: nhd. unbekannt, unbegründet, nicht kennend; E.: s. ἀ- (a); s. idg. *g̑nōtós, *g̑n̥tós, *g̑n̥htós, Adj., bekannt, Pokorny 377; vgl. idg. *g̑en- (2), *g̑enə-, *g̑nē-, *g̑nō-, *g̑enh-, *g̑neh-, *g̑noh-, *g̑n̥h-, V., erkennen, kennen, Pokorny 376

ἁγνώς (hagnṓs), gr., Adv.: nhd. verehrt, heilig, rein, lauter, unbefleckt; E.: s. ἁγνός (hagnós)

ἀγνωσία (agnōsía), gr., F.: nhd. Unwissenheit; E.: s. ἀγνώς (agnṓs)

ἀγορά (agorá), gr., F.: nhd. Versammlung der Bürger, Platz (M.) (1), Markt; Hw.: s. ἀγείρειν (ageírein); E.: vgl. idg. *ger- (1), *gere-, *h₂ger-, V., zusammenfassen, sammeln, Pokorny 382; W.: mlat. agola, F., Versammlungsort; L.: Frisk 1, 13

ἀγοράζειν (agorázein), gr., V.: nhd. auf dem Markte verkehren, kaufen, einkaufen; Vw.: s. ἀντ- (ant), ἀπ- (ap), ἐξ- (ex), ἐπ- (ep), κατ- (kat), παρ- (par); E.: s. ἀγορά (agorá); L.: Frisk 1, 14

ἀγοραῖος (agoraios), gr., Adj.: nhd. zur Volksversammlung gehörig, zum Markt gehörend; E.: s. ἀγορά (agorá)

ἀγορανομεῖν (agoronomein), gr., V.: nhd. Ädil sein (V.); E.: s. ἀγορανόμος (agoranómos)

ἀγορανομία (agoronomía), gr., F.: nhd. Ädilität; E.: s. ἀγορανόμος (agoranómos); W.: mlat. agorānomia, F., Feldmessen

ἀγορανόμος (agoranómos), gr., M.: nhd. Marktmeister, Aufsichtsbehörde über Marktwaren; E.: s. ἀγορά (agorá), νέμειν (némein)

ἀγορᾶσθαι (agorasthai), gr., V.: nhd. reden, in der Versammlung öffentlich reden; E.: s. ἀγορά (agorá); L.: Frisk 1, 14

ἀγορασία (agorasía), gr., F.: nhd. Einkauf; Vw.: s. ἐξ- (ex); E.: s. ἀγοράζειν (agorázein), ἀγορά (agorá); L.: Frisk 1, 14

ἀγόρασις (agórasis), gr., F.: nhd. Einkauf; E.: s. ἀγοράζειν (agorázein), ἀγορά (agorá); L.: Frisk 1, 14

ἀγόρασμα (agórasma), gr., N.: nhd. Ware; E.: s. ἀγοράζειν (agorázein), ἀγορά (agorá); L.: Frisk 1, 14

ἀγορασμός (agorasmós), gr., M.: nhd. Einkauf; Vw.: s. κατ- (kat); E.: s. ἀγοράζειν (agorázein), ἀγορά (agorá); L.: Frisk 1, 14

ἀγοραστής (agorastḗs), gr., M.: nhd. Einkäufer auf dem Markt; Vw.: s. προ- (pro); E.: s. ἀγοράζειν (agorázein), ἀγορά (agorá); L.: Frisk 1, 14

ἀγορεύειν (agoreúein), gr., V.: nhd. sagen, sprechen, reden, öffentlich reden, in der Versammlung öffentlich reden; Vw.: s. ἀν- (an), ἀντ- (ant), ἀντιπροσ- (antipros), ἀπ- (ap), δι- (di), ἐξ- (ex), ἐπαν- (epan), κατ- (kat), προ- (pro), προσ- (pros), συν- (syn), ὑπ- (hyp); E.: s. ἀγορά (agorá); L.: Frisk 1, 14

ἀγόρευσις (agóreusis), gr., F.: nhd. Rede, öffentliche Rede; Vw.: s. ἀν- (an), ἀπ- (ap), δι- (di), ἐξ- (ex), κατ- (kat), παρ- (par), ὑπ- (hyp); E.: s. ἀγορεύειν (agoreúein), ἀγορά (agorá)

ἀγορευτήριον (agoreutḗrion), gr., N.: nhd. Redestelle; E.: s. ἀγορεύειν (agoreúein), ἀγορά (agorá); L.: Frisk 1, 13

ἀγορευτής (agoreutḗs), gr., M.: nhd. Redner; Vw.: s. ἐξ- (ex),. περι- (peri); E.: s. ἀγορεύειν (agoreúein), ἀγορά (agorá); L.: Frisk 1, 13

ἀγορητής (agorētḗs), gr., M.: nhd. Redner; E.: s. ἀγορᾶσθαι (agorasthai), ἀγορά (agorá); L.: Frisk 1, 13

ἀγορητύς (agorētýs), gr., F.: nhd. Beredsamkeit, Redegabe; E.: s. ἀγορᾶσθαι (agorasthai), ἀγορά (agorá); L.: Frisk 1, 13

ἄγορος (ágoros), gr., M.: nhd. Versammlung der Bürger, Platz (M.) (1), Markt; E.: s. ἀγείρειν (ageírein)

ἀγός (agós), gr., M.: nhd. Führer, Anführer, Heerführer; Hw.: s. ἄγειν (ágein); E.: s. idg. *ag̑-, *heg̑-, *hag̑-, *hog̑-, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; L.: Frisk 1, 18

ἄγος (ágos), gr., N.: nhd. schwere Schuld, schweres Verbrechen, Blutschuld, Fluch; E.: idg. *agos-, Sb., Fehler, Schuld, Sünde, Pokorny 8; L.: Frisk 1, 14

ἅγος (hágos), gr., N.: nhd. Opfer, Sühne, Schuld, Befleckung; E.: s. idg. *i̯ag-, V., verehren, Pokorny 501

ἀγοστός (agostós), gr., M.: nhd. Hand, zum Greifen gekrümmte Hand; E.: vgl. idg. *ger- (1), *gere-, *h₂ger-, V., zusammenfassen, sammeln, Pokorny 382; L.: Frisk 1, 14

ἄγρα (ágra), ἄγρη (agrē), gr., F.: nhd. Ergreifen, Fangen, Fang, Jagd; E.: idg. *ag̑ra-, Sb., Hetze, Jagd, Pokorny 6; s. idg. *ag̑-, *heg̑-, *hag̑-, *hog̑-, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; L.: Frisk 1, 14

ἀγράμματος (agrámmatos), gr., Adj.: nhd. nicht schreiben könnend, ungebildet; E.: s. ἀ- (a), γράμμα (grámma)

ἀγραυλεῖν (agraulein), gr., V.: nhd. im Freien übernachten, im Freien lebend; E.: s. ἀγραυλος (ágraulos)

ἀγραυλής (agrauls), gr., Adj.: nhd. im Freien seiend, auf dem Feld seiend; E.: s. ἀγραυλος (ágraulos)

ἀγραυλία (agraulía), gr., F.: nhd. Dienst auf dem Feld; E.: s. ἀγραυλος (ágraulos)

ἀγραυλος (ágraulos), gr., Adj.: nhd. im Freien übernachtend, Wohnsitz im Freien habend, ländlich; E.: s. ἀγρός (agrós), αὐλή (aulḗ)

ἀγρεῖν (agrein), gr., V.: nhd. ergreifen, nehmen; Vw.: s. κατ- (kat); Hw.: s. ἄγρα (ágra); E.: s. idg. *ag̑ra-, Sb., Hetze, Jagd, Pokorny 6; vgl. idg. *ag̑-, *heg̑-, *hag̑-, *hog̑-, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; L.: Frisk 1, 15

ἀγρεῖφνα (agreiphna), gr., F.: nhd. Harke, Rechen (M.); E.: s. idg. *gerebʰ‑, V., ritzen, kerben, Pokorny 392; L.: Frisk 1, 16

ἀγρέτας (agrétas), gr. (dor.), M.: nhd. Sammler; E.: s. ἀγείρειν (ageírein)

ἀγρεύειν (agreúein), gr., V.: nhd. fangen, jagen; Hw.: s. ἄγρα (ágra); E.: s. idg. *ag̑ra-, Sb., Hetze, Jagd, Pokorny 6; vgl. idg. *ag̑-, *heg̑-, *hag̑-, *hog̑-, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; L.: Frisk 1, 14

ἄγρευμα (ágreuma), gr., N.: nhd. Jagdbeute, Jagdnetz; E.: s. ἀγρεύειν (agreúein); L.: Frisk 1, 15

ἀγρεύς (agreús), gr., M.: nhd. Jäger; Hw.: s. ἄγρα (ágra); E.: s. idg. *ag̑ra-, Sb., Hetze, Jagd, Pokorny 6; vgl. idg. *ag̑-, *heg̑-, *hag̑-, *hog̑-, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4

ἀγρευτήρ (agreutḗr), gr., M.: nhd. Jäger; E.: s. ἀγρεύειν (agreúein); L.: Frisk 1, 15

ἀγρευτής (agreutḗs), gr., M.: nhd. Jäger; E.: s. ἀγρεύειν (agreúein); L.: Frisk 1, 15

ἄγρη (agrē), gr. (ion.), F.: Vw.: s. ἄγρα (ágra)

ἀγριαίνειν (agriaíein), gr., V.: nhd. wild machen; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἄγριος (ágrios); L.: Frisk 1, 16

ἀγριέλαιος (agriélaios), gr., F.: nhd. wilder Ölbaum; E.: s. ἄγριος (ágrios), ἔλαιον (élaion)

ἀγριοκάρδαμον (agriokárdamon), gr., N.: nhd. Kresse; E.: s. ἄγριος (ágrios), κάρδαμον (kárdamon); W.: mlat. agriocardamum, N., Kresse

ἄγριος (ágrios), gr., Adj.: nhd. auf dem Felde lebend, im Freien wachsend, ländlich, wild, unkultiviert; Hw.: s. ἀγρός (agrós); E.: s. idg. *ag̑ros, *heg̑ros, Sb., Weide (F.) (2), Feld, Flur (F.), Pokorny 6; vgl. idg. *ag̑-, *heg̑-, *hag̑-, *hog̑-, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; L.: Frisk 1, 16

ἀγριότης (agriótēs), gr., F.: nhd. Wildheit; E.: s. ἄγριος (ágrios); L.: Frisk 1, 16

ἀγριοῦν (agriūn), gr., V.: nhd. wild machen; E.: s. ἄγριος (ágrios); L.: Frisk 1, 16

ἄγριως (ágriōs), gr., Adv.: nhd. auf dem Felde lebend, im Freien wachsend, ländlich, wild, unkultiviert; E.: s. ἄγριος (ágrios)

ἀγρίφη (agríphē), gr., F.: nhd. Harke, Rechen (M.); E.: s. idg. *gerebʰ‑, V., ritzen, kerben, Pokorny 392

ἀγροικία (agroikía), gr., F.: nhd. Ländlichkeit, Tölpelhaftigkeit; E.: s. ἄγροικος (ágroikos)

ἄγροικος (ágroikos), gr., Adj.: nhd. auf dem Felde wohnend, ländlich, ungesittet, tölpelhaft; Vw.: s. ὑπ- (hyp); E.: s. ἀγρός (agrós), οἰκεῖν (oikein)

ἀγρονόμος (agronómos) (1), gr., Adj.: nhd. feldbewohnend; E.: s. ἀγρός (agrós), νέμειν (némein)

ἀγρονόμος (agronómos) (2), gr., M.: nhd. Landmann, Aufseher über die Stadtländereien; E.: s. ἀγρός (agrós), νέμειν (némein); W.: nhd. Agronom, M., Agronom, Landwirtschaftskundiger; L.: Kluge s. u. Agronom

ἀγρός (agrós), gr., M.: nhd. Acker, Feld, Land; E.: idg. *ag̑ros, *heg̑ros, Sb., Weide (F.) (2), Feld, Flur (F.), Pokorny 6; s. idg. *ag̑-, *heg̑-, *hag̑-, *hog̑-, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; L.: Frisk 1, 16

ἀγρότας (agrótas) (1), gr. (dor.), Adj.: Vw.: s. ἀγρότης (agrótēs) (1)

ἀγρότας (agrótas) (2), gr. (dor.), M.: Vw.: s. ἀγρότης (agrótēs) (2)

ἀγρότερος (agróteros), gr., Adj.: nhd. auf dem Felde lebend, wild; Hw.: s. ἀγρός (agrós); E.: s. idg. *ag̑ros, *heg̑ros, Sb., Weide (F.) (2), Feld, Flur (F.), Pokorny 6; vgl. idg. *ag̑-, *heg̑-, *hag̑-, *hog̑-, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4

ἀγροτήρ (agrotḗs) (1), gr., Adj.: nhd. landbewohnend, ländlich; E.: s. ἀγρός (agrós); L.: Frisk 1, 16

ἀγριτήρ (agrotḗr) (2), gr., M.: nhd. Landmann, Bauer (M.) (1), Grundbesitzer; E.: s. ἀγρός (agrós); L.: Frisk 1, 16

ἀγρότης (agrótēs) (1), ἀγρότας (agrótas), gr., Adj.: nhd. landbewohnend, ländlich; E.: s. ἀγρός (agrós); L.: Frisk 1, 16

ἀγρότης (agrótēs) (2), ἀγρότας (agrótas), gr., M.: nhd. Landmann, Bauer (M.) (1), Grundbesitzer; E.: s. ἀγρός (agrós); L.: Frisk 1, 16

ἀγρυπνεῖν (agrypnein), gr., V.: nhd. schlaflos sein (V.), wach sein (V.), wachsam sein (V.); Vw.: s. δι- (di), παρ- (par), ὑπερ- (hyper); E.: s. ἄγρυπνος (agrypnós)

ἀγρυπνητήρ (agrypnētḗr), gr., M.: nhd. Wächter; E.: s. ἄγρυπνος (agrypnós); L.: Frisk 1, 16

ἀγρυπνητής (agrypnētḗs), gr., M.: nhd. Wächter; Vw.: δι- (di); E.: s. ἄγρυπνος (agrypnós)

ἀγρυπνητικός (agrypnētikós), gr., Adj.: nhd. wachsam; E.: s. ἄγρυπνος (agrypnós)

ἀγρυπνία (agrypnía), gr., F.: nhd. Schlaflosigkeit, Wachen (N.), Wachsamkeit; E.: s. ἄγρυπνος (agrypnós); L.: Frisk 1, 16

ἄγρυπνος (ágrypnos), gr., Adj.: nhd. schlaflos, wach; Vw.: s. ἐπ- (ep), ὑπ- (hyp); E.: s. ἀγρός (agrós), ὕπνος (hýpnos); L.: Frisk 1, 16

ἀγρυπνώδης (agrypnṓdēs), gr., Adj.: nhd. schlaflos machen; E.: s. ἄγρυπνος (ágrypnos), εἶδος (eidos)

ἄγρωστις (ágrōstis), gr., F.: nhd. eine Grasart, Quecke?; E.: s. ἀγρός (agrós); L.: Frisk 1, 16

ἀγυιά (agyiá), gr., F.: nhd. Weg, Straße; Hw.: s. ἄγειν (ágein); E.: idg. *ag̑mn̥, *ag̑mos, Sb., Zug, Bahn, Pokorny 5; s. idg. *ag̑-, *heg̑-, *hag̑-, *hog̑-, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; W.: lat. agēa, F., Schiffsgang; L.: Frisk 1, 17

ἄγυρις (ágyris), gr., F.: nhd. Versammlung, Menge; Hw.: s. ἀγείρειν (ageírein); E.: vgl. idg. *ger- (1), *gere-, *h₂ger-, V., zusammenfassen, sammeln, Pokorny 382

ἀγυρισμός (agyrismós), gr., M.: nhd. Sammlung; Hw.: s. ἀγείρειν (ageírein)

ἀγυρτάζειν (agyrtázein), gr., V.: nhd. sammeln durch Betteln, zusammenbetteln, einsammeln; Hw.: s. ἀγύρτης (agýrtēs)

ἀγυρτεία (agyrteía), gr., F.: nhd. Betteln, Betrügen; Hw.: s. ἀγύρτης (agýrtēs)

ἀγυρτεύειν (agyrteúein), gr., V.: nhd. leben durch Betteln wie ein Landstreicher; Hw.: s. ἀγύρτης (agýrtēs)

ἀγύρτης (agýrtēs), gr., M.: nhd. Sammler, Bettler; Hw.: s. ἀγείρειν (ageírein); E.: vgl. idg. *ger- (1), *gere-, *h₂ger-, V., zusammenfassen, sammeln, Pokorny 382

ἀγυρτικός (agyrtikós), gr., Adj.: nhd. gauklerisch; Hw.: s. ἀγύρτης (agýrtēs)

ἀγυρτός (agyrtós), gr., Adj.: nhd. durch Betteln erlangt; Hw.: s. ἀγύρτης (agýrtēs)

ἄγχαυρος (ánchauros), gr., Adj.: nhd. dem Morgen nahe; E.: s. ἄγχῖ (ánchi), αὔριον (aúrion), ἠώς (ēṓs)

ἄγχειν (ánchein), gr., V.: nhd. zusammenschnüren, erdrosseln, beängstigen; Vw.: s. ἀπ- (ap), δι- (dia), κατ- (kat), περι- (peri); E.: idg. *ang̑ʰ‑, *heng̑ʰ-, *hang̑ʰ-, *hemg̑ʰ-, Adj., V., eng, einengen, schnüren, Pokorny 42; L.: Frisk 1, 17

ἄγχῖ (ánchi), gr., Adv.: nhd. nahe, bei; Vw.: s. -στῖνος (stinos); E.: s. idg. *ang̑ʰ‑, *heng̑ʰ-, *hang̑ʰ-, *hemg̑ʰ-, Adj., V., eng, einengen, schnüren, Pokorny 42; L.: Frisk 1, 17

ἀγχίλωψ (anchílōps), gr., Sb.: nhd. eine Geschwulst die den Tränenkanal versperrt; E.: s. ἄγχειν (ánchein), ὄψ (óps); L.: Frisk 1, 17

ἀγχιστεία (anchisteía), gr., F.: nhd. nächste Verwandtschaft, Erbfolgerecht; E.: s. ἄγχιστος (ánchistos)

ἀγχιστεύς (anchisteús), gr., M.: nhd. nächster Verwandter, nächster Erbberrechtigter; E.: s. ἄγχιστος (ánchistos)

ἀγχιστήρ (anchistḗr), gr., M.: nhd. nächster Mitschuldiger, Miturheber; E.: s. ἄγχιστος (ánchistos)

ἀγχιστῖνος (anchistinos), gr., Adj.: nhd. dicht nebeneinander gedrängt; E.: s. ἄγχῖ (ánchi); vgl. idg. *stāi-, *stī̆-, *sti̯ā-, V., verdichten, drängen, stopfen, gerinnen, stocken, Pokorny 1010

ἄγχιστος (ánchistos), gr., Adj.: nhd. nächste; E.: s. ἄγχῖ (ánchi)

ἀγχόθι (ánchóthi), gr., Adv.: nhd. in der Nähe, nahe; E.: vgl. idg. *ang̑ʰ‑, *heng̑ʰ-, *hang̑ʰ-, *hemg̑ʰ-, Adj., V., eng, einengen, schnüren, Pokorny 42

ἀγχονᾶν (anchonan), gr., V.: nhd. erdrosseln; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. ἄγχειν (ánchein); L.: Frisk 1, 17

ἀγχόνη (anchónē), gr., F.: nhd. Erdrosseln, Angst, Strick (M.) (1), Schlinge; E.: s. idg. *ang̑ʰos-, Sb., Beklemmung, Bedrängnis, Pokorny 42; vgl. idg. *ang̑ʰ‑, *heng̑ʰ-, *hang̑ʰ-, *hemg̑ʰ-, Adj., V., eng, einengen, schnüren, Pokorny 42; W.: lat. angina, F., Halsbräune, Bräune; nhd. Angina, F., Angina, Halskrankheit; L.: Kluge s. u. Angina

ἀγχονίζειν (anchonízein), gr., V.: nhd. erwürgen, erdrosseln; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. ἀγχόνη (anchónē)

ἀγχόνιος (anchónios), gr., Adj.: nhd. zum Erhängen dienend; E.: s. ἄγχειν (ánchein); L.: Frisk 1, 17

ἄγχουσα (ánchusa), gr., F.: nhd. Ochsenzunge (eine Pflanze); Vw.: s. κατ- (kat); E.: vielleicht von ἄγχειν (ánchein), Frisk 1, 17; W.: lat. anchūsa, F., färbende Ochsenzunge (eine Pflanze); L.: Frisk 1, 17

ἀγωγεῖον (agṓgeion), gr., N.: nhd. Bordell; Vw.: s. κατ- (kat); E.: s. ἀγωγή (agōgḗ)

ἀγωγεύς (katagōgeús), gr., M.: nhd. Transporteur; Vw.: s. ἐπ- (ep), κατ- (kat), παρ- (par), περι- (peri), ὑπ- (hyp); E.: s. ἀγωγή (agōgḗ)

ἀγωγή (agōgḗ), gr., F.: nhd. Führung, Herbeischaffen, Vorführen, Hinwegführen; Vw.: s. ἀν- (an), ἀντ- (ant), ἀντιμετ- (antimet), ἀντιπαρ- (antipar), ἀντιπαρεισ- (antipareis), ἀντιπαρεξ- (antiparex), ἀντιπερι- (antiperi), ἀπ- (ap), δι- (di), διεξ- (diex), εἰσ- (eis), ἐξ- (ex), ἐπ- (ep), ἐπαν- (epan), ἐπεισ- (epeis), ἐπεξ- (epex), ἐπισυν- (episyn), κατ- (kat), μετ- (met), παρ- (par), παρακατ- (parakat), παρασυν- (parasyn), παρεισ- (pareis), περι- (peri), προ- (pro), προσ- (pros), συν- (syn), ὑπεξ- (hypex); E.: vgl. idg. *ag̑-, *heg̑-, *hag̑-, *hog̑-, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4

ἀγώγιμος (agṓgimos), gr., Adj.: nhd. leicht fortzuschaffen, leicht zu lenken; E.: s. ἀγωγός (agōgós)

ἀγώγιον (agṓgion), gr., N.: nhd. Last, Frachtware, Wagenladung; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. ἀγωγή (agōgḗ)

ἀγωγός (agōgós), gr., Adj.: nhd. führend, leitend; Vw.: s. ἀπ- (ap), ἐπ- (ep), κατ- (kat), μετ- (met), περι- (peri); Hw.: s. ἄγειν (ágein); E.: vgl. idg. *ag̑-, *heg̑-, *hag̑-, *hog̑-, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4

ἀγών (agṓn), gr., M.: nhd. Versammlung, Versammlungsplatz, Wettkampf, Prozess; Vw.: s. προ- (hypo), ὑποπρο- (hypopro); E.: s. ἄγειν (ágein)

ἀγωνία (agōnía), gr., F.: nhd. Wettkampf, Kampfesart, Kampf; Vw.: s. ἀντ- (ant); E.: s. ἀγών (agṓn); W.: lat. agōnia, F., äußerste Angst, Todeskampf; nhd. Agonie, F., Agonie, Todeskampf; L.: Kluge s. u. Agonie

ἀγωνιᾶν (agōnian), gr., V.: nhd. kampfbegierig sein (V.), wetteifern, sich anstrengen, sich ängstigen; Vw.: s. δι- (di), συν- (syn), ὑπ- (hyp), ὑπερ- (hyper); E.: s. ἀγών (agṓn)

ἀγωνίζεσθαι (agōnízesthai), gr., V.: nhd. kämpfen, prozessieren; Vw.: s. ἀντ- (ant), δι- (di), ἐν- (en), ἐξ- (ex), ἐπ- (ep), κατ- (kat), συν- (syn), ὑπερ- (hyper); E.: s. ἀγών (agṓn); W.: s. mlat. agōnizārī, V., streiten

ἀγωνιζομένος (agōnizoménos), gr., Adj.: nhd. kämpfend, prozessierend; E.: s. ἀγωνίζεσθαι (agōnízesthai), ἀγών (agṓn)

ἀγωνικός (agōnikós), gr., Adj.: nhd. zum Wettkampf gehörig; E.: s. ἀγών (agṓn)

ἀγώνιος (agṓnios) (1), gr., Adj.: nhd. zum Wettkampf gehörig; Vw.: s. ἀπ- (ap), ἐπ- (ep); E.: s. ἀγών (agṓn)

ἀγώνιος (agṓnios) (2), gr., Adj.: nhd. ohne Winkel seiend; E.: s. ἀ- (a), γωνία (gōnía)

ἀγώνισις (agṓnisis), gr., F.: nhd. Kämpfen um einen Preis; Vw.: s. κατ- (kat); E.: s. ἀγωνίζεσθαι (agōnízesthai), ἀγών (agṓn)

ἀγωνισμός (agōnismós), gr., M.: nhd. Rivalität; Vw.: s. κατ- (kat); E.: s. ἀγωνίζεσθαι (agōnízesthai), ἀγών (agṓn)

ἀγωνιστέον (agōnistéon), gr., Adj.: nhd. kämpfen müssen, sich behaupten müssend; E.: s. ἀγωνίζεσθαι (agōnízesthai), ἀγών (agṓn)

ἀγωνιστέος (agōnistéos), gr., Adj.: nhd. kämpfen müssen, sich behaupten müssend; E.: s. ἀγωνίζεσθαι (agōnízesthai), ἀγών (agṓn)

ἀγωνιστήριον (agōnistḗrion), gr., N.: nhd. Versammlungsplatz; E.: s. ἀγωνίζεσθαι (agōnízesthai), ἀγών (agṓn)

ἀγωνιστήριος (agōnistḗrios), gr., Adj.: nhd. zum Streiten geeignet, zum Kämpfen geeignet; E.: s. ἀγωνίζεσθαι (agōnízesthai), ἀγών (agṓn)

ἀγωνιστής (agōnistḗs), gr., M.: nhd. Wettkämpfer; Vw.: s. κατ- (kat), συν- (syn); E.: s. ἀγωνίζεσθαι (agōnízesthai), ἀγών (agṓn); W.: nhd. Antagonist, M., Antagonist, Gegenspieler

ἀγωνιστικός (agōnistikós), gr., Adj.: nhd. zum Streiten geeignet, zum Kämpfen geeignet; Vw.: s. κατ- (kat); E.: s. ἀγωνίζεσθαι (agōnízesthai), ἀγών (agṓn)

ἀγωνιστικῶς (agōnistikōs), gr., Adv.: nhd. streitend, streitsüchtig; E.: s. ἀγωνίζεσθαι (agōnízesthai), ἀγών (agṓn)

ἀγωνοθετεῖν (agōnothetein), gr., V.: nhd. Kampfspiele anordnen; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἀγωνοθέτης (agōnothétēs), ἀγών (agṓn), τιθέναι (tithénai)

ἀγωνοθεσία (agōnothesía), gr., F.: nhd. Amt des Kampfrichters; E.: s. ἀγών (agṓn), τιθέναι (tithénai)

ἀγωνοθέτης (agōnothétēs), gr., M.: nhd. Kampfoordner, Kampfrichter, Richter; E.: s. ἀγών (agṓn), τιθέναι (tithénai)

ἅδα (háda), gr., F.: nhd. Sättigung; E.: s. idg. *sā-, *sə-, Adj., V., satt, sättigen, Pokorny 876

ἀδαγμός (adagmós), gr., M.: nhd. Jucken, Kratzen; Hw.: s. δάκνειν (dáknein); E.: s. idg. *denk̑-, V., beißen, Pokorny 201; vgl. idg. *dek̑- (2), V., reißen, zerreißen, zerfasern, Pokorny 191

ἀδαήμων (adaḗmōn), gr., Adj.: nhd. unkundig, unbekannt; E.: s. ἀ- (a), δαήμων (daḗmōn)

ἀδαής (adaḗs), gr., Adj.: nhd. unkundig, unbekannt; E.: s. ἀδαήμων (adaḗmōn); L.: Frisk 1, 18

ἀδαμάντινος (adamántinos), gr., Adj.: nhd. starr, hart, fest, unbezwinglich; E.: s. ἀδάμᾶς (adámas); W.: lat. adamantinus, Adj., stählern, stahlhart; ahd. adamantīn* 1, Adj., stählern; mhd. adamantīn, Adj., diamanten; vgl. fnhd. demanten, Adj., mit Diamanten besetzt, diamanten, hart; vgl. nhd. diamanten, Adj., aus Diamant hergestellt, Diamant..., diamanten, mit Diamanten besetzt, DW 2, 917; L.: Frisk 1, 19

ἀδάμας (adámas), gr., M.: nhd. Stahl, Diamant; E.: s. ἀ- (a), δαμνᾶν (damnan); W.: lat. adamās, adamāns, M., Unbezwingbarer, härtestes Eisen, Stahl; s. afrz. diamant, M., Diamant; mhd. dīemant, dīamant, M. Diamant; nhd. Diamant, M., Diamant; W.: lat. adamās, adamāns, M., Unbezwingbarer, härtestes Eisen, Stahl; ae. aþamans, M., Diamant; L.: Frisk 1, 19, Kluge s. u. Diamant

ἀδάμᾶτος (adámatos), gr., Adj.: nhd. unbezwingbar, unvermählt; E.: s. ἀ- (a); s. idg. *demə-, *domə-, *dmə-, *demh-, V., zähmen, Pokorny 199; vgl. idg. *dem-, *demə-, *demh-, V., bauen, zusammenfügen, Pokorny 198

ἅδαν (hádan), gr., Adv.: Vw.: s. ἅδην (hádēn)

ἀδάρκη (adárkē), gr., F.: nhd. Salzablagerung am Schilf; E.: aus dem Gall, vgl. ir. adarc, F., Horn; bask. adar, Sb., Horn; L.: Frisk 1, 19

ἀδάρκος (adárkos), gr., M.: nhd. Salzablagerung am Schilf; E.: aus dem Gall, vgl. ir. adarc, F., Horn; bask. adar, Sb., Horn; L.: Frisk 1, 19

ἄδαστος (ádastos), gr., Adj.: nhd. ungeteilt; E.: s. ἀ- (a), δατέσθαι (datésthai)

ἀδάχεν (adáchein), gr., V.: nhd. kratzen, jucken; Hw.: s. δάκνειν (dáknein); E.: s. idg. *denk̑-, V., beißen, Pokorny 201; vgl. idg. *dek̑- (2), V., reißen, zerreißen, zerfasern, Pokorny 191

ἄδδαυον (áddauon), gr., N.: nhd. Dürre?; Hw.: s. ἄζειν (ázein) (2); E.: idg. *azd-, V., brennen, glühen, dörren, trocknen, Pokorny 69; s. idg. *ā̆s-, *hes-, V., brennen, glühen, Pokorny 68

ᾄδειν idein), gr., V.: Vw.: s. ἀείδειν (aeídein)

ἄδειπνος (ádeipnos), gr., Adj.: nhd. ohne Mahlzeit seiend, ohne Abendessen seiend; E.: s. ἀ- (a), δεῖπνον (deipnon)

ἀδελιφήρ (adeliphḗr), gr., M.: nhd. Bruder, Halbbruder; Hw.: s. ἀδελφός (adelphós); E.: s. δελφύς (delphýs)

ἀδελφεή (adelpheḗ), ἀδελφή (adelphḗ), gr., F.: nhd. Schwester; E.: s. ἀδελφός (adelphós), δελφύς (delphýs)

ἀδελφεός (adelpheós), gr., Adj.: nhd. brüderlich, ähnlich, gleich; E.: s. ἀδελφός (adelphós), δελφύς (delphýs)

ἀδελφή (adelphḗ), gr., F.: Vw.: s. ἀδελφεή (adelpheḗ)

ἀδελφιδῆ (adelphidē), gr., F.: nhd. Nichte; E.: s. ἀδελφός (adelphós); W.: gr.-lat. adelphides, F., „die Schwestern“ (Name einer Dattelart)

ἀδελφίζειν (adelphízein), gr., V.: nhd. zum Bruder annehmen; E.: s. ἀδελφός (adelphós); L.: Frisk 1, 19

ἀδελφικός (adelphikós), gr., Adj.: nhd. brüderlich, schwesterlich; E.: s. ἀδελφός (adelphós); L.: Frisk 1, 19

ἀδελφός (adelphós), gr., M.: nhd. Bruder, Halbbruder; Vw.: s. δισεξ- (disex), ἐξ- (ex); Hw.: s. ἀδελιφήρ (adeliphḗr); E.: s. δελφύς (delphýs); W.: mlat. adelphus, M., Bruder; L.: Frisk 1, 19

ἀδέσποτος (adéspotos), gr., Adj.: nhd. herrenlos; E.: s. ἀ- (a), δεσπότης (despótēs)

ἀδευκής (adeukḗs), gr., Adj.: nhd. unerfreulich, rücksichtslos; E.: s. ἀ- (a); s. idg. *deuk-, V., ziehen, Pokorny 220; vgl. idg. *deu-?, V., ziehen, Pokorny 220; L.: Frisk 1, 20

ἄδηλος (ádēlos), gr., Adj.: nhd. unbekannt, ungewiss; E.: s. ἀ- (a), δῆλος (dēlos); W.: gr.-lat. adēlos, Adj., ungewiss, unsicher

ἀδήλως (adlōs), gr., Adv.: nhd. unbekannt, ungewiss; E.: s. ἄδηλος (ádēlos)

ἅδημα (hádēma), gr., F.?: nhd. Beschluss; E.: vgl. idg. *su̯ād-, Adj., V., süß, sich freuen, gefallen (V.), Pokorny 1039

ἀδημονεῖν (adēmonein), gr., V.: nhd. unruhig sein (V.), ängstlich sein (V.); E.: Herkunft ungeklärt?; L.: Frisk 1, 20

ἀδημονία (adēmonía), gr., F.: nhd. Ängstlichkeit; E.: s. ἀδημονεῖν (adēmonein); L.: Frisk 1, 20

ἀδημονῶν (adēmonōn), gr., Adj.: nhd. beängstigt, bekümmert, beunruhigt; E.: s. ἀδημονεῖν (adēmonein)

ἀδημοσύνη (adēmosýnē), gr., F.: nhd. Ängstlichkeit; E.: s. ἀδημονεῖν (adēmonein); L.: Frisk 1, 20

ἀδήν (adḗn), gr., F.: nhd. Drüse; E.: s. idg. *engᵘ̯-, Sb., Geschwulst, Leistengegend, Pokorny 319; L.: Frisk 1, 20

ἅδην (hádēn), ἅδαν (hádan), gr., Adv.: nhd. genug, bis zur Sättigung; Hw.: s. ἅδα (háda); E.: s. idg. *sā-, *sə-, Adj., V., satt, sättigen, Pokorny 876; L.: Frisk 1, 20

ἀδενώδης (agenṓdēs), gr., Adj.: nhd. drüsenförmig; E.: s. ἀδήν (adḗn), εἶδος (eidos); L.: Frisk 1, 20

ὕαινα (hýaina), gr., F.: nhd. Hyäne; E.: s. ὗς (hys)

Ἄδης (Adēs), gr., M.=PN, M.: Vw.: s. Ἀΐδης (Haídēs)

ἁδηφάγος (hadēphágos), gr., Adj.: nhd. reichlich essend, gefräßig; E.: s. ἅδην (hádēn), φαγεῖν (phagein)

ἀδιάλειπτος (adiáleiptos), gr., Adj.: nhd. nicht unterbrechend, unaufhörlich; E.: s. ἀ- (a), διά (dia), λείπειν (leípein)?

ἀδιαλείπτως (adiáleiptōs), gr., Adv.: nhd. nicht unterbrechend, unaufhörlich; E.: s. ἀδιάλειπτος (adiáleiptos)

ἀδιάλυτος (adiálytos), gr., Adj.: nhd. unauflöslich; E.: s. ἀ- (a), διά (dia), λύειν (lýein); W.: s. gr.-lat. adialyton, adialyto, N., ein Heilkraut

ἀδιανόητος (adianóētos), gr., Adj.: nhd. unbegreiflich; E.: s. ἀ- (a), διά (dia), νόος (nóos)

ἀδίαντον (adíanton), gr., N.: nhd. Frauenhaar (eine Pflanze); E.: Herkunft unklar, s. Frisk 1, 21; W.: lat. adiantum, N., Frauenhaar (eine Pflanze), Venushaar; L.: Frisk 1, 21

ἀδιάφορος (adiáphoros), gr., Adj.: nhd. weder gut noch böse, gleichgültig; E.: s. ἀ- (a), διά (dia), φορός (phorós); W.: gr.-lat. adiaphoros, Adj., gleichgültig

ἀδικεῖν (adikein), gr., V.: nhd. Unrecht tun, kränken; Vw.: s. ἀντ- (ant), ἀπ- (ap), δι- (di), συν- (syn); E.: s. ἄδικος (ádikos)

ἀδίκη (adíkē), gr., F.: nhd. Nessel?; E.: s. idg. *ned- (1), V., drehen, knoten, knüpfen, Pokorny 759 (*n̥d-ikā); L.: Frisk 1, 21, Pokorny 759

ἀδίκημα (adíkēma), gr., N.: nhd. Unrecht, Ungerechtigkeit, Beleidigung; E.: s. ἀδικεῖν (adikein)

ἀδικητέον (adikētéon), gr., Adj.: nhd. Unrecht tun müssend; Vw.: s. ἀντ- (ant); E.: s. ἀδικεῖν (adikein)

ἀδικητέος (adikētéos), gr., Adj.: nhd. Unrecht tun müssend; E.: s. ἀδικεῖν (adikein)

ἀδικητής (adikētḗs), gr., M.: nhd. Unrechttuer, Unrechttuender; E.: s. ἀδικεῖν (adikein)

ἀδικητικός (adikētikós), gr., Adj.: nhd. Falsches tun wollend, Unrecht im Sinn habend; E.: s. ἀδικεῖν (adikein)

ἀδικητικῶς (adikētikōs), gr., Adv.: nhd. Falsches tun wollend, Unrecht im Sinn habend; E.: s. ἀδικεῖν (adikein)

ἀδικία (adikía), gr., F.: nhd. Unrecht; E.: s. ἄδικος (ádikos)

ἄδικον (ádikon), gr., N.: nhd. Unrecht; E.: s. ἄδικος (ádikos)

ἄδικος (ádikos), gr., Adj.: nhd. widerrechtlich, ungerecht, unrechtmäßig; Hw.: s. δεικνύναι (deiknýnai); E.: s. ἀ- (a); s. idg. *deik̑-, V., zeigen, weisen, sagen, Pokorny 188; vgl. idg. *dei- (1), *dei̯ə-, *dī-, *di̯ā-, V., glänzen, schimmern, scheinen, Pokorny 183

ἀδικῶν (adikōn), gr., Adj.: nhd. widerrechtlich, ungerecht, unrechtmäßig; E.: s. ἄδικος (ádikos)

ἀδίκως (adíkōs), gr., Adv.: nhd. ungerechterweise, ohne Grund; E.: s. ἄδικος (ádikos)

ἀδινός (adinós), gr., Adj.: nhd. dicht, fest; E.: vgl. idg. *sā-, *sə-, Adj., V., satt, sättigen, Pokorny 876

ἄδιψος (ádipsos), gr., Adj.: nhd. ohne Durst seiend; E.: s. ἀ- (a), δίψα (dípsa); W.: lat. adipsos, F., Adj., durststillend (Beiname des Süßholzes), eine Dattelart

ἀδμής (admḗs), gr., Adj.: nhd. ungezähmt, noch nicht im Joch befindlich, unverheiratet; E.: s. ἀ- (a), δαμνᾶν (damnan)

ἄδμητος (ádmētos), gr., Adj.: nhd. ungezähmt, noch nicht im Joch befindlich, unverheiratet; E.: s. ἀ- (a), δαμνᾶν (damnan)

ἀδόκιμος (adókimos), gr., Adj.: nhd. nicht probehaltig, nicht echt, verwerflich, unnüzt, ungeeignet; E.: s. ἀ- (a), δόκιμος (dókimos)

ἀδόκιμως (adókimōs), gr., Adv.: nhd. nicht probehaltig, nicht echt, verwerflich, unnüzt, ungeeignet; E.: s. ἀδόκιμος (adókimos)

ἀδολεσχεῖν (adoleschein), gr., V.: nhd. schwatzen; E.: s. ἀδολέσχης (adoléschēs); L.: Frisk 1, 21

ἀδολέσχης (adoléschēs), gr., M.: nhd. Schwätzer, Plauderer; E.: Herkunft bisher ungeklärt; L.: Frisk 1, 21

ἀδολεσχία (adoleschía), gr., F.: nhd. Geschwätzigkeit; E.: s. ἀδολέσχης (adoléschēs); L.: Frisk 1, 21

ἀδολεσχικόν (adoleschikón), gr., N.: nhd. Geschwätzigkeit; E.: s. ἀδολέσχης (adoléschēs)

ἀδολεσχικός (adoleschikós), gr., Adj.: nhd. zum Schwatzen geneigt, geschwätzig; E.: s. ἀδολέσχης (adoléschēs)

ἀδόλεσχος (adóleschos), gr., Adj.: nhd. geschwätzig; E.: s. ἀδολέσχης (adoléschēs)

ἀδόλεσχως (adóleschōs), gr., Adv.: nhd. geschwätzig; E.: s. ἀδολέσχης (adoléschēs)

ἄδοξος (ádoxos), gr., Adj.: nhd. ruhmlos; E.: s. ἀ- (a), δόξα (dóxa); W.: lat. adoxus, Adj., unberühmt, niedrig

ἅδος (hádos), gr., M.: nhd. Beschluss; E.: s. ἁνδάνειν (handánein); vgl. idg. *su̯ād-, Adj., V., süß, sich freuen, gefallen (V.), Pokorny 1039; L.: Frisk 1, 104

ἀδρανής (adranḗs), gr., Adj.: nhd. ohne Tatkraft seiend, untätig, schwach, unwirksam, spröde; E.: s. ἀ- (a), δράν (drán)

Ἀδράστεια (Adrásteia), gr., F.=PN: nhd. Unentrinnbare (Beiname der Nemesis); E.: s. ἄδραστος (ádrastos)

ἄδραστος (ádrastos), gr., Adj.: nhd. nicht zu entfliehen suchen, nicht zum Entlaufen geneigt; E.: s. ἀ- (a); s. idg. *der- (3), *drā-, V., laufen, treten, Pokorny 204

ἁδρός (hadrós), gr., Adj.: nhd. herangewachsen, dicht, frei, stark; Vw.: s. ὑφ- (hyph); E.: s. idg. *sā-, *sə-, Adj., V., satt, sättigen, Pokorny 876; L.: Frisk 1, 21

ἁδροτής (hadratḗs), gr., F.: nhd. volle Reife, Vollkraft, reiche Spende; E.: s. ἁδρός (hadrós)

ἁδρότης (hadrótēs), gr., F.: nhd. volle Reife, Vollkraft, Stärke, reiche Spende; E.: s. ἁδρός (hadrós); L.: Frisk 1, 22

ἁδροῦν (hadrūn), gr., V.: nhd. zur Reife bringen; E.: s. ἁδρός (hadrós); L.: Frisk 1, 22

ἄδρυα (ádrya), gr., F.?: nhd. Einbaum; E.: s. δόρυ (dóry); L.: Frisk 1, 22

ἁδρύνειν (hadrýnein), gr., V.: nhd. zur Reife bringen; E.: s. ἁδρός (hadrós); L.: Frisk 1, 22

ἅδυμος (hádymos), gr., Adj.: Vw.: s. ἥδυμος (hḗdymos)

ἀδυνατεῖν (adynatein), gr., V.: nhd. unvermögend sein (V.), kraftlos sein (V.), ohne Einfluss sein (V.); E.: s. ἀδύνατος (adýnatos)

ἀδύνατα (adýnata), gr., N.: nhd. Unmögliches; E.: s. ἀδύνατος (adýnatos)

ἀδύνατος (adýnatos), gr., Adj.: nhd. machtlos, unfähig, unvermögend, schwach; E.: s. ἀ- (a), δυνατός (dynatós), δύνασθαι (dýnasthai)

ἀδυνατοῦν (adynatūn), gr., V.: nhd. schwächen, entkräften; E.: s. ἀδύνατος (adýnatos)

ἀδυνάτως (adynátōs), gr., Adv.: nhd. machtlos, unfähig, unwirksam, schwach; E.: s. ἀδύνατος (adýnatos)

ἁδύς (hadýs), gr., Adj.: Vw.: s. ἡδύς (hēdýs)

ἀδῦτον (adyton), gr., N.: nhd. Unbetretbares, Ort wo man nicht eintreten darf, Allerheiligstes; E.: s. ἀδῦτος; W.: lat. adytum, N., Unbetretbares, Allerheiligstes, den Laien unzugänglicher Raum eines Heiligtums

ἀδῦτος (adytos), gr., Adj.: nhd. unbetreten, heilig, geheim; E.: s. ἀ- (a), δύειν (dýein)

Ἀδωνις (Adōnis), gr., M.=PN: nhd. Adonis, schöner Jüngling; E.: Etymologie unbekannt, vielleicht aus dem Semit., adon, adonai, M., Herr, s. Frisk 1, 22; W.: nhd. Adonis, M., Adonis, schöner Jüngling; L.: Frisk 1, 22, Kluge s. u. Adonis

ἄεθλον (áethlon), gr. (ion.), N.: Vw.: s. ἆθλον (athlon)

ἄεθλος (áethlos), gr. (ion.), M.: Vw.: s. ἆθλος (athlos)

ἀεί (aeí), αἰεί (aieí), gr., Adv.: nhd. immer, beständig; E.: s. idg. *aiu̯-, *ai̯u-, *hói̯u-, *héi̯u-, *hi̯u-, Sb., Lebenskraft, Pokorny 17

ἀείδειν (aeídein), ᾄδειν (áidein), gr., V.: nhd. singen, besingen; Vw.: s. ἀπ-* (ap), δι- (di), ἐπ-* (ep), κατ- (kat), κατεπ-* (katep), παρ- (par), περι-* (pari), συν- (syn), ὑπ- (hyp); E.: idg. *au̯eid-, V., Sb., singen, Sänger, Pokorny 77; s. idg. *au̯- (6), *au̯ed-, V., sprechen, Pokorny 76; L.: Frisk 1, 22

ἀειδέλιος (aeidélios), gr., Adj.: nhd. unsichtbar; E.: s. ἀείδελος (aeídelos)

ἀείδελος (aeídelos), gr., Adj.: nhd. unsichtbar; E.: s. ἀ- (a); vgl. idg. *u̯eid- (2), *u̯edi-, *udi-, V., sehen, erblicken, finden, Pokorny 1125; idg. *au̯- (8), *au̯ēi-, V., sinnlich wahrnehmen, auffassen, Pokorny 78

ἀείζωον (aeízōon), gr., Adj.: nhd. ewig lebend, ewig, immer grün lebend; E.: s. ἀεί (aeí), ζωός (zōós); W.: s. lat. aīzōon, N., Hauswurz, Hauslauch

ἀειθαλές (aeithalés), gr., Adj.: nhd. immer blühend; E.: s. ἀεί (aeí), θάλλειν (thállein)

ἀεικείη (aeikeíē), gr., F.: nhd. unziemliche Behandlung, Schmach; E.: s. ἀεικής (aeikḗs); L.: Frisk 1, 38

ἀεικής (aeikḗs), ἀικής (aikḗs), gr., Adj.: nhd. unziemlich, unpassend, schimpflich, schmählich; E.: s. ἀ- (a), εἴκειν (eíkein); L.: Frisk 1, 38

ἀεικἃζειν (aeikízein), gr., V.: nhd. misshandeln; E.: s. ἀεικής (aeikḗs); L.: Frisk 1, 38

ἀείρειν (aeírein), gr., V.: Vw.: s. αἴρειν (aírein)

ἀεκαζόμενος (aekazómenos), gr., Adj.: nhd. widerwillig; E.: s. ἄκων (ákōn)

ἀέκων (aékōn), gr., Adv.: Vw.: s. ἄκων (ákōn)

ἀέλιοι (aélioi), αἴλιοι (aílioi), gr., M.: nhd. Schwäger über Schwestern, Schwäger die Schwestern zur Frau haben; Hw.: s. εἰλίονες (eilíones); E.: idg. *su̯elo‑?, *su̯elii̯on-, *su̯elii̯o-, M., Schwager (über Schwestern), Pokorny 1046; vgl. idg. *se-, Adv., Pron., abseits, getrennt, für sich, sich, Pokorny 882

ἀέλιος (aélios), gr. (dor.), M., M.=PN: Vw.: s. ἥλιος (hḗlios)

ἄελλα (áella), αὔελλα (aúella), gr., F.: nhd. Sturmwind, Staubwind; E.: vgl. idg. *au̯e-, *au̯- (10), *au̯ē-, *au̯ēi-, V., wehen, blasen, hauchen, Pokorny 81; W.: mlat. aella, F., Sturm, Sturmbö, Wind; L.: Frisk 1, 24

ἀελλαῖος (aellaios), gr., Adj.: nhd. sturmschnell; E.: s. ἄελλα (áella); L.: Frisk 1, 24

ἀελλάς (aellás), gr., Adj.: nhd. sturmschnell; E.: s. ἄελλα (áella); L.: Frisk 1, 24

ἀελλής (aellḗs), gr., Adj.: nhd. wirbelnd, zusammengewirbelt, dicht; E.: vgl. idg. *u̯el- (3), V., drängen, pressen, einschließen, Pokorny 1138

Ἀελλώ (Aëllṓ), gr., F.=PN: nhd. Aëllo (eine der Harpyien); E.: s. ἄελλα (áella)

ἄεμμα (áemma), gr., N.: nhd. Bogen; E.: Herkunft unklar; L.: Frisk 1, 25

ἀέξειν (aéxein), gr. (ion.), V.: nhd. mehren; Vw.: s. ἀπ- (ap); Hw.: s. αὔξειν (aúxein), αῦξάνειν (auxánein), ἀέξεσθαι (aéxesthai); E.: s. idg. *au̯eg-, *u̯ōg-, *aug-, *ug-, *heu̯g-, *haug-, *hug-, V., vermehren, zunehmen, Pokorny 84

ἀέξεσθαι (aéxesthai), gr., V.: nhd. wachsen (V.) (1); Vw.: s. παρ- (par); Hw.: s. ἀέξειν (aéxein); E.: s. idg. *au̯eg-, *u̯ōg-, *aug-, *ug-, *heu̯g-, *haug-, *hug-, V., vermehren, zunehmen, Pokorny 84

ἀέριος (aérios), gr., Adj.: nhd. im Nebel befindlich, dunstig; Vw.: s. δι- (di), ὑπ- (hyp); E.: s. ἀήρ (aḗr); W.: lat. āerius, Adj., zur Luft gehörig, in der Luft befindlich, luftig, hoch

ἀέριως (aériōs), gr., Adv.: nhd. im Nebel befindlich, dunstig; E.: s. ἀήρ (aḗr)

ἀεροειδής (aeroeidḗss), gr., Adj.: nhd. luftartig; E.: s. ἀήρ (aḗr); W.: lat. āeroīdēs, Adj., luftähnlich, luftfarbig

ἀεροφόβος (aerophóbos), gr., Adj.: nhd. luftscheu; E.: s. ἀήρ (aḗr), φοβεῖν (phobein); W.: lat. āerophobos, Adj., luftscheu

ἄεσαι (áesai), gr., V. (epischer Aorist): nhd. zubringen; Hw.: s. ἀέσκειν (aéskein); E.: s. idg. *u̯es- (1), V., weilen, verweilen, wohnen, Pokorny 1170; vgl. idg. *au- (2), *au̯es-, *aus-, V., übernachten, schlafen, Pokorny 72; L.: Frisk 1, 25

ἀεσίφρων (aesíphrōn), gr., Adj.: Vw.: s. ἀασίφρων (aasíphrōn)

ἀέσκειν (aéskein), gr., V.: nhd. zubringen; Hw.: s. ἄεσαι (áesai); E.: s. idg. *u̯es- (1), V., weilen, verweilen, wohnen, Pokorny 1170; vgl. idg. *au- (2), *au̯es-, *aus-, V., übernachten, schlafen, Pokorny 72

ἄετμα (áetma), gr., F.?: nhd. Flamme, Brand; E.: s. idg. *au̯et-, Sb., Dampf (M.) (1), Atem, Pokorny 82; vgl. idg. *au̯e-, *au̯- (10), *au̯ē-, *au̯ēi-, V., wehen, blasen, hauchen, Pokorny 81

ἄετμον (áetmon), gr., N.: nhd. Hauch, Atem; E.: s. idg. *au̯et-, Sb., Dampf (M.) (1), Atem, Pokorny 82; vgl. idg. *au̯e-, *au̯- (10), *au̯ē-, *au̯ēi-, V., wehen, blasen, hauchen, Pokorny 81

ἀετός (aetós), αἰετός (aietós), gr., M.: nhd. Adler; Vw.: s. ὑπ- (hyp); E.: idg. *au̯ei-, *əu̯ei-?, Sb., Vogel, Pokorny 86; L.: Frisk 1, 36

ἀέτωμα (aétōma), gr., N.: nhd. Giebelfeld; E.: s. ἀετός (aetós); L.: Frisk 1, 36

ἀεχῆνες (aechēnes), gr., Sb.: nhd. Armut; Hw.: s. ἀχήν (achḗn); E.: vgl. idg. *āig̑ʰ-, *āg̑ʰ-, *īg̑ʰ-, V., bedürfen, begehren, Pokorny 14

ἄζα (áza), gr., F.: nhd. trockener Schmutz, Trockenheit, Schmutz; Hw.: s. ἄζειν (ázein) (2); E.: s. idg. *azd-, V., brennen, glühen, dörren, trocknen, Pokorny 69; vgl. idg. *ā̆s-, *hes-, V., brennen, glühen, Pokorny 68

ἀζαίνειν (azaínein), gr., V.: nhd. austrocknen; Vw.: s. κατ- (kat); E.: s. ἄζειν (ázein) (2); L.: Frisk 1, 26

ἀζαλέος (azaléos), gr., Adj.: nhd. trocken, dürr; E.: s. ἄζειν (ázein) (2); W.: vgl. nhd. Azalee, F., Azalee; L.: Frisk 1, 26

ἀζάνεσθαι (azánesthai), gr., V.: nhd. austrocknen; E.: s. ἄζειν (ázein) (2); L.: Frisk 1, 26

ἀζάνειν (azánein), gr., V.: nhd. dörren, austrocknen; E.: s. ἄζα (áza); W.: s. lat. azania nux, F., sich von selbst spaltende Piniennuss

ἄζειν (ázein) (1), gr., V.: nhd. ächzen; E.: s. idg. *ā, Interj., ah (Ausruf der Empfindung), Pokorny 1; L.: Frisk 1, 26

ἄζειν (ázein) (2), gr., V.: nhd. dörren, trocknen; E.: idg. *azd-, V., brennen, glühen, dörren, trocknen, Pokorny 69; s. idg. *ā̆s-, *hes-, V., brennen, glühen, Pokorny 68; L.: Frisk 1, 25

ἅζεσθαι (házesthai), gr., V.: nhd. Scheu haben, hoch verehren; E.: s. idg. *i̯ag-, V., verehren, Pokorny 501

ἀζήμιος (azḗmios), gr., Adj.: nhd. ungestraft, straflos, verlustlos; E.: s. ἀ- (a), ζημία (zēmía)

ἀζηχής (azēchēs), gr., Adj.: nhd. unablässig, ohne Einhalt etwas tuend; E.: vgl. idg. *seg̑ʰ‑, *seg̑ʰi-, *seg̑ʰu-, V., Sb., halten, überwältigen, Sieg, Pokorny 888

ἄζον (ázon), gr., N.?: nhd. Großes?; E.: vgl. idg. *meg̑ʰ‑, *meg̑-, *mʰ‑, *mg̑-, *meg̑h-, Adj., groß, Pokorny 708

ἀζυγής (azygēs), gr., Adj.: nhd. unverbunden, unvermählt, ledig; E.: s. idg. *i̯eugos-, N., Gespann, Joch, Pokorny 509; vgl. idg. *i̯eu- (2), *i̯eu̯ə-, *i̯eug-, V., bewegen, verbinden, Pokorny 508

ἄζυμος (ázymos) (1), gr., Adj.: nhd. ungesäuert; E.: s. ἀ- (a), ζύμη (zýmḗ); W.: lat. azȳmus, Adj., ungesäuert

ἄζυμος (ázymos) (2), gr., M.: nhd. ungesäuertes Brot; E.: s. ἄζυμος (ázymos) (1); W.: got. azwmus*, st. M. (u), ungesäuertes Brot; W.: s. mhd. azyme, st. F., Fest der ungesäuerten Brote

ἄζυξ (ázyx), gr., Adj.: nhd. nicht gejocht, unverbunden, ungesellig, ledig; E.: s. ἀ- (a); s. idg. *i̯ug-, V., Sb., Adv., verbinden, Jochgenosse, Gefährte, geschirrt, Pokorny 509; vgl. idg. *i̯eu- (2), *i̯eu̯ə-, *i̯eug-, V., bewegen, verbinden, Pokorny 508

ἀηδής (aēdḗs), gr., Adj.: nhd. unerfreulich, unfreundlich; E.: s. ἀ- (a), ἥδεσθαι (hḗdesthai)

ἀηδήσειν (aēdḗsein), gr. (hom.), V.: nhd. verdrossen sein (V.); E.: vgl. idg. *su̯ād-, Adj., V., süß, sich freuen, gefallen (V.), Pokorny 1039

ἀηδία (aēdía), gr., F.: nhd. Unlust, Widerwille; E.: s. ἀηδής (aēdḗs)

ἀηδόνιος (aēdónios), gr., Adj.: nhd. die Nachtigall betreffend; E.: s. ἀηδών (aēdṓn); W.: lat. aēdonius, Adj., der Nachtigall eigen, Nachtigallen...

ἀηδώ (aēdṓ), gr., F.: nhd. „Sängerin“, Nachtigall; Hw.: s. ἀηδών (aēdṓn); E.: s. idg. *au̯ēd-, V., Sb., sprechen, Sprecher, Pokorny 76; vgl. idg. *au̯- (6), *au̯ed-, V., sprechen, Pokorny 76

ἀηδών (aēdṓn), ἀήδων (aḗdōn), gr., F.: nhd. „Sängerin“, Nachtigall; Hw.: s. ἀηδώ (aēdṓ); E.: s. idg. *au̯ēd-, V., Sb., sprechen, Sprecher, Pokorny 76; vgl. idg. *au̯- (6), *au̯ed-, V., sprechen, Pokorny 76; W.: lat. aēdōn, F., Nachtigall

ἀήδων (aḗdōn), gr., F.: Vw.: s. ἀηδών (aēdṓn)

ἄημα (áēma), gr., N.: nhd. Wind; E.: s. ἀήμεναι (aḗmenai); L.: Frisk 1, 26

ἀήμεναι (aḗmenai), gr., V.: nhd. wehen; Vw.: s. δι- (di); E.: idg. *au̯e-, *au̯- (10), *au̯ē-, *au̯ēi-, V., wehen, blasen, hauchen, Pokorny 81; L.: Frisk 1, 26

ἀήρ (aḗr), gr., M., F.: nhd. Dunst, Nebel, Dunkel, untere Luftschicht; E.: Herkunft unbekannt, s. Frisk 1, 27, nicht mit αὔρα (aúra) verwandt, s. Pokorny 82; W.: lat. āēr, F., untere Luftschicht, Atmospäre, Dunstkreis, Luft; W.: nhd. aero-, Präf., aero..., Luft...; L.: Frisk 1, 27, Kluge s. u. aero-

ἄησις (áēsis), gr., F.: nhd. Wind; E.: s. ἀήμεναι (aḗmenai); L.: Frisk 1, 26

ἀήσυλος (aḗsylos), αἴσυλος (aísylos), gr., Adj.: nhd. frevelhaft, freventlich; E.: vgl. idg. *au̯e-, *au̯- (10), *au̯ē-, *au̯ēi-, V., wehen, blasen, hauchen, Pokorny 81?

ἀήσυρος (aḗsyros), gr., Adj.: nhd. luftig, windig, beweglich; E.: vgl. idg. *au̯e-, *au̯- (10), *au̯ē-, *au̯ēi-, V., wehen, blasen, hauchen, Pokorny 81

ἀήτη (aḗtē), gr., F.: nhd. Wind; E.: s. ἀήμεναι (aḗmenai); L.: Frisk 1, 26

ἀήτης (aḗtēs), gr., M.: nhd. „Weher“, Wehen (N.), Wind; Hw.: s. ἀήμεναι (aḗmenai); E.: s. idg. *au̯e-, *au̯- (10), *au̯ē-, *au̯ēi-, V., wehen, blasen, hauchen, Pokorny 81; L.: Frisk 1, 26

ἀθαμβής (athambḗs), gr., Adj.: nhd. furchtlos, unerschrocken; E.: s. ἀ- (a), θάμβος (thámbos); L.: Frisk 1, 651

ἀθαμβία (athambía), gr., F.: nhd. Furchtlosigkeit, Unerschrockenheit; E.: s. ἀθαμβής (athambḗs); L.: Frisk 1, 651

ἄθαμβος (áthambos), gr., Adj.: nhd. unerschrocken; E.: s. ἀ- (a), θάμβος (thámbos); L.: Frisk 1, 651

ἀθανασία (athanasía), gr., F.: nhd. Unsterblichkeit; E.: s. ἀ- (a), θάνατος (thánatos)

ἀθανατίζειν (athanatízein), gr., V.: nhd. unsterblich machen, verewigen, sich für unsterblich halten; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. ἀθάνατος (athánatos)

ἀθανατισμός (athanatismós), gr., M.: nhd. Geschenkd der Unsterblichkeit; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. ἀθανατίζειν (athanatízein)

ἀθάνατος (athánatos), gr., Adj.: nhd. unsterblich; E.: s. ἀ- (a), θάνατος (thánatos); W.: lat. athanatus, Adj., unsterblich

ἀθανάτως (athanátōs), gr., Adv.: nhd. unsterblich; E.: s. ἀθάνατος (athánatos)

ἀθανατοῦν (athanatūn), gr., V.: nhd. unsterblich machen; E.: s. ἀθάνατος (athánatos)

ἄθαπτος (áthaptos), gr., Adj.: nhd. unbegraben; E.: s. ἀ- (a), θάπτειν (tháptein)

ἀθάρη (athárē), gr., F.: nhd. Mehlbrei; E.: vgl. idg. *andʰer-, *n̥dʰer-, Sb., Spitze, Stängel, Stengel, Pokorny 41?; L.: Frisk 1, 27

ἀθαρώδης (atharṓdēs), gr., Adj.: nhd. mehlbreiartig; E.: s. ἀθάρη (athárē), εἶδος (eidos); L.: Frisk 1, 27

ἀθεμβοῦσα (athembusa), gr., Adj.: nhd. ausgelassen; E.: s. idg. *gᵘ̯ʰemb-, V., springen, hüpfen, Pokorny 490

ἄθεμις (áthemis), gr., Adj.: nhd. gesetzlos, ungesetzlich; E.: s. ἀ- (a), θέμις (thémis); L.: Frisk 1, 661

ἀθέμιστος (athémistos), gr., Adj.: nhd. gesetzlos, ungesetzlich; E.: s. ἀ- (a), θέμις (thémis); L.: Frisk 1, 661

ἀθέμιτος (athémitos), gr., Adj.: nhd. gesetzlos, ungesetzlich; E.: s. ἀ- (a), θέμις (thémis); L.: Frisk 1, 661

ἀθεράπευτος (atherápeutos), gr., Adj.: nhd. ungepflegt; E.: s. ἀ- (a), θεράπων (therápōn); W.: lat. atherapeutos, Adj., ungepflegt

ἀθερίζειν (atherízein), gr., V.: nhd. verachten, gering schätzen; E.: vgl. idg. *n̥dʰos, *n̥dʰeri, Adv., unter, Pokorny 771?; L.: Frisk 1, 27

ἄθεος (átheos), gr., Adj.: nhd. gottlos, die Götter leugnend, gottverlassen, gottvergessen; E.: s. ἀ- (a), θεός (theós); W.: s. nhd. Atheismus, Adj., Atheismus; L.: Kluge s. u. Atheiusmus

ἀθερίνη (atherínē), gr., F.: nhd. eine Art Stint; E.: s. ἀθήρ (athḗr); L.: Frisk 1, 28

ἀθερῖνος (atherinos), gr., M.: nhd. eine Art Stint; E.: s. ἀθήρ (athḗr); L.: Frisk 1, 28

θερμον (áthermon), gr., N.: nhd. Wärmelosigkeit; E.: s. - (a), θερμός (thermós)

θερμος (áthermos), gr., Adj.: nhd. ohne Wärme seiend; E.: s. - (a), θερμός (thermós)

ἀθετεῖν (athetein), gr., V.: nhd. abschaffen, abstellen, beseitigen, verwerfen, in den Wind schlagen, die Zustimmung zurückweisen, zunichte machen, verletzen; Vw.: s. ὑπερ- (hyper); E.: s. ἄθετος (áthetos)

ἀθέτησις (athétēsis), gr., F.: nhd. Abschaffung, Beseitigung; E.: s. ἀθετεῖν (athetein), ἄθετος (áthetos)

ἄθετος (áthetos), gr., Adj.: nhd. ungesetzlich; E.: s. ἀ- (a), τιθέναι (tithénai)

ἀθέτως (athétōs), gr., Adv.: nhd. ungesetzlich; E.: s. ἄθετος (áthetos)

ἄθεως (átheōs), gr., Adv.: nhd. gottlos, die Götter leugnend, gottverlassen, gottvergessen; E.: s. ἄθεος (átheos)

Ἀθῆναι (Athēnai), gr., F.=ON: nhd. Athen; E.: s. Ἀθήνη (Athḗnē)

Ἀθηναῖος (Athēnaios) (1), gr., Adj.: nhd. athenisch, aus Athen stammend; E.: s. Ἀθῆναι (Athēnai)

Ἀθηναῖος (Athēnaios) (1), gr., M.: nhd. Athener; E.: s. Ἀθῆναι (Athēnai)

Ἀθήνη (Athḗnē), gr., F.=PN: nhd. Athene; E.: Name ist vorgr. Herkunft; L.: Frisk 1, 28

ἀθήρ (athḗr), gr., M.: nhd. Ährenspitze, Lanzenspitze; E.: idg. *andʰer-, *n̥dʰer-, Sb., Spitze, Stängel, Stengel, Pokorny 41; L.: Frisk 1, 28

ἀθήρα (athḗra), gr., F.: nhd. Mehlbrei; E.: vgl. idg. *andʰer-, *n̥dʰer-, Sb., Spitze, Stängel, Stengel, Pokorny 41?

ἀθήρωμα (athḗrōma), gr., N.: nhd. eine Art Geschwulst; E.: s. ἀθάρη (athárē); L.: Frisk 1, 27

ἀθλεῖν (athlein), gr., V.: nhd. wettkämpfen, sich mühen; Vw.: s. δι- (di), κατ- (kat), συν- (syn); E.: s. ἆθλον (athlon)

ἀθλεύειν (athleúein), gr., V.: nhd. wettkämpfen, sich mühen; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἆθλον (athlon)

ἀθλητέον (athlētéon), gr., Adj.: nhd. Wettkampf üben müssend; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἆθλον (athlon)

ἀθλητής (athlētḗs), gr., M.: Wettkämpfer, Meister; E.: s. ἀθλεῖν (athlein); W.: lat. āthlēta, M., Wettringer, Athlet, Held, Meister; nhd. Athlet, M., Athlet, Wettkämpfer; L.: Kluge s. u. Athlet

ἀθλητικός (athlētikós), gr., Adj.: nhd. athletisch; E.: s. ἀθλητής (athlētḗs); W.: lat. āthlēticus, Adj., athletisch

ἄθλιος (áthlios), gr., Adj.: nhd. zum Wettkampf gehörig, mühselig, unglücklich; E.: s. ἆθλον (athlon)

ἀθλοθέτης (athlothétēs), gr., M.: nhd. Kampfordner, Kampfrichter; E.: s. ἆθλον (athlon), θετός (thetós); W.: mlat. āthlotheta, M., Kampfrichter, Preisrichter

ἆθλον (athlon), ἄεθλον (áethlon), gr., N.: nhd. Wettkampf, Kampfpreis, Preis, Belohnung; Vw.: s. ἔπ- (ep), πάρ- (pár), πέντ- (pént); E.: vgl. idg. *u̯ādʰ-, *u̯ədʰ-, Sb., V., Pfand, Pfand geben, wetten, Pokorny 1109?; idg. *au̯ē- (11), *u̯edʰ-?, *u̯ed-?, V., sich mühen, anstrengen, Pokorny 84?

ἆθλος (athlos), ἄεθλος (áethlos), gr., M.: nhd. Wettkampf, Kampf, Anstrengung, Arbeit; E.: vgl. idg. *u̯ādʰ-, *u̯ədʰ-, Sb., V., Pfand, Pfand geben, wetten, Pokorny 1109?; idg. *au̯ē- (11), *u̯edʰ-?, *u̯ed-?, V., sich mühen, anstrengen, Pokorny 84?; L.: Frisk 1, 22

ἀθραγένη (athragénē), gr., F.: nhd. eine Pflanze; E.: Herkunft ungeklärt; L.: Frisk 1, 28

ἄθρας (áthras), gr. (rhod.), Sb.: nhd. Wagen (M.); E.: s. idg. *u̯endʰ- (1), V., drehen, winden, wenden, flechten, Pokorny 1148; vgl. idg. *au̯- (5), *au̯ē-, V., flechten, weben, Pokorny 75

ἀθρεῖν (athrein), gr., V.: nhd. sehen, erblicken; Vw.: s. δι- (di), ἐπ- (ep), κατ- (kat), περι- (peri); E.: vgl. idg. *dʰer- (2), *dʰerə-, V., halten, festhalten, stützen, Pokorny 252?; L.: Frisk 1, 29

ἀθρητέον (athrētéon), gr., Adj.: nhd. überlegen müssend; Vw.: s. περι- (peri); E.: s. ἀθρεῖν (athrein)

ἄθριξ (áthrix), gr., Adj.: nhd. keine Haare habend, haarlos; E.: s. ἀ- (a), θρίξ (thríx)

ἄθρις (áthris), gr., Adj.: Vw.: s. ἐθρίς (ethrís)

ἀθροίζειν (athroízein), gr., V.: nhd. sammeln, versammeln, einen, vereinigen; Vw.: s. δι- (di), συν- (syn); E.: s. ἁθρόος (hathróos); L.: Frisk 1, 29

ἄθροισις (áthroisis), gr., F.: nhd. Versammeln; E.: s. ἀθροίζειν (athroízein); L.: Frisk 1, 29

ἄθροισμα (áthroisma), gr., N.: nhd. Versammeln; E.: s. ἀθροίζειν (athroízein); L.: Frisk 1, 29

ἀθροισμός (athroismós), gr., M.: nhd. Versammeln; E.: s. ἀθροίζειν (athroízein); L.: Frisk 1, 29

ἀθροιστέος (athroistéos), gr., Adj.: nhd. versammeln müssend; E.: s. ἀθροίζειν (athroízein)

ἀθροιστικός (athroistikós), gr., Adj.: nhd. Versammlung betreffend, versammelnd; E.: s. ἀθροίζειν (athroízein)

ἀθρόοι (athróoi), gr., Adv.?: nhd. im Verein, gesamt; E.: s. ἁθρόος (hathróos)

ἀθρόος (athróos), gr., Adj.: Vw.: s. ἁθρόος (hathróos)

ἁθρόος (hathróos), ἀθρόος (athróos), gr., Adj.: nhd. versammelt, zusammengedrängt, dichtgedrängt; E.: vgl. idg. *sem- (2), Num. Kard., Adv., Präp., eins, ein, zusammen, samt, Pokorny 902; idg. *dʰer- (2), *dʰerə-, V., halten, festhalten, stützen, Pokorny 252?; L.: Frisk 1, 29

ἀθυμεῖν (athymein), gr., V.: nhd. mutlos sein (V.); Vw.: s. κατ- (kat); E.: s. ἄθυμος (áthymos)

ἀθυμία (athymía), gr., F.: nhd. Mutlosigkeit; E.: s. ἄθυμος (áthymos)

ἄθυμος (áthymos), gr., Adj.: nhd. mutlos; E.: s. ἀ- (a), θυμός (thymós)

ἀθύρειν (athýrein), gr., V.: nhd. sich belustigen, spielen; Vw.: s. συν- (syn); E.: idg. *dʰeu̯er-, *dʰu̯er-, *dʰeur-, V., Sb., wirbeln, stürmen, eilen, Wirbel, Pokorny 266; s. idg. *dʰeu- (4), *dʰeu̯ə-, *dʰeu̯h-, *dʰuh-, V., Sb., stieben, wirbeln, wehen, stinken, schütteln, Dampf (M.) (1), Rauch, Hauch, Pokorny 261; L.: Frisk 1, 29

ἄθυρμα (áthyrma), gr., N.: nhd. Spielzeug, Spiel, Tand; Hw.: s. ἀθύρειν (athýrein); E.: s. idg. *dʰeu̯er-, *dʰu̯er-, *dʰeur-, V., Sb., wirbeln, stürmen, eilen, Wirbel, Pokorny 266; vgl. idg. *dʰeu- (4), *dʰeu̯ə-, *dʰeu̯h-, *dʰuh-, V., Sb., stieben, wirbeln, wehen, stinken, schütteln, Dampf (M.) (1), Rauch, Hauch, Pokorny 261; L.: Frisk 1, 29

ἀθυρμάτιον (athyrmátion), gr., N.: nhd. kleines Spielzeug, Spielerei; E.: s. ἄθυρμα (áthyrma); L.: Frisk 1, 29

ἀθυρόστομος (athyróstomos), gr., Adj.: nhd. geschwätzig, schwatzhaft; E.: s. ἀ- (a), θύρα (thýra), στόμα (stóma)

ἀθῷος (athōios), gr., Adj.: nhd. ungeschoren, ungestraft, verschont, straflos, unsträflich; E.: s. ἀ- (a), θωή (thōḗ)

αἴ (ai), gr., Interj.: Vw.: s. αἶ (ai)

αἶ (ai), αἴ (ai), gr., Interj.: nhd. ach!, weh!, Ausruf der Verwunderung, Ausruf des Schmerzes; E.: idg. *ai (1), Interj., Ausruf (des Sichbesinnens, Staunens, Schmerzes), Pokorny 10

αἶα (aia), gr., M.: nhd. Erde, Land; E.: die Herkunft als „Großmutter Erde“ von idg. *au̯os, M., Großvater (mütterlicherseits), Pokorny 89 eher zweifelnd, s. Pokorny 98; L.: Frisk 1, 29

αἴαγμα (aíagma), gr., N.: nhd. Ächzen, Wehklagen (N.); Hw.: s. αἶ (ai); E.: s. idg. *ai (1), Interj., Ausruf (des Sichbesinnens bzw. Staunens bzw. Schmerzes), Pokorny 10

αἰάζειν (aiázein), gr., V.: nhd. wehklagen, bejammern; Vw.: s. ἐπ- (ep), ὑπ- (hyp); Hw.: s. αἶ (ai); E.: s. idg. *ai (1), Interj., Ausruf (des Sichbesinnens, Staunens, Schmerzes), Pokorny 10; L.: Frisk 1, 30

αἰαῖ (aíai), gr., Interj.: nhd. ach!, weh!, Ausruf der Verwunderung, Ausruf des Schmerzes; Hw.: s. αἶ (ai); E.: s. idg. *ai (1), Interj., Ausruf (des Sichbesinnens bwz. Staunens bzw. Schmerzes), Pokorny 10

αἰακτός (aiaktós), gr., Adj.: nhd. zu bejammern seiend, beklagenswert; E.: s. αίάζειν (aiázein); L.: Frisk 1, 30

αἰανής (aianḗs), αἰηνής (aiēnḗs), gr., Adj.: nhd. grausig, düster, mit grausigem Anlitz blickend, ewig; E.: vgl. idg. *sāi-, Sb., V., Schmerz, Krankheit, versehren, Pokorny 877; L.: Frisk 1, 30

Αἴας (Aías) (1), gr., M.=PN: nhd. Aiax; E.: Herkunft ungeklärt?, vielleicht von αἶα (aia)?; W.: lat. Άiāx, M.=PN, Aiax; L.: Frisk 1, 30

Αἴας (Aías) (2), gr., M.=FlN: nhd. Äas (Fluss in Griechenland); E.: Herkunft unklar?

αἰαστής (aiastḗs), gr., M.: nhd. Jammerer, eine Pflanze; E.: s. αίάζειν (aiázein); L.: Frisk 1, 30

αἰγανέη (aiganéē), gr., F.: nhd. leichter Speer für Jagd und Wettspiel; E.: vgl. idg. *aig- (3), V., sich heftig bewegen, schwingen, vibrieren, Pokorny 13?; L.: Frisk 1, 30

ἀΐγδην (aígdēn), gr., Adv.: nhd. schnell eilend, übereilt; Vw.: s. μετ- (met); E.: Herkunft unklar?

αἴγειος (aígeos), gr., Adj.: nhd. von der Ziege stammend; E.: s. αἴξ (aíx)

αἰγείρινος (aigeírinos), gr., Adj.: nhd. zur Pappel gehörig; E.: s. αἴγειρος (aígeiros); L.: Frisk 1, 30

αἰγειρίτης (aigeirítēs), gr., Adj.: nhd. zur Pappel gehörig; E.: s. αἴγειρος (aígeiros); L.: Frisk 1, 30

αἴγειρος (aígeiros), αἴγιρος (aígiros), gr., F.: nhd. Schwarzpappel; E.: wohl nicht von idg. *aig- (2), Sb., Eiche, Pokorny 13; L.: Pokorny 13, Frisk 1, 30

αἶγες (aiges), gr., Sb.: nhd. Bewegtes?; E.: vgl. idg. *aig- (3), V., sich heftig bewegen, schwingen, vibrieren, Pokorny 13

αἰγιαλίτης (aigialítēs), gr., M.: nhd. am Strand Jagender; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. αἰγιαλός (aigialós)

αἰγιαλῖτις (aigialítēs), gr., F.: nhd. am Strand Jagende; E.: s. αἰγιαλός (aigialós)

αἰγιαλός (aigialós), gr., M.: nhd. Gestade, Strand; E.: vgl. idg. *aig- (3), V., sich heftig bewegen, schwingen, vibrieren, Pokorny 13; W.: mlat. agialus, M., Strand, Küste; L.: Frisk 1, 31

αἰγίθαλλος (aigíthallos), gr., M.: nhd. Meise; E.: Herkunft unbekannt; L.: Frisk 1, 31

αἴγιθος (aígithos), gr., M.: nhd. Hänfling?; E.: Herkunft unbekannt; W.: lat. aegithus, M., Blaumeise?; L.: Frisk 1, 31

αἰγίλιψ (aigílips), gr., Adj.: nhd. von Ziegen zu erkletternd, schwer zugänglich; E.: s. αἴξ (aíx); vgl. idg. *leip- (1), V., beschmieren, kleben, Pokorny 670; idg. *lei- (3), Adj., V., schleimig, klebrig, gleiten, glätten, streichen, Pokorny 662; L.: Frisk 1, 31

αἰγίλωψ (aigílōps), gr., Sb.: nhd. eine Eichenart; E.: vgl. idg. *aig- (2), Sb., Eiche, Pokorny 13; L.: Frisk 1, 31

αἰγίοχις (aigíochis), gr., Adj.: nhd. „ägisführend“, die Ägis schwingend; E.: s. αἰγίς (aigís), ὀχέεσθαι (ochéesthai)

Αἰγίπαν (Aigípan), gr., M.=PN: nhd. Ziegenpan; E.: s. αἴξ (aíx), Πάν (Pán)

αἴγιρος (aígiros), gr., F.: Vw.: s. αἴγειρος (aígeiros)

αἰγίς (aigís), gr., F.: nhd. Ziegenfell, Lederharnisch, Sturmschild des Zeus und der Athene; E.: s. idg. *aig- (3), V., sich heftig bewegen, schwingen, vibrieren, Pokorny 13; W.: lat. aegis, F., Ägide, Schild Juppiters, Schild, Schirm, Schutzwehr; nhd. Ägide, F., Ägide, Schirmherrschaft; L.: Frisk 1, 32, Kluge s. u. Ägide

αἰγλάζειν (aiglázein), gr., V.: nhd. glänzen; E.: s. αἴγλη (aíglē) (1); L.: Frisk 1, 32

αἴγλη (aíglē) (1), gr., F.: nhd. Glanz, Fackel; E.: s. idg. *aig- (3), V., sich heftig bewegen, schwingen, vibrieren, Pokorny 13; L.: Frisk 1, 32

αἴγλη (aíglē) (2), gr., F.: nhd. Ring; E.: Lehnwort, s. hebr. āgīl, Sb., „Ohrring“; L.: Frisk 1, 32

αἰγοθήλας (aigothḗlas), gr., M.: nhd. Ziegenmelker (ein Vogel); E.: s. αἴξ (aíx), θηλή (thēlḗ)

αἰγοκέρως (aigokérōs), gr., M.: nhd. Steinbock; E.: s. αἴξ (aíx), κέρας (kéras)

αἰγυπιός (aigypiós), gr., M.: nhd. Geier; E.: aus dem idg.; L.: Frisk 1, 33

Αἴγυπτος (Aígyptos), gr., M.=ON, Ägypten; E.: aus dem Ägyptischen, abgeleitet vom Gott Ptah; W.: lat. Aegyptus, M., Agypter (M. Sg.); ahd. Egipti 1, Egypti*, M. Pl.=PN, Ägypter (M. Pl.); nhd. Ägypter, M. Pl.=PN, Ägypter; W.: lat. Aegyptus, M., Agypter (M. Sg.); s. ahd. Egypt* 1 und häufiger?, Egypt*, st. M. (i), Ägypter (M. Sg.)

αἰγωλιός (aigōliós), gr., M.: nhd. eine Art Nachteule?; E.: Herkunft unbekannt, s. Frisk 1, 33; W.: gr.-lat. aegōlios, M., eine Art Nachteule; L.: Frisk 1, 33

αἰδεῖσθαι (aideisthai), gr., V.: nhd. Scheu empfinden, Ehrfurcht empfinden, sich schämen, verehren; Vw.: s. ἀντ- (ant), ἐπ- (ep), κατ- (kat), ὑπ- (hyp), ὑπερ- (hyper); E.: s. idg. *ais- (2), V., ehrfürchtig sein (V.), verehren, Pokorny 16; L.: Frisk 1, 34

ἀΐδηλος (aídēlós), gr., Adj.: nhd. verhasst, verderblich; E.: s. ἀ- (a), ἰδεῖν (idein); L.: Frisk 1, 33

αἰδήμων (aidḗmōn), gr., Adj.: nhd. schamhaft, bescheiden (Adj.), schüchtern; E.: s. αἰδώς (aidṓs)

Αίδης (Aídēs), gr., M.=PN, M.: Vw.: s. Ἀΐδης (Haídēs)

Ἀΐδης (Haídēs), Αίδης (Aídēs), Ἄδης (Adēs), gr., M.=PN, M.: nhd. Hades, Unterwelt; Hw.: s. εἴδεσθαι (eídesthai); E.: s. idg. *u̯eid- (2), *u̯edi-, *udi-, V., sehen, erblicken, finden, Pokorny 1125; vgl. idg. *au̯- (8), *au̯ēi-, V., sinnlich wahrnehmen, auffassen, Pokorny 78

ἀίδιος (aídios), gr., Adj.: nhd. immerwährend, ewig; Hw.: s. ἀει (aeí), ὑπ- (hyp); E.: s. idg. *aiu̯-, *ai̯u-, *hói̯u-, *héi̯u-, *hi̯u-, Sb., Lebenskraft, Pokorny 17

αἰδοῖον (aidoion), gr., N.: nhd. Schamteil; E.: s. αἰδώς (aidṓs)

αἰδοῖος (aidoios), gr., Adj.: nhd. schamhaft, bescheiden (Adj.), schüchtern; E.: s. αἰδώς (aidṓs)

αἰδώς (aidṓs), gr., M., F.: nhd. Scham, Scheu, Schamgefühl, Achtung, Ehrfurcht; Hw.: s. αἰδέσθαι (aidésthai); E.: s. idg. *ais- (2), V., ehrfürchtig sein (V.), verehren, Pokorny 16; L.: Frisk 1, 34

αἰεί (aieí), gr. (hom.), Adv.: Vw.: s. ἀει (aeí)

ἀίειν (aíein), gr., V.: nhd. wahrnehmen, hören; Vw.: s. ἐπ- (ep); E.: idg. *au̯- (8), *au̯ēi-, V., sinnlich wahrnehmen, auffassen, Pokorny 78; L.: Frisk 1, 48

αἰέλουρος (aiéluros), gr., M., F.: Vw.: s. αἴλουρος (aíluros)

αἰέν (aién), αἰές (aiés), gr., Adv.: nhd. immer, beständig; Hw.: s. ἀει (aeí); E.: s. idg. *aiu̯-, *ai̯u-, *hói̯u-, *héi̯u-, *hi̯u-, Sb., Lebenskraft, Pokorny 17

αἰές (aiés), gr., Adv.: Vw.: s. αἰέν (aién)

αἰετός (aietós), gr., V.: Vw.: s. ἀετός (aetós)

αἰετιαῖος (aietiaios), gr., Adj.: nhd. zum Giebelfeld gehörig; E.: s. ἀετός (aetós); L.: Frisk 1, 36

αἰηνής (aiēnḗs), gr., Adj.: Vw.: s. αἰανής (aianḗs)

αἰθαλέος (aithaléos), gr., Adj.: nhd. rußig, räucherig, rauchfarben; E.: s. αἰθάλη (aíthálē); L.: Frisk 1, 36

αἰθάλη (aíthálē), gr., F.: nhd. Ruß; Hw.: s. αἴθειν (aíthein); E.: vgl. idg. *aidʰ‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; idg. *ā̆i- (4), *hai-, *hai-, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; W.: über arab. atāl, atālī s. mlat. ethelia, F., Quecksilberdampf, Schwefeldamp; L.: Frisk 1, 36

αἰθαλίων (aithalíōn), gr., Adj.: nhd. schwarzbraun; E.: s. αἴθαλος (aíthalos)

αἰθαλόεις (aithalóeis), gr., Adj.: nhd. rußig, räucherig, rauchfarben; E.: s. αἰθάλη (aíthálē); L.: Frisk 1, 36

αἴθαλος (aíthalos), gr., M.: nhd. Ruß; Hw.: s. αἴθειν (aíthein); E.: vgl. idg. *aidʰ‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; idg. *ā̆i- (4), *hai-, *hai-, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; L.: Frisk 1, 36

αἰθαλοῦν (aithalūn), gr., V.: nhd. mit Ruß beschmutzen, zu Ruß verbrennen, zu Asche verbrennen; Vw.: s. ἀπ- (ap), κατα- (kata); E.: s. αἴθαλος (aíthalos)

αἴθειν (aíthein), gr., V.: nhd. entzünden, in Brand stecken; Vw.: s. ἀν- (an), κατ- (kat), ὑπ- (hyp); E.: idg. *aidʰ‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; s. idg. *ā̆i- (4), *hai-, *hai-, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; L.: Frisk 1, 37

αἰθήεις (aithḗeis), gr., Adj.: nhd. brandfarbig; E.: s. αἴθειν (aíthein); L.: Frisk 1, 37

αἰθήρ (aithḗr), gr., M.: nhd. obere Luftschicht, heiterer Himmel; E.: s. αἴθειν (aíthein); W.: lat. aethēr, M., Luftregion, obere feinere Luft, Elementarfeuer, Himmelsraum; mhd. ēther, M., Äther; nhd. Äther, M., Äther, Raum des Himmels, Narkosemittel; L.: Frisk 1, 37, Kluge s. u. Äther

Αἰθίοπες (Aithíopes), gr., M. Pl.: nhd. Äthiopier; E.: vielleicht von αῖθοψ (aithops); W.: lat. Aethiopia, F.=ON, Äthiopien; anfrk. Aethiopia* 1, F.=ON, Äthiopien; L.: Frisk 1, 37

αἶθος (aithos), gr., M.: nhd. Feuerbrand; E.: s. idg. *aidʰ‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; vgl. idg. *ā̆i- (4), *hai-, *hai-, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; L.: Frisk 1, 37

αἰθός (aithós), gr., Adj.: nhd. verbrannt; E.: s. idg. *aidʰ‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; vgl. idg. *ā̆i- (4), *hai-, *hai-, V., brennen, leuchten, Pokorny 11

αἴθουσα (aíthusa), gr., F.: nhd. Glühende, Säulenhalle; E.: s. αἴθειν (aíthein); L.: Frisk 1, 37

αῖθοψ (aithops), gr., Adj.: nhd. feurig aussehend, funkelnd, brennend, dunkelfarbig; E.: s. αἴθειν (aíthein), ὄψ (óps)

αἴθρα (aíthra), gr., N.?: nhd. heiterer Himmel; Hw.: s. αἴθειν (aíthein), αἰθήρ (aithḗr); E.: vgl. idg. *aidʰ‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; idg. *ā̆i- (4), *hai-, *hai-, V., brennen, leuchten, Pokorny 11

αἰθριάζειν (aithriázein), gr., V.: nhd. den Himmel klären; Vw.: s. ἀπ- (ap), δι- (di); E.: s. αἴθρα (aíthra)

αἴθριος (aíthrios), gr., Adj.: nhd. hell, heiter, zum Himmel gehörig; Hw.: s. αἴθειν (aíthein), αἰθήρ (aithḗr); E.: vgl. idg. *aidʰ‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; idg. *ā̆i- (4), *hai-, *hai-, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; L.: Frisk 1, 37

αἶθρος (aithros), gr., M.: nhd. frische kühle Luft; E.: s. αἰθήρ (aithḗr); L.: Frisk 1, 37

αἴθυια (aíthyia), gr., F.: nhd. Wasserhuhn, Taucher (ein Wasservogel); E.: s. αἴθων (aíthōn)

αἰθύσσειν (aithýssein), gr., V.: nhd. in zitternde Bewegung setzen, schütteln; Vw.: s. δι- (di), κατ- (kat), παρ- (par); E.: s. αἴθειν (aíthein)?

αἴθων (aíthōn), gr., Adj.: nhd. brennend, rotbraun, funkelnd, feurig; Hw.: s. αἴθειν (aíthein); E.: vgl. idg. *aidʰ‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; idg. *ā̆i- (4), *hai-, *hai-, V., brennen, leuchten, Pokorny 11

αἰκάζειν (aikázein), gr., V.: nhd. rufen, anrufen; E.: s. idg. *aik-, V., anrufen (?), Pokorny 15

αἰκάλλειν (aikállein), gr., V.: nhd. schmeicheln, liebkosen; E.: Etymologie unbekannt, s. Frisk 1, 38; L.: Frisk 1, 38

ἀικής (aikḗs), gr., Adj.: Vw.: s. ἀεικής (aeikḗs)

αἰκία (aikía), gr., F.?: nhd. Misshandlung; E.: s. ἀ- (a), εἴκειν (eíkein)

αἰκίζειν (aikízein), gr., V.: nhd. misshandeln; Vw.: s. κατ- (kat); E.: s. ἀ- (a), εἴκειν (eíkein)

αἶκλον (aiklon), gr., N.: nhd. Abendmahl der Spartiaten; E.: Herkunft ungeklärt; L.: Frisk 1, 39

αἶκλος (aiklos), gr., M.: nhd. Spitze eines Wurfgeschosses?; E.: s. idg. *ā̆ik̑-, ī̆k̑-, Sb., Adj., V., Spieß (M.) (1), spitz, treffen, Pokorny 15

ἄικτος (áiktos), gr., Adj.: nhd. unzugänglich; E.: s. ἀ- (a), ἵκειν (híkein)

αἴλινος (aílinos), gr., M.: nhd. Klagelied; E.: s. αἶ (ai), λίνος (línos); W.: gr.-lat. aelinos, M., Klagegesang; L.: Frisk 1, 39

αἴλιοι (aílioi), gr., M.: Vw.: s. ἀέλιοι (aélioi)

αἶλος (ailos), gr. (kypr.), Adj., Pron.: Vw.: s. ἄλλος (állos)

αἴλουρος (aíluros), αἰέλουρος (aiéluros), gr., M., F.: nhd. Kater (M.) (1), Katze, Wiesel; E.: vgl. idg. *u̯el- (7), *u̯elə-, *u̯lē-, V., drehen, winden, wälzen, Pokorny 1140; W.: lat. aelūrus, M., Kater, Katze; L.: Frisk 1, 36

αἷμα (haima), gr., N.: nhd. Blut, Blutvergießen, Mord; E.: Herkunft unklar, manchmal wird das Wort mit ahd. seim verglichen, s. Frisk 1, 39; L.: Frisk 1, 39

αἱμακουρία (haimakuría), gr., F.: nhd. Blutopfer, blutige Opferspende; E.: s. αἷμα (haima); s. idg. *skers-, *kers-, V., schneiden, scheren (V.) (1), Pokorny 945; vgl. idg. *sker- (4), *ker- (11), *skerə-, *kerə-, *skrē-, *krē-, V., schneiden, Pokorny 938

αἱμάς (haimás), gr., F.: nhd. Bluterguss, Blutstrom; E.: s. αἷμα (haima)

αἱμασία (haimasía), gr., F.: nhd. Stein, Steinwall, Mauer, Zaun; E.: s. idg. *saip‑?, Sb., Hürde?, Zaun?, Pokorny 878; L.: Frisk 1, 39

αἱμάσσειν (haimássein), αἱμάττειν (haimáttein), gr., V.: nhd. blutig machen, mit Blut beflecken; Vw.: s. καθ- (kath); E.: s. αἷμα (haima)

αἱματηρός (haimatērós), gr., Adj.: nhd. blutig, blutbefleckt, bluttriefend; E.: s. αἷμα (haima)

αἱματηφόρος (haimatēphóros), gr., Adj.: nhd. blutbringend, mordbringend; E.: s. αἷμα (haima), φέρειν (phérein)

αἱματικός (haimatikós), gr., Adj.: nhd. blutig; E.: s. αἷμα (haima); L.: Frisk 1, 39

αἱμάτινος (haimátinos), gr., Adj.: nhd. blutig; E.: s. αἷμα (haima); W.: lat. haematinus, Adj., blutig, blutrot

αἱματόεις (haimatóeis), gr., Adj.: nhd. blutend, blutig; E.: s. αἷμα (haima); L.: Frisk 1, 39

αἱματοῦν (haimatūn), gr., V.: nhd. blutig machen, mit Blut beflecken; E.: s. αἷμα (haima)

αἱμάττειν (haimáttein), gr. (att.), V.: Vw.: s. αἱμάσσειν (haimássein)

αἱματώδης (haimatṓdēs), gr., Adj.: nhd. blutartig, blutunterlaufen, blutrot; E.: s. αἷμα (haima), εἶδος (eidos)

αἱμαχάτης (haimachátēs), gr., M.: nhd. Blutachat; E.: s. αἷμα (haima), ἀχάτης (achátēs)

αἱμηρός (haimērós), gr., Adj.: nhd. blutend, blutig; E.: s. αἷμα (haima); L.: Frisk 1, 39

αἰμοβαφής (haimobaphḗs), gr., Adj.: nhd. blutgetränkt, blutbespritzt; E.: s. αἷμα (haima), βάπτειν (báptein)

αἰμοβόλιον (haimobólion), gr., N.: nhd. Blutauswurf?; E.: s. αἷμα (haima), βόλος (bólos); W.: lat. haemobolium, aemobolium, N., Blutauswurf?

αἱμοπτυικός (haimoptyikós), gr., Adj.: nhd. blutspuckend; E.: s. αἷμα (haima), πτύειν (ptýein); W.: lat. haemoptyicus, Adj., blutspuckend

αἱμορροεῖν (haimorroein), gr., V.: nhd. Blutfluss haben; E.: s. αἱμόρροος (haimórrhos)

αἱμόρροος (haimórrhos), αἱμορροοῦς (haimorrous), gr., Adj.: nhd. mit Blut durchflossen; E.: s. αἷμα (haima), ῥεῖν (rhein)

αἱμορροοῦς (haimorrous), gr., Adj.: Vw.: s. αἱμόρροος (haimórrhos)

αἱμόρρυτος (haimórrhytos), gr., Adj.: nhd. von Blut triefend, Blut tropfend; E.: s. αἷμα (haima), ῥεῖν (rhein)

αἱμός (haimós), gr., M.: nhd. Dickicht; E.: s. idg. *saip‑?, Sb., Hürde?, Zaun?, Pokorny 878

αἱμόστασις (haimóstasis), gr., F.: nhd. ein blutstillendes Kraut?; E.: s. αἷμα (haima), ἱστάναι (histánai)

αἱμοῦν (haimūn), gr., V.: nhd. blutig machen, mit Blut beflecken; Vw.: s. ὑπερ- (hyper); E.: s. αἷμα (haima)

αἱμώδης (haimṓdēs), gr., Adj.: nhd. blutig; E.: s. αἷμα (haima), εἶδος (eidos); L.: Frisk 1, 39

αἱμωδεῖν (haimōdein), gr., V.: nhd. stumpfe Zähne haben; E.: s. αἱμωδία (haimōdía); L.: Frisk 1, 40

αἱμωδία (haimōdía), gr., F.: nhd. eine Art Zahnweh; E.: vgl. idg. *sāi-, Sb., V., Schmerz, Krankheit, versehren, Pokorny 877; L.: Frisk 1, 40

αἱμωδιᾶν (haimōdian), gr., V.: nhd. Zahnweh haben; E.: s. αἱμωδία (haimōdía); L.: Frisk 1, 40

αἰνεῖν (ainein), gr., V.: nhd. rühmend erwähnen, loben, billigen, zustimmen, angeloben; Vw.: s. δι- (di); E.: s. idg. *au̯e-, *au̯- (10), *au̯ē-, *au̯ēi-, V., wehen, blasen, hauchen, Pokorny 81

αἵνειν (haínein), gr., V.: nhd. beuteln?, Körner von der Spreu reinigen; E.: s. idg. *au̯e-, *au̯- (10), *au̯ē-, *au̯ēi-, V., wehen, blasen, hauchen, Pokorny 81; L.: Frisk 1, 41

αἴνεναι (aínenai), gr., V.: nhd. rühmend erwähnen, loben, billigen; Hw.: s. αἰνεῖν (ainein); E.: s. idg. *ai- (5), *oi-, Sb., bedeutsame Rede (?), Pokorny 11; L.: Frisk 1, 40

αἴνεσις (aínesis), αἴνησις (aínēsis), gr., F.: nhd. Lob, Loben; Vw.: s. ἐπ- (ep), κατ- (kat); E.: s. αἵνειν (haínein); L.: Frisk 1, 40

αἰνετός (ainetós), gr., Adj.: nhd. lobenswert; Vw.: s. ὑπερ- (hyper); E.: s. αἰνεῖν (ainein)

αἴνη (aínē), gr., F.: nhd. rühmende Erwähnung, Lob, Geschichte, Sprichwort; Hw.: s. αἰνεῖν (ainein); E.: s. idg. *ai- (5), *oi-, Sb., bedeutsame Rede (?), Pokorny 11

αἴνησις (aínēsis), gr., F.: Vw.: s. αἴνεσις (aínesis)

αἰνητήριος (ainētḗrios), gr., Adj.: nhd. lobend; E.: s. αἰνεῖν (ainein)

αἰνητής (ainētḗs), gr., M.: nhd. Rühmender; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. αἰνεῖν (ainein)

αἰνητός (ainētós), gr., Adj.: nhd. rühmlich, lobenswert; E.: s. αἰνεῖν (ainein)

αἴνιγμα (aínigma), gr., N.: nhd. Rätsel, dunkle Rede; Hw.: s. αἰνίσσεσθαι (ainísesthai); E.: vgl. idg. *ai- (5), *oi-, Sb., bedeutsame Rede (?), Pokorny 11; W.: lat. aenigma, N., Rätsel, Rätselhaftes, Andeutung

αἰνιγματώδης (ainigmatṓdēs), gr., Adj.: nhd. rätselhaft; E.: s. αἴνιγμα (aínigma), εἶδος (eidos)

αἰνιγμός (ainigmós), gr., M.: nhd. Rätsel; E.: s. αἴνιγμα (aínigma)

αἰνίζεσθαι (ainízesthai), gr., V.: nhd. loben; E.: s. αἶνος (ainos); L.: Frisk 1, 40

αἰνικτήρ (ainiktḗr), gr., M.: nhd. rätselhaft Sprechender; E.: s. αἰνίσσεσθαι (ainíssesthai)

αἰνικτήριος (ainiktḗrios), gr., Adj.: nhd. rätselhaft; E.: s. αἰνίσσεσθαι (ainíssesthai)

αἰνικτήριως (ainiktḗriōs), gr., Adv.: nhd. rätselhaft, in Rätseln; E.: s. αἰνίσσεσθαι (ainíssesthai)

αἰνικτής (ainiktḗs), gr., M.: nhd. rätselhaft Sprechender; E.: s. αἰνίσσεσθαι (ainíssesthai)

αἰνικτός (ainiktós), gr., Adj.: nhd. rätselhaft; E.: s. αἰνίσσεσθαι (ainíssesthai)

αἰνίσσεσθαι (ainíssesthai), αἰνίττεσθαι (ainíttesthai), gr., V.: nhd. dunkel reden, dunkel andeuten; Vw.: s. παρ-* (par), ὑπ- (hyp); Hw.: s. αἰνεῖν (ainein); E.: vgl. idg. *ai- (5), *oi-, Sb., bedeutsame Rede (?), Pokorny 11

αἰνίττεσθαι (ainíttesthai), gr., V.: Vw.: s. αἰνίσσεσθαι (ainíssesthai)

αἶνος (ainos), gr., M.: nhd. rühmende Erwähnung, Lob, Geschichte, Sprichwort; Vw.: s. ἔπ- (ép), παρέπ- (parép); Hw.: s. αἰνεῖν (ainein); E.: s. idg. *ai- (5), *oi-, Sb., bedeutsame Rede (?), Pokorny 11; L.: Frisk 1, 40

αἰνός (ainós), gr., Adj.: nhd. gräßlich, schrecklich, furchtbar, gewaltig; Vw.: s. ἐπ- (ep); E.: s. idg. *ai- (2), V., worauf eindringen, treiben, überwältigen, kränken, Pokorny 10; L.: Frisk 1, 41

αἰνῶς (ainōs), gr., Adv.: nhd. gräßlich, schrecklich, furchtbar, gewaltig; E.: s. αἰνός (ainós)

αἰνύναι (ainýnai), gr., V.: nhd. nehmen, fassen, ergreifen; Vw.: s. ἀπ- (ap), περι- (peri); E.: s. idg. *ai- (3), V., geben, zuteilen, nehmen, Pokorny 10; L.: Frisk 1, 41

αἴξ (aíx), gr., M., F.: nhd. Ziegenbock, Ziege, Sturmwelle; E.: idg. *aig̑-, Sb., Ziege, Pokorny 13; L.: Frisk 1, 41

αἰολᾶσθαι (aiolasthai), gr., V.: nhd. rastlos sein (V.); E.: s. αἰόλος (aiólos); L.: Frisk 1, 42

αἰολεῖν (aiolein), gr., V.: nhd. bunt machen; E.: s. αἰόλος (aiólos); L.: Frisk 1, 42

Αἰολεῖς (Aioleis), gr., M.: nhd. Äolier; E.: vielleicht s. Αἴολος (Aíolos)

αἰόλησις (aiólēsis), gr., F.: nhd. schnelle Bewegung; E.: s. αἰολεῖν (aiolein), αἰόλος (aiólos); L.: Frisk 1, 42

αἰολίζειν (aiolízein), gr., V.: nhd. bunt ausstatten; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. αἰόλος (aiólos); L.: Frisk 1, 42

Αἰολικός (Aiolikós) (1), gr., Adj.: nhd. zu Äolos gehörig; E.: s. Αἴολος (Aíolos)

Αἰολικός (Aiolikós) (2), gr., Adj.: nhd. äolisch; E.: s. Αἰολεῖς (Aioleis)

αἰόλισμα (aiólisma), gr., N.: nhd. Buntheit; E.: s. αἰολίζειν (aiolízein), αἰόλος (aiólos); L.: Frisk 1, 42

αἰόλλειν (aióllein), gr., V.: nhd. schnell hin und her bewegen, Farbe wechseln; E.: s. αἰόλος (aiólos); L.: Frisk 1, 42

αἰόλος (aiólos), gr., Adj.: nhd. beweglich, schnell, gewandt; E.: vgl. idg. *u̯el- (7), *u̯elə-, *u̯lē-, V., drehen, winden, wälzen, Pokorny 1140; W.: mlat. ēolus, Adj., abwechslungsreich, bunt, verschieden (Adj.); L.: Frisk 1, 42

Αἴολος (Aíolos), gr., M.=PN: nhd. Äolus; E.: s. idg. *au̯e-, *au̯- (10), *au̯ē-, *au̯ēi-, V., wehen, blasen, hauchen, Pokorny 81

αἰονᾶν (aionan), gr., V.: nhd. befeuchten, blähen; Vw.: s. κατ- (kat); E.: Herkunft ungeklärt; L.: Frisk 1, 42

αἰόνημα (aiónēma), gr., N.: nhd. Bähung; Vw.: s. κατ- (kat); E.: s. αἰονᾶν (aionan)

αἰόνησις (aiónēsis), gr., F.: nhd. Bähen; Vw.: s. κατ- (kat); E.: s. αἰονᾶν (aionan)

αἰπολεῖν (aipolein), gr., V.: nhd. Ziegen weiden (V.); E.: s. αἰπόλος (aipólos); L.: Frisk 1, 43

αἰπόλια (aipólia), gr., F.: nhd. Ziegenherde; E.: s. αἰπόλος (aipólos); L.: Frisk 1, 43

αἰπόλος (aipólos), gr., M.: nhd. Ziegenhirt; E.: s. αἴξ (aíx), πέλειν (pélein); s. idg. *kᵘ̯el- (1), *kᵘ̯elə-, *kᵘ̯elh-, V., drehen, sich drehen, sich bewegen, wohnen, Pokorny 639; vgl. idg. *kel- (1), *kelə-, *kelH-, V., Adj., ragen, hoch, Pokorny 544; L.: Frisk 1, 43

αἶπος (aipos), gr., N.: nhd. steile Höhe, Berg, Gipfel; E.: s. αἰπύς (aipýs); L.: Frisk 1, 43

αἰπύς (aipýs), gr., Adj.: nhd. hochgelegen, steil, plötzlich, schwierig; E.: Herkunft ungeklärt, s. Frisk 1, 43

αἶρα (aira), gr., F.: nhd. Unkraut, Hammer; E.: s. idg. *airā, F., Grasart, Pokorny 16; L.: Frisk 1, 43

αἴρειν (aírein), ἀείρειν (aeírein), gr., V.: nhd. heben, aufheben, hochheben, steigern, hintragen; Vw.: s. ἀντ- (ant), ἀντεξ- (antex), ἀπ- (ap), δι- (di), διαντ- (diant), ἐξ- (ex), ἐπ- (ep), ἐπικατα- (epikata), κατ- (kat), παρ- (par), παρεξ- (parex), συν- (syn), συνεπ- (synep), ὑπεξ- (hypex), ὑπερ- (hyper), ὑπερεξ- (hyperex), ὑπερεπ- (hyperep); E.: s. idg. *u̯er- (1), V., Adj., Sb., binden, reihen, aufhängen, schwer, Schnur (F.) (1), Strick (M.) (1), Pokorny 1150; L.: Frisk 1, 23

αἱρεῖν (hairein), gr., V.: nhd. an sich nehmen, nehmen, ergreifen, fangen; Vw.: s. ἀν- (an), ἀνταν- (antan), ἀνταφ- (antaph), ἀντιδια- (antidia), ἀντικαθ- (antikath), ἀπεξ- (apex), ἀποδι- (apodi), ἀποπρο- (apopro), ἀφ- (aph), δι- (di), διαφ- (diaph), διεξ- (diex), ἐκκαθ- (ekkath), ἐξ- (ex), ἐπαν- (epan), ἐπαφ- (epaph), ἐπιδι- (epidi), ἐπικαθ- (epikath), ἐφ- (eph), καθ- (kath), καταδι- (katadi), μεθ- (meth), παρ- (par), παραφ- (paraph), παρεκκαθ- (parekkath)- (parek), παρεξ- (parex), περι- (peri), περιαν- (perian), περιδι- (peridi), περιεξ- (periex), περικαθ- (perikath), προ- (pro), συγκαθ- (synkath), συν- (syn), συνεξ- (synex), ὑπαν- (hypan), ὑκεκκαθ (hypekkath), ὑπεξ- (hypex), ὑποδι- (hypodi), ὑποκαθ- (hypokath), ὑφ- (hyph); E.: s. idg. *ser- (1), V., strömen, sich bewegen, Pokorny 909; L.: Frisk 1, 43

αἱρεῖσθαι (haireisthai), gr., V.: nhd. an sich nehmen, wählen; Vw.: s. ἐπαν- (epan), μετεξ- (metex), προ- (pro); E.: s. αἱρεῖν (hairein)

αἴρεσθαι (airesthai), gr., V.: nhd. sich erheben; E.: s. αἴρειν (aírein)

αἱρεσιάρχης (hairesiárchēs), gr., M.: nhd. Sektenführer, Haupt einer Sekte; E.: s. αἵρεσις (haíresis), ἄρχειν (árchein); W.: lat. haeresiarcha, M., Haupt einer Sekte

αἱρέσιμος (hairésimos), gr., Adj.: nhd. zu ergreifen seiend, zu erfassen seiend, einnehmbar, gewählt, wählbar; Vw.: s. δι- (di); E.: s. αἱρεῖν (hairein); L.: Frisk 1, 43

αἵρεσις (haíresis), gr., F.: nhd. Einnahme, Eroberung, Erwähltes; Vw.: s. ἀν- (an), ἀνταν- (antan), ἀντιδι- (antidi), ἀντιπρο- (antipro), ἀφ- (aph), δι- (dia), ἐξ- (ex), καθ- (kath), καταδι- (katadi), παρ- (par), παραφ- (paraph), περι- (peri), προ- (pro), ὑπεξ- (hypex), ὑποδι- (hypodi), ὑφ- (hyph); E.: s. αἱρεῖν (hairein); W.: lat. haeresis, F., Lehrart, Dogma, Schule, Sekte; mhd. ēresīe, st. F., Häresie; W.: lat. haeresis, F., Lehrart, Dogma, Schule, Sekte; nhd. Häresie, F., Häresie, Ketzerei; W.: got. hairaíseis, F. Pl. (i), Parteien, Ketzerei?; L.: Frisk 1, 43, Kluge s. u. Häresie

αἱρετέον (hairetéo), gr., Adj.: nhd. erwählt werden müssend, ausgewählt werden müssend; Vw.: s. ἀφ- (aph), ἐπαφ- (epaph), περι- (peri), προ- (pro), ὑφ- (hyph); E.: s. αἱρεῖν (hairein)

αἱρετέος (hairetéos), gr., Adj.: nhd. erwählt werden müssend, ausgewählt werden müssend; Vw.: s. ἀφ- (aph), ἐξ- (ex), περι- (peri), προ- (pro), ὑπεξ- (hypex); E.: s. αἱρεῖν (hairein); L.: Frisk 1, 44

αἱρετής (hairetḗs), gr., M.: nhd. Erwähler; Vw.: s. δι- (di), παρ- (par), προ- (pro); E.: s. αἱρεῖν (hairein); L.: Frisk 1, 44

αἱρετίζειν (hairetízein), gr., V.: nhd. erwählen; E.: s. αἱρετός (hairetós), αἱρεῖν (hairein); W.: s. mlat. haeretizāre, V., ketzerische Lehren vertreten, ketzerische Lehren befürworten; L.: Frisk 1, 44

αἱρετικός (hairetikós), gr., Adj.: nhd. auswählend, ketzerisch; Vw.: s. ἀντἀν- (antan), δι- (di), προ- (pro); E.: s. αἱρεῖν (hairein); W.: lat. haereticus, Adj., ketzerisch; ae. eretic, Adj., ketzerisch; L.: Frisk 1, 43

αἱρετικῶς (hairetikós), gr., Adv.: nhd. auswählend, ketzerisch; Vw.: s. δι- (di), προ- (pro); E.: s. αἱρεῖν (hairein)

αἱρετίς (hairetís), gr., F.: nhd. Erwählerin; E.: s. αἱρεῖν (hairein); L.: Frisk 1, 44

αἱρετιστής (hairetistḗs), gr., M.: nhd. Erwähler, Parteigänger; E.: s. αἱρετίζειν (hairetízein), αἱρεῖν (hairein); L.: Frisk 1, 44

αἱρετός (hairetós), gr., Adj.: nhd. zu ergreifen seiend, zu erfassen seiend, einnehmbar, gewählt, wählbar; Vw.: s. ἀπρό- (apró), δι- (di), ἐξ- (ex), παρ- (par), περι- (peri), προ- (pro), ὑπεξ- (hypex); E.: s. αἱρεῖν (hairein); L.: Frisk 1, 43

αἰρικός (airikós), gr., Adj.: nhd. von Lolch seiend, Lolch betreffend, Lolch...; E.: s. αἶρα (aira)

αἴρινος (aírinos), gr., Adj.: nhd. von Lolch seiend, Lolch betreffend, Lolch...; E.: s. αἶρα (aira); W.: lat. aerinus, Adj., aus Lolch bereitet, aus Trespe bereitet

αἰρομένη (airoménē), gr., F.: nhd. Rucksack; E.: ?; W.: lat. aerumna, F., Plackerei, Mühseligkeit, Trübsal, Drangsal, Not

αἶσα (aisa), ἴσα (ísa), gr., F.: nhd. Anteil, Schicksal, von Göttern verhängtes Geschick; E.: idg. *aiti-, Sb., Anteil, Pokorny 10; s. idg. *ai- (3), V., geben, zuteilen, nehmen, Pokorny 10; L.: Frisk 1, 44

αἰσάλων (aisálōn), gr., M.: nhd. eine Falkenart; E.: Herkunft unbekannt, s. Frisk 1, 45; W.: lat. aesalōn, M., Rotweihe, eine Falkenart; L.: Frisk 1, 45

Αἴσαρος (Aísaros), gr., M.=N: nhd. Aesaros (Bruttium); E.: vgl. idg. *eis- (1), V., bewegen, antreiben, schleudern, Pokorny 299?

αἰσθάνεσθαι (aisthánesthai), gr., V.: nhd. wahrnehmen, bemerken; Vw.: s. δι- (di), ἐπ- (ep), κατ- (kat), παρ- (par), παρεπ- (parep), προ- (pro), συν- (syn), ὑπ- (hyp); E.: s. idg. *au̯- (8), *au̯ēi-, V., sinnlich wahrnehmen, auffassen, Pokorny 78; L.: Frisk 1, 45

ἀίσθειν (aísthein), gr., V.: nhd. ausatmen, aushauchen; E.: s. idg. *au̯e-, *au̯- (10), *au̯ē-, *au̯ēi-, V., wehen, blasen, hauchen, Pokorny 81

αἴσθημα (aísthēma), gr., N.: nhd. Wahrgenommenes; Vw.: s. ἐπ- (ep), παρεπ- (parep); E.: s. αἰσθάνεσθαι (aisthánesthai)

αἴσθησις (aísthēsis), gr., F.: nhd. Gefühl, Wahrnehmung, Empfindung, Sinn, Erkenntnis; Vw.: s. δι- (di), ἐπ- (ep), προ- (pro), παρ- (par), συν- (syn); E.: s. αἰσθάνεσθαι (aisthánesthai); L.: Frisk 1, 45

αἰσθητήριον (aisthētḗrion), gr., N.: nhd. Sinneswerkzeug, Vernunft; E.: s. αἰσθάνεσθαι (aisthánesthai)

αἰσθητής (aisthētḗs), gr., M.: nhd. Wahrnehmender, Bemerkender; E.: s. αἰσθάνεσθαι (aisthánesthai); W.: nhd. Ästhet, M., Ästhet

αἰσθητικόν (aisthētikón), gr., N.: nhd. Wahrnehmbares; E.: s. αἰσθάνεσθαι (aisthánesthai)

αἰσθητικός (aisthētikós), gr., Adj.: nhd. zum Wahrnehmen fähig; E.: s. αἰσθάνεσθαι (aisthánesthai); W.: nhd. ästhetisch, Adj., ästhetisch; W.: s. nhd. Ästhetik, F., Ästhetik, Lehre von der Schönheit; L.: Frisk 1, 45, Kluge s. u. Ästhetik

αἰσθητικῶς (aisthētikōs), gr., Adv.: nhd. zum Wahrnehmen fähig; E.: s. αἰσθάνεσθαι (aisthánesthai)

αἰσθητόν (aisthētón), gr., N.: nhd. physikalisches Experiment; E.: s. αἰσθάνεσθαι (aisthánesthai)

αἰσθητός (aisthētós), gr., Adj.: nhd. wahrnehmbar, sinnlich; E.: s. αἰσθάνεσθαι (aisthánesthai); L.: Frisk 1, 45

αἰσθητῶς (aisthētikōs), gr., Adv.: nhd. wahrnehmbar, sinnlich; E.: s. αἰσθάνεσθαι (aisthánesthai)

αἴσιμος (aísimos), gr., Adj.: nhd. vom Schicksal bestimmt, schicklich, gebührend, angemessen; Vw.: s. κατ- (kat); Hw.: s. αἶσα (aisa); E.: s. idg. *aiti-, Sb., Anteil, Pokorny 10; vgl. idg. *ai- (3), V., geben, zuteilen, nehmen, Pokorny 10

αἴσιος (aísios), gr., Adj.: nhd. glückverheißend, günstig; Vw.: s. ἀπ- (ap), κατ- (kat), παρ- (par), ὑπερ- (hyper); Hw.: s. αἶσα (aisa); E.: s. idg. *aiti-, Sb., Anteil, Pokorny 10; vgl. idg. *ai- (3), V., geben, zuteilen, nehmen, Pokorny 10; L.: Frisk 1, 44

αἰσιοῦσθαι (aisiūsthai), gr., V.: nhd. als günstiges Zeichen aufnehmen; E.: s. αἶσα (aisa); L.: Frisk 1, 44

αἰσίως (apaisíōs), gr., Adv.: nhd. glückverheißend, günstig; E.: s. αἴσιος (aísios)

ἀΐσσειν (aíssein), gr., V.: nhd. sich schnell bewegen, anstürmen, losfahren; Vw.: s. ἀπ- (ap), διεξ- (diex), ἐξ- (ex), ἐπ- (ep), κατ- (kat), μετ- (meta), παρ- (par), ὑπ- (hyp); E.: Herkunft ungeklärt?; L.: Frisk 1, 45

ἄιστος (áístos), gr., Adj.: nhd. ungesehen, unsichtbar; E.: s. ἀ- (a), εἴδεσθαι (eídesthai)

ἀιστοσύνη (aistosýnē), gr., F.: nhd. Nachsicht; ÜG.: lat. coniventia Gl; Q.: Gl; E.: s. ἄιστος (áístos)

ἀιστοῦν (aistūn), gr., V.: nhd. vernichten, vertilgen, ausrotten; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἄιστος (áístos)

αἴσυλος (aísylos), gr., Adj.: nhd. ungebührlich, frevelhaft; E.: Herkunft ungeklärt; L.: Frisk 1, 46

αἰσυμνᾶν (aisymnan), gr., V.: nhd. gebieten, herrschen, Recht sprechen; E.: s. αἶσα (aisa); L.: Frisk 1, 46

αἰσμνήτης (aismnḗtēs), gr., M.: nhd. ein leitender Beamter; E.: s. αἰσυμνᾶν (aisymnan); L.: Frisk 1, 46

αἶσχος (aischos), gr., M.: nhd. Schandtat, Schande, Scham, Ehrgefühl; E.: s. idg. *aigᵘ̯ʰ-, V., sich schämen, Pokorny 14; L.: Frisk 1, 46

αἰσχροκέρδεια (aischrokérdeia), gr., F.: nhd. schnöde Gewinnsucht, schimpflicher Eigennutz; E.: s. αἰσχροκερδής (aischrokerdḗs)

αἰσχροκερδής (aischrokerdḗs), gr., Adj.: nhd. von hässlicher ungerechter Gewinnsucht seiend; E.: s. αἰσχρός (aischrós), κέρδος (kérdos)

αἰσχροκερδῶς (aischrokerdḗs), gr., Adv.: nhd. auf schmutzigen Gewinn bedacht; E.: s. αἰσχροκερδής (aischrokerdḗs)

αἰσχρολογεῖν (aischrologein), gr., V.: nhd. schändliche schmutzige Reden führen; E.: s. αἰσχρός (aischrós), λόγος (lógos)

αἰσχρολογία (aischrología), gr., F.: nhd. hässliche unflätige Rede; E.: s. αἰσχρός (aischrós), λόγος (lógos); W.: lat. aischrologia, F., durch Zweideutigkeit unanständiger Ausdruck

αἰσχροποιεῖν (aischropoiein), gr., V.: nhd. schmutzig handeln; E.: s. αἰσχρός (aischrós), ποιεῖν (poiein)

αἰσχροποιΐα (aischropoiía), gr., F.: nhd. Fellatio; E.: s. αἰσχροποιεῖν (aischropoiein)

αἰσχρός (aischrós), gr., Adj.: nhd. hässlich, körperlich verunstaltet, untauglich, schimpflich, schmachvoll, garstig, schändlich; Vw.: s. ὑπέρ- (hypér); E.: s. idg. *aigᵘ̯ʰ-, V., sich schämen, Pokorny 14; L.: Frisk 1, 46

αἰσχρότης (aischrótēs), gr., F.: nhd. Hässlichkeit, Schändlichkeit, Unsauberkeit; E.: s. αἰσχρός (aischrós)

αἰσχρουργία (aischrurgía), gr., F.: nhd. Ausführung von Schandtaten, Unzucht; E.: s. αἰσχρός (aischrós), ἔργον (érgon)

αἰσχρῶς (aischrōs), gr., Adv.: nhd. hässlich, körperlich verunstaltet, untauglich, schimpflich, auf schmachvolle Weise; E.: s. αἰσχρός (aischrós)

Αἰσχύλος (Aischýlos), gr., M.=PN: nhd. Aischylos; E.: s. αἶσχος (aischos)

αἰσχύνειν (aischýnein), gr., V.: nhd. entehren, schänden, hässlich machen, verunstalten; Vw.: s. κατ- (kat); Hw.: s. αἶσχος (aischos); E.: s. idg. *aigᵘ̯ʰ-, V., sich schämen, Pokorny 14; L.: Frisk 1, 46

αἰσχύνεσθαι (aischýnesthai), gr., V.: nhd. sich schämen, sich scheuen; Vw.: s. ἀπ- (ap), δι- (di), ἀντ- (ant), ἐπ- (ep), ὑπ- (hyp), ὑπερ- (hyper); E.: s. αἶσχος (aischos)

αἰσχύνη (aischýnē), gr., F.: nhd. Schande, Schändung, Entehrung; Hw.: s. αἶσχος (aischos); E.: s. idg. *aigᵘ̯ʰ-, V., sich schämen, Pokorny 14; L.: Frisk 1, 46

αἰσχυντηλός (aischyntēlós), gr., Adj.: nhd. schüchtern, bescheiden (Adj.); E.: s. αἰσχύνειν (aischýnein)

αἰσχυντηλῶς (aischyntēlōs), gr., Adj.: nhd. schüchtern, bescheiden (Adj.); E.: s. αἰσχύνειν (aischýnein)

αἰσχυντέον (aischyntéon), gr., Adj.: nhd. sich schämen müssend; E.: s. αἰσχύνειν (aischýnein)

αἰσχυντέος (aischyntéos), gr., Adj.: nhd. sich schämen müssend; E.: s. αἰσχύνειν (aischýnein)

αἰσχυντηλός (aischyntērós), gr., Adj.: nhd. schamhaft, bescheiden; E.: s. αἰσχύνειν (aischýnein)

αἰσχυντήρ (aischyntḗr), gr., M.: nhd. Schänder; Vw.: s. κατ- (kat); E.: s. αἰσχύνειν (aischýnein)

αἰσχυντηρός (aischyntērós), gr., Adj.: nhd. verschämt; E.: s. αἰσχύνειν (aischýnein)

αἰσχυντικός (aischyntikós), gr., Adj.: nhd. herausfordernd durch Scham; E.: s. αἰσχύνειν (aischýnein)

αἰσχυντός (aischyntós), gr., Adj.: nhd. beschämend, schamvoll; Vw.: s. ἀν- (an), ὑπεραν- (hyperan); E.: s. αἰσχύνειν (aischýnein)

ἀίτας (aítas), gr., M.: Vw.: s. ἀίτης (aítēs)

αἰτεῖν (aitein), gr., V.: nhd. bitten, fordern, betteln, verlangen, erbitten, borgen; Vw.: s. ἀντ- (ant), ἀνταπ- (antap), ἀντεξ- (antex), ἀπ- (ap), δι- (di), ἐξ- (ex), ἐπ- (ep), μετ- (met), παρ- (par), προσ- (pros), ὑπεραπ- (hyperap); Hw.: s. αἴτιος (aítios); E.: s. idg. *aiti-, Sb., Anteil, Pokorny 10; vgl. idg. *ai- (3), V., geben, zuteilen, nehmen, Pokorny 10; L.: Frisk 1, 47

αἴτημα (aítēma), gr., N.: nhd. Forderung, Wunsch, Bitte; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. αἰτεῖν (aitein); L.: Frisk 1, 47

αἰτηματικός (aitēmatikós), gr., Adj.: nhd. zum Fragen neigend; E.: s. αἴτημα (aítēma)

αἰτηματώδης (aitēmatṓdēs), gr., Adj.: nhd. Fragen erbettelnd?; E.: s. αἴτημα (aítēma), εἶδος (eidos)

αἰτής (aitḗs), gr., M.: nhd. Bittender; Vw.: s. προσ- (pros); E.: s. αἰτεῖν (aitein)

ἀίτης (aítēs), ἀίτας (aítas), gr., M.: nhd. Geliebter, Freund; E.: s. idg. *au̯- (7), *au̯ē-, *au̯ēi-, V., gern haben, verlangen, begünstigen, Pokorny 77; L.: Frisk 1, 47

αἰτήσιμος (aitḗsimos), gr., Adj.: nhd. durch Fragen erhalten (Adj.); Vw.: s. δι- (di); E.: s. αἰτεῖν (aitein)

αἴτησις (aítēsis), gr., F.: nhd. Forderung, Wunsch, Bitte; Vw.: s. ἀπ- (ap), ἐξ- (ex), μετ- (met), παρ- (par), ὑπεραπ- (hyperap), ὑποπαρ- (hypopar); E.: s. αἰτεῖν (aitein); L.: Frisk 1, 47

αἰτητέον (aitētéon), gr., Adj.: nhd. fragen müssend; E.: s. αἰτεῖν (aitein)

αἰτητής (aitētḗs), gr., M.: nhd. Bittsteller; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. αἰτεῖν (aitein); L.: Frisk 1, 47

αἰτητικός (aitētikós), gr., Adj.: nhd. gern fragend; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. αἰτεῖν (aitein)

αἰτητικῶς (aitētikōs), gr., Adv.: nhd. gern fragend; E.: s. αἰτεῖν (aitein)

αἰτητός (aitētós), gr., Adj.: nhd. gefordert, erbeten; Vw.: s. ἀπαρ- (apar) παρ- (par); E.: s. αἰτεῖν (aitein)

αἰτία (aitía), gr., F.: nhd. Beschuldigung, Anklage, Schuld, Ursache; Vw.: s. ὑποπαρ- (hypopar); E.: s. αἴτιος (aítios); L.: Frisk 1, 47

αἰτιάζεσθαι (aitiázesthai), gr., V.: nhd. beschuldigt werden; E.: s. αἰτιᾶσθαι (aitiasthai), αἰτεῖν (aitein)

αἰτίαμα (aitíama), gr., N.: nhd. Beschuldigung, Anklage, Vergehen, Schuld; E.: s. αἰτιᾶσθαι (aitiasthai), αἰτεῖν (aitein); L.: Frisk 1, 47

αἰτίασις (aitíasis), gr., F.: nhd. Beschuldigung; Vw.: s. κατ- (kat); E.: s. αἰτιᾶσθαι (aitiasthai); L.: Frisk 1, 47

αἰτιᾶσθαι (aitiasthai), gr., V.: nhd. beschuldigen; Vw.: s. ἀντ- (ant), ἐπ- (ep), κατ- (kat); E.: s. αἰτεῖν (aitein); L.: Frisk 1, 47

αἰτιατόν (aitiatón), gr., N.: nhd. Wirkung, Bewirktes; E.: s. αἰτιᾶσθαι (aitiasthai); L.: Frisk 1, 47

αἰτιατός (aitiatós), gr., Adj.: nhd. Ursache habend, bewirkt; E.: s. αἰτιᾶσθαι (aitiasthai); L.: Frisk 1, 47

αἰτίζειν (aitízein), gr., V.: nhd. bitten, betteln, erbetteln, fordern; Vw.: s. ἀπ- (ap); Hw.: s. αἴτιος (aítios); E.: s. idg. *aiti-, Sb., Anteil, Pokorny 10; vgl. idg. *ai- (3), V., geben, zuteilen, nehmen, Pokorny 10

αἴτιον (aítion), gr., N.: nhd. Ursache; E.: s. αἴτιος (aítios)

αἴτιος (aítios), gr., Adj.: nhd. schuldig, haftbar; Vw.: s. ἐπ- (ep), μετ- (met), παν- (pan), ὑπ- (hyp), ὑπερ- (hyper); E.: s. idg. *aiti-, Sb., Anteil, Pokorny 10; vgl. idg. *ai- (3), V., geben, zuteilen, nehmen, Pokorny 10; L.: Frisk 1, 47

αἴφνης (aíphnēs), gr., Adv.: nhd. plötzlich; Vw.: s. ἐξ- (ex); E.: verwandt mit αἶψα (aipsa)?; L.: Frisk 1, 47

αἰφνίδιος (aiphnídios), gr., Adj.: nhd. plötzlich, unvorhergesehen; E.: αἴφνης (aíphnēs)

αἰφνίδιως (aiphnídiōs), gr., Adv.: nhd. plötzlich, unvorhergesehen; E.: αἴφνης (aíphnēs)

αἰχμάεις (aichmáeis), gr., Adj.: Vw.: s. αἰχμήεις (aichmḗeis)

αἰχμάζειν (aichmázein), gr., V.: nhd. mit der Lanze kämpfen, die Lanze schwingen, die Lanze schleudern; Vw.: s. κατ- (kat), συν- (syn); E.: s. αἰχμή (aichmḗ); L.: Frisk 1, 48

αἰχμαλωσία (aichmalōsía), gr., F.: nhd. Gefangenschaft, Gefangene, Erbeutung; E.: s. αἰχμάλωτος (aichmálōtos) (1)

αἰχμαλωτεύειν (aichmalōteúein), gr., V.: nhd. gefangen nehmen, zum Gefangenen machen, unterwerfen; E.: s. αἰχμάλωτος (aichmálōtos) (1)

αἰχμαλωτίζειν (aichmalōtízein), gr., V.: nhd. gefangen nehmen, zum Gefangenen machen, unterwerfen; E.: s. αἰχμάλωτος (aichmálōtos) (1)

αἰχμαλωτίς (aichmalōtís), gr., F.: nhd. Kriegsgefangene (F.); E.: s. αἰχμάλωτος (aichmálōtos) (1)

αἰχμάλωτος (aichmálōtos) (1), gr., Adj.: nhd. kriegsgefangen, im Kampf gewonnen, erobert, erbeutet, gefangen; E.: s. αἰχμή (aichmḗ), ἁλίσκεσθαι (halískesthai)

αἰχμάλωτος (aichmálōtos) (2), gr., M.: nhd. Kriegsgefangener; Vw.: s. συν- (syn); E.: s. αἰχμή (aichmḗ), ἁλίσκεσθαι (halískesthai)

αἰχμή (aichmḗ), gr., F.: nhd. Lanze, Speer, Spieß (M.) (1); E.: s. idg. *ā̆ik̑-, ī̆k̑-, Sb., Adj., V., Spieß (M.) (1), spitz, treffen, Pokorny 15; L.: Frisk 1, 48

αἰχμήεις (aichmḗeis), αἰχμάεις (aichmáeis), gr., Adj.: nhd. lanzenbewehrt; E.: s. αἰχμή (aichmḗ); L.: Frisk 1, 48

αἰχμητά (aichmētá), gr., M.: nhd. Lanzenschwinger, Kriegsheld, Krieger; E.: s. αἰχμή (aichmḗ)

αἰχμητήρj »j »»»» (aichmētḗr), gr., M.: nhd. Lanzenschwinger, Kriegsheld, Krieger; E.: s. αἰχμή (aichmḗ); L.: Frisk 1, 48

αἰχμητήςj »j »»»» (aichmētḗs) (1), gr., M.: nhd. Lanzenschwinger, Kriegsheld, Krieger; E.: s. αἰχμή (aichmḗ); L.: Frisk 1, 48

αἰχμητήςj »j »»»» (aichmētḗs) (2), gr., Adj.: nhd. schwerbewaffnet, kriegerisch, streitbar; E.: s. αἰχμή (aichmḗ); L.: Frisk 1, 48

αἴχμητις (aíchmētis), gr., F.: nhd. Lanzenschwingerin; E.: s. αἰχμή (aichmḗ); L.: Frisk 1, 48

αἰχμοφόρος (aichmophóros), gr., M.: nhd. Lanzenträger; E.: s. αἰχμή (aichmḗ), φέρειν (phérein)

αἶψα (aipsa), gr., Adv.: nhd. schnell, sogleich; E.: wahrscheinlich zu αἶπος (aipos)?; L.: Frisk 1, 48

αἰψηρός (aipsērós), gr., Adj.: nhd. baldig, eilig; E.: s. αἶψα (aipsa)

αἰών (aiṓn), gr., M., F.: nhd. Lebenskraft, Lebensdauer; Hw.: s. ἀει (aeí); E.: idg. *aiu̯-, *ai̯u-, *hói̯u-, *héi̯u-, *hi̯u-, Sb., Lebenskraft, Pokorny 17; L.: Frisk 1, 49

αἰωνίζειν (aiōnízein), gr., V.: nhd. verewigen, ewig sein (V.); Vw.: s. δι- (di); E.: s. αἰών (aiṓn); L.: Frisk 1, 49

αἰώνιος (aiṓnios), gr., Adj.: nhd. andauernd, beständig, ewig; Vw.: s. δι- (di), ὑπερ- (hyper); E.: s. αἰών (aiṓn); L.: Frisk 1, 49

αἰωνιότης (aiōniótēs), gr., F.: nhd. beständige Dauer, Beständigkeit; E.: s. αἰώνιος (aiṓnios), αἰών (aiṓn); L.: Frisk 1, 49

αἰώνισμα (aiṓnisma), gr., N.: nhd. Verewigung, Denkmal; E.: s. αἰωνίζειν (aiōnízein), αἰών (aiṓn); L.: Frisk 1, 49

αἰωνίως (aiōníōs), gr., Adv.: nhd. andauernd, beständig, ewig; E.: s. αἰών (aiṓn)

αἰώρα (aiṓra), gr., F.: nhd. Schaukel, Schaukeln, Schwebe; E.: s. idg. *u̯er- (1), V., Adj., Sb., binden, reihen, aufhängen, schwer, Schnur (F.) (1), Strick (M.) (1), Pokorny 1150; L.: Frisk 1, 49

αἰωρεῖν (aiōrein), gr., V.: nhd. in die Höhe heben, erheben, schweben, umherschweifen; Vw.: s. παρ- (par), ὑπερ- (hyper); E.: s. idg. *u̯er- (1), V., Adj., Sb., binden, reihen, aufhängen, schwer, Schnur (F.) (1), Strick (M.) (1), Pokorny 1150; L.: Frisk 1, 49

αἰώρημα (aiṓrēma), gr., N.: nhd. Schweben, Schaukeln; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. αἰωρεῖν (aiōrein)

αἰώρησις (aiṓrēsis), gr., F.: nhd. Schweben, Schaukeln; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. αἰωρεῖν (aiōrein)

αἰωρητέον (aiōrētéon), gr., Adj.: nhd. passive Übungen ausführen müssend; E.: s. αἰωρεῖν (aiōrein)

αἰωρητός (aiōrētós), gr., Adj.: nhd. hängend; E.: s. αἰωρεῖν (aiōrein)

ἀκᾶ (aka), gr., Adv.: nhd. ruhig, stillschweigend; E.: s. idg. *sēk- (3), V., Adj., nachlassen, träge, ruhig, Pokorny 896; vgl. idg. *sēi- (2), *sē-, *səi-, *sī-, *sə-, V., Sb., senden, werfen, fallen lassen, säen, säumen (V.) (1), Ruhe, Kraft, Pokorny 889

Ἀκαδήμεια (Akadḗmīa), gr., F.: nhd. Gymnasion am Kephissos nordwestlich von Athen in dem Plato lehrte; E.: s. Ἀκάδημος (Akádēmos)?; W.: lat. Acadēmīa, F., Akademie; nhd. Akademie, F., Akademie, wissenschaftliche Gesellschaft; L.: Kluge s. u. Akademie

Ἀκάδημος (Akádēmos), gr., M.=PN: nhd. Akademos (Heros); E.: vgl. idg. *u̯ek̑-, V., wollen (V.), wünschen, Pokorny 1135

ἀκαθαρσία (akathartsía), gr., F.: nhd. Unreinigkeit, Lasterhaftigkeit; E.: s. ἀκάθαρτος (akáthartos)

ἀκάθαρτος (akáthartos), gr., Adj.: nhd. ungereinigt, unrein, ungesühnt; E.: s. ἀ- (a), καθαιρεῖν (kathairein)

ἀκαθάρτως (akáthartōs), gr., Adv.: nhd. ungereinigt, unrein, ungesühnt; E.: s. ἀκάθαρτος (akáthartos)

ἄκαθος (ákathos), gr., M.: nhd. Nachen; E.: s. idg. *ak̑en-, Sb., Spitze, Spieß (M.) (1), Stein, Pokorny 19; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18

ἄκαινα (ákaina), gr., F.?, N.?: nhd. Spitze, Stachel; E.: s. idg. *ak̑en-, Sb., Spitze, Spieß (M.) (1), Stein, Pokorny 19; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-,*hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 49

ἄκαιρα (ákaira), gr., Adv.: nhd. unzeitig, ungelegen, unfähig; E.: s. ἄκαιρος (ákairos)

ἀκαιρεῖσθαι (akaireisthai), gr., V.: nhd. keine Gelegenheit haben zu etwas; E.: s. ἄκαιρος (ákairos)

ἀκαιρία (akairía), gr., F.: nhd. Unzeit, ungelegene Zeit, ungünstige Witterung, ungünstige Lage, Unzeitigkeit, Taktlosigkeit; E.: s. ἄκαιρος (ákairos)

ἄκαιρος (ákairos), gr., Adj.: nhd. unzeitig, ungelegen, unfähig; E.: s. ἀ- (a), καιρός (kairós)

ἀκαίρως (akaírōs), gr., Adv.: nhd. unzeitig, ungelegen, unfähig; E.: s. ἄκαιρος (ákairos)

ἀκακαλίς (akakalís), gr., F.: nhd. Name verschiedener Pflanzen; E.: wahrscheinlich ägypt. Herkunft; L.: Frisk 1, 49

ἀκακία (akakía), gr., F.: nhd. Akazie; E.: das Wort ist wohl eine Entlehnung; vielleicht auch Zusammenhang mit idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18?; W.: lat. acacia, F., Gebärmutter, ägyptischer Schotendorn, Akaziensaft, Akaziengummi; nhd. Akazie, F., Akazie; L.: Frisk 1, 50, Kluge s. u. Akazie

ἀκαλανθίς (akalanthís), gr., Sb.: nhd. Distelfink; E.: vgl. idg. *ak̑en-, Sb., Spitze, Spieß (M.) (1), Stein, Pokorny 19; s. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18

ἀκαλαρρείτης (akalarreítēs), gr., Adj.: nhd. ruhig fließend; E.: vgl. idg. *sēk- (3), V., Adj., nachlassen, träge, ruhig, Pokorny 896; idg. *sēi- (2), *sē-, *səi-, *sī-, *sə-, V., Sb., senden, werfen, fallen lassen, säen, säumen (V.) (1), Ruhe, Kraft, Pokorny 889; s. gr. ῥεῖν (rhein)

ἀκαλάρροος (akalárroos), gr., Adj.: nhd. ruhig fließend; E.: vgl. idg. *sēk- (3), V., Adj., nachlassen, träge, ruhig, Pokorny 896; idg. *sēi- (2), *sē-, *səi-, *sī-, *sə-, V., Sb., senden, werfen, fallen lassen, säen, säumen (V.) (1), Ruhe, Kraft, Pokorny 889; s. gr. ῥεῖν (rhein)

ἀκαλήφη (akalḗphē), gr., F.: nhd. Seeanemone, Brennnessel; E.: Herkunft ungeklärt?; L.: Frisk 1, 50

*ἀκαλός (akalós), gr., Adj.: nhd. ruhig; Hw.: s. ἀκαλαρρείτης (akalarreítēs), ἀκαλάρροος (akalárroos); E.: vgl. idg. *sēk- (3), V., Adj., nachlassen, träge, ruhig, Pokorny 896; idg. *sēi- (2), *sē-, *səi-, *sī-, *sə-, V., Sb., senden, werfen, fallen lassen, säen, säumen (V.) (1), Ruhe, Kraft, Pokorny 889

ἀκάμας (akámas), gr., Adj.: nhd. unermüdlich, unermüdet, frisch; E.: s. ἀ- (a), κάμνειν (kámnein)

ἄκανθα (ákantha), gr., F.: nhd. Distel, Stachel, Dorn; Vw.: s. ὀξυ- (oxy), πυρ- (pyr); E.: s. idg. *ak̑en-, Sb., Spitze, Spieß (M.) (1), Stein, Pokorny 19; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; s. gr. ἄνθος (ánthos); L.: Frisk 1, 50

ἀκανθήεις (akanthḗeis), gr., Adj.: nhd. aus einer stacheligen Pflanze bestehend; E.: s. ἄκανθα (ákantha); L.: Frisk 1, 50

ἀκανθία (akanthía), gr., F.: nhd. eine Art Haifisch; E.: s. ἄκανθα (ákantha); L.: Frisk 1, 50

ἀκάνθινος (akánthinos), gr., Adj.: nhd. vom Akazienbaum stammend, vom Dornstrauch stammend, dornig; E.: s. ἄκανθα (ákantha); W.: lat. acanthinus, Adj., dem Akanthus ähnlich, bärenklauartig

ἀκανθίς (akanthís), gr., F.: nhd. Distelfink; E.: s. ἄκανθα (ákantha); W.: lat. akanthis, F., Distelfink, Stieglitz, Goldfink

ἀκανθίων (akanthíōn), gr., M.: nhd. Igel; E.: s. ἄκανθα (ákantha); L.: Frisk 1, 50

ἄκανθος (ákanthos), gr., M.: nhd. Distelart, Bärenklau, Akanthus; E.: s. idg. *ak̑en-, Sb., Spitze, Spieß (M.) (1), Stein, Pokorny 19; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; s. gr. ἄνθος (ánthos); W.: lat. acanthus, M., Akanthus, Bärenklau; W.: nhd. Akanthus, M., Akanthus, Bärenklau; L.: Frisk 1, 50

ἀκανθυλλίς (akanthyllís), gr., F.: nhd. ein Vogel; E.: s. ἄκανθα (ákantha); L.: Frisk 1, 50

ἀκανίζειν (akanízein), gr., V.: nhd. dornige Fruchtköpfe tragend; Hw.: s. ἄκανος (ákanos); E.: s. idg. *ak̑en-, Sb., Spitze, Spieß (M.) (1), Stein, Pokorny 19; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 51

ἄκανος (ákanos), gr., M.: nhd. Distelart, dorniger Pflanzekopf; E.: s. idg. *ak̑en-, Sb., Spitze, Spieß (M.) (1), Stein, Pokorny 19; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: lat. acanus, M., Krebsdistel; L.: Frisk 1, 51

ἀκαρπία (akarpía), gr., F.: nhd. Unfruchtbarkeit; E.: s. ἄκαρπος (ákarpos)

ἀκάρπιστος (akárpistos), gr., Adj.: nhd. ohne Frucht seiend, unfruchtbar; E.: s. ἀ- (a), καρπός (karpós) (2)

ἄκαρπος (ákarpos), gr., Adj.: nhd. unfruchtbar, nutzlos; E.: s. ἀ- (a), καρπός (karpós) (2)

ἀκάρπως (akárpōs), gr., Adv.: nhd. unfruchtbar, nutzlos; E.: s. ἄκαρπος (ákarpos)

ἀκάρπωτος (akárpōtos), gr., Adj.: nhd. fruchtlos; E.: s. ἀ- (a), καρποῦν (karpūn), καρπός (karpós) (2)

ἀκαρής (akarḗs), gr., Adj.: nhd. winzig, kurz; E.: s. idg. *sker- (4), *ker- (11), *skerə-, *kerə-, *skrē-, *krē-, V., schneiden, Pokorny 938; L.: Frisk 1, 51

ἀκαρί (akarí), gr., N.: nhd. Milbe; E.: s. idg. *sker- (4), *ker- (11), *skerə-, *kerə-, *skrē-, *krē-, V., schneiden, Pokorny 938

ἀκαριαῖος (akariaios), gr., Adj.: nhd. gering, kurz, knapp; E.: vgl. idg. *sker- (4), *ker- (11), *skerə-, *kerə-, *skrē-, *krē-, V., schneiden, Pokorny 938; L.: Frisk 1, 51

ἄκαρνα (ákarna), gr., F.: nhd. Lorbeerbaum; E.: s. idg. *ak̑er-, *ok̑er-, Adj., spitz, Pokorny 20; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18

ἀκασκᾷ (akaskai), gr., Adj.: Vw.: s. ἄκασκα (ákaska)

ἄκασκα (ákaska), ἀκασκᾷ (akaskai), gr., Adj.: nhd. sacht; E.: vgl. idg. *sēk- (3), V., Adj., nachlassen, träge, ruhig, Pokorny 896; idg. *sēi- (2), *sē-, *səi-, *sī-, *sə-, V., Sb., senden, werfen, fallen lassen, säen, säumen (V.) (1), Ruhe, Kraft, Pokorny 889; L.: Frisk 1, 51

ἄκαστος (ákastos), gr., F.?: nhd. Ahorn; E.: s. idg. *ak̑er-, *ok̑er-, Adj., spitz, Pokorny 20; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 51

ἀκατακάλυπτος (akatakályptos), gr., Adj.: nhd. unverhüllt; E.: s. ἀ- (a), κατά (katá), καλυπτός (kalyptós), καλύπτειν (kalýptein)

ἀκατάληκτος (akatálēktos), gr., Adj.: nhd. akatalektisch, am Ausgange vollständig seiend; E.: s. ἀ- (a), κατά (katá), λήγειν (lḗgein); W.: lat. acatalēcuts, Adj., akatalektisch, am Ausgange vollständig

ἀκατάληπτος (akatálēptos), gr., Adj.: nhd. nicht zu erfassen, unbegreiflich; E.: s. ἀ- (a), κατά (katá), λαμβάνειν (lambánein)

ἀκαταληψία (akatalēpsía), gr., F.: nhd. Unfassbarkeit der Erscheinungen; E.: s. ἀκατάληπτος (akatálēptos); W.: mlat. acatalēpsia, F., Skepsis

ἀκαταστασία (akatastasía), gr., F.: nhd. Unbeständigkeit, Verwirrung, Aufruhr; E.: s. ἀκατάστατος (akatástatos)

ἀκατάστατος (akatástatos), gr., Adj.: nhd. unbeständig, unstet; E.: s. ἀ- (a), καθιστάναι (kathistánai)

ἀκάτη (akátē), gr., F.: nhd. schnellsegelndes leichtes Fahrzeug, Frauenschuh (Pflanze); Hw.: s. ἀκάτιον (akátion); E.: vgl. idg. *ak̑en-, Sb., Spitze, Spieß (M.) (1), Stein, Pokorny 19; idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18

ἀκάτιον (akátion), gr., N.: nhd. schnellsegelndes leichtes Fahrzeug, Frauenschuh (Pflanze); Hw.: s. ἀκάτη (akátē); E.: vgl. idg. *ak̑en-, Sb., Spitze, Spieß (M.) (1), Stein, Pokorny 19; idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: lat. acatium, N., ein kleines schnellsegelndes Schiff, Brigg

ἄκατος (ákatos), gr., F.: nhd. schnellsegelndes leichtes Fahrzeug, Frauenschuh (Pflanze); Hw.: s. ἀκάτιον (akátion), ἀκάτη (akátē); E.: vgl. idg. *ak̑en-, Sb., Spitze, Spieß (M.) (1), Stein, Pokorny 19; idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: lat. acatus, F., ein kleines schnellsegelndes Schiff, Brigg; L.: Frisk 1, 51

ἄκαυστος (ákaustos), gr., Adj.: nhd. nicht niedergebrannt; E.: s. ἀ- (a), καίειν (kaíein); W.: lat. acaustos, Adj., unverbrennlich

ἀκαχίζειν (akachízein), gr., V.: nhd. betrüben, trauern; E.: s. vgl. idg. *agʰ-, *hegʰ-, V., seelisch bedrückt sein (V.), sich fürchten, Pokorny 7

ἀκαχμένος (akachménos), gr., Adj.: nhd. gespitzt, geschärft; E.: s. idg. *ak̑es-, *ak̑s-, Sb., Spitze, Ähre, Pokorny 21; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 52

ἀκεῖσθαι (akeisthai), gr., V.: nhd. heilen (V.) (1), wiederherstellen, ausbessern, flicken, abhelfen; Vw.: s. ἐξ- (ex); Hw.: s. ἄκος (ákos); E.: s. idg. *i̯ēk-, *i̯ək-, V., heilen (V.) (1)?, Pokorny 504; L.: Frisk 1, 56

ἀκέντητος (akéntētos), gr., Adj.: nhd. ungestachelt, munter; E.: s. κεντεῖν (kentein); W.: lat. acentētus, Adj., ohne Punkte seiend, ohne Flecken seiend

ἀκέραιος (akéraios), gr., Adj.: nhd. unzerstört, unversehrt; E.: s. ἀ- (a); s. idg. *k̑er- (4), *k̑erə-, *k̑rē-, V., versehren, zerfallen (V.), Pokorny 578; L.: Frisk 1, 52

ἀκεραιότης (akeraiótēs), gr., F.: nhd. Unversehrtheit; E.: s. ἀκέραιος (akéraios); L.: Frisk 1, 52

ἀκεραιοσύνης (akeraiosýnē), gr., F.: nhd. Unversehrtheit; E.: s. ἀκέραιος (akéraios); L.: Frisk 1, 52

ἀκέρατος (akératos), gr., Adj.: nhd. ungehörnt; E.: s. ἀ- (a), κέρας (kéras); W.: lat. aceratos, Adj., ungehörnt

ἀκερσεκόμνης (akersekómnēs), gr., Adj.: nhd. mit ungeschorenem Haupthaar, langhaarig; E.: s. ἀ- (a), κόμη (kómē); s. idg. *skers-, *kers-, V., schneiden, scheren (V.) (1), Pokorny 945; vgl. idg. *sker- (4), *ker- (11), *skerə-, *kerə-, *skrē-, *krē-, V., schneiden, Pokorny 938; W.: gr.-lat. acersecomēs, M., mit ungeschorenem Haupthaar Seiender

ἀκέσιμος (akésimos), gr., Adj.: nhd. heilend; E.: s. ἀκεῖσθαι (akeisthai); L.: Frisk 1, 56

ἄκεσις (ákesis), gr., F.: nhd. Heilung; E.: s. ἀκεῖσθαι (akeisthai); W.: lat. acesis, F., Art Berggrün (zur Heilung); L.: Frisk 1, 56

ἄκεσμα (ákesma), gr., N.: nhd. Heilmittel; E.: s. ἀκεῖσθαι (akeisthai); L.: Frisk 1, 56

ἀκεσμός (akesmós), gr., M.: nhd. Heilung; E.: s. ἀκεῖσθαι (akeisthai); L.: Frisk 1, 56

ἀκεστήρ (akestḗr), gr., M.: nhd. Heiler, Arzt; E.: s. ἄκος (ákos); vgl. idg. *i̯ēk-, *i̯ək-, V., heilen (V.) (1)?, Pokorny 504

ἀκεστής (akestḗs), gr., M.: nhd. Ausbesserer, Flicker; E.: s. ἀκεῖσθαι (akeisthai)

ἀκεστική (akestikḗ), gr., F.: nhd. Flickschneiderkunst; E.: s. ἀκεῖσθαι (akeisthai)

ἀκεστός (akestós), gr., Adj.: nhd. heilbar; E.: s. ἀκεῖσθαι (akeisthai)

ἄκεστρα (ákestra), gr., F.: nhd. Stopfnadel, Nähnadel; E.: s. ἀκεστής (akestḗs)

ἀκέστωρ (akéstōr), gr., M.: nhd. Heiler, Arzt, Beiname Apolls; E.: s. ἄκος (ákos); vgl. idg. *i̯ēk-, *i̯ək-, V., heilen (V.) (1)?, Pokorny 504

ἀκεύειν (akeúein), gr., V.: nhd. beobachten; E.: s. ἀκούειν (akúein)

ἀκέφαλος (aképhalos), gr., Adj.: nhd. ohne Kopf seiend, ohne Anfang seiend; E.: s. ἀ- (a), κεφαλή (kephalḗ); W.: lat. acephalus, Adj., ohne Kopf seiend

ἀκέων (akéōn), gr., Adv.: nhd. schweigsam, still, schweigend, stumm; Hw.: s. ἀκήν (akḗn); E.: s. idg. *sēk- (3), V., Adj., nachlassen, träge, ruhig, Pokorny 896; vgl. idg. *sēi- (2), *sē-, *səi-, *sī-, *sə-, V., Sb., senden, werfen, fallen lassen, säen, säumen (V.) (1), Ruhe, Kraft, Pokorny 889; L.: Frisk 1, 52

ἀκή (akḗ), gr., F.: nhd. Spitze; E.: s. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 52

ἀκηδεῖν (akēdein), gr., V.: nhd. nicht sorgen für, vergessen (V.), vernachlässigen; E.: s. ἀκηδής (akēdḗs)

ἀκηδής (akēdḗs), gr., Adj.: nhd. unbesorgt, unbestattet; E.: s. ἀ- (a); s. idg. *k̑ād-, *k̑ədes-, *k̑əds-, Sb., Kummer, Haß, Pokorny 517

ἀκηδία (akēdía), gr., F.: nhd. Sorglosigkeit, stumpfe Gleichgültigkeit; E.: vgl. idg. *k̑ād-, *k̑ədes-, *k̑əds-, Sb., Kummer, Haß, Pokorny 517; W.: lat. acēdia, acīdia, F., mürrisches Wesen, üble Laune

ἀκήν (akḗn), gr., Adv.: nhd. still, schweigend; Hw.: s. ἀκέων (akéōn); E.: s. idg. *sēk- (3), V., Adj., nachlassen, träge, ruhig, Pokorny 896; vgl. idg. *sēi- (2), *sē-, *səi-, *sī-, *sə-, V., Sb., senden, werfen, fallen lassen, säen, säumen (V.) (1), Ruhe, Kraft, Pokorny 889

ἀκήρατος (akḗratos), gr., Adj.: nhd. unbeschädigt, unverletzt, rein, lauter; E.: s. ἀ- (a), κηραίνειν (kēreinein); L.: Frisk 1, 52, Frisk 1, 53

ἀκήριος (akḗrios), gr., Adj.: nhd. unversehrt, unschädlich, unbeschädigt, nicht dem Tode verfallen (Adj.); E.: s. ἀ- (a), κήρ (kḗr); L.: Frisk 1, 52

ἀκίβδηλος (akíbdēlos), gr., Adj.: nhd. unverfälscht; E.: s. ἀ- (a), κίβδηλος (kíbdēlos); L.: Frisk 1, 847

ἀκίδιον (akídion), gr., N.: nhd. kleiner Widerhaken; E.: s. ἀκή (akḗ); L.: Frisk 1, 52

ἀκιδνός (akidnós), gr., Adj.: nhd. schwach, winzig; E.: Herkunft unklar?; L.: Frisk 1, 53

ἀκιδώδης (akidṓdēs), gr., Adj.: nhd. spitz; E.: s. ἀκή (akḗ), εἶδος (eidos); L.: Frisk 1, 52

ἀκιδωτός (akidōtós), gr., Adj.: nhd. spitz; E.: s. ἀκή (akḗ); L.: Frisk 1, 52

ἄκικυς (ákikys), gr., Adj.: nhd. kraftlos, schwach; E.: s. ἀ- (a), κῖκυς (kikys)

ἀκίνδυνον (akíndynon), gr., N.: nhd. Sicherheit; E.: s. ἀκίνδυνος (akíndynos)

ἀκίνδυνος (akíndynos), gr., Adj.: nhd. gefahrlos, sicher; E.: s. ἀ- (a), κίνδυνος (kíndynos); W.: s. mlat., aquindinas, acindynus, Sb., gefahrlos anwendbares Heilmittel

ἀκινδύνως (akindýnōs), gr., Adv.: nhd. auch mit Substantiven verbunden; E.: s. ἀκίνδυνος (akíndynos)

ἀκινάκης (akinákēs), gr., M.: nhd. medisch-persisches dolchartiges Schwert; E.: Herkunft unklar; W.: lat. acīnacēs, M., kurzer krummer Säbel; L.: Frisk 1, 53

ακίνητος (akínētos), gr., Adj.: nhd. unbewegt, unbeweglich; E.: s. ἀ- (a), κινεῖν (kinein); W.: lat. acinetus (1), Adj., unbeweglich; W.: s. lat. Acīnētos, M., Acinetos (einer der Äonen der Valentinianer)

ἄκινος (ákinos), gr., F.: nhd. wohlriechende Blume; E.: s. idg. *ak̑er-, *ok̑er-, Adj., spitz, Pokorny 20; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18

ἀκιρός (akirós), gr., Adj.: nhd. schwach; E.: Herkunft unklar?; L.: Frisk 1, 53

ἀκίς (akís), gr., F.: nhd. Spitze, Lanze; E.: s. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18

ἀκκίζεσθαι (akkízesthai), gr., V.: nhd. sich zieren, sich unwissend stellen; Hw.: s. ἀκκώ (akkṓ); E.: s. idg. *akkā, Sb., Mutter (F.) (1), Pokorny 23; L.: Frisk 1, 53

ἀκκώ (akkṓ) (1), gr., F.: nhd. eitles Weib, Popanz; E.: idg. *akkā, Sb., Mutter (F.) (1), Pokorny 23; L.: Frisk 1, 53

Ἀκκώ (Akkṓ) (2), gr., F.: nhd. Akko (Amme der Demeter); E.: idg. *akkā, Sb., Mutter (F.) (1), Pokorny 23

ἄκλιτος (áklitos), gr., Adj.: nhd. unflektierbar, unveränderlich; E.: s. ἀ- (a), κλίνειν (klínein)

ἄκλονος (áklonos), gr., Adj.: nhd. ohne Erregung seiend, ruhig; E.: s. ἀ- (a), κλόνος (klónos); L.: Frisk 1, 876

ἄκλυστος (áklystos), gr., Adj.: nhd. von den Wogen nicht bespült; E.: s. ἀ- (a), κλύζειν (klýzein)

ἄκμα (ákma), gr., F.?: nhd. Fasten (N.); E.: s. - (a); s. idg. *kemə-, *komə-, *kmā-, Sb., Bissen?, Pokorny 557

ἀκμάζειν (akmázein), gr., V.: nhd. blühen, ausgewachsen sein (V.), reif sein (V.), auf dem Höhepunkt stehen; Vw.: s. ἀν- (an), ἀπ- (ap), ἐν- (en), ἐξ- (ex), ἐπ- (ep), παρ- (par), προ- (pro), συμπαρ- (sympar), συν- (syn), ὑπ- (hyp), ὑπερ- (hyper); Hw.: s. ἀκμή (akmḗ); E.: s. idg. *ak̑mo-, Sb., Spitze, Schärfe, Pokorny 19; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 53

ἀκμαῖος (akmaios), gr., Adj.: nhd. in voller Blüte stehend, ausgewachsen; Hw.: s. ἀκμή (akmḗ); E.: s. idg. *ak̑mo-, Sb., Spitze, Schärfe, Pokorny 19; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 53

ἀκμαστής (akmastḗs), gr., Adj.: nhd. in voller Blüte stehend, ausgewachsen; E.: s. ἀκμάζειν (akmázein); L.: Frisk 1, 53

ἀκμαστικός (akmastikós), gr., Adj.: nhd. voll blühend; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. ἀκμάζειν (akmázein); W.: mlat. acmāsticus, agmāsticus, Adj., in voller Blüte seiend, kräftig, zunehmend, bei der Krankheitskrise geschehend

ἀκμή (akmḗ), gr., F.: nhd. Spitze, Schärfe, Schneide, höchster Punkt; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: idg. *ak̑mo-, Sb., Spitze, Schärfe, Pokorny 19; s. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: s. nhd. Akne, F., Akne; L.: Frisk 1, 53, Kluge s. u. Akne

ἀκμήν (akmḗn), gr., Adv.: nhd. im Augenblick, jetzt; Hw.: s. ἀκμή (akmḗ); E.: s. idg. *ak̑mo-, Sb., Spitze, Schärfe, Pokorny 19; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 53

ἄκμηνος (ákmēnos), gr., Adj.: nhd. ohne Imbiss seiend, hungrig, nüchtern; E.: s. ἀ- (a); s. idg. *kemə-, *komə-, *kmā-, Sb., Bissen?, Pokorny 557; L.: Frisk 2, 54

ἀκμής (akmḗs), gr., Adj.: nhd. nicht ermüdet, frisch; E.: s. ἀ- (a), κάμνειν (kámnein)

ἄκμων (ákmōn), gr., F.: nhd. Amboss, Donnerkeil; E.: idg. *ak̑men-, *ak̑mer-, Sb., Stein, Gewölbe, Pokorny 19; s. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: mlat. acmōn, F., Amboss; L.: Frisk 2, 54

ἄκναφος (áknaphos), gr., Adj.: nhd. ungewalkt; E.: s. ἀ- (a), κνάπτειν (knáptein); W.: lat. acnafus, Adj., ungewalkt

ἄκνηστις (áknēstis), gr., F.: nhd. Rückgrat, eine Pflanze; E.: ursprünglich κατὰ κνῆστιν (katà knēstin); L.: Frisk 1, 54

ἀκοή (akoḗ), ἀκουή (akuḗ), gr., F.: nhd. Gehör, Überlieferung; Vw.: s. παρ- (par), ὑπ- (hyp); Hw.: s. ἀκούειν (akúein); E.: s. idg. *keu- (1), *skeu- (4), V., wahrnehmen, Pokorny 587

ἀκοίμητος (akoímētos), gr., Adj.: nhd. schlaflos, ruhelos; E.: s. ἀ- (a), κοιμᾶν (koiman); W.: lat. s. acoemetēnsis, Adj., schlaflos?

ἀκοίτης (akoítēs), gr., M.: nhd. Gemahl, Lagergenosse; Hw.: s. ἄκοιτις (ákoitis); E.: s. κοίτη (koítē), κοῖτος (koitos); L.: Frisk 1, 54

ἄκοιτις (ákoitis), gr., F.: nhd. Gemahlin; Hw.: s. ἀκοίτης (akoítēs); E.: s. κοίτη (koítē), κοῖτος (koitos); L.: Frisk 1, 54

ἀκολασία (akolasía), gr., F.: nhd. Zügellosigkeit; E.: s. ἀ- (a), κολάζειν (kolázein); W.: mlat. acolasia, F., Berechtigung, Zügellosigkeit

ἄκολος (ákolos), gr., M.: nhd. Brocken (M.), Bissen; E.: s. idg. *ak̑- (1), *ak̑o-, V., essen, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 55

ἀκολουθεῖν (akoluthein), gr., V.: nhd. folgen, nachfolgen; Vw.: s. ἀντ- (ant), δι- (di), ἐπ- (ep), κατ- (kat), μετ- (met), παρ- (par), περι- (peri), συν- (syn), ὑπ- (hyp); E.: s. ἀκόλουθος (akóluthos); L.: Frisk 1, 55

ἀκολούθησις (akolúthēsis), gr., F.: nhd. Folge; Vw.: s. ἀντ- (ant), ἐπ- (ep), παρ- (par); E.: s. ἀκόλουθος (akóluthos); L.: Frisk 1, 55

ἀκολουθητέον (akoluthētéon), gr., Adj.: nhd. folgen müssend; Vw.: s. ἐπ- (ep), παρ- (par); E.: s. ἀκόλουθος (akóluthos)

ἀκολουθητικός (akoluthētikós), gr., Adj.: nhd. folgend; Vw.: s. παρ- (par), ἐπ- (ep); E.: s. ἀκόλουθος (akóluthos); L.: Frisk 1, 55

ἀκολουθία (akoluthía), gr., F.: nhd. Gefolge, Reihenfolge, Konsequenz; Vw.: s. ἀντ- (ant); E.: s. ἀκόλουθος (akóluthos); L.: Frisk 1, 55

ἀκολουθίσκος (akoluthískos), gr., M.: nhd. kleiner Begleiter; E.: s. ἀκόλουθος (akóluthos); L.: Frisk 1, 55

ἀκόλουθον (akóluthon), gr., N.: nhd. Folgerichtiges; E.: s. ἀκόλουθος (akóluthos)

ἀκόλουθος (akóluthos) (1), gr., M.: nhd. Begleiter; E.: s. idg. *keleu-, V., Sb., wandern, Weg, Pokorny 554; vgl. idg. *kel- (5), V., treiben, antreiben, Pokorny 548?; W.: lat. acoluthus, M., Gehilfe des Priesters, Messgehilfe; ae. acolitus, M., Lichtträger; W.: lat. acoluthus, M., Gehilfe des Priesters, Messgehilfe; afries. akolitus, M., Akoluth, vierter geistlicher Stand; L.: Frisk 1, 55

ἀκόλουθος (akóluthos) (2), gr., Adj.: nhd. begleitend, angemessen, übereinstimmend; Vw.: s. ἐπ- (ep); E.: s. idg. *keleu-, V., Sb., wandern, Weg, Pokorny 554; vgl. idg. *kel- (5), V., treiben, antreiben, Pokorny 548?; W.: lat. acoluthus, M., Gehilfe des Priesters, Messgehilfe; ae. acolitus, M., Lichtträger; W.: lat. acoluthos, Adj., nachfolgend

ἀκόλουθως (akóluthōs), gr., Adv.: nhd. begleitend, angemessen, übereinstimmend; Vw.: s. ἐπ- (ep); E.: s. ἀκόλουθος (akóluthos) (2)

ἀκόλυμβος (akólymbos), gr., Adj.: nhd. des Schwimmens unkundig; E.: s. ἀ- (a), κόλυμβος (kólymbos)

ἀκονᾶν (akonan), gr., V.: nhd. wetzen, schärfen; Vw.: s. ἀπ- (ap), ἐπ- (ep), παρ- (par); E.: s. ἀκονή (akonḗ); L.: Frisk 1, 55

ἀκονή (akonḗ), gr., F.: nhd. Wetzstein; E.: idg. *ak̑en-, Sb., Spitze, Spieß (M.) (1), Stein, Pokorny 19; s. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: lat. aconē, F., Wetzstein; W.: lat. acona, F., Wetzstein; L.: Frisk 1, 55

ἀκόνησις (akónēsis), gr., F.: nhd. Wetzen, Schärfen; E.: s. ἀκονᾶν (akonan), ἀκονή (akonḗ); L.: Frisk 1, 55

ἀκινητής (akonētḗs), gr., M.: nhd. Wetzer, Schärfer; E.: s. ἀκονᾶν (akonan), ἀκονή (akonḗ); L.: Frisk 1, 55

ἀκονιτί (akonití), gr., Adv.: nhd. unbesiegbar, ohne Kampf, ohne Mühe; E.: s. ἀ- (a); s. idg. *ken- (2), V., kratzen, schaben, reiben, Pokorny 559; W.: lat. aconīti, Adv., ohne Mühe

ἀκόνιτον (akóniton), gr., N.: nhd. Eisenhut, Giftpflanze; E.: Etymologie unbekannt; W.: lat. aconītum, N., Eisenhut, Sturmhut, Wolfswurz; L.: Frisk 1, 55

ἀκοντίας (akontías), gr., M.: nhd. eine Schlangenart; E.: Etymologie unbekannt; W.: lat. acontiās, M., ein Meteor mit pfeilartigem Schweif, eine Schlangenart

ἀκοντίζειν (akontízein), gr., V.: nhd. Wurfspieß werfen, schleudern; Vw.: s. ἀντ- (ant), ἀπ- (ap), δια- (dia), κατ- (kat), παρ- (par), περι- (peri), προ- (pro), ὑπερ- (hyper); E.: s. idg. *ak̑en-, Sb., Spitze, Spieß (M.) (1), Stein, Pokorny 19; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: lat. acontizāre, V., fortschießen, schießen; L.: Frisk 1, 62

ἀκόντιον (akóntion), gr., N.: nhd. Wurfspieß; E.: s. ἄκων (ákōn); W.: s. mlat. acontia, F., Pfeil

ἀκοντισμός (akontismós), gr., M.: nhd. Speerwerfen, Wurf; E.: s. ἀκοντίζειν (akontízein); L.: Frisk 1, 62

ἄκοπος (ákopos), gr., Adj.: nhd. unermüdlich, nicht ermüdend; E.: s. ἀ- (a), κόπος (kópos); W.: lat. acopos (1), F., ein Quarzkristall, ein Spat; W.: lat. acopos (2), F., eine Arzneipflanze; W.: s. lat. acopum, N., eine Linderungssalbe

ἄκορνα (ákorna), gr., F.?: nhd. gelbe Distelart; E.: s. idg. *ak̑er-, *ok̑er-, Adj., spitz, Pokorny 20; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 55

ἄκορον (ákoron), gr., N.: nhd. Wurzel des Kalmus (eine Pflanze); E.: s. ἄκορος (ákoros); W.: lat. acoron, N., Kalmus (eine Pflanze); W.: lat. acorum, N., Kalmus (eine Pflanze); L.: Frisk 1, 55

ἄκορος (ákoros), gr., F.?: nhd. Kalmus (eine Pflanze); E.: s. idg. *ak̑er-, *ok̑er-, Adj., spitz, Pokorny 20; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: s. lat. acoros, F., Kalmus (eine Pflanze)

ἄκος (ákos), gr., N.: nhd. Heilung (F.) (1), Heilmittel; E.: s. idg. *i̯ēk-, *i̯ək-, V., heilen (V.) (1)?, Pokorny 504; L.: Frisk 1, 56

ἀκοσμεῖν (akosmein), gr., V.: nhd. ungebürhlich handeln; E.: s. ἄκοσμος (ákosmos); W.: mlat. F., Ruhen der Rechtsprechung der kretischen Beamten

ἀκοσμία (akosmía), gr., F.: nhd. Mangel an Orndung, Unordnung, Unmäßigkeit, ausschweifendes Leben; E.: s. ἄκοσμος (ákosmos); W.: mlat. F., Ruhen der Rechtsprechung der kretischen Beamten

ἄκοσμος (ákosmos), gr., Adj.: nhd. ungeordnet, ungebührlich; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. ἀ- (a), κόσμος (kósmos); W.: gr.-lat. acosmos, Adj., ohne Ordnung seiend, verwirrt

ἀκοστή (akostḗ), gr., F.: nhd. Gerste; E.: vgl. idg. *ak̑es-, *ak̑s-, Sb., Spitze, Ähre, Pokorny 21; idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 56

ἀκούειν (akúein), gr., V.: nhd. mit den Ohren vernehmen, hören, erfahren (V.); Vw.: s. ἀντ- (ant), δι- (di), ἐν- (en), ἐπ- (ep), κατ- (kat), παρ- (par), προ- (pro), προσ- (pros), συν- (syn), ὑπ‑ (hyp), ὑπερ- (hyper); E.: s. idg. *keu- (1), *skeu- (4), V., wahrnehmen, Pokorny 587; L.: Frisk 1, 57

ἀκουή (akuḗ), gr., F.: Vw.: s. ἀκοή (akoḗ)

ἄκουσις (ákusis), gr., F.: nhd. Hören; Vw.: s. κατ- (kat), παρ- (par), ὑπ- (hyp); E.: s. ἀκούειν (akúein); L.: Frisk 1, 57

ἀκούσιμος (akúsimos), gr., Adj.: nhd. zum Hören geeignet; E.: s. ἀκούειν (akúein); L.: Frisk 1, 57

ἄκουσμα (ákusma), gr., N.: nhd. Gehörtes, Ohrenschmaus, Gerücht, Erzählung; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. ἀκούειν (akúein); L.: Frisk 1, 57

ἀκουστέον (akustéon), gr., Adj.: nhd. hören müssend; Vw.: s. ὑπ- (hyp); E.: s. ἀκούειν (akúein)

ἀκουστέος (akustéos), gr., Adj.: nhd. hören müssend; Vw.: s. ὑπ- (hyp); E.: s. ἀκούειν (akúein)

ἀκουστήριον (akustḗrion), gr., N.: nhd. Vortragshalle; E.: s. ἀκούειν (akúein)

ἀκουστής (akustḗs), gr., M.: nhd. Hörer, Schüler; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἀκούειν (akúein); L.: Frisk 1, 57

ἀκουστίζειν (akustízein), gr., V.: nhd. hören machen; E.: s. ἀκούειν (akúein)

ἀκουστικόν (akustikós), gr., N.: nhd. Fähigkeit zu hören; E.: s. ἀκουστικός (akustikós), ἀκούειν (akúein)

ἀκουστικός (akustikós), gr., Adj.: nhd. Hören betreffend; E.: s. ἀκούειν (akúein); W.: s. mlat. acusticus, Adj., Hören betreffend, Gehör...; s. nhd. Akustik, F., Akustik, Lehre vom Schall; L.: Frisk 1, 57, Kluge s. u. Akustik

ἀκουστικῶν (akustikōs), gr., Adj.: nhd. Hören betreffend; E.: s. ἀκουστικός (akustikós), ἀκούειν (akúein)

ἀκουστός (akustós), gr., Adj.: nhd. hörbar; E.: s. ἀκούειν (akúein); L.: Frisk 1, 57

ἄκρα (ákra) (1), gr., F.: nhd. Spitze, Gipfel, Vorsprung; Hw.: s. ἄκρος (ákros); E.: s. idg. *ak̑ri-, *ak̑ro-, Sb., Ecke, Spitze, Pokorny 21; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18

ἄκρα (ákra) (2), gr., Adv.: nhd. oben, höchlich; E.: s. ἄκρος (ákros)

Ἀκράγας (Akrágas), gr., M.=ON, F.=ON: nhd. Agrigent; E.: s. idg. *ok̑ri-, *ok̑ro-, Sb., Ecke, Spitze, Pokorny 21; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 58

ἀκραής (akraḗs), gr., Adj.: nhd. scharfwehend, starkwehend; E.: s. idg. *u̯ē- (3), *u̯ə-, *hu̯eh-, V., blasen, wehen, hauchen, Pokorny 1114; vgl. idg. *au̯e-, *au̯- (10), *au̯ē-, *au̯ēi-, V., wehen, blasen, hauchen, Pokorny 81

ἀκραία (akraía), gr., F.: nhd. Burggöttin; E.: s. ἀκραῖος (akraios), ἄκρος (ákros)

ἀκραῖος (akraios), gr., Adj.: nhd. auf der Burg verehrt; Vw.: s. ὑπο- (hypo); E.: s. ἄκρος (ákros); L.: Frisk 1, 60

ἀκραιφνής (akraiphnḗs), gr., Adj.: nhd. lauter, rein, unversehrt; E.: Herkunft ungeklärt; L.: Frisk 1, 58

ἀκρασία (akrasía), gr., F.: nhd. Unenthaltsamkeit, Unmäßigkeit; E.: s. ἀκρατής (akratḗs)

ἀκράτεια (akráteia), gr., F.: nhd. Unenthaltsamkeit, Unmäßigkeit; E.: s. ἀκρατής (akratḗs)

ἀκρατε­ύεσθαι (akrateúesthai), gr., V.: nhd. unenthaltsam sein (V.), unmäßig sein (V.); E.: s. ἀκρατής (akratḗs)

ἀκρατευετικός (akrateutikós), gr., Adj.: nhd. aus Unmäßigkeit entstehend; E.: s. ἀκρατεύεσθαι (akrateúesthai), ἀκρατής (akratḗs)

ἀκρατής (akratḗs), gr., Adj.: nhd. ohne Kraft seiend, nicht enthaltsam; Vw.: s. ὑπερ- (hyper); E.: s. ἀ- (a), κράτος (krátos); W.: mlat. acratēs, Adj., maßlos

ἀκράτισμα (akrátisma), gr., N.: nhd. Frühstück; E.: s. ἄκρατος (ákratos); W.: gr.-lat. acratisma, N., Frühstück?

ἄκρατος (ákratos), gr., Adj.: nhd. ungemischt; E.: s. ἀ- (a); s. idg. *k̑erə-, *k̑rā-, *k̑erh-, V., mischen, rühren, kochen, Pokorny 582

ἀκρατοφόρος (akratophóros), gr., M.: nhd. ein Gefäß für unvermischten Wein; E.: s. ἄκρατος (ákratos), φορεῖν (phorein); W.: gr.-lat. acratophoros, M., ein Gefäß für unvermischten Wein; W.: s. gr.-lat. acratophoron, N., ein Gefäß für unvermischten Wein

ἀκρατῶς (akratōs), gr., Adv.: nhd. kraftlos; Vw.: s. ὑπερ- (hyper); E.: s. ἀκρατής (akratḗs)

ἀκραχολία (akracholía), gr., F.: nhd. heftiges Zürnen; E.: s. ἀκράχολος (akrácholos); L.: Frisk 1, 58

ἀκράχολος (akrácholos), gr., Adj.: nhd. heftig zürnend; Hw.: s. ἀκρόχολος (akrócholos); E.: s. ἄκρατος (ákratos), χολή (cholḗ); L.: Frisk 1, 58

ἀκρεμών (akremṓn), gr., N.: nhd. Ast, Zweig; E.: s. idg. *ak̑ri-, *ak̑ro-, Sb., Ecke, Spitze, Pokorny 21; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 58

ἀκριβάζειν (akribázein), gr., V.: nhd. genau untersuchen, stolz sein (V.); E.: s. ἀκριβής (akribḗs); L.: Frisk 1, 59

ἀκριβασμός (akribasmós), gr., M.: nhd. genaue Untersuchung, Gebot, Gesetz; E.: s. ἀκριβάζειν (akribázein), ἀκριβής (akribḗs); L.: Frisk 1, 59

ἀκριβαστής (akribastḗs), gr., M.: nhd. Untersucher, Gesetzgeber; E.: s. ἀκριβάζειν (akribázein), ἀκριβής (akribḗs); L.: Frisk 1, 59

ἀκρίβεια (akríbeia), gr., F.: nhd. Genauigkeit, Sorgfalt, Gründlichkeit; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἀκριβής (akribḗs); W.: lat. acribia, F., Akribie, höchste Genauigkeit; nhd. Akribie, F., Akribie, höchste Genauigkeit; L.: Frisk 1, 58, Kluge s. u. Akribie

ἀκριβεύειν (akribeúein), gr., V.: nhd. richtig benutzen, genau unterrichten; E.: s. ἀκριβής (akribḗs); L.: Frisk 1, 59

ἀκριβής (akribḗs), gr., Adj.: nhd. genau, sorgfältig, gründlich, streng; Vw.: s. ὑπερ- (hyper); E.: Herkunft unklar, vielleicht zu ἄκρος (ákros); L.: Frisk 1, 58

άκριβοδίκαιον (akribodíkaion), gr., N.: nhd. strenges Recht; E.: s. άκριβοδίκαιος (akribodíkaios)

άκριβοδίκαιος (akribodíkaios), gr., Adj.: nhd. genau im Recht seiend; E.: s. ἀκριβής (akribḗs), δίκαιος (díkaios); W.: s. mlat. acerbodiaeos, M., genau im Recht Seiender

ἀκριβολογεῖσθαι (akribologeisthai), gr., V.: nhd. genau erwägen, sorgfältig prüfen; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἀκριβολογία (akribología)

ἀκριβολογία (akribología), gr., F.: nhd. genaue Prüfung; E.: s. ἀκριβής (akribḗs), λόγος (lógos)

ἀκριβοῦν (akribūn), gr., V.: nhd. genau machen; Vw.: s. δι- (di), κατ- (kat); E.: s. ἀκριβής (akribḗs); L.: Frisk 1, 58

ἀκρίβωμα (akríbōma), gr., N.: nhd. genaue Ausführung, genaue Kenntnis; E.: s. ἀκριβοῦν (akribūn), ἀκριβής (akribḗs); L.: Frisk 1, 58

ἀκριβῶς (akribōs), gr., Adj.: nhd. genau, sorgfältig, gründlich, streng; E.: s. ἀκριβής (akribḗs)

ἀκρίβωσις (akríbōsis), gr., F.: nhd. genaue Beobachtung; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἀκριβοῦν (akribūn), ἀκριβής (akribḗs); L.: Frisk 1, 58

ἀκριβωτέον (akribōtéon), gr., Adj.: nhd. untersuchen müssend, beobachten müssend; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἀκριβοῦν (akribūn), ἀκριβής (akribḗs)

ἀκρίδιον (akrídion), gr., N.: nhd. kleine Heuschrecke; E.: s. ἀκρίς (akrís); L.: Frisk 1, 59

ἀκρίζειν (akrízein), gr., V.: nhd. sich auf die Zehen stellen; Vw.: s. ἐξ- (ex), ἐπ- (ep), ὑπεξ- (hypex), ὑπερ- (hyper); E.: s. ἄκρις (ákris)

ἀκρίς (akrís), gr., F.: nhd. Heuschrecke; E.: nicht sicher gedeutet, vielleicht von ἄκρος (ákros)?; L.: Pokorny 21, Frisk 1, 59

ἄκρις (ákris), gr., F.: nhd. Spitze, Gipfel, Vorsprung; Hw.: s. ἄκρος (ákros); E.: s. idg. *ak̑ri-, *ak̑ro-, Sb., Ecke, Spitze, Pokorny 21; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 59

ἀκρισία (akrisía), gr., F.: nhd. Unordnung, Verwirrung, Urteilslosigkeit; E.: s. ἄκριτος (ákritos); W.: mlat. acrisia, F., vorübergehende Blindheit, Zerstreuung, Verwirrung

ἄκριτος (ákritos), gr., Adj.: nhd. ungesondert, verworren, wüst, unendlich, zahllos; E.: s. ἀ- (a), κρίνειν (krínein)

ἀκρόαμα (akróama), gr., N.: nhd. Gehörtes, Vortrag, Gesang; E.: s. ἀκροᾶσθαι (akroasthai); W.: lat. acroāma, N., Gehörtes, Ohrenschmaus, Vortrag, unterhaltende Person

ἀκροαματικός (akroamatikós), gr., Adj.: nhd. nur zum Anhören bestimmt; E.: s. ἀκροᾶσθαι (akroasthai); W.: lat. acroāmaticus, Adj., nur zum Anhören bestimmt

ἀκροᾶσθαι (akroasthai), gr., V.: nhd. scharfes Gehör haben, anhören, Ohr spitzen; Vw.: s. ἀντ- (ant), ἐπ- (ep), κατ- (kat); E.: s. ἄκρος (ákros), οὖς (ūs); L.: Frisk 1, 59

ἀκρόασις (akróasis), gr., F.: nhd. Anhören, Aufmerksamkeit, Vortrag; E.: s. ἀκροᾶσθαι (akroasthai); W.: lat. acroāsis, F., Vorlesung, Vortrag; L.: Frisk 1, 59

ἀκρόασμα (akróasma), gr., N.: nhd. Gehörtes, Gegenstand des Hörens, Gerücht, Vorlesung, Gesang; E.: s. ἀκροᾶσθαι (akroasthai); L.: Frisk 1, 59

ἀκροατήριον (akroatḗrion), gr., N.: nhd. Hörsaal, Zuhörerschaft; E.: s. ἀκροᾶσθαι (akroasthai); L.: Frisk 1, 59

ἀκροατής (akroatḗs), gr., M.: nhd. Zuhörer, Schüler, Leser; E.: s. ἀκροᾶσθαι (akroasthai); L.: Frisk 1, 59

ἀκροατικός (akroatikós), gr., Adj.: nhd. Hören betreffend; E.: s. ἀκροᾶσθαι (akroasthai); W.: lat. acroāticus, Adj., für den Zuhörer bestimmt, esoterisch

ἀκροβατεῖν (akrobatein), gr., V.: nhd. auf den Zehen gehend; E.: s. ἄκρος (ákros), βαίνειν (baínein)

ἀκροβάτης (akrobátēs), gr., M.: nhd. auf den Zehenspitzen Gehender; E.: s. ἀκρόβατος (akróbatos); W.: frz. acrobate, M., F., Seiltänzer; nhd. Akrobat, M., Akrobat; L.: Kluge s. u. Akrobat

ἀκρόβατος (akróbatos), gr., M.: nhd. auf den Zehenspitzen Gehender; E.: s. ἄκρος (ákros), βαίνειν (baínein)

ἀκροβατοῦσα (akrobatusa), gr., Adj.: nhd. auf den Fußspitzen gehend; E.: s. ἀκροβατεῖν (akrobatein)

ἀκροβολίζεσθαι (akrobolízesthai), gr., V.: nhd. von fern werfen, plänkeln; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἀκρόβολος (akróbolos)

ἀκροβόλισις (akrabólisis), gr., F.: nhd. Werfen aus der Ferne; E.: s. ἀκροβολίζεσθαι (akrobolízesthai)

ἀκροβολισμός (akrabolismós), gr., M.: nhd. Werfen aus der Ferne; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἀκροβολίζεσθαι (akrobolízesthai)

ἀκροβολιστής (akrabolists), gr., M.: nhd. aus der Ferne Schießender, Plänkler; E.: s. ἀκροβολίζεσθαι (akrobolízesthai)

ἀκρόβολος (akróbolos), gr., Adj.: nhd. von fern getroffen; E.: s. ἄκρος (ákros), βάλλειν (bállein)

ἀκροβυστία (akrobystía), gr., F.: nhd. Vorhaut; E.: s. ἄκρος (ákros), βυνεῖν (bynein); W.: lat. acrobustia, F., Vorhaut

ἀκρογωνιαῖος (akrogōnaios), gr., Adj.: nhd. am äußersten Winkel gelegen; E.: s. ἄκρος (ákros), γωνία (gōnía)

ἀκρόδρυον (akródryon), gr., N.: nhd. fruchttragender Baum, Baumfrucht; E.: s. ἄκρος (ákros)?, δόρυ (dóry)

ἄκρον (ákron) (1), gr., N.: nhd. Spitze, Gipfel, Vorgebirge; Hw.: s. ἄκρος (ákros); E.: s. idg. *ak̑ri-, *ak̑ro-, Sb., Ecke, Spitze, Pokorny 21; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 59

ἄκρον (ákron) (2), gr., Adv.: nhd. oben, höchlich; E.: s. ἄκρος (ákros)

ἀκρόπολις (akrópolis), gr., F.: nhd. höher gelegener Teil der Stadt, befestigter Teil der Stadt, Burg; E.: s. ἄκρος (ákros), πόλις (pólis)

ἄκρος (ákros), gr., Adj.: nhd. spitz auslaufend, an der Spitze befindlich, spitz, äußerste, höchste; Vw.: s. κάτ- (kát), ὑπ- (hyp); E.: s. idg. *ak̑ri-, *ak̑ro-, Sb., Ecke, Spitze, Pokorny 21; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 59

ἀκροσφαλής (akrosphalḗs), gr., Adj.: nhd. wankend, geneigt; E.: s. ἄκρος (ákros), σφάλλειν (sphállein)

ἀκρότης (akrótēs), gr., F.: nhd. Äußerstes, Extrem; E.: s. ἄκρος (ákros)

ἀκρόχολος (akrócholos), gr., Adj.: nhd. jähzornig, zürnend; Hw.: s. ἀκράχολος (akrácholos); E.: s. ἄκρος (ákros), χόλος (chólos); W.: mlat., acrocholus, Adj., zornig

ἀκροχορδών (akrochordṓn), gr., F.: nhd. Warze (mit dünnem Stiel); E.: s. ἄκρος (ákros), χορδή (chordḗ); W.: lat. acrochordōn, F., Warze

ἄκρων (ákrōn), gr., M.: nhd. Extremität; E.: s. ἄκρος (ákros); L.: Frisk 1, 60

ἄκρως (ákrōs), gr., Adv.: nhd. aufs äußerste; E.: s. ἄκρος (ákros)

ἀκρωτήριον (akrōtḗrion), gr., N.: nhd. äußerster hervorragender Teil; Vw.: s. ἀντ- (ant); E.: s. ἄκρος (ákros); W.: lat. acrōtērium, N., hervorlaufende Landspitze, Giebel-Bilderstuhl

ἀκταίνειν (aktaínein), gr., V.: nhd. aufrichten; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. ἄγειν (ágein)?; L.: Frisk 1, 60

ἀκταῖος (aktaios), gr., Adj.: nhd. an der Küste gelegen, am Ufer befindlich; Vw.: s. ἐπ- (ep), παρ- (par); E.: s. ἀκτή (aktḗ) (1); W.: lat. actaeus, Adj., an der Meeresküste gelegen, am Meeresstrande gelegen; L.: Frisk 1, 61

ἀκτέα (aktéa), gr., F.: nhd. Holunder; Hw.: s. ἀκτέος (aktéos); E.: Herkunft unbekannt; W.: lat. actē (2), F., Attich, Niederholunder; L.: Frisk 1, 60

ἀκτέον (aktéon), gr., Adj.: nhd. führen müssend; Vw.: s. ἀντεισ- (anteis), ἀπ- (ap), δι- (dia), εἰσ- (eis), ἐπ- (ep), ἐπεισ- (epeis), μετ- (met), παρ- (par), περι- (peri), ὑπ- (hy); E.: s. ἄγειν (ágein)?; L.: Frisk 1, 60

ἀκτέος (aktéos), gr., M.: nhd. Holunder; Vw.: s. εἰσ- (eis), ἐπ- (ep), περι- (peri); Hw.: s. ἀκτέα (aktéa); E.: Herkunft unbekannt; L.: Frisk 1, 60

ἀκτή (aktḗ) (1), gr., F.: nhd. hohes schroffes Ufer, Vorgebirge, Landspitze; E.: s. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: lat. acta, F., Gestade, Meeresgestade, Meeresküste; L.: Frisk 1, 61

ἀκτή (aktḗ) (2), gr., F.: nhd. Korn; E.: Herkunft unbekannt; L.: Frisk 1, 61

ἀκτηρίς (aktērís), gr., F.: nhd. Stab, Holzstange zum Stützen der Deichsel; E.: vielleicht s. ἀκταίνειν (aktaínein)?; L.: Frisk 1, 61

ἄκτιον (áktion), gr., N.: nhd. eine Pflanze?; E.: s. ἀκτή (aktḗ) (1); L.: Frisk 1, 61

ἄκτιος (áktios), gr., Adj.: nhd. Strand betreffend, von der Küste stammend; Vw.: s. ἐπ- (ep), παρ- (par); E.: s. ἀκτή (aktḗ) (1)

ἀκτίς (aktís), gr., F.: nhd. Strahl, Licht; E.: Herkunft ungeklärt?; L.: Frisk 1, 61

ἀκτός (aktós), gr., (Part. Prät.=)Adj.: nhd. in Bewegung gesetzt, geführt; Vw.: s. ἀπ- (ap), ἀπάρ- (apár), ἐπεισ- (epeis), περί- (perí); E.: s. ἄγειν (ágein)

ἄκτωρ (áktōr), gr., M.: nhd. Führer, Leiter (M.); Vw.: s. δι- (dia); E.: s. ἄγειν (ágein)

ἄκυλος (ákylos), gr., F.: nhd. Eichel; E.: s. idg. *ak̑- (1), *ak̑o-, V., essen, Pokorny 18; W.: lat. adylos, aculos, F., essbare Eichel; L.: Frisk 1, 61

ἄκυρος (ákyros), gr., Adj.: nhd. nicht rechtskräftig, ungültig; E.: s. ἀ- (a), κυεῖν (kyein)

ἀκυροῦν (akyrōn), gr., V.: nhd. ungültig machen, abschaffen; E.: s. ἄκυρος (ákyros)

ἀκύρωτος (akýrōtos), gr., Adj.: nhd. nicht bestätigt, ungültig; E.: s. ἀκυροῦν (akyrōn), ἄκυρος (ákyros)

ἀκωκή (akōkḗ), gr., F.: nhd. Spitze, Schärfe, Schneide; E.: vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18

ἄκων (ákōn) (1), ἀέκων (aékōn), gr., Adv.: nhd. wider Willen, ohne Vorsatz, ohne Absicht, unfreiwillig; E.: s. idg. *u̯ek̑-, V., wollen (V.), wünschen, Pokorny 1135

ἄκων (ákōn), gr., M.: nhd. Wurfspieß; E.: idg. *ak̑en-, Sb., Spitze, Spieß (M.) (1), Stein, Pokorny 19; s. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Frisk 1, 62

ἀλάβαστρον (alábastron), gr., N.: nhd. Alabaster, aus Alabaster gefertigtes Salbengefäß; Hw.: s. αλάβαστρος (alábastros); E.: wohl ägyptischer Herkunft; W.: lat. alabastrum, N., Salbenfläschchen; mhd. alabaster, st. N., Alabaster, Alabastergefäß, Salbe, Balsam; W.: s. lat. alabastrer, M., Salbenfläschchen; nhd. Alabaster, M., Alabaster, Edelgips; W.: got. alabalstraún*, st. N. (a), Salbenbüchse (aus Alabaster); L.: Kluge s. u. Alabaster

ἀλάβαστρος (alábastros), gr., M.: nhd. Alabaster, aus Alabaster gefertigtes Salbengefäß; Hw.: s. αλάβαστρον (alábastron); E.: wohl ägyptischer Herkunft; W.: lat. alabastrer, M., Salbenfläschchen; nhd. Alabaster, M., Alabaster, Edelgips; L.: Frisk 1, 62, Kluge s. u. Alabaster

ἀλάβη (alábē), gr., F.: nhd. Kohle, Glutkohle; E.: vgl. idg. *al- (4), V., brennen, Pokorny 28

ἀλαθής (alathḗs), gr. (dor.), Adj.: Vw.: s. ἀληθής (alēthḗs)

ἀλαζονεία (alazoneía), gr., F.: nhd. Prahlerei, Prahlsucht, Anmaßung; E.: s. ἀλαζών (alazṓn)

ἀλαζονεύεσθαι (alazoneúesthai), gr., V.: nhd. prahlen, großtun, aufschneiden; Vw.: s. ἀντ- (ant), κατ- (kat); E.: s. ἀλαζών (alazṓn); L.: Frisk 1, 62

ἀλαζονίας (alazonías), gr., M.: nhd. Prahler, Aufschneider; E.: s. ἀλαζών (alazṓn); L.: Frisk 1, 62

ἀλαζονικός (alazonikós), gr., Adj.: nhd. ruhmredig, prahlerisch; E.: s. ἀλαζών (alazṓn); L.: Frisk 1, 62

ἀλαζοσύνη (alazosýnē), gr., F.: nhd. Großtuerei; E.: s. ἀλαζών (alazṓn); L.: Frisk 1, 62

ἀλαζών (alazṓn), gr., M.: nhd. Prahler, Aufschneider; Vw.: s. Διομει- (Diomei); E.: das Wort stammt von einem thrakischen EN Ἀλαζόνες (Alazónes) ab; L.: Frisk 1, 62

ἀλαίνειν (alaínen), gr., V.: nhd. umherschweifen; Hw.: s. ἀλᾶσθαι (alasthai); E.: s. idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irr sein (V.), Pokorny 27

ἀλαλά (alalá), ἀλαλαί (alalaí), gr., F., Interj.: nhd. Kriegsgeschrei, hallo!, hurra!; E.: s. idg. *alā, Interj., hallo, Pokorny 29; L.: Frisk 1, 63

ἀλαλαί (alalaí) gr., F., Interj.: Vw.: s. ἀλαλά (alalá)

ἀλαλάζειν (alalázein), gr., V.: nhd. Kriegsruf erheben, Schlachtruf ausstoßen; Vw.. s. ἀντ- (ant), ἐπ- (ep), κατ- (kat), συν- (syn); Hw.: s. ἀλαλά (alalá); E.: s. idg. *alā, Interj., hallo, Pokorny 29

ἀλαλητός (alalētós), gr., M.: nhd. Kriegsgeschrei; Hw.: s. ἀλαλά (alalá); E.: s. idg. *alā, Interj., hallo, Pokorny 29

ἀλαλητύς (alalētýs), gr., Sb.: nhd. Kriegsgeschrei; Hw.: s. ἀλαλά (alalá); E.: s. idg. *alā, Interj., hallo, Pokorny 29

ἀλαλκεῖν (alalkein), gr., V.: nhd. abwehren, beistehen; E.: s. idg. *alek-, *hlek-, V., abschließen, abwehren, schützen, Pokorny 32

ἄλαλος (álalos), gr., Adj.: nhd. stumm; E.: s. ἀ- (a), λάλος (lálos)

αλάλυγξ (alálynx), gr., F.: nhd. Schlucken, Schluchzen; E.: s. λύγξ (lýnx) (1); L.: Frisk 1, 63

ἄλαξ (álax), gr., Sb.: nhd. Ellbogen, Unterarm; E.: s. idg. *ē̆lē̆k-, Sb., Ellbogen, Ellenbogen, Arm, Pokorny 308; vgl. idg. *el- (8), *elē̆i-, *lē̆i- (1), *h₂el-, *leiH-, *liH-, V., biegen, Pokorny 309

ἀλαός (alaós), gr., Adj.: nhd. blind; E.: Herkunft ungeklärt, vielleicht s. ἀ- (a), λᾶν (lan); L.: Frisk 1, 64

ἀλαπαδνός (alapadnós), gr., Adj.: nhd. schwach, gering; E.: s. idg. *alp-, Adj., klein?, schwach?, Pokorny 33; L.: Frisk 1, 64

ἀλαπαδνοσύνη (alapadnosýnē), gr., F.: nhd. Schwäche; E.: s. λαπαδνός (alapadnós); L.: Frisk 1, 64

ἀλαπάζειν (alapázein), gr., V.: nhd. ausleeren, zerstören; E.: s. idg. *alp-, Adj., klein?, schwach?, Pokorny 33; L.: Frisk 1, 64

ἀλᾶσθαι (alasthai), gr., V.: nhd. umherirren, sich herumtreiben; Vw.: s. ἀπ- (ap), ἐπ- (ep); E.: idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irr sein (V.), Pokorny 27; L.: Frisk 1, 63

ἀλαστεῖν (alastein), gr., V.: nhd. zürnen, grollen, unwillig sein (V.); Vw.: s. ἐπ- (ep); E.: s. ἄλαστος (álastos)

ἄλαστον (álaston), gr., Adv.: nhd. nicht vergessen, unerträglich; E.: s. ἄλαστος (álastos)

ἀλάστορος (alástoros), gr., Adj.: nhd. Rache heischen; E.: s. ἄλαστος (álastos)

ἄλαστος (álastos), gr., Adj.: nhd. nicht vergessen, unerträglich; E.: s. ἀ- (a), λήθειν (lḗthein)

ἀλάστωρ (alástōr), gr., M.: nhd. Missetäter, Verfolger, Peiniger, Unhold; E.: s. ἄλαστος (álastos)

ἀλγεῖν (algein), gr., V.: nhd. Schmerz empfinden, krank sein (V.); Vw.: s. ἀπ- (ap), δι- (di), ἐπ- (ep), καρδι- (kardi), κατ- (kat), μετ- (met), περι- (peri), συν- (syn), ὑπ- (hyp), ὑπερ- (hyper); E.: s. ἄλγος (álgos)

ἀλγεινός (algeinós), ἀλεγεινός (alegeinós), gr., Adj.: nhd. Schmerz verursachend, schmerzlich, lästig; Vw.: s. ὑπερ- (hyper); E.: s. ἄλγος (álgos)

ἀλγηδών (algēdṓn), gr., F.: nhd. Schmerz, Schmerzgefühl; E.: s. ἀλγεῖν (algein), ἄλγος (álgos)

ἄλγημα (álgēma), gr., N.: nhd. Schmerz, Schmerzgefühl; Vw.: s. περι- (peri); E.: s. ἀλγεῖν (algein), ἄλγος (álgos); W.: mlat., algēma, F., Schmerz, Schmerzgefül

ἀλγηρός (algērós), gr., Adj.: nhd. schmerzhaft, mühselig; E.: s. ἀλγεῖν (algein), ἄλγος (álgos); L.: Frisk 1, 65

ἄλγησις (álgēsis), gr., F.: nhd. Schmerz, Schmerzgefühl; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. ἀλγεῖν (algein), ἄλγος (álgos); L.: Frisk 1, 65

ἀλγητέον (algētéon), gr., Adj.: nhd. trauern müssend, bekümmert sein müssend; E.: s. ἀλγεῖν (algein), ἄλγος (álgos)

-ἀλγία (algía), gr., F.: nhd. Schmerz; E.: s. ἄλγος (álgos); W.: nhd. -algie, Suff., ...algie, Name für Krankheiten; L.: Kluge s. u. ...algie

ἀλγινόεις (alginóeis), gr., Adj.: nhd. schmerzhaft, mühselig; E.: s. ἄλγος (álgos); L.: Frisk 1, 65

ἄλγος (álgos), gr., M.: nhd. Schmerz, Leid, Kummer; E.: wahrscheinlich von ἀλέγειν (alégein) (1); L.: Frisk 1, 65

ἀλγύνειν (algýnein), gr., V.: nhd. Schmerz verursachen, quälen, betrüben; Vw.: s. ἐπ- (ep), κατ- (kat), ὑπερ- (hyper); E.: s. ἄλγος (álgos); L.: Frisk 1, 65

ἀλδαίνειν (aldaínein), gr., V.: nhd. kräftigen, im Wachstum fördern, stärken; E.: s. idg. *al- (2), *hel-, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; L.: Frisk 1, 65

ἄλδεσθαι (áldesthai), gr., V.: nhd. hervorbringen; E.: s. idg. *al- (2), *hel-, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26

ἀλδήεις (aldḗeis), gr., Adj.: nhd. wachsend; E.: s. ἀλδαίνειν (aldaínein); L.: Frisk 1, 65

ἀλδήμιος (aldḗmios), gr., Adj.: nhd. wachsen machend; E.: s. ἀλδαίνειν (aldaínein); L.: Frisk 1, 65

ἀλδήσκειν (aldḗskein), gr., V.: nhd. wachsen (V.) (1), heranwachsen; Vw.: s. μετ- (met); E.: vgl. idg. *al- (2), *hel-, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; L.: Frisk 1, 65

ἀλέα (aléa) (1), gr., F.: nhd. Sonnenwärme, von der Sonne beschienener Ort; E.: s. idg. *su̯el- (2), V., schwelen, brennen, Pokorny 1045; L.: Frisk 1, 65

ἀλέα (aléa) (2), gr., F.: nhd. Ausweichen, Entrinnen, Schutz; E.: vgl. idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irre sein (V.), Pokorny 27; L.: Frisk 1, 66

ἀλεαίνειν (aleaínein), gr., V.: nhd. erwärmen, warm halten; Vw.: s. ὑπ- (hyp); Hw.: s. ἀλέα (aléa) (1); E.: vgl. idg. *su̯el- (2), V., schwelen, brennen, Pokorny 1045

ἄλεαρ (álear), gr., Sb. Pl.: nhd. Mehl; Hw.: s. ἀλεῖν (alein); E.: s. idg. *al- (5), V., mahlen, zermalmen, Pokorny 28

ἀλέγειν (alégein) (1), gr., V.: nhd. kümmern um, auf etwas achten; E.: s. idg. *leg- (2), V., sich kümmern?, Pokorny 658; L.: Frisk 1, 66

ἀλέγειν (alégein) (2), gr., V.: nhd. zählen; E.: s. idg. *leg̑-, V., sammeln, zusammenlesen, Pokorny 658

ἀλεγεινός (alegeinós), gr., V.: Vw.: s. ἀλγεινός (algeinós)

ἀλεγίζειν (alegízein), gr., V.: nhd. achten auf, sich kümmern um, Rücksicht nehmen, berücksichtigen; Hw.: s. ἀλέγειν (alégein); E.: s. idg. *leg- (2), V., sich kümmern?, Pokorny 658; L.: Frisk 1, 66

ἀλεγύνειν (alegýnein), gr., V.: nhd. besorgen, bereiten; Hw.: s. ἀλέγειν (alégein); E.: s. idg. *leg- (2), V., sich kümmern?, Pokorny 658; L.: Frisk 1, 66

ἀλεείνειν (aleeínein), gr., V.: nhd. ausweichen, vermeiden; Hw.: s. ἀλεῖσθαι (aleisthai); E.: s. idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irr sein (V.), Pokorny 27

ἀλεεινός (aleeinós), gr., Adj.: nhd. erwärmend, warm; Hw.: s. ἀλέα (aléa) (1); E.: vgl. idg. *su̯el- (2), V., schwelen, brennen, Pokorny 1045; L.: Frisk 1, 65

ἀλείατα (aleíata), gr., N. Pl.: nhd. Weizenmehl; E.: s. ἀλεῖν (alein)

ἄλειμμα (áleimma), gr., N.: nhd. Salbe, Salbung; Vw.: s. περι- (peri), ὑπ- (hyp); E.: s. ἀλείφειν (aleíphein); W.: lat. alīmma, N., Salbe; L.: Frisk 1, 67

ἀλεῖν (alein), gr., V.: nhd. mahlen, zermalmen; Vw.: s. κατ- (kat); E.: idg. *al- (5), V., mahlen, zermalmen, Pokorny 28; L.: Frisk 1, 70

ἀλειπτέον (aleiptéon), gr., Adj.: nhd. einsalben müssend; Vw.: s. ἀπ- (ap), περι- (peri); E.: s. ἀλείφειν (aleíphein)

ἀλείπτηρ (aleíptēr), gr., M.: nhd. Einsalber, Lehrer der Athleten; E.: s. ἀλείφειν (aleíphein); L.: Frisk 1, 68

ἀλειπτήριον (aleiptrion), gr., M.: nhd. Einschmierplatz im Gymnasium, Pinsel; E.: s. ἀλείφειν (aleíphein)

ἀλείπτης (aleíptēs), gr., M.: nhd. Einsalber, Lehrer der Athleten; E.: s. ἀλείφειν (aleíphein); L.: Frisk 1, 68

ἀλειπτικός (aleiptikós), gr., Adj.: nhd. schmierend; E.: s. ἀλείφειν (aleíphein)

ἀλειπτικῶς (aleiptikōs), gr., Adv.: nhd. schmierend; E.: s. ἀλείφειν (aleíphein)

ἀλειπτός (aleiptikós), gr., Adj.: nhd. beschmiert; Vw.: s. κατ- (kat), ὑπ- (hyp); E.: s. ἀλείφειν (aleíphein)

ἀλείπτρια (aleíptria), gr., F.: nhd. Einsalberin; E.: s. ἀλείφειν (aleíphein)

ἀλεῖσθαι (aleisthai), ἀλεύεσθαι (aleúesthai), gr., V.: nhd. ausweichen, vermeiden; Vw.: s. ἀπ-* (ap), ἐξ- (ex), ὑπεξ- (hypex); E.: s. idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irr sein (V.), Pokorny 27

ἄλεισον (áleison), gr., N.: nhd. Becher, Weingefäß; E.: vgl. idg. *lē̆i- (4), *leiH-, V., gießen, fließen, tröpfeln, Pokorny 664; L.: Frisk 1, 67

ἄλεισος (áleisos), gr., M.: nhd. Becher, Weingefäß; E.: s. ἄλεισον (áleison); L.: Frisk 1, 67

ἀλείτης (aleítēs), gr., M.: nhd. Frevler; E.: s. idg. *leit- (1), *h₂leit-, V., verabscheuen, freveln, Pokorny 672; L.: Frisk 1, 67

ἀλεῖτις (aleitis), gr., F.: nhd. Frevlerin; E.: s. ἀλείτης (aleítēs); L.: Frisk 1, 67

ἄλειφα (áleipha), gr., N.: nhd. Fett, Salbe; E.: s. ἀλείφειν (aleíphein); W.: ? lat. adeps, F., Fett, vulgärlat. alipes, Sb., Fett; ahd. alapi (?) 2, st. N. (a, ja)?, Fett; L.: Frisk 1, 68

ἄλειφαρ (áleiphar), gr., N.: nhd. Fett, Salbe; E.: s. ἀλείφειν (aleíphein); W.: ? lat. adeps, F., Fett, vulgärlat. alipes, Sb., Fett; ahd. alapi (?) 2, st. N. (a, ja)?, Fett; L.: Frisk 1, 68

ἀλειφάς (aleiphás), gr., F.: nhd. Ausstreichen, Rasur; E.: s. ἀλείφειν (aleíphein)

ἀλείφειν (aleíphein), gr., V.: nhd. salben, schmieren (V.) (1), bestreichen; Vw.: s. ἀπ- (ap), δι- (di), ἐν- (en), ἐξ- (ex), ἐπ- (ep), κατ- (kat), παρ- (par), περι- (peri), συν- (syn), συνεξ- (synex), ὑπ- (hyp); E.: s. idg. *leip- (1), V., beschmieren, kleben, Pokorny 670; vgl. idg. *lei- (3), Adj., V., schleimig, klebrig, gleiten, glätten, streichen, Pokorny 662; L.: Frisk 1, 67

ἄλειψις (áleipsis), gr., F.: nhd. Salbung; Vw.: s. ὑπ- (hyp); E.: s. ἀλείφειν (aleíphein); L.: Frisk 1, 68

ἀλεκτορίς (alektorís), gr., F.: nhd. Huhn; E.: s. ἀλέκτωρ (aléktōr); L.: Frisk 1, 68

ἀλεκτρύαινα (alektrýaina), gr., F.: nhd. Huhn; E.: s. ἀλεκτρυών (alektryṓn) (1); L.: Frisk 1, 68

ἀλεκτρυών (alektryṓn) (1), gr., M.: nhd. Hahn, Huhn; E.: s. ἀλέξειν (aléxein); L.: Frisk 1, 68

Ἀλεκτρυών (Alektryṓn) (2), gr., M.=PN: nhd. Alektryon (epischer Name); E.: vgl. idg. *alek-, *hlek-, V., abschließen, abwehren, schützen, Pokorny 32

ἀλέκτωρ (aléktōr), gr., M.: nhd. Hahn; E.: s. ἀλέξειν (aléxein); W.: lat. alectoria, F., ein Edelstein

Ἀλέκτρωρ (Aléktōr), gr., M.=PN: nhd. Alektor (epischer Name); E.: vgl. idg. *alek-, *hlek-, V., abschließen, abwehren, schützen, Pokorny 32

ἀλέματος (alématos), gr. (dor.), Adj.: Vw.: s. ἠλέματος (ēlématos)

Αλέξανδρος (Aléxandros), gr., PN: nhd. Alexander, die Männer beschützend; E.: s. idg. *alek-, *hlek-, V., abschließen, abwehren, schützen, Pokorny 32; W.: über ein lat. alexandrīnum vgl. ae. alexandre, sw. F. (n), Brustkraut

ἀλέξειν (aléxein), gr., V.: nhd. abschließen, abwehren, schützen, schirmen; Vw.: s. ἀπ- (ap), ἐπ- (ep); E.: idg. *alek-, *hlek-, V., abschließen, abwehren, schützen, Pokorny 32; L.: Frisk 1, 68

ἀλέξησις (aléxēsis), gr., F.: nhd. Abwehr, Hilfe; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. ἀλέξειν (aléxein); L.: Frisk 1, 68

ἀλεξητήρ (alexētḗr), gr., M.: nhd. Verteidiger, Helfer; E.: s. ἀλέξειν (aléxein); L.: Frisk 1, 68

ἀλεξητήριον (alexētḗrion), gr., N.: nhd. Heilmittel; E.: s. ἀλέξειν (aléxein); L.: Frisk 1, 68

ἀλεξητήριος (alexētḗrios), gr., Adj.: nhd. abhelfend; E.: s. ἀλέξειν (aléxein); L.: Frisk 1, 68

ἀλεξηκτικός (alexētikós), gr., Adj.: nhd. vorbeugend; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. ἀλέξειν (aléxein)

ἀλεξήτωρ (alexḗtōr), gr., M.: nhd. Verteidiger, Helfer; E.: s. ἀλέξειν (aléxein); L.: Frisk 1, 68

ἀλεξίκακος (alexíkakos), gr., Adj.: nhd. Unglück abwehrend; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. ἀλέξειν (aléxein), κακός (kakós)

ἀλέξιον (aléxion), gr., N.: nhd. Heilmittel; E.: s. ἀλέξειν (aléxein); L.: Frisk 1, 68

ἀλεξιφάρμακον (alexiphármakon), gr., N.: nhd. Gegenmittel, Gegengift; E.: s. ἀλέξειν (aléxein), φάρμακον (phármakon)

*αλεός (aleós), dor.-gr., Adj.: nhd. betäubt, verwirrt, betört; E.: s. idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irr sein (V.), Pokorny 27; W.: s. lat. ālea, F., blindes Glück, Würfel, Würfelspiel

ἄλεσις (álesis), gr., F.: nhd. Mahlen; E.: s. ἀλεῖν (alein); L.: Frisk 1, 70

ἄλεσμα (álesma), gr., N.: nhd. Mahlen; E.: s. ἀλεῖν (alein); L.: Frisk 1, 70

ἀλετός (aletós), gr., M.: nhd. Mahlen; Hw.: s. ἀλεῖν (alein); E.: s. idg. *al- (5), V., mahlen, zermalmen, Pokorny 28; L.: Frisk 1, 70

ἄλετος (áletos), gr., M.: nhd. Mahlen; Hw.: s. ἀλεῖν (alein); E.: s. idg. *al- (5), V., mahlen, zermalmen, Pokorny 28

ἀλετρεύειν (aletreúein), gr., V.: nhd. mahlen; Hw.: s. ἀλεῖν (alein); E.: s. idg. *al- (5), V., mahlen, zermalmen, Pokorny 28; L.: Frisk 1, 70

ἀλετρίς (aletrís) (1), gr., Adj.: nhd. mahlend; E.: s. ἀλετρεύειν (aletreúein); L.: Frisk 1, 70

ἀλετρίς (aletrís) (2), gr., F.: nhd. Müllerin; E.: s. ἀλετρεύειν (aletreúein); L.: Frisk 1, 70

ἀλετών (aletṓn), gr., Sb.: nhd. Mühle; Hw.: s. ἀλεῖν (alein); E.: s. idg. *al- (5), V., mahlen, zermalmen, Pokorny 28

ἀλεύειν (aleúein), gr., V.: nhd. entfernen; Vw.: s. κατ- (kat); E.: s. ἀλεῖσθαι (aleisthai)

ἀλεύεσθαι (aleúesthai), gr., V.: Vw.: s. ἀλεῖσθαι (aleisthai)

ἄλευρον (áleuron), gr., N.: nhd. Mehl, Weizenmehl; Hw.: s. ἀλεῖν (alein); E.: vgl. idg. *al- (5), V., mahlen, zermalmen, Pokorny 28

ἀλευρότησις (aleurótēsis), gr., F.: nhd. Mehlsieb; E.: vgl. idg. *teu̯ə-, *tu̯ā-, V., sieben (V.), durchschlagen, Pokorny 1085

ἀλεωλή (aleōlḗ), gr., F.: nhd. Abwehr; Hw.: s. ἀλεῖσθαι (aleisthai); E.: s. idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irr sein (V.), Pokorny 27

ἄλη (álē), gr., F.: nhd. Umherschweifen, Umherirren, Irrfahrt; Vw.: s. περι- (peri); E.: s. idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irr sein (V.), Pokorny 27

ἀλήθεια (alḗtheia), gr., F.: nhd. Wahrheit, Wirklichkeit; E.: s. ἀληθής (alēthḗs)

ἀλήθειν (alḗthein), gr., V.: nhd. mahlen, zerreiben; E.: s. ἀλεῖν (alein)

ἀληθεύειν (alētheúein), gr., V.: nhd. die Wahrheit sagen; Vw.: s. ἀπ- (ap), ἐπ- (ep); E.: s. ἀληθής (alēthḗs); L.: Frisk 1, 71

ἀληθής (alēthḗs), ἀλαθής (alathḗs), gr., Adj.: nhd. ohne verheimlichendes Täuschen, nicht verhehlend, wahrhaftig, wahr, ehrlich; Vw.: s. περι- (peri); E.: s. ἀ- (a), λῆθος (lēthos); L.: Frisk 1, 71

αληθίζεσθαι (alēthízesthai), gr., V.: nhd. die Wahrheit sagen; E.: s. ἀληθής (alēthḗs)

ἀληθινός (alēthinós), gr., Adj.: nhd. echt, richtig; E.: s. ἀληθής (alēthḗs)

ἀληθινῶς (alēthinōs), gr., Adv.: nhd. echt, richtig; E.: s. ἀληθινός (alēthinós), ἀληθής (alēthḗs)

ἀληθῶς (alēthōs), gr., V.: nhd. ohne verheimlichendes Täuschen, nicht verhehlend, wahrhaftig, wahr, ehrlich; E.: s. ἀληθής (alēthḗs)

ἀλήιος (alḗios), gr. (hom.), Adj.: nhd. arm, unbegütert, ohne Saatfeld; E.: vgl. idg. *lāu-, *leh₂u-, V., erbeuten, genießen, Pokorny 655

ἄληκτος (álēktos), ἄλληκτος (állēktos), gr., Adj.: nhd. unaufhörlich, beständig; E.: s. ἀ- (a), λήγειν (lḗgein)

ἄληκτως (álēktōs), gr., Adv.: nhd. unaufhörlich, beständig; E.: s. ἄληκτος (álēktos), ἀ- (a), λήγειν (lḗgein)

ἄλημα (álēma), gr., N.: nhd. feines Mehl; E.: s. ἀλεῖν (alein); L.: Frisk 1, 70

ἀλήμων (alḗmōn), gr., M.: nhd. Bettler; Hw.: s. ἀλᾶσθαι (alasthai)

ἀλής (alḗs), gr., Adj.: Vw.: s. ἁλής (halḗs)

ἁλής (halḗs), ἀλής (alḗs), gr., Adj.: nhd. versammelt, zusammengedrängt; Vw.: s. ἐπ- (ep); Hw.: s. ἀελλής (aellḗs); E.: vgl. idg. *u̯el- (3), V., drängen, pressen, einschließen, Pokorny 1138; L.: Frisk 1, 71

ἀλητεύειν (alēteúein), gr., V.: nhd. umherirren, sich umhertreiben; Hw.: s. ἀλἂσθαι (alasthai); E.: s. ἀλήτης (alḗtēs)

ἀλήτευσις (alḗtheusis), gr., F.: nhd. Wahrhaftigkeit; E.: s. ἀληθεύειν (alētheúein); L.: Frisk 1, 71

ἀλητευτής (alētheutḗs), gr., M.: nhd. stets die Wahrheit Sprechender; E.: s. ἀληθεύειν (alētheúein); L.: Frisk 1, 71

ἀλητευτικός (alētheutikós), gr., Adj.: nhd. wahrhaftig; E.: s. ἀληθεύειν (alētheúein)

ἀλητευτικῶς (alētheutikōs), gr., Adv.: nhd. wahrhaftig; E.: s. ἀληθεύειν (alētheúein)

ἀλήτης (alḗtēs) (1), gr., M.: nhd. Bettler, Landstreicher; Hw.: s. ἀλᾶσθαι (alasthai); E.: s. idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irr sein (V.), Pokorny 27

ἀλήτης (alḗtēs) (2), gr., Adj.: nhd. umherschweifend; E.: s. ἀλήτης (alḗtēs) (1)

ἀλητικός (alētikós), gr., Adj.: nhd. einem untätigen weitgereisten Manne eigen; E.: s. ἀλήτης (alḗtēs) (1)

ἄλητον (álēton), gr., N.: nhd. Mehl, Weizenmehl; Hw.: s. ἀλεῖν (alein); E.: vgl. idg. *al- (5), V., mahlen, zermalmen, Pokorny 28

ἀλήτον (alḗton), gr., N.: nhd. Mehl, Weizenmehl; Hw.: s. ἀλεῖν (alein); E.: vgl. idg. *al- (5), V., mahlen, zermalmen, Pokorny 28

ἀλθαία (althaía), gr., F.: nhd. Malvenart; E.: s. ἀλθαίνειν (althaínein); W.: lat. althaea, F., wilde Malve, gemeiner Eibisch; mhd. altēe, F., Eibisch

ἀλθαίνειν (althaínein), gr., V.: nhd. heilen (V.) (1); E.: vgl. idg. *al- (2), *hel-, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; L.: Frisk 1, 72

ἀλθαίνεσθαι (althaínesthai), gr., V.: nhd. heilen (V.) (1); E.: vgl. idg. *al- (2), *hel-, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26

ἄλθειν (álthein), gr., V.: nhd. heilen (V.) (1); E.: vgl. idg. *al- (2), *hel-, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26

ἄλθεσθαι (álthesthai), gr., V.: nhd. wachsen (V.) (1), heilen (V.) (1); E.: vgl. idg. *al- (2), *hel-, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26

ἀλθήεις (althḗeis), gr., Adj.: nhd. heilsam; E.: s. ἀλθαίνειν (althaínein); L.: Frisk 1, 72

ἁλία (halía) (1), gr., F.: nhd. Versammlung; E.: s. idg. *u̯el- (3), V., drängen, pressen, einschließen, Pokorny 1138

ἁλία (halía) (2), gr., F.: nhd. Salzfass; E.: s. ἅλς (háls); L.: Frisk 1, 78

ἁλιάετος (haliáetos), gr., M.: nhd. Meeradler; E.: s. ἅλς (háls); W.: lat. haliāetos, M., Meeradler, Fischadler

ἁλιαία (haliaía), gr., F.: nhd. Versammlung; E.: s. idg. *u̯el- (3), V., drängen, pressen, einschließen, Pokorny 1138

Ἁλιάρτιος (Haliártios), gr., M.: nhd. Einwohner von Haliartos, Haliartier; E.: s. Ἁλίαρτος (Halíartos)

Ἁλίαρτος (Halíartos), gr., F.=ON: nhd. Haliartos (Stadt in Böotien); E.: Herkunft unklar?; vielleicht s. ἀρι‑ (ari)

ἀλίβας (alíbas), gr., M.: nhd. Leichnam, Gestorbener; E.: Herkunft ungeklärt; L.: Frisk 1, 72

ἁλιβδύειν (halibdýein), gr., V.: nhd. ins Meer senken; Q.: Kallimachos; E.: s. ἅλς (háls); vgl. idg. *deu- (1), V., einsinken, eindringen, hineinschlüpfen, Pokorny 217; L.: Frisk 1, 72

ἀλίγκιος (alínkios), gr., Adj.: nhd. gleich, ähnlich; E.: Herkunft ungeklärt; L.: Frisk 1, 73

ἁλίδονος (halídonos), gr., Adj.: nhd. vom Meer erschüttert, meergepeitscht; E.: s. ἅλς (háls), δονεῖν (donein)

ἁλιεύς (halieús) (1), gr., Adj.: nhd. seekundig; Hw.: s. ἅλς (háls); E.: vgl. idg. *sal- (1), *sald-, N., Salz, Pokorny 878; idg. *sē-, *sə-, V., sich setzen, herausträufeln, Kluge s. u. Salz; L.: Frisk 1, 79

ἁλιεύς (halieús) (2), gr., M.: nhd. Seemann, Fischer; Hw.: s. ἅλς (háls); E.: vgl. idg. *sal- (1), *sald-, N., Salz, Pokorny 878; idg. *sē-, *sə-, V., sich setzen, herausträufeln, Kluge s. u. Salz; L.: Frisk 1, 79

ἀλίζειν (alízein), gr., V.: nhd. drehen, wälzen; E.: s. idg. *u̯el- (7), *u̯elə-, *u̯lē-, V., drehen, winden, wälzen, Pokorny 1140

ἁλίζειν (halízein) (1), gr., V.: nhd. versammeln, zusammenbringen; Vw.: s. συν- (syn); E.: s. idg. *u̯el- (3), V., drängen, pressen, einschließen, Pokorny 1138; L.: Frisk 1, 71

ἁλίζειν (halízein) (2), gr., V.: nhd. salzen, läutern; E.: s. ἅλς (háls); L.: Frisk 1, 78

ἁλίη (halíē), gr., F.: nhd. Versammlung; E.: s. idg. *u̯el- (3), V., drängen, pressen, einschließen, Pokorny 1138

ἁλιήρης (haliḗrēs), gr., Adj.: nhd. das Meer durchrudernd; E.: s. ἅλς (háls); vgl. idg. *erə- (1), *rē- (3), V., Sb., rudern, Ruder, Pokorny 338

ἁλικόν (halikón), gr., N.: nhd. Salzlake?; E.: s. ἁλυκός (halykós); W.: lat. allēc, halēc, hallēc, M., F., Fischsuppe, Fischlake; W.: lat. allex, hallex, M., F., Fischsuppe, Fischlake

ἁλικός (halikós), gr., Adj.: nhd. salzig; Hw.: s. ἅλς (háls); E.: vgl. idg. *sal- (1), *sald-, N., Salz, Pokorny 878; idg. *sē-, *sə-, V., sich setzen, herausträufeln, Kluge s. u. Salz

Ἁλικύαι (Halikýai), gr., F. Pl.=ON: nhd. Halicyä (Stadt auf Sizilien); E.: Herkunft unklar

ἅλιμος (hálimos), gr., Adj.: nhd. zur See gehörig; E.: s. ἅλς (háls); L.: Frisk 1, 78

ἁλιμυρήεις (halimyrḗeis), gr., Adj.: nhd. ins Meer rauschend; E.: s. ἅλς (háls), μύρεσθαι (mýresthai)

ἀλινδεῖν (alindein), ἀλίνδειν (alíndein), gr., V.: nhd. drehen, wälzen; E.: s. idg. *u̯el- (7), *u̯elə-, *u̯lē-, V., drehen, winden, wälzen, Pokorny 1140; L.: Frisk 1, 73

ἀλίνδειν (alíndein), gr., V.: Vw.: s. ἀλινδεῖν (alindein)

ἀλινδήθρα (alindḗthra), gr., N.: nhd. Wälzplatz; E.: s. ἀλινδεῖν (alindein); L.: Frisk 1, 73

ἀλίνδησις (alíndēsis), gr., F.: nhd. Wälzen; E.: s. ἀλινδεῖν (alindein); L.: Frisk 1, 73

ἀλίνειν (alínein), gr., V.: nhd. bestreichen, salben; E.: s. idg. *lei- (3), Adj., V., schleimig, klebrig, gleiten, glätten, streichen, Pokorny 662; L.: Frisk 1, 73

ἀλινός (alinós), gr., Adj.: nhd. „zermahlen“ (Adj.), schwach; Hw.: s. ἀλεῖν (alein); E.: s. idg. *al- (5), V., mahlen, zermalmen, Pokorny 28

ἅλινος (hálinos), gr., Adj.: nhd. aus Salz bestehend; E.: s. ἅλς (háls); L.: Frisk 1, 78

ἅλινος (hálinos), gr., Adj.: nhd. aus Salz gemacht; E.: s. ἅλς (háls)

ἄλιξ (álix), gr., F.: nhd. Speltgraupe; E.: s. idg. *al- (5), V., mahlen, zermalmen, Pokorny 28; W.: lat. alica, halica, F., Speltgraupe, Spelttrank, Speltmus; L.: Frisk 1, 73

ἅλιος (hálios) (1), gr., Adj.: nhd. vergeblich, fruchtlos; E.: s. idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irr sein (V.), Pokorny 27?; L.: Frisk 1, 74

ἅλιος (hálios) (2), gr., Adj.: nhd. zum Meer gehörig; Vw.: s. παρ- (par); Hw.: s. ἅλς (háls); E.: vgl. idg. *sal- (1), *sald-, N., Salz, Pokorny 878; idg. *sē-, *sə-, V., sich setzen, herausträufeln, Kluge s. u. Salz

ἅλιος (hálios) (3), gr. (dor.), M., M.=PN: Vw.: s. ἥλιος (hḗlios)

ἁλιπόρφυρος (halipórphyros), gr., Adj.: nhd. die Purpurfarbe habend, die Farbe des Meeres habend; E.: s. ἅλς (háls), πορφύρα (porphýra)

ἁλίρροθος (halírrothos), gr., Adj.: nhd. meerumrauscht, flutdurchströmt; E.: s. ἅλς (háls), ῥόθος (rhóthos)

ἅλις (hális), gr., Adj.: nhd. gedrängt, zahlreich, scharenweise, genügend, hinreichend, genug; Meerwasser, Salzigkeit, Schärfe; E.: s. idg. *u̯el- (3), V., drängen, pressen, einschließen, Pokorny 1138; L.: Frisk 1, 74

Ἆλις (Alis), gr. (dor.), F.=ON: Vw.: s. ᾿ηλις (Ēlis)

ἀλισγεῖν (alisgein), gr., V.: nhd. verunreinigen; E.: Herkunft unbekannt; L.: Frisk 1, 74

ἁλίσκεσθαι (halískesthai), gr., V.: nhd. gefangen werden, eingenommen werden, überführt werden; Vw.: s. ἀν- (an), παρ- (par); E.: vgl. idg. *u̯el- (8), V., Sb., reißen, rauben, verwunden, töten, Wunde, Verderben, Blut, Leiche, Pokorny 1144; L.: Frisk 1, 74

ἁλισμός (halismós), gr., M.: nhd. Salzen; E.: s. ἁλίζειν (halízein) (2), ἅλς (háls); L.: Frisk 1, 78

ἁλιστός (halistós), gr., Adj.: nhd. eingesalzen; E.: s. ἁλίζειν (halízein) (2), ἅλς (háls)

ἀλιταίνειν (alitaínein), gr., V.: nhd. freveln, durch Frevel beleidigen, sündigen; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. idg. *leit- (1), *h₂leit-, V., verabscheuen, freveln, Pokorny 672; L.: Frisk 1, 67

ἀλίτημα (alítēma), gr., N.: nhd. Frevel; E.: s. ἀλιταίνειν (alitaínein); L.: Frisk 1, 67

ἀλιτημοσύνη (alitēmosýnē), gr., N.: nhd. Frevel; E.: s. ἀλιταίνειν (alitaínein); L.: Frisk 1, 67

ἀλιτήμωον (alitḗmōon) (1), gr., Adj.: nhd. frevelhaft, sündhaft; Hw.: s. ἀλιταίνειν (alitaínein); E.: vgl. idg. *leit- (1), *h₂leit-, V., verabscheuen, freveln, Pokorny 672

ἀλιτήμωον (alitḗmōon) (2), gr., M.: nhd. Frevler; Hw.: s. ἀλιταίνειν (alitaínein); E.: s. ἀλιτήμωον (alitḗmōn) (1)

ἀλιτήριος (alitḗrios), gr., Adj.: nhd. frevelhaft, sündhaft; E.: s. ἀλιταίνειν (alitaínein)

ἀλιτηριώδης (alitēriṓdēs), gr., Adj.: nhd. verderblich; E.: s. ἀλιτήριος (alistḗrios), εἶδος (eidos)

ἀλιτηρός (alitērós), gr., Adj.: nhd. frevelhaft, sündhaft; E.: s. ἀλιταίνειν (alitaínein)

ἀλιτρός (alitrós), gr., M.: nhd. Frevler; Hw.: s. ἀλιταίνειν (alitaínein); E.: vgl. idg. *leit- (1), *h₂leit-, V., verabscheuen, freveln, Pokorny 672

ἄλιψ (álips), gr., Sb.?: nhd. Fels?; E.: s. idg. *leip- (1), V., beschmieren, kleben, Pokorny 670; vgl. idg. *lei- (3), Adj., V., schleimig, klebrig, gleiten, glätten, streichen, Pokorny 662

ἀλκάθειν (alkáthein), gr., V.: nhd. abwehren; E.: s. idg. *alek-, *hlek-, V., abschließen, abwehren, schützen, Pokorny 32

ἄλκαρ (álkar), gr., N.: nhd. Schutzwehr, Abwehr, Schutz, Hilfe; E.: s. idg. *alek-, *hlek-, V., abschließen, abwehren, schützen, Pokorny 32

ἀλκή (alkḗ), gr., F.: nhd. Abwehr, Schutz, Hilfe, Stärke, Kraft; E.: s. idg. *alek-, *hlek-, V., abschließen, abwehren, schützen, Pokorny 32; L.: Frisk 1, 74

ἄλκη (alkē), gr., F.: nhd. Elch; I.: Lw. germ. *algiz; E.: s. germ. *algi-, *algiz, st. M. (i), Elch; idg. *elk̑-, Sb., Hirsch, Pokorny 303; vgl. idg. *el- (1), *ol-, *ₑl-, *h₁el-, *h₁ol-, *h₁l-, Adj., rot, braun, Pokorny 302; L.: Frisk 1, 75

ἄλκιμος (álkimos), gr., Adj.: nhd. wehrhaft, stark; Hw.: s. ἀλκή (alkḗ); E.: s. idg. *alek-, *hlek-, V., abschließen, abwehren, schützen, Pokorny 32

Ἄλκιππος (Alkippos), gr., M.=PN: nhd. Alkippos; E.: s. ἵππος (híppos)

ἀλκυόνιος (alkyónius), gr., Adj.: nhd. zum Eisvogel gehörig; E.: s. ἀλκυών (alkuṓn)

ἀλκυονίς (alkyonís), gr., F.: nhd. Eisvogel; E.: s. ἀλκυών (alkuṓn); L.: Frisk 1, 75

ἀλκυών (alkyṓn), gr., F.: nhd. Eisvogel; E.: vgl. idg. *el- (1), *ol-, *ₑl-, *h₁el-, *h₁ol-, *h₁l-, Adj., rot, braun, Pokorny 302; W.: lat. alcēdo, F., Eisvogel; mhd. alz, sw. M., Eisvogel; L.: Frisk 1, 75

ἀλλά (allá), gr., Konj.: nhd. aber, sondern (Konj.), hingegen; Vw.: s. περί- (perí); E.: s. ἄλλος (állos); R.: R.: ὅταν ἀλλ’ (hotan all’): nhd. im Gegenteil; R.: ἀλλὰ μέν (allá mén): nhd. doch zwar, wenigstens; R.: οὐ μόνον ... ἀλλὰ καί (ou mónon ... allà kaí): nicht nur ... sondern auch

ἀλλάδην (allágdēn), gr., Adv.: nhd. abwechselnd; Vw.: s. κατα- (kata); E.: s. ἀλλάσσειν (allássein); L.: Frisk 1, 75

ἀλλαγή (allagḗ), gr., F.: nhd. Vertauschung, Veränderung, Handelsverkehr; Vw.: s. ἀντ- (ant), ἀντικατ- (antikat), ἀπ- (ap), δι- (di), ἐν- (en), ἐξ- (ex), ἐπ- (ep), ἐπικατ- (epikat), κατ- (kat), μετ- (met), παρεν- (paren), συν- (syn), ὑπ- (hyp); Hw.: s. ἀλλάσσειν (allássein); E.: vgl. idg. *ali̯os, *heli̯os, Adj., andere, Pokorny 25; s. idg. *al- (1), *ol-, Adv., darüberhinaus, Pokorny 24; L.: Frisk 1, 75

ἀλλάγιον (allágion), gr., N.: nhd. Veränderung, Wechsel; E.: s. ἀλλάσσειν (allássein); L.: Frisk 1, 75

ἄλλαγμα (állagma), gr., N.: nhd. Austausch, Preis; Vw.: s. ἀντ- (ant), διά- (diá), ἀντικατ- (antikat), κατ- (kat), παρ- (par), ὑπ- (hyp); E.: s. ἀλλάσσειν (allássein); L.: Frisk 1, 75

ἀλλαγμός (allagmós), gr., M.: nhd. Austausch, Preis; E.: s. ἀλλάσσειν (allássein)

ἀλλακτέον (allaktéon), gr., Adj.: nhd. sich ändern müssend; Vw.: s. ἀντ- (ant), ἀντιμετα- (antimeta), ἀπ- (ap), ὑπ- (hyp); E.: s. ἀλλάσσειν (allássein)

ἀλλακτική (allaktikḗ), gr., F.: nhd. Austauschen; E.: s. ἀλλάσσειν (allássein)

ἀλλακτικός (allaktikós), gr., Adj.: nhd. zum Austausch gehörig; Vw.: s. ἀπ- (ap), δι- (di), κατ- (kat), ὑπ- (hyp); E.: s. ἀλλάσσειν (allássein); L.: Frisk 1, 75

ἀλλακτικῶς (allaktikōs), gr., Adv.: nhd. zum Austausch gehörig; Vw.: s. ἀπ- (ap), ὑπ- (hyp); E.: s. ἀλλάσσειν (allássein)

ἀλλακτός (allaktós), gr., Adj.: nhd. gleichwertig; Vw.: s. ἀντ- (ant), ἀπαρ- (apar), παρ- (par); E.: s. ἀλλάσσειν (allássein)

ἄλλαξις (állaxis), gr., F.: nhd. Austausch, Tauschhandel; Vw.: s. ἀντικατ- (antikat), ἀπ- (ap), δι- (di), ἐπ- (ep), κατ- (kat), μετ- (met), ὑπ- (hyp); E.: s. ἀλλάσσειν (allássein); L.: Frisk 1, 75

ἀλλᾶς (allas), gr., M.: nhd. Wurst; E.: Herkunft nicht sicher geklärt, vielleicht aus dem Osk. *allō zu idg. *ālu-, *ālo-, Sb., bittere Pflanze?, Pokorny 33; L.: Pokorny 33, Frisk 1, 75

ἀλλάσσειν (allássein), ἀλλάττειν (alláttein), gr., V.: nhd. anders machen, verändern, wechseln, vertauschen; Vw.: s. ἀντ- (ant), ἀντιπαρ- (antipar), ἀπ- (ap), ἀποκατ- (apokat), δι- (di), ἐν- (en), ἐξ- (ex), ἐπ- (ep), κατ- (kat), κατδι- (katdi), μετ- (met), μεταπαρ- (metapar), παρ- (par), παρεξ-* (parex), συν- (syn), συνδι-* (syndi), ὑπ- (hyp); E.: s. idg. *ali̯os, *heli̯os, Adj., andere, Pokorny 25; vgl. idg. *al- (1), *ol-, Adv., darüberhinaus, Pokorny 24; L.: Frisk 1, 75

ἀλλάττειν (alláttein), gr., V.: Vw.: s. ἀλλάσσειν (allássein)

ἀλλαχῄ (allachḗi), gr., Adv.: nhd. anderswo, anderswohin; E.: s. ἄλλος (állos)

ἀλλαχόθεν (allachóthen), gr., Adv.: nhd. anderswoher; E.: s. ἄλλος (állos)

ἀλλαχόθι (allachóthi), gr., Adv.: nhd. anderswo; E.: s. ἄλλος (állos)

ἀλλαχόσε (allachóthen), gr., Adv.: nhd. anderswohin; E.: s. ἄλλος (állos)

ἀλλαχοῦ (allachū), gr., Adv.: nhd. anderswo, anderswohin; E.: s. ἄλλος (állos)

ἅλλεσθαι (hállesthai), gr., V.: nhd. springen, hüpfen; Vw.: s. δι- (di), ἐφ- (eph), καθ- (kath), κατεφ- (kateph), περι- (peri), ὑπερ- (hyper); E.: idg. *sel- (4), V., springen, Pokorny 899; L.: Frisk 1, 76

ἀλληγορεῖν (allēgorein), gr., V.: nhd. allegorisch interpretieren; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. ἀλληγορία (allēgoría)

ἀλληγορία (allēgoría), gr., F.: nhd. „Anderssagen“ (N.); E.: s. ἄλλος (állos), ἀγορά (agorá); W.: lat. allēgoria, F., Allegorie; ahd. alligoria 1, Sb., Allegorie; nhd. Allegorie, F., Allegorie, sinnbildliche Darstellung, Duden 1, 104; L.: Kluge s. u. Allegorie

ἀλληγοριζειν (allēgorizein), gr., V.: nhd. in Allegorien reden; E.: s. ἀλληγορία (allēgoría)

ἀλληγορικός (allēgorikós), gr., Adj.: nhd. allegorisch; E.: s. ἀλληγορία (allēgoría)

ἀλληγορικῶς (allēgorikōs), gr., Adv.: nhd. allegorisch; E.: s. ἀλληγορία (allēgoría)

ἀλληγορούμενος (allēgorúmenos), gr., Adj.: nhd. allegorisch interpretiert; ÜG.: got. aljaleikoþs; E.: s. ἀλληγορεῖν (allēgorein), ἀλληγορία (allēgoría)

ἄλληκτος (állēktos), gr., Adj.: Vw.: s. ἄληκτος (álēktos)

ἀλληλίζειν (allēlízein), gr., V.: nhd. zusammen liegen; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. ἄλλος (állos)

ἀλλήλοιν (allḗloin), gr., Adv.: nhd. einander, gegenseitig; E.: s. ἄλλος (állos)

ἀλλήλοις (allḗlois), gr., Adv.?: nhd. einander, gegenseitig; E.: s. ἄλλος (állos)

ἀλλήλων (allḗlōn), gr., Adv.: nhd. einander, gegenseitig; E.: s. ἄλλος (állos)

ἄλλην (állēn), gr., Adv.: nhd. anderswohin; E.: s. ἄλλος (állos)

ἄλλιξ (állix), gr., F.: nhd. Oberkleid für Männer, Reisemantel; E.: ?; W.: lat. alicula, F., „Reisemäntellein“, Zipfelmantel; L.: Frisk 1, 76

ἀλλογενής (allogenḗs), gr., Adj.: nhd. ausländisch; E.: s. ἄλλος (állos), γίγνεσθαι (gígnesthai)

ἀλλοδαπός (allodapós), gr., Adj.: nhd. aus einer anderen Gegend stammend, fremd; E.: s. ἄλλος (állos); L.: Frisk 1, 76

ἄλλοθεν (állothen), gr., Adv.: nhd. anderswoher; E.: s. ἄλλος (állos)

ἄλλοθι (állothi), gr., Adv.: nhd. anderswo; E.: s. ἄλλος (állos)

ἀλλοῖος (alloios), gr., Adj.: nhd. andersartig, anders beschaffen (Adj.), verschieden; E.: s. ἄλλος (állos); L.: Frisk 1, 76

ἀλλοιοῦν (alloiūn), gr., V.: nhd. verändern, umgestalten, verwandeln; Vw.: s. ἀπ- (ap), δι- (di), μετ- (met); E.: s. ἀλλοῖος (alloios), ἄλλος (állos); L.: Frisk 1, 76

ἀλλοιώδης (alloiṓdēs), gr., Adj.: nhd. von fremdem Aussehen seiend; E.: s. ἀλλοῖος (alloios), εἶδος (eidos); L.: Frisk 1, 76

ἀλλοίωμα (alloíōma), gr., N.: nhd. Veränderung; E.: s. ἀλλοῖος (alloios), ἄλλος (állos); L.: Frisk 1, 76

ἀλλοίωσις (alloíōsis), gr., F.: nhd. Veränderung; Vw.: s. μετ- (met); E.: s. ἀλλοῖος (alloios), ἄλλος (állos); L.: Frisk 1, 76

ἀλλοιωτικός (alloiōtikós), gr., Adj.: nhd. verändernd; E.: s. ἀλλοῖος (alloios), ἄλλος (állos); W.: mlat. alliōticus, Adj., verändernd, Verdauung bewirkend

ἄλλος (állos), αἶλος (ailos), gr., Adj., Pron.: nhd. andere; Vw.: s. περί- (perí), ὑπέρ- (hypér); E.: idg. *ali̯os, *heli̯os, Adj., andere, Pokorny 25; s. idg. *al- (1), *ol-, Adv., darüberhinaus, Pokorny 24; W.: nhd. allo-, Präf., allo..., fremd, anders; L.: Frisk 1, 76, Kluge s. u. allo-

ἄλλοσε (állose), gr., Adv.: nhd. anderswohin; E.: s. ἄλλος (állos)

ἄλλοτε (állote), gr., Adv.: nhd. ein andermal, vormals, später; E.: s. ἄλλος (állos)

ἀλλοτριάζειν (allotriázein), gr., V.: nhd. übel gesinnt sein (V.); E.: s. ἀλλότριος (allótrios)

ἀλλότριος (allótrios), gr., Adj.: nhd. einem andern gehörig, fremd, ausländisch, feindlich; Vw.: s. ἀπ- (ap); Hw.: s. ἄλλος (állos); E.: s. idg. *ali̯os, *heli̯os, Adj., andere, Pokorny 25; vgl. idg. *al- (1), *ol-, Adv., darüberhinaus, Pokorny 24; W.: s. nhd. Allotria, N., Allotria, Unfug; L.: Kluge s. u. Allotria

ἀλλοτριότης (allotriótēs), gr., F.: nhd. Entfremdung; E.: s. ἀλλότριος (allótrios)

ἀλλοτριοῦν (allotriūn), gr., V.: nhd. entfremden, feindlich machen gegen; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. ἀλλότριος (allótrios)

ἀλλότριως (allótriōs), gr., Adv.: nhd. einem andern gehörig, fremd, ausländisch, feindlich; E.: s. ἀλλότριος (allótrios)

ἀλλοτρίωσις (allotríōsis), gr., F.: nhd. Entfremdnung, Verfeindung; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. ἀλλοτριοῦν (allotriūn), ἀλλότριος (allótrios)

ἀλλόφυλος (allóphylos), gr., Adj.: nhd. anderen Stammes seiend, ausländisch, fremd; E.: s. ἄλλος (állos), φῦλον (phylon); W.: lat. allophȳlus, Adj., anderen Stammes seiend, ausländisch, fremd

ἄλλυδις (állydis), gr., Adv.: nhd. anderswohin; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἄλλος (állos)

ἄλλως (állōs), gr., Adv.: nhd. anders; E.: s. ἄλλος (állos)

ἄλμα (álma), gr., N.: nhd. Hain; Vw.: s. δι- (di); E.: s. idg. *al- (2), *hel-, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26

ἅλμα (hálma), gr., N.: nhd. Sprung; Vw.: s. ὑπέρ- (hypér); Hw.: s. ἅλλεσθαι (hállesthai); E.: s. idg. *sel- (4), V., springen, Pokorny 899; W.: nhd. Halma, N., Halma; L.: Frisk 1, 76, Kluge s. u. Halma

ἁλμαία (halmaía), gr., F.: nhd. Meerwasser, Salzigkeit, Schärfe; E.: s. ἅλς (háls); L.: Frisk 1, 78

ἁλμεύειν (almeúein), gr., V.: nhd. pökeln, einpökeln; E.: s. ἅλμη (hálmē); L.: Frisk 1, 78

ἅλμευσις (hálmeusis), gr., N.: nhd. Pökeln, Einpöckeln; E.: s. ἁλμεύειν (almeúein), ἅλμη (hálmē)

ἁλμευτής (halmeutḗs), gr., M.: nhd. Verkäufter von Eingepöckeltem; E.: s. ἁλμεύειν (almeúein), ἅλμη (hálmē)

ἅλμη (hálmē), gr., F.: nhd. Meerwasser, Salzigkeit, Schärfe; Hw.: s. ἅλς (háls); E.: vgl. idg. *sal- (1), *sald-, N., Salz, Pokorny 878; idg. *sē-, *sə-, V., sich setzen, herausträufeln, Kluge s. u. Salz; L.: Frisk 1, 78

ἁλμυρίζειν (halmyrízein), gr., V.: nhd. salzig sein (V.); Vw.: s. ὑφ- (hyph); E.: s. ἁλμυρός (almyrós)

ἁλμυρίς (halmyrís), gr., F.: nhd. salziger Boden, salzige Flüssigkeit; E.: s. ἁλμυρός (almyrós), εἶδος (eidos); L.: Frisk 1, 78

ἁλμυρός (almyrós), gr., Adj.: nhd. salzig, bitter, scharf; E.: s. ἅλμη (hálmē); L.: Frisk 1, 78

ἁλμυρώδης (halmyrṓdēs), gr., Adj.: nhd. salzig; E.: s. ἁλμυρός (almyrós), εἶδος (eidos); L.: Frisk 1, 78

ἀλοᾶν (aloan), ἀλοιᾶν (aloian), gr., V.: nhd. dreschen, zerschlagen (V.), schlagen; Vw.: s. ἀπ- (ap), δι- (di), κατ- (kat); E.: s. ἀλωή (alōḗ); L.: Frisk 1, 82

ἀλογεῖν (alogein), gr., V.: nhd. nicht in Rechnung setzen, nicht beachten; Vw.: s. κατα- (kata); E.: s. ἀ- (a), λόγος (lógos)

ἀλογία (alogía), gr., F.: nhd. Nichtbeachtung, Gleichgültigkeit; E.: s. ἀ- (a), λόγος (lógos); W.: lat. alogia, F., Unvernunft, Unverstand

ἀλογίζεσθαι (alogízesthai), gr., V.: nhd. unlogisch sein (V.), absurd sein (V.); Vw.: s. κατ- (kat); E.: s. ἀ- (a), λόγος (lógos)

ἄλογος (álogos), gr., Adj.: nhd. sprachlos, unvernünftig; E.: s. ἀ- (a), λόγος (lógos); W.: lat. alogus, Adj., unvernünftig, irrational

ἀλόη (alóē), gr., F.: nhd. Aloe; E.: Lehnwort aus dem orientalischen Raum, vgl. hebr. ahālīm; W.: lat. aloē, F., Aloe; ahd. aloe 5, F.?, N.?, Aloe; mhd. ālōe, st. N., Aloe; nhd. Aloe, F., Aloe, bittere tropische Pflanze, Duden 1, 109; R.: ἀλόη οξίνης (alóē oxínēs), gr., Sb.: nhd. säuerliche Aloe; W.: ahd. alahsan, st. M. (a?, i?), Alsem, Wermut; nhd. (ält.-dial.) Alsem, M., Alsem, DW 1, 259; R.: ἀλόη οξίνης (alóē oxínēs), gr., Sb.: nhd. säuerliche Aloe; W.: lat. aloxinum, N., Wermut, Wermutwein; W.: ahd. alahsan, st. M. (a?, i?), Alsem, Wermut; nhd. (ält.-dial.) Alsem, M., Alsem, DW 1, 259; L.: Frisk 1, 77, Kluge s. u. Aloe, Alsem

ἀλοησμός (aloēsmós), gr., M.: nhd. Dreschen; E.: s. ἀλοᾶν (aloan); L.: Frisk 1, 82

ἀλοητήρ (aloētḗr), gr., M.: nhd. Drescher; E.: s. ἀλοᾶν (aloan); L.: Frisk 1, 82

ἀλοητής (aloētḗs), gr., M.: nhd. Drescher; E.: s. ἀλοᾶν (aloan); L.: Frisk 1, 82

ἀλοιᾶν (aloian), gr., V.: Vw.: s. ἀλοᾶν (aloan)

ἀλοίτης (aloítēs), gr. (äol.), M.: nhd. Rächer; E.: s. idg. *leit- (1), *h₂leit-, V., verabscheuen, freveln, Pokorny 672

ἀλοιτός (aloitós), gr., M.: nhd. Frevler; E.: s. idg. *leit- (1), *h₂leit-, V., verabscheuen, freveln, Pokorny 672

ἀλοιφᾶν (aloiphan), gr., V.: nhd. mit Pech beschmieren; E.: s. ἀλοιφή (aloiphḗ); L.: Frisk 1, 68

ἀλοιφεῖον (aloipheion), gr., N.: nhd. Salbungszimmer; E.: s. ἀλοιφή (aloiphḗ); L.: Frisk 1, 68

ἀλοιφή (aloiphḗ), gr., F.: nhd. Fett, Schweinefett, Öl, Salbe; Vw.: s. ἀπ- (ap), ὑπ- (hyp); E.: s. idg. *leip- (1), V., beschmieren, kleben, Pokorny 670; vgl. idg. *lei- (3), Adj., V., schleimig, klebrig, gleiten, glätten, streichen, Pokorny 662; L.: Frisk 1, 68

ἀλοκίζειν (alokízein), gr., V.: nhd. Furchen ziehen; Vw.: s. κατ- (kat); E.: s. ἄλοξ (álox); L.: Frisk 1, 77

ἄλοξ (álox), gr., F.: nhd. Furche; E.: s. idg. *u̯elk- (1), V., ziehen, Pokorny 1145; vgl. idg. *u̯el- (8), V., Sb., reißen, rauben, verwunden, töten, Wunde, Verderben, Blut, Leiche, Pokorny 1144; L.: Frisk 1, 77

ἁλοσύδνη (halosýdnē), gr., F., F.=PN: nhd. Meerestochter, Meereswoge (Beiname); E.: s. idg. *sal- (1), *sald-, N., Salz, Pokorny 878; idg. *sē-, *sə-, V., sich setzen, herausträufeln, Kluge s. u. Salz; idg. *udros, M., Wassertier, Pokorny 79; idg. *au̯e-, *au̯- (9), V., benetzen, befeuchten, fließen, Pokorny 78

ἁλούργημα (halúrgēma), gr., N.: nhd. purpurne Kleidung; E.: s. ἁλουργής (halurgḗs)

ἁλουργής (halurgḗs), gr., Adj.: nhd. mit Meerpurpur gefärbt, echt purpurn gefärbt; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. ἅλς (háls), ἔργον (érgon)

ἁλουργίδιον (halurgídion), gr., N.: nhd. kleines Purpurgewand; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. ἁλουργής (halurgḗs)

ἁλουργικός (halurgikós), gr., Adj.: nhd. mit Meerpurpur gefärbt, echt purpurn gefärbt; E.: s. ἅλς (háls), ἔργον (érgon)

ἁλουργία (halurgía), gr., F.: nhd. Purpurfärben; E.: s. ἁλουργής (halurgḗs)

ἁλουργίς (halurgís), gr., F.: nhd. Purpurkleid; Vw.: s. παρ- (par); E.: s. ἁλουργής (halurgḗs)

ἁλουργοπώλης (halurgopṓlēs), gr., M.: nhd. Purpurhändler; E.: s. ἁλουργής (halurgḗs), πολεῖν (polein)

ἁλουργοπωλική (halurgopōlikḗ), gr., F.: nhd. Purpurhandel; E.: s. ἁλουργοπώλης (halurgopṓlēs)

ἁλουργός (halurgós), gr., Adj.: nhd. mit Meerpurpur gefärbt, echt purpurn gefärbt; Vw.: s. παρ- (par), περι- (peri); E.: s. ἅλς (háls), ἔργον (érgon)

ἄλοχος (álochos), gr., F.: nhd. Gattin, Bettgenossin; E.: vgl. idg. *legʰ‑, V., sich legen, liegen, Pokorny 658

ἀλπαλέος (alpaléos), gr., Adj.: nhd. erwünscht, reizend; E.: vgl. idg. *u̯el- (2), *u̯lei-, *u̯lēi-, *u̯lē-, V., wollen (V.), wählen, Pokorny 1137; idg. *au̯- (7), *au̯ē-, *au̯ēi-, V., gern haben, verlangen, begünstigen, Pokorny 77

Ἄλπεις (Alpeis), gr., F. Pl.: nhd. Alpen; E.: gall. Herkunft?; vgl. idg. *albʰos, Adj., weiß, Pokorny 30?

ἄλπνος* (álpnos), gr., Adj.: nhd. süß, lieblich; Vw.: s. ἔπ- (ép); E.: Herkunft ungeklärt?; R.: ἄλπνιστος (álpnistos), Adj., (Superl.): nhd. süßeste, lieblichste; L.: Liddell/Scott

ἅλς (háls), gr., F., M.: nhd. Meer, Salz; E.: s. idg. *sal- (1), *sald-, N., Salz, Pokorny 878; vgl. idg. *sē-, *sə-, V., sich setzen, herausträufeln, Kluge s. u. Salz; L.: Frisk 1, 78

ἅλσις (hálsis), gr., F.: nhd. Springen; Hw.: s. ἅλλεσθαι (hállesthai); E.: s. idg. *sel- (4), V., springen, Pokorny 899; L.: Frisk 1, 76

ἄλσος (álsos), gr., M.: nhd. heiliger Hain; E.: s. idg. *al- (2), *hel-, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; L.: Frisk 1, 76

ἁλσώδης (halsṓdēs), gr., Adj.: nhd. zum Hain gehörig; E.: s. ἄλσος (álsos), εἶδος (eidos); L.: Frisk 1, 79

ἁλτήρ (haltḗr), gr., M.: nhd. Sprunggewicht; E.: s. ἅλλεσθαι (hállesthai)

ἁλτικός (haltikós), gr., Adj.: nhd. im Springen geschickt; E.: s. ἅλλεσθαι (hállesthai)

Ἄλτις (Altis), gr., F.: nhd. Altis (dem Zeus geweihter Hein in Olympia); E.: vgl. idg. *al- (2), *hel-, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26

ἀλύειν (alýein), gr., V.: nhd. sich in aufgeregter Weise bewegen, sich in unbehaglicher Stimmung befinden, betrübt sein (V.), verlegen sein (V.); E.: idg. *alu-, *aleu, V., umherschweifen, Pokorny 27; s. idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irr sein (V.), Pokorny 27; W.: lat. alūcinārī, V., gedankenlos reden, gedankenlos handeln; W.: s. lat. alūcita, F., Mücke, Schnake; L.: Frisk 1, 80

ἀλύκη (alýkē), gr., F.: nhd. Unruhe, Beängstigung, Angst; Hw.: s. ἀλύειν (alýein); E.: s. idg. *alu-, *aleu, V., umherschweifen, Pokorny 27; vgl. idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irr sein (V.), Pokorny 27; L.: Frisk 1, 80

ἁλυκίς (halykís), gr., F.: nhd. Salzquelle, Salzlache; E.: s. ἅλς (háls)

ἁλυκός (halykós), gr., Adj.: nhd. salzig; Vw.: s. ὑφ- (hyph); E.: s. ἅλς (háls); L.: Frisk 1, 79

ἁλυκρός (halykrós), gr., Adj.: nhd. warm; Hw.: s. ἀλέα (aléa) (1); E.: vgl. idg. *su̯el- (2), V., schwelen, brennen, Pokorny 1045

ἀλυκτοπέδη (alyktopédē), gr., F.: nhd. unzerreißbare Bande (N. Pl.), unzerreißbares Band (N.), unentwirrbare Bande (N. Pl.); E.: s. ἀ- (a); s. idg. *leug̑-, V., brechen, Pokorny 686; L.: Frisk 1, 80

ἄλυξις (ályxis), gr., F.: nhd. Flucht, Entkommen; Vw.: s. ἐξ- (ex), ὑπ- (hyp), ὑπεξ- (hypex); E.: s. ἀλύσκειν (alýskein)

ἄλυπον (álypon), gr., N.: nhd. ein Kraut; E.: s. ἄλυπος (álypos)

ἄλυπος (álypos), gr., Adj.: nhd. ohne Leid seiend, kummerlos; E.: s. ἀ- (a), λύπη (lýpē)

ἀλύπως (alýpōs), gr., Adv.: nhd. ohne Leid seiend, kummerlos; E.: s. ἄλυπος (álypos)

ἄλυς (álys), gr., F.: nhd. Untätigkeit, Müßiggang, Langeweile; E.: s. idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irr sein (V.), Pokorny 27; L.: Frisk 1, 80

Ἅλυς (Hálys), gr., M.=FlN: nhd. Halys (Salzfluss); Hw.: s. ἅλς (háls); E.: s. idg. *sal- (1), *sald-, N., Salz, Pokorny 878; vgl. idg. *sē-, *sə-, V., sich setzen, herausträufeln, Kluge s. u. Salz

ἁλυσηδόν (halysēdón), gr., Adv.: nhd. in Ketten; E.: s. ἅλυσις (hálysis); L.: Frisk 1, 80

ἄλυσις (álysis), gr., Sb.: nhd. Angst; E.: vgl. idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irr sein (V.), Pokorny 27

ἅλυσις (hálysis), gr., F.: nhd. Kette (F.) (1), Fessel (F.) (1); E.: vgl. idg. *u̯el- (7), *u̯elə-, *u̯lē-, V., drehen, winden, wälzen, Pokorny 1140; L.: Frisk 1, 80

ἁλυσίδιον (halysídion), gr., N.: nhd. kleine Kette, Kettchen; E.: s. ἅλυσις (hálysis); L.: Frisk 1, 80

ἁλυσιδωτός (halysidōtós), gr., Adj.: nhd. aus Ketten bestehend; E.: s. ἅλυσις (hálysis); L.: Frisk 1, 80

ἁλύσιον (halýsion), gr., N.: nhd. kleine Kette, Kettchen; E.: s. ἅλυσις (hálysis); L.: Frisk 1, 80

ἀλυσκάζειν (alyskázein), gr., V.: nhd. vermeiden, fliehen; Hw.: s. ἀλεῖσθαι (aleisthai); E.: s. idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irr sein (V.), Pokorny 27

ἀλύσκειν (alýskein), gr., V.: nhd. entkommen (V.), ausweichen, vermeiden, sich entziehen; Vw.: s. ἐξ- (ex), ὑπ- (hyp), ὑπεξ- (hypex); Hw.: s. ἀλεῖσθαι (aleisthai); E.: s. idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irre sein (V.), Pokorny 27; L.: Frisk 1, 80

ἄλυσις (álysis), gr., F.: nhd. Angst, Unruhe; E.: s. ἀλύειν (alýein); L.: Frisk 1, 80

ἀλυσμός (alysmós), gr., M.: nhd. Angst, Unruhe; E.: s. ἀλύειν (alýein); L.: Frisk 1, 80

ἀλύσσειν (alýssein), gr., V.: nhd. sich in aufgeregter Weise bewegen, sich in unbehaglicher Stimmung befinden, betrübt sein (V.), verlegen sein (V.); Hw.: s. ἀλύειν (alýein); E.: idg. *alu-, *aleu, V., umherschweifen, Pokorny 27; s. idg. *ā̆l- (3), V., umherschweifen, irren, irr sein (V.), Pokorny 27

ἄλυσσον (álysson), gr., N.: nhd. ein Pflanzenname; E.: s. λύσσα (lýssa); L.: Frisk 1, 80

ἄλφα (álpha), gr., N.: nhd. Alpha; I.: Lw. hebr.-phöniz. āleph; E.: s. hebr.-phöniz. āleph; W.: mhd. alfa, Sb., Alpha; nhd. Alpha, N., Alpha; L.: Frisk 1, 81

ἀλφάβητος (alphábētos), gr., M., F.: nhd. Alphabet; E.: s. ἄλφα (álpha), βῆτα (bēta); W.: lat. alphabētum, N., Alphabet; mhd. alphabēt, st. N., Alphabet; nhd. Alphabet, N., Alphabet; L.: Kluge s. u. Alphabet

ἀλφάνειν (alphánein), gr., V.: nhd. erwerben, tragen, einbringen; E.: idg. *algᵘ̯ʰ-, V., Sb., verdienen, Gegenwert, Pokorny 32; L.: Frisk 1, 81

ἀλφεῖν (alphein), gr., V.: nhd. erwerben, tragen, einbringen; E.: idg. *algᵘ̯ʰ-, V., Sb., verdienen, Gegenwert, Pokorny 32

Ἀλφειός (Alpheiós), gr., M.=FlN: nhd. Alpheius (Fluss); E.: s. idg. *albʰos, Adj., weiß, Pokorny 30; vgl. idg. *al- (6), *alōu-, *aləu-, Adj., weiß, glänzend, Pokorny 29

ἀλφεσίβοιος (alphesíboios), gr., V.: nhd. Rinder einbringend; E.: s. ἀλφεῖν (alphein), βοῦς (būs)

ἀλφή (alphḗ), gr., F.: nhd. Erwerb; E.: idg. *algᵘ̯ʰ-, V., Sb., verdienen, Gegenwert, Pokorny 32; L.: Frisk 1, 81

ἄλφησις (álphēsisḗs), gr., F.: nhd. Erwerb; E.: s. ἀλφάνειν (alphánein); L.: Frisk 1, 80

ἀλφηστής (alphēstḗs), gr., Adj.: nhd. erwerbsam, arbeitsam; E.: s. ἀλφάνειν (alphánein)

ἀλφηστικός (alphēstikós), gr., Adj.: nhd. erwerbsam, arbeitsam; E.: s. ἀλφάνειν (alphánein)

ἄλφι (álphi), gr., N.: nhd. Gerstengraupe, Gerstenmehl; Hw.: s. ἄλφιτον (álphiton); E.: idg. *albʰi-, Sb., Gerste, Pokorny 29; vgl. idg. *al- (6), *alōu-, *aləu-, Adj., weiß, glänzend, Pokorny 29; L.: Frisk 1, 81

ἄλφιτον (álphiton), gr., N.: nhd. Gerstengraupe, Gerstenmehl; Hw.: s. ἄλφι (álphi); E.: idg. *albʰi-, Sb., Gerste, Pokorny 29; vgl. idg. *al- (6), *alōu-, *aləu-, Adj., weiß, glänzend, Pokorny 29

ἀλφός (alphós), gr., M.: nhd. weißer Hautausschlag; E.: s. idg. *albʰos, Adj., weiß, Pokorny 30; vgl. idg. *al- (6), *alōu-, *aləu-, Adj., weiß, glänzend, Pokorny 29; L.: Frisk 1, 81

ἀλφώδης (alphṓdēs), gr., Adj.: nhd. leprös; E.: s. ἀλφός (alphós), εἶδος (eidos); L.: Frisk 1, 81

ἀλώδης (alṓdēs), gr., Adj.: nhd. salzig, salzartig; Vw.: s. ὑφ- (hyph); E.: s. ἅλς (háls), εἶδος (eidos)

ἀλωεινός (alōeinós), gr., Adj.: nhd. zur Tenne gehörig; E.: s. ἀλωή (alōḗ); L.: Frisk 1, 82

ἀλωεύς (alōeús), gr., M.: nhd. Landwirt, Bauer (M.) (1); E.: s. ἀλωή (alōḗ); L.: Frisk 1, 82

ἀλωή (alōḗ), gr., F.: nhd. feuchte Niederung, Nutzland, Saatfeld, Tenne; E.: s. idg. *leu- (2), *leuH-, V., schneiden, trennen, lösen, Pokorny 681; L.: Frisk 1, 82

ἀλώιος (alios), gr., Adj.: nhd. zur Tenne gehörig; E.: s. ἀλωή (alōḗ); L.: Frisk 1, 82

ἀλωνία (alōnía), gr., F.: nhd. Tenne; E.: s. ἀλωή (alōḗ); L.: Frisk 1, 82

ἀλωνίζειν (alōnízein), gr., V.: nhd. auf der Tenne arbeiten; E.: s. ἀλωή (alōḗ); L.: Frisk 1, 82

ἀλωπεκία (alōpekía), gr., F.: nhd. Fuchsräude?; E.: s. ἀλωπήξ (alōpḗx)

ἀλωπέκιον (alōpékion), gr., N.: nhd. kleiner Fuchs, Füchslein; E.: s. ἀλωπήξ (alōpḗx); L.: Frisk 1, 83

ἀλωπεκίς (alōpekís), gr., F.: nhd. Fuchsrebe; E.: s. ἀλωπήξ (alōpḗx)

ἀλωπέκουρος (alōpékuros), gr., F.: nhd. Fuchsschwanz (eine Grasart)?; E.: s. ἀλωπήξ (alōpḗx)

ἀλωπήξ (alōpḗx), gr., F.: nhd. Fuchs (M.) (1); Vw.: s. χην- (chēn); Hw.: s. ἀλωπός (alōpós); E.: s. idg. *u̯l̥p-, *lup-, M., Wolf (M.) (1), Pokorny 1179; L.: Frisk 1, 83

αὐλωπίας (aulōpías), gr., M.: nhd. eine Thunfischart; E.: Herkunft unklar?; W.: mlat. alōpias, M., eine Thunfischart

ἀλωπός (alōpós), gr., F.?: nhd. Fuchs (M.) (1); Hw.: s. ἀλωπήξ (alōpḗx); E.: s. idg. *u̯l̥p-, *lup-, M., Wolf (M.) (1), Pokorny 1179

ἅλως (hálōs), gr., F.: nhd. Tenne; E.: s. idg. *leu- (2), *leuH-, V., schneiden, trennen, lösen, Pokorny 681

ἅλωμα (hálōma), gr., N.: nhd. Aufwand; E.: s. ἁλίσκεσθαι (halískesthai); L.: Frisk 1, 74

ἁλώσιμος (halṓsimos), gr., Adj.: nhd. einnehmbar, fasslich; E.: s. ἁλίσκεσθαι (halískesthai); L.: Frisk 1, 74

ἅλωσις (hálōsis), gr., F.: nhd. Gefangennahme, Eroberung; E.: s. ἁλίσκεσθαι (halískesthai); L.: Frisk 1, 74

ἁλωτός (halōtós), gr., Adj.: nhd. gefangen; Hw.: s. ἁλίσκεσθαι (halískesthai); E.: vgl. idg. *u̯el- (8), V., Sb., reißen, rauben, verwunden, töten, Wunde, Verderben, Blut, Leiche, Pokorny 1144

ἅμα (háma), ἁμᾶ (hama), gr., Adv., Präp.: nhd. zusammen, gemeinschaftlich, zugleich, gleichkommend; E.: s. idg. *sem- (2), Num. Kard., Adv., Präp., eins, ein, zusammen, samt, Pokorny 902; L.: Frisk 1, 83

ἁμᾶ (hama), gr., Adv., Präp.: Vw.: s. ἅμα (háma)

ἁμαδρυάς (hamadryás), gr., F.: nhd. eine Baumnymphe; E.: s. Δρύας (Drýas)

ἁμαζακάραν (hamazakáran), gr., V.: nhd. Krieg führen, kämpfen; E.: vgl. idg. *mag̑ʰ-, V., kämpfen, Pokorny 697

Ἀμαζόνες (Amazónes), gr., F. Pl.: nhd. Amazonen; E.: Herkunft unbekannt; W.: lat. Amāzōn, F., Amazone; mhd. amazōne, F., Amazone; nhd. Amazone, F., Amazone; L.: Kluge s. u. Amazone

Ἀμαζών (Amazṓn), gr., M.: nhd. Krieger; E.: über äol. Vermittlung Lehnwort aus einem iran. Volksnamen *ha-mazan-, M., Krieger; vgl. idg. *mag̑ʰ-, V., kämpfen, Pokorny 697; L.: Frisk 1, 83

ἀμαθής (amathḗs), gr., Adj.: nhd. unwissend, ungelehrt, unerfahren; E.: s. ἀ- (a), μανθάνειν (manthánein)

ἀμαθία (amathía), gr., F.: nhd. Unwissenheit, Unkenntnis; E.: s. ἀμαθής (amathḗs)

ἀμαθῖτις (amathitis), gr., Adj.: nhd. im Sand lebend; E.: s. ἄμαθος (ámathos); L.: Frisk 1, 84

ἄμαθος (ámathos), gr., F.: nhd. Sand, Staub, Düne; E.: vgl. idg. *bʰes- (1), V., abreiben, zerreiben, ausstreuen, Pokorny 145; L.: Frisk 1, 84

ἀμαθύνειν (amathýnein), gr., V.: nhd. zu Sand machen, in Asche legen, vertilgen; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἄμαθος (ámathos); L.: Frisk 1, 84

ἀμαθώδης (amathṓdēs), gr., Adj.: nhd. sandig; E.: s. ἄμαθος (ámathos), εἶδος (eidos); L.: Frisk 1, 84

ἀμάκις (amákis), gr. (kret.), Adv.: nhd. einmal; E.: vgl. idg. *sem- (2), Num. Kard., Adv., Präp., eins, ein, zusammen, samt, Pokorny 902

ἀμαλδύνειν (amaldýnein), gr., V.: nhd. vernichten, zerstören; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. idg. *meld-, *mled-, V., Adj., schlagen, mahlen, zermalmen, weich, Pokorny 718; vgl. idg. *mel- (1), *smel-, *melə-, *mlē-, *melh₂-, V., schlagen, mahlen, zermalmen, Pokorny 716; L.: Frisk 1, 84

ἄμαλλα (ámalla), ἄμιλλα (ámilla), gr., F.: nhd. Garbe (F.) (1); E.: vgl. idg. *sem- (1), V., schöpfen (V.) (1), gießen, Pokorny 901; L.: Frisk 1, 85

ἀμαλλεύειν (amalleúein), gr., V.: nhd. Garben binden; E.: s. ἄμαλλα (ámalla); L.: Frisk 1, 85

ἀμαλλοδετήρ (amallodetḗr), gr., M.: nhd. Garbenbinder; E.: s. ἄμαλλα (ámalla), δεῖν (dein)

ἀμαλός (amalós), gr., Adj.: nhd. schwach, zart; E.: s. idg. *mel- (1), *smel-, *melə-, *mlē-, *melh₂-, V., schlagen, mahlen, zermalmen, Pokorny 716; L.: Frisk 1, 85

ἀμάμαξυς (amámaxys), gr., F.: nhd. an zwei Pfählen hochgezogene Weinrebe; E.: Herkunft ungeklärt; L.: Frisk 1, 85

ἁμαμηλίς (hamamēlís), gr., F.: nhd. eine Baumart, Mispel?; E.: Herkunft ungeklärt; L.: Frisk 1, 85

ἀμᾶν (aman) (1), gr., V.: nhd. schneiden, mähen, ernten; Vw.: s. ἀπ- (ap), κατ- (kat), ὑπ- (hyp); E.: s. idg. *met-, V., mähen, Pokorny 703; vgl. idg. *mē- (2), *h₂meh₁-, V., mähen, Pokorny 703; L.: Frisk 1, 88

*ἀμᾶν (aman) (2), gr., V.: nhd. graben, scharren; Vw.: s. ἀπ- (ap), δι- (di), ἐξ- (ex); E.: idg. *i̯ā̆m-, *i̯em-, *i̯m-, *i̯ōm-, V., graben, Pokorny 502

ἅμαξα (hámaxa), gr., F.: nhd. vierrädriger Lastwagen, Wagen (M.); E.: s. idg. *ag̑es-, *ak̑s-, Sb., Drehpunkt, Achse, Achsel, Pokorny 6; vgl. idg. *ag̑-, *heg̑-, *hag̑-, *hog̑-, V., treiben, schwingen, bewegen, Pokorny 4; L.: Frisk 1, 85

ἁμαξεύειν (hamaxeúein), gr., V.: nhd. fahren, fuhrwerken; Vw.: s. ἐπ- (ep), καθ- (kat), παρ- (par); E.: s. ἅμαξα (hámaxa)

ἁμαξεύς (hamaxeús), gr., M.: nhd. Kutscher, Zugtier; E.: s. ἅμαξα (hámaxa); L.: Frisk 1, 85

ἁμαξήρης (hamaxḗrēs), gr., Adj.: nhd. an den Wagen gefügt, zum Wagen gehörig; E.: s. ἅμαξα (hámaxa); L.: Frisk 1, 86

ἁμαξιαῖος (hamaxiaios), gr., Adj.: nhd. einen Frachtwagen füllend, wagenlastschwer; E.: s. ἅμαξα (hámaxa); L.: Frisk 1, 85

ἁμαξικός (hamaxikós), gr., Adj.: nhd. zum Wagen gehörig; E.: s. ἅμαξα (hámaxa); L.: Frisk 1, 85

ἁμάξιον (hamáxion), gr., N.: nhd. kleiner Wagen, Wägelchen; E.: s. ἅμαξα (hámaxa); L.: Frisk 1, 85

ἁμαξίς (hamaxís), gr., F.: nhd. kleiner Wagen, Wägelchen; E.: s. ἅμαξα (hámaxa); L.: Frisk 1, 85

ἁμαξιτός (hamaxitós), gr., Adj.: nhd. für Wagen fahrbar; E.: s. ἅμαξα (hámaxa), ἰέναι (iénai)

ἁμαξουργός (hamaxurgós), gr., M.: nhd. Stellmacher, Wagenmacher, Wagner; E.: s. ἅμαξα (hámaxa), ἔργον (érgon); W.: mlat. hamaxūrgus, M., Stellmacher, Wagenmacher, Wagner

ἆμαρ (amar), gr., N.: Vw.: s. ἦμαρ (ēmar)

ἀμάρα (amára), gr., F.?: nhd. Graben (M.), Kanal, Furche; E.: s. idg. *i̯ā̆m-, *i̯em-, *i̯m-, *i̯ōm-, V., graben, Pokorny 502; L.: Frisk 1, 86

ἀμαράκινος (amarákinos), gr., Adj.: nhd. aus Majoran gemacht; E.: s. ἀμάρακον (amárakon); L.: Frisk 1, 86

ἀμάρακον (amárakon), gr., N.: nhd. Majoran; E.: kulturelles Wanderwort; vgl. ai. maruva, s. Frisk 1, 86; W.: lat. amāracum, N., Majoran; mhd. majeron, majoran, M., Majoran; nhd. Majoran, M., Majoran; L.: Frisk 1, 86, Kluge s. u. Majoran

ἀμάραντος (amárantos), gr., Adj.: nhd. unverwelklich, ewig; E.: s. ἀ- (a), μαραίνειν (maraínein)

ἀμαρεύειν (amareúein), gr., V.: nhd. bewässern; E.: vgl. idg. *i̯ā̆m-, *i̯em-, *i̯m-, *i̯ōm-, V., graben, Pokorny 502

ἁμαρτάνειν (hamartánein), gr., V.: nhd. verfehlen, nicht treffen, daneben treffen, verlieren, abschweifen; Vw.: s. ἀνθ- (anth), ἀφ- (aph), δι- (di), ἐξ- (ex), ἐπεξ- (epex), ἐφ- (eph), παρ- (par), προ- (pro), προεξ- (proex), προσ- (pros), συν- (syn), συνεξ- (synex); E.: vgl. idg. *smer-, *mer-, V., gedenken, sich erinnern, sorgen, versorgen, zögern, Pokorny 969?; L.: Frisk 1, 87

ἁμαρτάνων (hamartánōn), gr., Adj.: nhd. sündig; E.: s. ἁμαρτάνειν (hamartánein)

ἁμαρτάς (hamartás), gr., F.: nhd. Fehler, Vergehen, Sünde; E.: s. ἁμαρτάνειν (hamartánein); L.: Frisk 1, 87

ἁμαρτή (hamartḗ), gr., Adv.: nhd. gleichzeitig, zugleich; E.: vgl. idg. *r̥t-, *art-, Adj., zusammengefügt, Pokorny 56; idg. *ar- (1), *her-, V., fügen, passen, Pokorny 55; L.: Frisk 1, 87

ἁμάρτημα (hamártēma), gr., N.: nhd. Fehler, Vergehen, Sünde; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἁμαρτάνειν (hamartánein); L.: Frisk 1, 87

ἁμαρτητικάς (hamartētikós), gr., Adj.: nhd. geneigt zu fehlen; E.: s. ἁμαρτάνειν (hamartánein)

ἁμαρτία (hamartía), gr., F.: nhd. Fehler, Vergehen, Sünde, Irrtum; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἁμαρτάνειν (hamartánein); L.: Frisk 1, 87

ἁμάρτιον (hamártion), gr., N.: nhd. Fehler, Vergehen, Sünde; E.: s. ἁμαρτάνειν (hamartánein)

ἁμαρτοεπής (hamartoepḗs) (1), gr., Adj.: nhd. verkehrt redend; E.: s. ἁμαρτάνειν (hamartánein), ἔπος (épos)

ἁμαρτοεπής (hamartoepḗs) (2), gr., M.: nhd. Fehlredner; E.: s. ἁμαρτάνειν (hamartánein), ἔπος (épos)

ἀμάρτυρος (amártyros), gr., Adj.: nhd. unbezeugt; E.: s. ἀ- (a), μάρτυς (mártys)

ἁμαρτωλή (hamartōlḗ), gr., F.: nhd. Fehler, Vergehen, Sünde, Irrtum; E.: s. ἁμαρτάνειν (hamartánein); L.: Frisk 1, 87

ἁμαρτωλία (hamartōlía), gr., F.: nhd. Fehler, Vergehen, Sünde, Irrtum; E.: s. ἁμαρτάνειν (hamartánein); L.: Frisk 1, 87

ἁμαρτωλός (hamartōlós) (1), gr., Adj.: nhd. sündig; E.: s. ἁμαρτάνειν (hamartánein)

ἁμαρτωλός (hamartōlós) (2), gr., M.: nhd. Sünder; E.: s. ἁμαρτάνειν (hamartánein)

ἁμαρτωλῶς (hamartōlōs), gr., Adv.: nhd. sündig; E.: s. ἁμαρτάνειν (hamartánein)

ἀμαρυγή (amarygḗ), gr., F.: nhd. schnelle Bewegung, Glanz, Funkeln; E.: vgl. idg. *mer- (2), *merH-, *HmerH-, V., flimmern, funkeln, Pokorny 733; L.: Frisk 1, 87

ἀμάρυγμα (amárygma), ἀμάρυχμα (amárychma), gr., N.: nhd. Schimmern, Funkeln; E.: s. ἀμαρύσσειν (amarýssein); L.: Frisk 1, 87

ἀμάρυγξ (amárynx), gr., Sb.: nhd. Schimmern, Funkeln; E.: s. ἀμαρύσσειν (amarýssein); L.: Frisk 1, 87

ἀμαρύσσειν (amarýssein), gr., V.: nhd. flimmern lassen, funkeln lassen; E.: vgl. idg. *mer- (2), *merH-, *HmerH-, V., flimmern, funkeln, Pokorny 733; L.: Frisk 1, 87

ἀμάρυχμα (amárychma), gr. (äol.), N.: Vw.: s. ἀμάρυγμα (amárygma)

ἀμᾶσθαι (amasthai), gr., V.: nhd. sammeln; Vw.: s. ἀντιπροσ- (antipros), ἐπ- (ep), περι- (peri); E.: s. idg. *sem- (1), V., schöpfen (V.) (1), gießen, Pokorny 901; L.: Frisk 1, 88

ἀμάτις (amátis), gr. (tarent.), Adv.: nhd. einmal; E.: vgl. idg. *sem- (2), Num. Kard., Adv., Präp., eins, ein, zusammen, samt, Pokorny 902

ἀμαυρία (amauría), gr., F.: nhd. Dunst, dichter Nebel; E.: s. ἀμαυρός (amaurós); L.: Frisk 1, 88

ἀμαυρίσκειν (amaurískein), gr., V.: nhd. verdunkeln, entkräften, schwächen; E.: s. ἀμαυρός (amaurós); L.: Frisk 1, 88

ἀμαυροῦν (amaurun), gr., V.: nhd. verdunkeln, entkräften, schwächen; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. idg. *mauro-, Adj., matt, schwach, dunkel, Pokorny 701; L.: Frisk 1, 88

ἀμαυρός (amaurós), gr., Adj.: nhd. schwach scheinend, undeutlich, dunkel; E.: s. idg. *mauro-, Adj., matt, schwach, dunkel, Pokorny 701; L.: Frisk 1, 88

ἀμαυρότης (amaurótēs), gr., F.: nhd. Undeutlichkeit; E.: s. ἀμαυρός (amaurós); L.: Frisk 1, 88

ἀμαύρωμα (amaúma), gr., N.: nhd. Verdunkelung, Trübung; E.: s. ἀμαυροῦν (amaurun); L.: Frisk 1, 88

ἀμαύρωσις (amaúrōsis), gr., F.: nhd. Verdunkelung, Trübung; E.: s. ἀμαυροῦν (amaurun); L.: Frisk 1, 88

ἄμαχος (ámachos) (1), gr., Adj.: nhd. ohne Kampf geschehend, uneroberbar, nicht streitsüchtig; E.: s. ἀ- (a), μάχη (máchē)

ἄμαχος (ámachos) (2), gr., M.: nhd. Nichtstreitsüchtiger; E.: s. ἄμαχος (ámachos) (1)

ἄμαχως (ámachōs), gr., Adv.: nhd. ohne Kampf, uneroberbar; E.: s. ἄμαχος (ámachos) (1)

ἄμβη (ámbē), gr. (ion.), F.: nhd. Gefäßrand, ein erhöhter Gegenstand, ein ansteigender Gegenstand; E.: s. ἄμβων (ámbōn)

ἄμβιξ (ámbix), gr., F.: nhd. Destillierhelm; E.: unklar, Frisk 1, 89; W.: lat. ambix, F., Destillierhelm, Blasenhut; W.: arab. الأنبيق (al-anbiq), Sb., Alambic; mnl. alembic, mnd. elembig, Sb., „Alambic“, Destillierkolben; L.: Frisk 1, 89

ἀμβλίσκειν (amblískein), gr., V.: nhd. eine Fehlgeburt tun lassen; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: vgl. idg. *mel- (2), V., trügen, verfehlen, Pokorny 719; L.: Frisk 1, 89

ἀμβλοῦν (amblun), gr., V.: nhd. eine Fehlgeburt tun lassen; E.: vgl. idg. *mel- (2), V., trügen, verfehlen, Pokorny 719; L.: Frisk 1, 89

ἀμβλυγώνιος (amblygṓnios), gr., Adj.: nhd. stumpfwinkelig; E.: s. ἀμβλύς (amblýs), γωνία (gōnía)

ἀμβλύνειν (amblýnein), gr., V.: nhd. abstumpfen, schwächen; Vw.: s. ἀπ- (ap), κατ- (kat), παρ- (par); E.: s. ἀμβλύς (amblýs); L.: Frisk 1, 89

ἄμβλυνσις (ámblynsis), gr., F.: nhd. Schwächen (N.); E.: s. ἀμβλύνειν (amblýnein), ἀμβλύς (amblýs); L.: Frisk 1, 89

ἀμβλυντήρ (amblyntḗr), gr., F.: nhd. Schwächer; E.: s. ἀμβλύνειν (amblýnein), ἀμβλύς (amblýs); L.: Frisk 1, 89

ἀμβλυντικός (amblyntikós), gr., Adj.: nhd. Schwäche verursachend; E.: s. ἀμβλύνειν (amblýnein), ἀμβλύς (amblýs); L.: Frisk 1, 89

ἀμβλύς (amblýs), gr., Adj.: nhd. kraftlos, schwach, stumpf; Vw.: s. ὕπ- (hýp); E.: vgl. idg. *mel- (1), *smel-, *melə-, *mlē-, *melh₂-, V., schlagen, mahlen, zermalmen, Pokorny 716; L.: Frisk 1, 89

ἀμβλύτης (amblýtēs), gr., F.: nhd. Stumpfsinn, Trägheit, Verzagtheit; E.: s. ἀμβλύς (amblýs); L.: Frisk 1, 89

ἀμβλυωπία (amblyōpía), gr., F.: nhd. Kurzsichtigkeit, Blödsichtigkeit; E.: s. ἀμβλύς (amblýs), ὄπωπα (ópōpa)

ἀμβλυώσσειν (amblyṓssein), ἀμβλυώττειν (amblyṓttein), gr., V.: nhd. kurzsichtig sein (V.), schwachsichtig sein (V.), blödsichtig sein (V.); E.: s. ἀμβλύς (amblýs); L.: Frisk 1, 89

ἀμβλυώττειν (amblyṓttein), gr. (att.), V.: Vw.: s. ἀμβλυώσσειν (amblyṓssein)

ἄμβλωμα (ámblōma), gr., N.: nhd. Fehlgeburt, Abtreibung; E.: s. ἀμβλοῦν (amblun)

ἄμβλωσις (ámblōsis), gr., F.: nhd. Fehlgeburt, Abtreibung; E.: s. ἀμβλοῦν (amblun)

ἀμβλωσμός (amblōsmós), gr., M.: nhd. Fehlgeburt, Abtreibung; E.: s. ἀμβλοῦν (amblun)

ἀμβολάδην (amboládēn), gr., Adj.: nhd. aufwallend; E.: s. ἀναβάλλειν (anabállein)

ἀμβροσία (ambrosía), gr., F.: nhd. Ambrosia, Götterspeise; E.: s. ἄμβροτος (ámbrotos); W.: lat. ambrosia, F., Ambrosia, Götterspeise, Göttertrank; nhd. Ambrosia, F., Ambrosia, Götternahrung; L.: Kluge s. u. Ambrosia

ἀμβρόσιος (ambrósios), gr., Adj.: nhd. zu den Unsterblichen gehörig; E.: s. ἀ- (a), βροτός (brotós)

ἄμβροτος (ámbrotos), gr., Adj.: nhd. unsterblich, von den Göttern stammend; E.: s. ἀ- (a), βροτός (brotós)

ἄμβων (ámbōn), gr., M.: nhd. Gefäßrand, ein erhöhter Gegenstand, ein ansteigender Gegenstand; E.: Herkunft unklar; W.: mlat. ambo, Sb., Kanzel, Lesepult; L.: Frisk 1, 90

ἀμέγαρτος (amégartos), gr., Adj.: nhd. nicht beneidenswert, leidig, unglücklich; E.: s. ἀ- (a), μεγαίρειν (megaírein); L.: Frisk 2, 188

ἀμέθυστος (améthystos) (1), gr., Adj.: nhd. nicht trunken, dem Rausch entgegenwirkend; E.: s. ἀ- (a), μεθύειν (methýein)

ἀμέθυστος (améthystos) (2), gr., F.: nhd. Amethyst; E.: s. ἀμέθυστος (améthystos) (1); W.: amethystus, F., Amethyst; afrz. améthyste, M., Amethyst; mhd. ametiste, amatist, M., Amethyst; nhd. Amethyst, M., Amethyst; L.: Frisk 1, 90, Walde/Hofmann 1, 38, Kluge s. u. Amethyst

ἀμείβειν (ameíbein), gr., V.: nhd. wechseln, umtauschen, abwechseln, erwidern; Vw.: s. δι- (di), ἐξ- (ex), ἐπ- (ep), κατ- (kat), μετ- (met), παρ- (par), παρεξ- (parex), ὑπ- (hyp); E.: idg. *meigᵘ̯-?, V., wechseln, tauschen, wandern, Pokorny 713; s. idg. *mei- (2), *h₂mei-, V., Sb., Adj., wechseln, tauschen, täuschen, ändern, gemeinsam, Leistung, Pokorny 710; L.: Frisk 1, 90

ἀμείβεσθαι (ameíbesthai), gr., V.: nhd. erwidern; Vw.: s. ἀντ- (ant), ἀνταπ- (antap), ἀπ- (ap), διεξ- (diex), παρ- (par); E.: s. ἀμείβειν (ameíbein)

ἀμείβων (ameíbōn), gr., M.: nhd. Dachsparren; E.: s. ἀμείβειν (ameíbein)

ἀμείνων (ameínōn), gr., Adj. (Komp.): nhd. bessere, tüchtigere, tapferere; Hw.: s. μεῖον (meion); E.: s. ἀ- (a), *μείνων (meínōn); L.: Frisk 1, 91

ἀμειπτική (ameiptikḗ), gr., F.: nhd. Wechselgeschäft; E.: s. ἀμείβειν (ameíbein)

ἀμειπτικός (ameiptikós), gr., Adj.: nhd. wechselnd, abwechselnd; E.: s. ἀμείβειν (ameíbein)

ἀμείρειν (ameírein), gr., V.: nhd. berauben; Vw.: s. ἀπ- (ap); Hw.: ἀμέρδειν (amérdein); E.: s. idg. *merd-, V., reiben, rauben, packen, Pokorny 736; vgl. idg. *mer- (5), *merə-, *merh₂-, V., reiben, packen, zerdrücken, rauben, Pokorny 735; Son.: gebildet von der Aoristform ἀμέρσαι (amérsai) von ἀμέρδειν (amérdein); L.: Frisk 1, 91

ἄμειψις (ámeipsis), gr., F.: nhd. Vertauschung, Veränderung; Vw.: s. ἀντ- (ant), διά- (diá), μετ- (met); E.: s. ἀμείβειν (ameíbein)

ἀμέλγειν (amélgein), gr., V.: nhd. melken, saugen; Vw.: s. ἀπ- (ap), ἐν- (en); E.: idg. *mē̆lg̑-, *meləg̑-?, *h₂melg̑-, V., abstreifen, wischen, melken, Pokorny 722; L.: Frisk 1, 91

ἀμέλεια (améleia), gr., F.: nhd. Sorglosigkeit, Unachtsamkeit, Nachlässigkeit; E.: s. ἀμελής (amelḗs)

ἀμελεῖν (amelein), gr., V.: nhd. sorglos sein (V.), unbekümmert sein (V.), nachlässig sein (V.), vernachlässigen; Vw.: s. ἀντ- (ant), ἐξ- (ex), κατ- (kat), παρ- (par); E.: s. ἀμελής (amelḗs)

ἀμελής (amelḗs), gr., Adj.: nhd. sorglos, unbekümmert, nachlässig; E.: s. ἀ- (a), μέλειν (mélein)

ἀμελητέον (amelētéon), gr., Adv.: nhd. zu vernachlässigen seiend; E.: s. ἀμελεῖν (amelein), ἀμελής (amelḗs)

ἀμελητέος (amelētéos), gr., Adj.: nhd. zu vernachlässigen seiend; E.: s. ἀμελεῖν (amelein), ἀμελής (amelḗs)

ἀμελητί (amelētí), gr., Adv.: nhd. sorglos; E.: s. ἀμελής (amelḗs)

ἀμελητικός (amelētikós), gr., Adj.: nhd. sorglos geschrieben; E.: s. ἀμελεῖν (amelein), ἀμελής (amelḗs)

ἀμέλητος (amélētos), gr., Adj.: nhd. nichts angehend; E.: s. ἀμελεῖν (amelein), ἀμελής (amelḗs)

ἀμελκτήρ (amelktḗr), gr., Sb.: nhd. Melkeimer; Hw.: s. ἀμέλγειν (amélgein); E.: s. idg. *mē̆lg̑-, *meləg̑-?, *h₂melg̑-, V., abstreifen, wischen, melken, Pokorny 722

ἀμελξίνη (amelxínē), gr., F.: nhd. eine Pflanze; E.: s. ἀμέλγειν (amélgein); L.: Frisk 1, 91

ἄμελξις (ámelxis), gr., F.: nhd. Melken; E.: s. ἀμέλγειν (amélgein); L.: Frisk 1, 91

ἀμελῶς (amelōs), gr., Adv.: nhd. sorglos, unbekümmert, nachlässig; E.: s. ἀμελής (amelḗs)

ἄμεμπτος (ámemptos), gr., Adj.: nhd. tadellos, makellos, untadelig, zufrieden; E.: s. ἀ- (a), μεμπτός (memptós), μέμφεσθαι (mémphesthai)

ἀμέμπτως (amémptōs), gr., Adv.: nhd. tadellos, makellos, untadelig, zufrieden, vorwurfsfrei, reichlich; E.: s. ἄμεμπτος (ámemptos)

ἀμεμφής (amemphḗs), gr., Adj.: nhd. tadellos, nicht tadelnd, reichlich; E.: s. ἀ- (a), μέμφεσθαι (mémphesthai)

ἀμεμφία (amemphía), gr., F.: nhd. Makellosigkeit, Unbescholtenheit; E.: s. ἀμεμφής (amemphḗs)

ἄμεναι (ámenai), gr., V.: nhd. sättigen, sich sättigen, satt werden; E.: idg. *sā-, *sə-, Adj., V., satt, sättigen, Pokorny 876; L.: Frisk 1, 91

ἀμενηνός (amenēnós), gr., Adj.: nhd. kraftlos, schwach; E.: Herkunft unklar?; L.: Frisk 1, 91

ἀμέρα (améra), gr. (dor.), F.: Vw.: s. ἡμέρα (hēméra)

ἀμέργειν (amérgein), gr., V.: nhd. abpflücken, abstreifen; Vw.: s. κατ- (kat); E.: *merg̑- (1), V., abstreifen, abwischen, Pokorny 738; L.: Frisk 1, 91

ἀμέρδειν (amérdein), gr., V.: nhd. berauben; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: idg. *merd-, V., reiben, rauben, packen, Pokorny 736; s. idg. *mer- (5), *merə-, *merh₂-, V., reiben, packen, zerdrücken, rauben, Pokorny 735; L.: Frisk 1, 92

ἀμέριμνος (amérimnos), gr., Adj.: nhd. unbeachtet, vernachlässigt, sorglos, unbekümmert; E.: s. ἀ- (a), μέριμνα (mérimna)

ἀμερφές (amerphés), gr., Sb.: nhd. Hässlichkeit; E.: s. μορφή (morphḗ)

ἀμετάβολος (ametábolos), gr., Adj.: nhd. unveränderlich; E.: s. ἀ- (a), μετά (metá), βόλος (bólos)

ἀμετακίνητος (ametakínētos), gr., Adj.: nhd. unbeweglich, unveränderlich; E.: s. ἀ- (a), μετά (metá), κινεῖν (kinein)

ἀμετακίνητως (ametakínētōs), gr., Adv.: nhd. unbeweglich, unveränderlich; E.: s. ἀμετακίνητος (ametakínētos)

ἀμεταμέλητος (ametamélētos), gr., Adj.: nhd. nicht zu bereuen seiend, verstockt; E.: s. ἀ- (a), μετά (metá), μέλειν (amélein)

ἀμεταμέλητως (ametamélētōs), gr., Adv.: nhd. nicht zu bereuen, verstockt; E.: s. ἀμεταμέλητος (ametamélētos)

ἄμετος (ámetos), gr., M.: nhd. Mähen, Ernten, Ernte, Ertrag; E.: s. idg. *mē- (2), *h₂meh₁-, V., mähen, Pokorny 703

ἄμετρος (ámetros), gr., Adj.: nhd. unermesslich, zahllos; E.: s. ἀ- (a), μέτρον (métron)

ἀμεύεσθαι (ameúesthai), gr., V.: nhd. vorankommen, übertreffen; Vw.: s. παρα- (para); E.: vgl. idg. *meu- (2), *meu̯ə-, *mi̯eu̯h₁-, V., fortschieben, bewegen, sich bewegen, Pokorny 743; L.: Frisk 1, 92

ἄμη (ámē) (1), gr., F.: nhd. Schaufel, Hacke (F.) (2); E.: s. idg. *i̯ā̆m-, *i̯em-, *i̯m-, *i̯ōm-, V., graben, Pokorny 502

ἄμη (ámē) (2), gr., F.: nhd. Wassereimer; E.: s. idg. *sem- (1), V., schöpfen (V.) (1), gießen, Pokorny 901; W.: lat. hama, ama, F., Eimer, Feuereimer; mnd. āme, F., Hohlmaß für Wein; an. ama (1), sw. F. (n), große Tonne; W.: lat. hama, ama, F., Eimer, Feuereimer; mhd. āme, ōme, F., N., ein Flüssigkeitsmaß; nhd. Ohm, M., N., Ohm, ein Flüssigkeitsmaß; L.: Frisk 1, 88, Kluge s. u. Ohm

ἀμῆ (amē), gr., Adv.: Vw.: s. ἁμῆ (hamē)

ἁμῆ (hamē), ἀμῆ (amē), gr., Adv.: nhd. gewissermaßen, irgendwie; E.: s. idg. *sem- (2), Num. Kard., Adv., Präp., eins, ein, zusammen, samt, Pokorny 902

ἀμήν (amḗn), gr., Interj.: nhd. fürwahr, wahrlich, es geschehe also; I.: Lw. hebr. 'amēn; E.: s. hebr. 'amēn, Interj., wahrlich, es geschehe; W.: nhd. āmēn, Interj. (indeklinabel), es geschehe, es sei; ahd. amen 17, Interj., amen; mhd. āmen, Interj., amen; nhd. amen, Adv., amen, Duden 1, 117; W.: got. amen, Interj., amen; L.: Kluge s. u. Amen

ἄμης (ámēs), gr., M.: nhd. ein Kuchen; E.: Herkunft unbekannt; L.: Frisk 1, 92

ἀμητήρ (amētḗr), gr., M.: nhd. Schnitter; E.: s. ἀμᾶν (aman) (1); L.: Frisk 1, 88

ἀμητήριον (amētḗrion), gr., N.: nhd. Sichel; E.: s. ἀμᾶν (aman) (1); L.: Frisk 1, 88

ἄμητος (ámētos), gr., M.: nhd. Ernte, Ertrag; E.: s. ἀμᾶν (aman) (1); L.: Frisk 1, 88

ἀμητρίς (amētrís), gr., F.: nhd. Schnitterin; E.: s. ἀμᾶν (aman) (1); L.: Frisk 1, 88

ἀμήτωρ (amḗtōr), gr., Adj.: nhd. ohne Mutter seiend, mutterlos, unmütterlich; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. ἀ- (a), μήτηρ (mḗtēs)

ἀμήχανος (amḗchanos), gr., Adj.: nhd. ratlos, schwierig, unmöglich; E.: ἀ- (a), μηχανή (mēchanḗ)

ἀμία (amía), gr., F.: nhd. Art Thunfisch; Hw.: s. ἀμίας (amías); E.: Herkunft unklar; L.: Frisk 1, 93

ἀμίας (amías), gr., M.: nhd. Art Thunfisch; Hw.: s. ἀμία (amías); E.: Herkunft unklar, Frisk 1, 93; W.: s. lat. amiās, F., Thunfisch; L.: Frisk 1, 93

ἀμίαντος (amíantos), gr., Adj.: nhd. unbefleckt, rein; E.: s. ἀ- (a), μαίνειν (maínein); W.: s. lat. amiantus, M., Amiant, Bergflachs, Erdflachs

ἄμιλλα (ámilla), gr., F.: Vw.: s. ἄμαλλα (ámalla)

ἅμιλλα (hámilla), gr., F.: nhd. Wettkampf, Kampf, Wettstreit; Vw.: s. δι- (di); Hw.: s. ἅμα (háma); E.: vgl. idg. *sem- (2), Num. Kard., Adv., Präp., eins, ein, zusammen, samt, Pokorny 902; L.: Frisk 1, 93

ἁμιλλᾶσθαι (hamillasthai), gr., F.: nhd. wettkämpfen, sich eifrig bemühen; Vw.: s. ἀνθ- (anth), δια- (dia), ἐν- (en), ἐξ- (ex), παρ- (par), προσ- (pros), συν- (syn), συνεξ- (synex); E.: s. ἅμιλλα (hámilla); L.: Frisk 1, 93

ἁμίλλημα (hamíllēma), gr., N.: nhd. Kampf, Wettkampf, Konflikt; E.: s. ἁμιλλᾶσθαι (hamillasthai), ἅμιλλα (hámilla)

ἁμιλλητέον (hamillētéon), gr., Adj.: nhd. sich messen müssend, wetteifern müssend; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἁμιλλᾶσθαι (hamillasthai), ἅμιλλα (hámilla)

ἁμιλλητήρ (hamillētḗr), gr., Adj.: nhd. wettrennend; E.: s. ἁμιλλᾶσθαι (hamillasthai), ἅμιλλα (hámilla); L.: Frisk 1, 93

ἁμιλλητήριος (hamillētḗrios), gr., Adj.: nhd. zum Wettkampf gehörend; E.: s. ἁμιλλᾶσθαι (hamillasthai), ἅμιλλα (hámilla); L.: Frisk 1, 93

ἁμιλλητικός (hamillētikós), gr., Adj.: nhd. zum Wettkampf gehörend, Wettkampf betreffend; E.: s. ἁμιλλᾶσθαι (hamillasthai), ἅμιλλα (hámilla)

ἅμιλλος (hámillos), gr., M.: nhd. Wettkampf, Kampf, Wettstreit; E.: s. ἅμιλλα (hámilla)

ἀμίμητος (amímētos), gr., Adj.: nhd. unnachahmlich; E.: s. ἀ- (a), μιμεῖσθαι (mimeisthai)

ἀμίς (amís), gr., F.: nhd. Nachen, Nachttopf; E.: s. idg. *sem- (1), V., schöpfen (V.) (1), gießen, Pokorny 901

ἄμιτρος (ámitros), gr., Adj.: nhd. ohne Gürtel seiend; E.: s. ἀ- (a), μίτρα (mítra); L.: Frisk 2, 246

ἀμιχθαλόεσσαν (amichthalóessan), gr., Adj.: nhd. nebelig; Hw.: s. ὀμίχλη (omíchlē); E.: vgl. idg. *meigʰ-, V., Adj., flimmern, blinzeln, dunkel, Pokorny 712

ἅμμα (hámma), gr., N.: nhd. Schlinge, Knoten, Band (N.); Vw.: s. περί- (perí); E.: s. ἅπτειν (háptein) (1); L.: Frisk 1, 127

ἁμματίζειν (hammatízein), gr., V.: nhd. verknoten, binden; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἅμμα (hámma)

ἁμματισμός (hammatismós), gr., V.: nhd. Verknoten, Binden; E.: s. ἁμματίζειν (hammatízein)

ἀμμάς (ammás), gr., F.: nhd. Mutter (F.) (1); E.: idg. *amma, *ama, *amī̆, F., Mutter (F.) (1), Pokorny 36

ἄμμι (ámmi), gr., N.: nhd. Kümmelart; E.: ?; W.: ae. ameos, Sb., Ammi

ἀμμία (ammía), gr., F.: nhd. Mutter (F.) (1); E.: idg. *amma, *ama, *amī̆, F., Mutter (F.) (1), Pokorny 36

ἀμμίτης (ammítēs), gr., M.: nhd. Sandstein; E.: s. ἄμμος (ámmos); L.: Frisk 1, 93

ἀμμῖτις (ammitis), gr., F.: nhd. Sandstein; E.: s. ἄμμος (ámmos); L.: Frisk 1, 93

ἄμμορος (ámmoros), gr., Adj.: nhd. unteilhaftig, unglücklich; E.: vgl. idg. *smer-, *mer-, V., gedenken, sich erinnern, sorgen, versorgen, zögern, Pokorny 969

ἄμμος (ámmos), gr., F.: nhd. Sand, Staub; E.: vgl. idg. *bʰes- (1), V., abreiben, zerreiben, ausstreuen, Pokorny 145; L.: Frisk 1, 93

ἀμμοχωσία (ammochōsía), gr., F.: nhd. Sandbad; E.: s. ἄμμος (ámmos), χῶσις (chōsis); W.: lat. ammochosia, F., Sandbad

ἀμμώδης (ammṓdēs), gr., Adj.: nhd. sandartig; E.: s. ἄμμος (ámmos), εἶδος (eidos); L.: Frisk 1, 93

Ἄμμων (Άmmōn), gr., M.=PN: nhd. Ammon; E.: aus dem Ägyptischen; W.: lat. Ammōn, M.=PN: nhd. Ammon; W.: gr. Ἀμμωνιακόν ἅλας (Ammōniakón hálas), gr., N.: nhd. Steinsalz; lat. sāl ammōniacum, N., ammonisches Salz; s. nhd. Ammoniak, M., Ammoniak; L.: Kluge s. u. Ammoniak

ἀμναῖος (amnaios), gr., Adj.: nhd. aus Lammfell gemacht, aus Lamm gemacht; E.: s. ἀμνός (amnós); L.: Frisk 1, 93

ἀμνεῖον (amneion), gr., N.: nhd. Membran die einen Fötus umgibt; E.: s. ἀμνός (amnós)

ἀμνεῖος (amneios), gr., Adj.: nhd. aus Lammfell gemacht, aus Lamm gemacht; E.: s. ἀμνός (amnós); L.: Frisk 1, 93

ἀμνειός (amneíos), gr., M.: nhd. Membran die einen Fötus umgibt; E.: s. ἀμνός (amnós)

ἀμνή (amnḗ), gr., F.: nhd. Lamm, weibliches Lamm; E.: s. idg. *agᵘ̯ʰnos, Sb., Lamm, Pokorny 9; L.: Frisk 1, 93

ἀμνηστία (amnēstía), gr., F.: nhd. Vergessen, Vergesslichkeit, Amnestie; E.: s. ἄμνεστος (ámnestos); W.: lat. amnēstia, F., Vergessen, Vergeben, Amnestie; nhd. Amnestie, F., Amnestie, Begnadigung; L.: Kluge s. u. Amnestie

ἄμνηστος (ámnēstos), gr., Adj.: nhd. ohne Erinnerung seiend, vergessen (Adj.); E.: s. ἀ- (a), μιμνῄσκειν (mimnḗiskein)

ἀμνίον (amníon), gr., N.: nhd. Gefäß zum Auffangen des Blutes der geschlachteten Tiere, Opferschale; E.: vgl. idg. *sem- (1), V., schöpfen (V.) (1), gießen, Pokorny 901; L.: Frisk 1, 93

ἄμνιος (ámnios), gr., M.: nhd. Membran die einen Fötus umgibt; E.: s. ἀμνός (amnós)

ἀμνός (amnós), gr., M.: nhd. Lamm, männliches Lamm; E.: idg. *agᵘ̯ʰnos, Sb., Lamm, Pokorny 9; L.: Frisk 1, 93

ἀμόθειν (amóthein), ἁμόθειν (hamóthein), gr., Adv.: nhd. irgendwoher; Hw.: s. *ἁμός (hamós); E.: s. idg. *sem- (2), Num. Kard., Adv., Präp., eins, ein, zusammen, samt, Pokorny 902

ἁμόθειν (hamóthein), gr. (att.), Adv.: Vw.: s. ἀμόθειν (amóthein)

ἁμόθι (hamóthi), gr., Adv.: nhd. zusammen; E.: vgl. idg. *sem- (2), *sm̥-, Num. Kard., Adv., Präp., eins, ein, zusammen, samt, Pokorny 902

ἀμοιβάδιος (amoibádios), gr., Adj.: nhd. abwechselnd; E.: s. ἀμοιβή (amoibḗ); L.: Frisk 1, 90

ἀμοιβαῖος (amoibaios), gr., Adj.: nhd. abwechselnd; E.: s. ἀμοιβή (amoibḗ); W.: lat. amoebaeus, Adj., abwechselnd; L.: Frisk 1, 90

ἀμοιβή (amoibḗ), gr., F.: nhd. Wechsel, Veränderung, Umtausch, Antwort; Vw.: s. ἀπ- (ap); Hw.: s. ἀμείβειν (ameíbein); E.: s. idg. *meigᵘ̯-?, V., wechseln, tauschen, wandern, Pokorny 713; vgl. idg. *mei- (2), *h₂mei-, V., Sb., Adj., wechseln, tauschen, täuschen, ändern, gemeinsam, Leistung, Pokorny 710; W.: s. nhd. Amöbe, F., Amöbe, Einzeller, Wechseltierchen; L.: Frisk 1, 90, Kluge s. u. Amöbe

ἀμοιβηδίς (amoibēdís), gr., Adv.: nhd. abwechselnd, wechselnd, wechselweise; E.: s. ἀμείβειν (ameíbein)

ἀμοιβός (amoibós), gr., Adj.: nhd. wechselnd; Hw.: s. ἀμείβειν (ameíbein); E.: s. idg. *meigᵘ̯-?, V., wechseln, tauschen, wandern, Pokorny 713; vgl. idg. *mei- (2), *h₂mei-, V., Sb., Adj., wechseln, tauschen, täuschen, ändern, gemeinsam, Leistung, Pokorny 710

ἀμολγεύς (amolgeús), gr., M.: nhd. Melkeimer; Hw.: s. ἀμέλγειν (amélgein); E.: s. idg. *mē̆lg̑-, *meləg̑-?, *h₂melg̑-, V., abstreifen, wischen, melken, Pokorny 722; L.: Frisk 1, 91

ἀμόλγιον (amólgion), gr., N.: nhd. Milcheimer; E.: s. ἀμέλγειν (amélgein); L.: Frisk 1, 91

ἀμόλυντος (amólyntos), gr., Adj.: nhd. schmutzfrei; E.: s. ἀ- (a), μολύνειν (molýnein); W.: mlat. amolyntus, Adj., schmutzfrei

ἀμορβεῖν (amorbein), gr., V.: nhd. begleiten; E.: s. ἀμορβός (amorbós) (2); L.: Frisk 1, 94

ἀμορβεύειν (amorbeúein), gr., V.: nhd. begleiten; E.: s. ἀμορβός (amorbós) (2); L.: Frisk 1, 94

ἀμορβός (amorbós) (1), gr., Adj.: nhd. dunkel; E.: s. idg. *merəgᵘ̯-, *mergᵘ̯-, V., Adj., flimmern, verdunkeln, dunkel, Pokorny 734; vgl. idg. *mer- (2), *merH-, *HmerH-, V., flimmern, funkeln, Pokorny 733

ἀμορβός (amorbós) (2), gr., M.: nhd. Begleiter, Hirte; E.: Herkunft ungeklärt; L.: Frisk 1, 94

ἀμόργη (amórgē), gr., F.: nhd. Masse der ausgepressten Oliven; Hw.: s. ἀμέργειν (amérgein); E.: s. idg. *merg̑- (1), V., abstreifen, abwischen, Pokorny 738; W.: lat. amurca, amurga, F., Art Ölschaum der Oliven; L.: Frisk 1, 91

ἀμοργός (amorgós) (1), gr., Adj.: nhd. ausdrückend; Hw.: s. ἀμέργειν (amérgein); E.: s. idg. *merg̑- (1), V., abstreifen, abwischen, Pokorny 738

ἀμοργός (amorgós) (2), gr., M.: nhd. Masse der ausgepressten Oliven; Hw.: s. ἀμέργειν (amérgein); E.: s. idg. *merg̑- (1), V., abstreifen, abwischen, Pokorny 738; L.: Frisk 1, 92

*ἁμός (hamós), gr., Adv.: nhd. irgend ein; Vw.: s. οῦδ‑ (oud); Hw.: s. ἀμόθειν (amóthein); E.: s. idg. *sem- (2), Num. Kard., Adv., Präp., eins, ein, zusammen, samt, Pokorny 902; L.: Frisk 1, 95

ἄμοτον (ámoton), gr., Adv.: nhd. unaufhörlich, unermüdlich; E.: s. ἀ- (a); s. idg. *mō-, *molo-, V., Sb., streben, wollen (V.), sich mühen, Mut, Pokorny 746; vgl. idg. *mē- (5), *mō-, *mə-, V., Sb., streben, wollen (V.), sich mühen, Mut, Pokorny 704; L.: Frisk 1, 95

ἄμοτος (ámotos), gr., Adj.: nhd. unermüdlich, unablässig; E.: s. ἀ- (a); s. idg. *mō-, *molo-, V., Sb., streben, wollen (V.), sich mühen, Mut, Pokorny 746; vgl. idg. *mē- (5), *mō-, *mə-, V., Sb., streben, wollen (V.), sich mühen, Mut, Pokorny 704; L.: Frisk 1, 95

ἀμουσία (amusía), gr., F.: nhd. Mangel an Bildung; E.: s. ἀ- (a), Μοῦσα (Musa)

ἄμουσος (ámusos), gr., Adj.: nhd. den Musen feind, ungebildet; Vw.: s. ὑπο- (hypo); E.: s. ἀ- (a), Μοῦσα (Musa)

ἀμουσώτερος (amūsṓterós), gr., M.: nhd. den Musen Fremder?; E.: s. ἀμουσία (amusía); W.: mlat. amūsaeterus, M., den Musen Fremder

ἀμπελικός (ampelikós), gr., Adj.: nhd. vom Weinstock stammend; E.: s. ἄμπελος (ámpelos); L.: Frisk 1, 95

ἀμπέλινος (ampélinos), gr., Adj.: nhd. vom Weinstock stammend; E.: s. ἄμπελος (ámpelos); L.: Frisk 1, 95

ἀμπέλιος (ampélios), gr., Adj.: nhd. vom Weinstock stammend; E.: s. ἄμπελος (ámpelos); L.: Frisk 1, 95

ἀμπελῖτις (ampelitis), gr., F.: nhd. Weinbau; E.: s. ἄμπελος (ámpelos); W.: lat. ampelītis, F., Art Erdpech

ἀμπελόεις (ampelóeis), gr., Adj.: nhd. rebenreich; E.: s. ἄμπελος (ámpelos); L.: Frisk 1, 95

ἄμπελος (ámpelos), gr., F.: nhd. Weinstock, Weinrebe; Vw.: s. ὀρθ- (orth); E.: wohl ein mediterranes Kulturwort; L.: Frisk 1, 95

ἀμπελών (ampelṓn), gr., M.: nhd. Weinberg; E.: s. ἄμπελος (ámpelos); L.: Frisk 1, 95

ἀμπελωνίδιον (ampelōnídion), gr., N.: nhd. kleiner Weinberg; E.: s. ἀμπελών (ampelṓn), ἄμπελος (ámpelos); L.: Frisk 1, 95

ἀμπέχειν (ampéchein), gr., V.: nhd. umgeben (V.), umkleiden; Vw.: s. ἐπ- (ep), κατ- (kat), μετ- (met), παρ- (par), περι- (peri), ὑπ- (hyp), ὑπερ- (hyper); E.: s. ἀνά (ana), ἀπό (apó), ἔχειν (échein) (1)

ἀμπίσχειν (ampíschein), gr., V.: nhd. umgeben (V.), umkleiden; Vw.: s. ἀπ- (ap), ἐπ- (ep), κατ- (kat), μετ- (met); E.: s. ἀνά (ana), ἀπό (apó), ἴσχειν (íschein)

ἀμπλακεῖν (amplakein), ἀπλακεῖν (aplakein), gr., V.: nhd. verfehlen, irren; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. ἀμπλακίσκειν (amplakískein)

ἀμπλάκημα (amplakēma), ἀπλάκημα (aplakēma), gr., N.: nhd. Fehler, Irrtum; E.: s. ἀμπλακεῖν (amplakein)

ἀμπλακία (amplakía), ἀπλακία (aplakía), gr., F.: nhd. Vergehen; E.: s. ἀμπλακίσκειν (amplakískein); L.: Frisk 1, 95

ἀμπλακίσκειν (amplakískein), gr., V.: nhd. fehlen, sich verfehlen, verlieren; E.: Herkunft ungeklärt?; L.: Frisk 1, 95

ἀμπνοή (ampnoḗ), gr., F.: Vw.: s. ἀναπνοή (anapnoḗ)

ἀμπνῦσθαι (ampnysthai), gr., V.: nhd. wieder zum Bewusstsein kommen; E.: s. πνεῦμα (pneuma), πνεῖν (pnein)

ἀμπρεύειν (ampreúein), gr., V.: nhd. mit einer Zugleine ziehen, schleppen; E.: s. ἀμπρόν (amprón); L.: Frisk 1, 96

ἀμπρόν (amprón), gr., N.: nhd. Zugleine; E.: technisches Fremdwort unbekannter Herkunft; L.: Frisk 1, 96

ἀμπυκάζειν (ampykázein), gr., V.: nhd. mit einem Stirnband aufbinden; E.: s. ἄμπυξ (ámpyx); L.: Frisk 1, 96

ἄμπυξ (ámpyx), gr., M.: nhd. Stirnband, metallenes Stirnband der Frauen, Metallenes Stirnband der Pferde; E.: s. idg. *puk̑- (2), V., drängen, umschließen, Pokorny 849; L.: Frisk 1, 96

ἄμπωτις (ámpōtis), gr., F.: nhd. Ebbe; E.: s. ἀναπίνειν (anapínein); L.: Frisk 1, 96

ἀμυγδαλέα (amygdaléa), gr., F.: nhd. Mandelbaum; E.: s. ἀμυγδάλη (amygdálē); L.: Frisk 1, 96

ἀμυγδάλη (amygdálē), gr., F.: nhd. Mandel; E.: Lehnwort unbekannten Ursprungs; W.: lat. amygdala, amiddula, F., Mandel; rom. *amendla, *amendola, F., Mandel; afrz. almande, Sb., Mandel; an. alemandel, M., Mandel; W.: lat. amygdala, amiddula, F., Mandel; rom. *amendla, *amendola, F., Mandel; afrz. almande, Sb., Mandel; me. almande, Sb., Mandel; an. almandr, st. M. (a), Mandel; W.: lat. amygdala, amiddula, F., Mandel; s. ae. magdalatréo, st. N. (wa), Mandelbaum; W.: lat. amygdala, amiddula, F., Mandel; as. mandala* 1, st. F. (ō), sw. F. (n), Mandel; W.: lat. amygdala, amiddula, F., Mandel; ahd. mandala 13, sw. F. (n), Mandel; mhd. mandel, st. F., st. M., Mandel; nhd. Mandel, M., F., Mandel, DW 12, 1535; L.: Frisk 1, 96, Kluge s. u. Mandel

ἀμυγδάλινος (amygdálinos), gr., Adj.: nhd. aus Mandeln bereitet; E.: s. ἀμυγδάλη (amygdálē); L.: Frisk 1, 96

ἀμυγδάλιος (amygdálios), gr., Adj.: nhd. mandelförmig; E.: s. ἀμυγδάλη (amygdálē); L.: Frisk 1, 96

ἀμυγδαλίς (amygdalís), gr., F.: nhd. Mandel; E.: s. ἀμυγδάλη (amygdálē); L.: Frisk 1, 96

ἀμυγδαλίτης (amygdalítēs), gr., M.: nhd. Wolfsmilch; E.: s. ἀμυγδάλη (amygdálē); L.: Frisk 1, 96

ἀμυγδαλόεις (amygdalóeis), gr., Adj.: nhd. mandelförmig; E.: s. ἀμυγδάλη (amygdálē); L.: Frisk 1, 96

ἀμύγδαλον (amýgdalon), gr., N.: nhd. Mandel; E.: s. ἀμυγδάλη (amygdálē)

ἀμύγδαλος (amýgdalos), gr., M.: nhd. Mandel; E.: s. ἀμυγδάλη (amygdálē); L.: Frisk 1, 96

ἀμυγδαλώδης (amygdalṓdēs), gr., Adj.: nhd. mandelförmig; E.: s. ἀμυγδάλη (amygdálē), εἶδος (eidos); L.: Frisk 1, 96

ἄμυγμα (ámygma), gr., N.: nhd. Zerraufen; E.: s. ἀμύσσειν (amýssein); L.: Frisk 1, 98

ἀμυγμός (amygmós), gr., M.: nhd. Wunde; E.: s. ἀμύσσειν (amýssein); L.: Frisk 1, 98

ἄμυδις (ámydis), gr. (äol.), Adj.: nhd. zusammen; E.: s. ἅμα (háma); L.: Frisk 1, 83

ἀμυδρήεις (amydrḗeis), gr., Adj.: nhd. dunkel, schwer erkennbar; E.: s. ἀμυδρός (amydrós)

ἀμυδροῦν (amydrūn), gr., V.: nhd. verdunkeln, dunkel machen, schwächen; E.: s. ἀμυδρός (amydrós); L.: Frisk 1, 96

ἀμυδροῦσθαι (amydrūsthai), gr., V.: nhd. dunkel werden; E.: s. ἀμυδρός (amydrós); L.: Frisk 1, 96

ἀμυδρός (amydrós), gr., Adj.: nhd. dunkel, schwer erkennbar, undeutlich; E.: vgl. idg. *mauro-, Adj., matt, schwach, dunkel, Pokorny 701?; L.: Frisk 1, 96

ἀμυδρότης (amydrótēs), gr., Sb.: nhd. Undeutlichkeit, Schwäche; E.: s. ἀμυδρός (amydrós); L.: Frisk 1, 96

ἀμυλίον (amylíon), gr., N.: nhd. Kuchen, Stärke; E.: s. ἄμυλος (ámylos); L.: Frisk 1, 97

ἄμυλον (ámylon) (1), gr., Adj.: nhd. nicht gemahlen; E.: s. ἀ- (a), μύλη (mýlē)?

ἄμυλον (ámylon) (2), gr., N.: nhd. Stärke, Stärkemehl; E.: s. ἄμυλον (ámylon) (1); W.: lat. amulum, amollum, amylum (ält.), N., Kraftmehl, Amelmehl, Stärke; L.: Frisk 1, 97

ἄμυλος (ámylos), gr., M.: nhd. Kuchen; E.: s. ἄμυλον (ámylon) (1)?; L.: Frisk 1, 97

ἀμύμων (amýmōn), gr., Adj.: nhd. tadellos, edel, herrlich; E.: s. ἀ- (a), μῶμος (mōmos); L.: Frisk 1, 97

ἄμυνα (ámyna), gr., F.: nhd. Abwehr, Verteidigung; E.: s. ἀμύνειν (amýnein); L.: Frisk 1, 97

ἀμύνειν (amýnein), gr., V.: nhd. abwehren, fernhalten, vergelten, helfen; Vw.: s. ἀπ- (ap), ἐπ- (ep), κατ- (kat), κατεπ- (katep), περι- (peri); E.: vgl. idg. *meu- (2), *meu̯ə-, *mi̯eu̯h₁-, V., fortschieben, bewegen, sich bewegen, Pokorny 743; L.: Frisk 1, 97

ἀμύνεσθαι (amýnesthai), gr., V.: nhd. sich wehren, sich verteidigen; Vw.: s. ἀντ- (ant), προ- (pro); E.: s. ἀμύνειν (amýnein)

ἀμυντήρ (amyntḗr), gr., M.: nhd. „Abwehrer“; E.: s. ἀμύνειν (amýnein); W.: mlat. amyntēr, M., die nach vorn gekehrte Zacke des Hirschgeweihs

ἀμυντήριος (amyntḗrios), gr., Adj.: nhd. zur Abwehr geeignet; E.: s. ἀμύνειν (amýnein); L.: Frisk 1, 97

ἀμύντης (amýntēs), gr., M.: nhd. Verteidiger; E.: s. ἀμύνειν (amýnein); L.: Frisk 1, 97

ἀμυντικός (amyntikós), gr., Adj.: nhd. zur Abwehr geeignet; E.: s. ἀμύνειν (amýnein)

ἀμύντωρ (amýntōr), gr., M.: nhd. Abwehrer; Vw.: s. ἐπ- (ep); E.: s. ἀμύνειν (amýnein); L.: Frisk 1, 97

ἄμυξις (ámysis), gr., F.: nhd. Zerkratzen; E.: s. ἀμύσσειν (amýssein); L.: Frisk 1, 98

ἀμύς (amýs), gr., F.: nhd. Süßwasserschildkröte; E.: s. ἐμύς (emýs); L.: Frisk 1, 97

ἀμύσσειν (amýssein), ἀμύττειν (amýttein), gr., V.: nhd. kratzen, zerkratzen, ritzen; Vw.: s. δι- (di), κατ- (kat), παρ- (par), περι- (peri), προσ- (pros); E.: idg. *meuk̑-, V., kratzen, ritzen, Pokorny 745; L.: Frisk 1, 97

ἀμυστί (amystí), gr., Adv.: nhd. in einem Zug; E.: s. ἀ- (a), μυεῖν (myein); L.: Frisk 2, 280

ἄμυστις (ámystis), gr., F.: nhd. starker in einem Zug getaner Trunk, Zechen (N.); E.: s. ἀ- (a), μυεῖν (myein); W.: lat. amystis, F., Leeren des Bechers auf einen Zug, Heruntergießen

ἀμυσχρός (amyschrós), gr., Adj.: nhd. unbefleckt, rein; E.: s. ἀ- (a); vgl. idg. *meug- (2), *meuk-, Adj., V., Sb., schlüpfrig, schleimig, gleiten, schlüpfen, Schleim, Pokorny 744; L.: Frisk 1, 98

ἀμύττειν (amýttein), gr., V.: Vw.: s. ἀμύσσειν (amýssein)

ἀμυχή (amychḗ), gr., F.: nhd. Schramme, Verwundung, Riss; E.: s. idg. *meuk̑-, V., kratzen, ritzen, Pokorny 745; L.: Frisk 1, 97

ἀμυχμός (amychmós), gr., M.: nhd. Wunde; E.: s. ἀμύσσειν (amýssein); L.: Frisk 1, 98

ἀμυχνός (amychnós), gr., Adj.: nhd. unbefleckt, rein; E.: s. ἀ- (a); vgl. idg. *meug- (2), *meuk-, Adj., V., Sb., schlüpfrig, schleimig, gleiten, schlüpfen, Schleim, Pokorny 744

ἀμυχρός (amychrós), gr., Adj.: nhd. unbefleckt, rein; E.: s. ἀ- (a); vgl. idg. *meug- (2), *meuk-, Adj., V., Sb., schlüpfrig, schleimig, gleiten, schlüpfen, Schleim, Pokorny 744

ἀμυχώδης (amychṓdēs), gr., Adj.: nhd. rissig, aufgesprungen; E.: s. ἀμυχή (amychḗ), εἶδος (eidos); L.: Frisk 1, 97

ἀμφάδην (amphádēn), gr., Adv.: nhd. offenbar?; Vw.: s. δια- (dia); E.: s. ἀναφαίνειν (anaphaínein)

ἀμφάδιος (amphádios), gr., Adj.: nhd. öffentlich, offenbar; E.: s. ἀναφαίνειν (anaphaínein)

ἀμφαδόν (amphadón), gr., N.: nhd. Offenbares?; E.: s. ἀναφαίνειν (anaphaínein)

ἀμφασίη (amphasíē), gr., F.: nhd. Sprachlosigkeit; E.: Herkunft unklar?; L.: Frisk 1, 98

ἀμφεύειν (ampheúein), gr., V.: nhd. ringsherum verbrennen, versengen, braten; E.: s. ἀμφί (amphi), εὓειν (heúein)

ἀμφήκης (amphḗkēs), gr., Adj.: nhd. zweischneidig, auf beiden Seiten scharf; E.: s. ἀμφί (amphi); s. idg. *ak̑es-, *ak̑s-, Sb., Spitze, Ähre, Pokorny 21; vgl. idg. *ak̑- (2), *ok̑-, *hek̑-, *hak̑-, *hok̑-, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18

ἀμφημερινός (amphēmerinós), gr., Adj.: nhd. einen Tag um den anderen eintretend; E.: s. ἀμφί (amphí), ἦμαρ (ēmar)

ἀμφήν (amphḗn), αὔφην (aúphēn), αὔφεν (aúphen), gr., M.: nhd. Hals; E.: s. idg. *ang̑ʰús, Adj., eng, Pokorny 42; vgl. idg. *ang̑ʰ‑, *heng̑ʰ-, *hang̑ʰ-, *hemg̑ʰ-, Adj., V., eng, einengen, schnüren, Pokorny 42; L.: Frisk 1, 98

ἀμφήρης (amphḗrēs) (1), gr., Adj.: nhd. ringsum eingefügt; E.: s. ἀμφί (amphi)

ἀμφήρης (amphḗrēs) (2), gr., Adj.: nhd. doppelrudrig; E.: s. ἀμφί (amphi); vgl. idg. *erə- (1), *rē- (3), V., Sb., rudern, Ruder, Pokorny 338

ἀμφί (amphí), gr., Adv., Präp.: nhd. auf beiden Seiten, ringsum, um, um ... herum; Vw.: s. -αλής (ialḗs), -αλος (alos), -άχειν (áchein), -αχυῖα (achyia), -βαίνειν (baínein), -βάλλειν (bállein), -βαρής (barḗs), -βασις (basis), -βάσκειν (báskein), -βιον (bion), -βιος (bios), -βλημα (blēma), -βληστρεύειν (blēstreúein), -βληστρευτική (blēstreutikḗ), -βληστρικός (blēstrikós), -βληστρον (blēstron), -βλητος (blētos), -βοᾶσθαι (boasthai), -βολεῖν (bolein), -βολεύς (boleús), -βολή (bolḗ), -βολητικός (bolētikós), -βολία (bolía), -βολος (bolos), -βόσκεσθαι (bóskesthai), -βουλος (bulos), -βράγχια (bránchia), -βραχυς (brachys), -βροτος (brotos), -βροχος (brochos), -βώμος (bmos), -γάνυσθαι (gánysthai), -γειος (geios), -γενής (genḗs), -γενυς (genys), -γηθεῖν (gēthein), -γνοεῖν (gnoein), -γυήεις (gyḗeis), -γυος (gyos), -δαίειν (daíein), -δάκνειν (dáknein), -δυμος (dymos), -εννύναι (ennýnai), -έπειν (épein), -θάλασσος (thálassos), -θαλής (thalḗs), -θηέατρον (théatron), -καλύπτειν (kalýptein), -κάρηνος (kárēnos), -καρής (karḗs), -κεάζειν (keázein), -κέλεμνον (kélemnon), -κλᾶν (klan), -κλυστος (klystos), -κρανος (kranos), -κτίονης (ktíonēs), -κύπελλος (kýpellos), -λαφής (laphḗs), -λαχαίνειν (lachaínein), -λέγειν (légein), -λεκτος (lektos), -λογεῖσθαι (logeisthai), -λογία (logía), -λογος (logos), -λύκη (lýkē), -μακρος (makros), -μήκης (mḗkēs), -μυκᾶσθαι (mykasthai), -νεικής (neikḗs), -νείκητος (neíkētos), -νοεῖν (noein), -περιστρωφᾶν (peristrōphan), -περιτρομεῖν (peritromein), -πίπτειν (píptein), -πλεκτος (plektos), -πληκτος (plēktos), -πλήξ (plḗx), -πολεύειν (poleúein), -πολεῖν (polein), -πολος (polos), -ρρεπής (rrepḗs), -στομος (stomos),τεύχειν (teúchein), -τρομεῖν (tromein), -φοβεῖσθαι (phobeisthai), -χωλος (chōlos); E.: idg. *ambʰi, *m̥bʰi, *hn̥bʰ-, *hmbʰi, Präp., um herum, beiderseits, Pokorny 34; L.: Frisk 1, 98

ἀμφιάζειν (amphiázein), gr., V.: nhd. bekleiden, anziehen; Vw.: s. ἀπ- (ap) ,μετ- (met); E.: s. ἀμφί (amphí); L.: Frisk 1, 98

ἀμφιαλής (amphialḗs), gr., F., M.: nhd. Meeresgürtel; E.: s. ἀμφί (amphí), ἅλς (háls)

ἀμφίαλος (amphíalos) (1), gr., Adj.: nhd. meerumgeben; E.: s. ἀμφί (amphí), ἅλς (háls)

μφίαλος (Amphíalos) (2), gr., M.=PN: nhd. Amphialos; E.: s. ἀμφίαλος (amphíalos) (1), ἀμφί (amphí), ἅλς (háls)

ἀμφίασις (amphíasis), gr., F.: nhd. Bekleiden; E.: s. ἀμφιάζειν (amphiázein); L.: Frisk 1, 98

ἀμφίασμα (amphíasma), gr., N.: nhd. Bekleiden, Kleidungsstück; E.: s. ἀμφιάζειν (amphiázein); L.: Frisk 1, 98

ἀμφιασμός (amphiasmós), gr., M.: nhd. Anzug; Vw.: s. ἀπ- (ap); E.: s. ἀμφιάζειν (amphiázein); L.: Frisk 1, 98

ἀμφιάχειν (amphiáchein), gr., V.: nhd. umjammern, ringsum schreien; E.: s. ἀμφί (amphi); vgl. idg. *u̯ā̆g- (2)?, V., schreien, Pokorny 1110

ἀμφιαχυῖα (amphiachyia), gr., (Part.=)Adj.: nhd. zusammenschreiend; E.: s. ἀμφιάχειν (amphiáchein)

ἀμφιβαίνειν (amphibaínein), gr., V.: nhd. umwandeln, schützen, umgeben (V.); E.: s. ἀμφί (amphí), βαίνειν (baínein)

ἀμφιβάλλειν (amphibállein), gr., V.: nhd. herumwerfen, umtun, anlegen; Vw.: s. δι- (di), ἐπ- (ep); E.: s. ἀμφί (amphí), βάλλειν (bállein)

ἀμφιβαρής (amphibarḗs), gr., M.?: nhd. Stuhl der von zwei Männern getragen wird; E.: s. ἀμφί (amphí), βαρεῖν (barein), βάρος (báros)

ἀμφίβασις (amphíbasis), gr., F.: nhd. Umschreiten, Abwehr, Schutz; E.: s. ἀμφιβαίνειν (amphibaínein)

ἀμφιβάσκειν (amphibáskein), gr., V.: nhd. umwandeln, schützen, umgeben (V.); E.: s. ἀμφί (amphí), βάσκειν (báskein)

ἀμφίβιον (amphíbion), gr., N.: nhd. Amphibie; E.: s. ἀμφίβιος (amphíbios); W.: lat. amphibion, N., Amphibie; nhd. Amphibie, F., Amphibie, Tier das sowohl im Wasser als auch auf dem Land lebt; L.: Kluge s. u. Amphibie

ἀμφίβιος (amphíbios), gr., Adj.: nhd. zwei Leben habend; E.: s. ἀμφί (amphi), βίος (bíos)

ἀμφίβλημα (amphíblēma), gr., N.: nhd. Überwurf, Gewand, Umgebung; E.: s. ἀμφιβάλλειν (amphibállein)

ἀμφιβληστρεύειν (amphiblēstreúein), gr., V.: nhd. mit einem Netz fangen; E.: s. ἀμφίβληστρον (amphíblēstron), ἀμφιβάλλειν (amphibállein)

ἀμφιβληστρευτική (amphiblēstreutikḗ), gr., F.: nhd. Netzfischerei, Fischen mit einem Netz; E.: s. ἀμφίβληστρον (amphíblēstron), ἀμφιβάλλειν (amphibállein)

ἀμφιβληστρικός (amphiblēstrikós), gr., Adj.: nhd. zum netzartigen Umstricken geeignet; E.: s. ἀμφιβάλλειν (amphibállein)

ἀμφιβληστροειδής (amphiblēstroeidḗs), gr., Adj.: nhd. netzartig, netzgleich; E.: s. ἀμφίβληστρον (amphíblēstron), ἀμφιβάλλειν (amphibállein)

ἀμφίβληστρον (amphíblēstron), gr., N.: nhd. Umwurf, Wurfnetz, Zugnetz, Netz; E.: s. ἀμφιβάλλειν (amphibállein)

ἀμφίβλητος (amphíblētos), gr., Adj.: nhd. herumgegeben; E.: s. ἀμφιβάλλειν (amphibállein)

ἀμφιβοᾶσθαι (amphiboasthai), gr., V.: nhd. gefeiert werden; E.: s. ἀμφί (amphí), βοᾶν (boan)

ἀμφιβοήτος (amphiboḗtos), ἀμφίβωτος (amphíbōtos), gr., Adj.: nhd. widerhallend, dröhnend; E.: s. ἀμφιβοᾶσθαι (amphiboasthai)

ἀμφιβολεῖν (amphibolein), gr., V.: nhd. im Zweifel sein (V.); E.: s. ἀμφί (amphí), βολή (bolḗ)

ἀμφιβολεύς (amphiboleús), gr., M.: nhd. Fischer; E.: s. ἀμφιβάλλειν (amphibállein)

ἀμφιβολή (amphibolḗ), gr., F.: nhd. Wurf, Wurf eines Netzes; E.: s. ἀμφί (amphí), βολή (bolḗ)

ἀμφιβολητικός (amphibolētikós), gr., Adj.: nhd. mehrdeutig, zweideutig; E.: s. ἀμφί (amphí), βολή (bolḗ)

ἀμφιβολία (amphibolía), ἀμφιβολίη (amphibolíē), gr., F.: nhd. doppelte Bedrängnis, Ungewissheit; E.: s. ἀμφί (amphí), βάλλειν (bállein)

ἀμφιβολίη (amphibolíē), gr. (ion.), F.: Vw.: s. ἀμφιβολία (amphibolía)

ἀμφίβολος (amphíbolos), gr., Adj.: nhd. umgeworfen, zweideutig; Vw.: s. ὑπ- (hyp); E.: s. ἀμφί (amphí), βάλλειν (bállein); W.: lat. amphibolus, Adj., doppelsinnig

ἀμφιβόσκεσθαι (amphibóskesthai), gr., V.: nhd. alles rundherum essen; E.: s. ἀμφί (amphí), βόσκειν (bóskein)

ἀμφίβουλος (amphíbulos), gr., Adj.: nhd. zweifelhaft, unentschlossen; E.: s. ἀμφί (amphí), βουλή (bulḗ)

ἀμφιβράγχια (amphibránchia), gr., N. Pl.: nhd. Teile um die Mandeln; E.: s. ἀμφί (amphí), βράγχος (bránchos

ἀμφίβραχυς (amphíbrachys), gr., Adj.: nhd. an beiden Enden kurz; E.: s. ἀμφί (amphí), βραχύς (brachýs)

ἀμφίβροτος (amphíbrotos), gr., Adj.: nhd. den Mann schirmend; E.: s. ἀμφί (amphí), βροτός (brotós)

ἀμφίβροχος (amphíbrochos), gr., Adj.: nhd. vollständig durchnässt; E.: s. ἀμφί (amphí), βρέχειν (bréchein)

ἀμφιβώμος (amphibmos), gr., Adj.: nhd. den Altar umgebend; E.: s. ἀμφί (amphí), βωμός (bōmós)

ἀμφίβωτος (amphíbōtos), gr., Adj.: Vw.: s. ἀμφιβοήτος (amphiboḗtos)

ἀμφιγάνυσθαι (amphigánysthai), gr., V.: nhd. sich sehr freuen; E.: s. ἀμφί (amphí), γάνυσθαι (gánysthai)

ἀμφίγειος (amphígeios), gr., Adj.: nhd. Land auf beiden Seiten habend; E.: s. ἀμφί (amphí), γῆ (gē)

ἀμφιγενής (amphigenḗs), gr., Adj.: nhd. von zweifelhaftem Geschlecht seiend; E.: s. ἀμφί (amphí), γίγνεσθαι (gígnesthai)

ἀμφίγενυς (amphígenys), gr., Adj.: nhd. zweischneidig; E.: s. ἀμφί (amphí), γένος (génos)

ἀμφιγηθεῖν (amphigēthein), gr., V.: nhd. sich sehr freuen; E.: s. ἀμφί (amphí), γηθεῖν (gēthein)

ἀμφιγνοεῖν (amphignoein), gr., V.: nhd. nicht genau wissen, zweifeln; E.: s. ἀμφί (amphí), γιγνώσκειν (gignṓskein)

ἀμφιγυήεις (amphigyḗeis), gr., Adj.: nhd. auf beiden Seiten starkgliedrig (Beiname des Hephaistos), gliedergewandt; E.: s. ἀμφί (amphi), γυῖον (gyion)

ἀμφίγυος (amphígyos), gr., Adj.: nhd. auf beiden Seiten starkgliedrig, gliedergewandt; E.: s. ἀμφί (amphi), γυῖον (gyion)

ἀμφιδαίειν (amphidaíein), gr., V.: nhd. rings umlodern; E.: s. ἀμφί (amphi), δαίειν (daíein)

ἀμφιδάκνειν (amphidáknein), gr., V.: nhd. sich in etwas festbeißen; E.: s. ἀμφί (amphi), δάκνειν (dáknein); L.: Frisk 1, 343

ἀμφίδοξος (amphídoxos), gr., Adj.: nhd. zweifelnd, unentschieden; E.: s. ἀμφί (amphí), δόξα (dóxa); W.: lat. amphidoxus, Adj., zweideutig, doppelsinnig

ἀμφίδυμος (amphídymos), gr., Adj.: nhd. zweifach, zwiefach, doppelt; E.: s. ἀμφί (amphi), δύο (dýo)

ἀμφιεννύναι (amphihennýnai), gr., V.: nhd. anziehen, anlegen, umlegen; Vw.: s. ἀπ- (ap), κατ- (kat), μετ- (met), περι- (peri), ὑπ- (hyp); E.: s. ἀμφί (amphi), ἑννύναι (hennýnai)

ἀμφιέπειν (amphiépein), gr., V.: nhd. beschäftigt sein um, besorgen; E.: s. ἀμφι‑ (amphi), ἕπειν (hépein)

ἀμφιθάλασσος (amphithálassos), gr., Adj.: nhd. vom Meer umgeben (Adj.); E.: s. ἀμφι‑ (amphi), θάλασσα (thálassa); L.: Frisk 1, 648

ἀμφιθαλής (amphithalḗs), gr., Adj.: nhd. umblüht, reich; E.: s. ἀμφι‑ (amphi), θάλλειν (thállein); L.: Frisk 1, 649

ἀμφιθηέατρον (amphithéatron), gr., N.: nhd. Amphitheater; E.: s. ἀμφί (amphi), θέατρον (théatron); W.: lat. amphitheātrum, N., Amphitheater; nhd. Amphitheater, N., Amphitheater; L.: Kluge s. u. Amphitheater

ἀμφικαλύπτειν (amphikalýptein), gr., V.: nhd. umhüllen, aufnehmen; Vw.: s. κατα- (kata); E.: s. ἀμφί (amphí), καλύπτειν (kalýptein)

ἀμφικάρηνος (amphikárēnos), gr., Adj.: nhd. zweiköpfig, zweispitzig; E.: s. ἀμφί (amphí), κάρηνον (kárēnon)

ἀμφικαρής (amphikarḗs), gr., Adj.: nhd. zweiköpfig, zweispitzig; E.: s. ἀμφί (amphí), κάρηνον (kárēnon)

ἀμφικέαζειν (amphikéazein), gr., V.: nhd. rings abhauen; E.: s. ἀμφί (amphí), κεάζειν (keázein)

ἀμφικέλεμνον (amphikélemnon), gr., N.: nhd. Stuhl der von zwei Männern getragen wird; E.: s. ἀμφί (amphí)

ἀμφικλᾶν (amphiklan), gr., V.: nhd. rings brechen, ganz entkräften; E.: s. ἀμφί (amphí), κλᾶν (klan) (1)

ἀμφίκλυστος (amphíklystos), gr., Adj.: nhd. rings umflutet; E.: s. ἀμφί (amphí), κλύζειν (klýzein)

ἀμφίκομος (amphíkomos), gr., Adj.: nhd. rings belaubt, dicht belaubt; E.: s. ἀμφί (amphí), κόμη (kómē)

ἀμφίκρανος (amphíkranos), gr., Adj.: nhd. rings mit Köpfen versehen (Adj.); E.: s. ἀμφί (amphi), κρᾶνίον (kraníon)

ἀμφικτίονης (amphiktíonēs), gr., M. Pl.: nhd. Herumwohnende; E.: s. ἀμφί (amphi), κτίζειν (ktízein)

ἀμφικύπελλος (amphikýpellos), gr., M.: nhd. Doppelbecher; E.: s. ἀμφί (amphi), κύπελλον (kýpellon)

ἀμφίκυρτος (amphíkyrtos), gr., Adj.: nhd. auf beiden Seiten gekrümmt; E.: s. ἀμφί (amphí), κυρτός (kyrtós)

ἀμφιλαφής (amphilaphḗs), gr., Adj.: nhd. ausgedehnt, umfangreich, reichlich, umfassend, groß; E.: s. ἀμφί (amphi); vgl. idg. *labʰ-, V., fassen, greifen, ergreifen, Pokorny 652

ἀμφιλαχαίνειν (amphilachaínein), gr., V.: nhd. umhacken; E.: s. ἀμφί (amphi), λαχαίνειν (lachaínein)

ἀμφιλέγειν (amphilégein), gr., V.: nhd. in Wortwechsel sein (V.), streiten; E.: s. ἀμφί (amphi), λέγειν (légein) (1)

ἀμφίλεκτος (amphílektos), gr., Adj.: nhd. bestritten, streitig, bedenklich; E.: s. ἀμφιλέγειν (amphilégein)

ἀμφιλογεῖσθαι (amphilogeisthai), gr., V.: nhd. streiten, hadern; E.: s. ἀμφίλογος (amphílogos)

ἀμφιλογία (amphilogía), gr., F.: nhd. Streit; E.: s. ἀμφίλογος (amphílogos)

ἀμφίλογος (amphílogos), gr., Adj.: nhd. bestritten, streitig, zweifelhaft; E.: s. ἀμφιλέγειν (amphilégein)

ἀμφιλύκη (amphilýkē), gr., F.: nhd. Zwielicht, Morgendämmerung; E.: s. ἀμφί (amphi), λύχνος (lýchnos)

ἀμφίμακρος (amphímakros), gr., Adj.: nhd. vorn und hinten lang seiend; E.: s. ἀμφί (amphí), μακρός (makrós); W.: s. lat. amphimacrus, M., ein Versfuß

ἀμφιμήκης (amphimḗkēs), gr., Adj.: nhd. zweierlei Arten von Versmaß enthaltend; E.: s. ἀμφί (amphí), μῆκος (mēkos)

ἀμφιμυκᾶσθαι (amphimykasthai), gr., V.: nhd. herummuhen; E.: s. ἀμφί (amphí), μυκᾶσθαι (mykasthai)

ἀμφινεικής (amphineikḗs), gr., Adj.: nhd. umstritten, umworben; E.: s. ἀμφί (amphi), νεῖκος (neikos)

ἀμφινείκητος (amphineíkētos), gr., Adj.: nhd. umstritten, umworben; E.: s. ἀμφί (amphi), νεῖκος (neikos)

ἀμφινοεῖν (amphinoein), gr., V.: nhd. in Zweifel sein (V.), ungewiss sein (V.); E.: s. ἀμφί (amphi), νοεῖν (noein)

ἀμφιπεριστρωφᾶν (amphiperistrōphan), gr., V.: nhd. hierhin und dorthin lenken; E.: s. ἀμφί (amphi), περί (perí), στρωφᾶν (strōphan), στρέφειν (stréphein)

ἀμφιπεριτρομεῖν (amphiperitromein), gr., V.: nhd. am ganzen Körper zittern; E.: s. ἀμφί (amphi), περί (perí), τρομεῖν (tromein)

ἀμφιπίπτειν (amphipíptein), gr., V.: nhd. sich werfen über; E.: s. ἀμφί (amphi), πίπτειν (píptein)

ἀμφίπλεκτος (amphíplektos), gr., Adj.: nhd. auf beiden Seiten umschlungen; E.: s. ἀμφί (amphi), πλέκειν (plékein)

ἀμφίον (amphíon), gr., N.: nhd. Gewand; E.: s. ἀμφί (amphí); L.: Frisk 1, 98

ἀμφίπληκτος (amphíplēktos), gr., Adj.: nhd. auf beiden Seiten anschlagend, sich rings brechend; E.: s. ἀμφί (amphi), πλήσσειν (plḗssein)

ἀμφιπλήξ (amphiplḗx), gr., Adj.: nhd. von beiden Seiten treffend; E.: s. ἀμφί (amphi), πλήσσειν (plḗssein)

ἀμφιπολεῖν (amphipolein), gr., V.: nhd. sich um jemanden aufhalten, umgeben (V.), bewachen; E.: s. ἀμφί (amphi), πολεῖν (polein); L.: Frisk 1, 99

ἀμφιπολεῖον (amphipoleion), gr., N.: nhd. Wohnung eines Dieners; E.: s. ἀμφί (amphi), πολεῖν (polein); L.: Frisk 1, 99

ἀμφιπολεύειν (amphipoleúein), gr., V.: nhd. besorgen, warten, bebauen; E.: s. ἀμφί (amphi), πολεύειν (poleúein); L.: Frisk 1, 99

ἀμφίπολος (amphípolos), gr., F., M.: nhd. Dienerin, Diener; E.: s. ἀμφί (amphi); s. idg. *kᵘ̯el- (1), *kᵘ̯elə-, *kᵘ̯elh-, V., drehen, sich drehen, sich bewegen, wohnen, Pokorny 639; vgl. idg. *kel- (1), *kelə-, *kelH-, V., Adj., ragen, hoch, Pokorny 544; W.: lat. anculus, M., Diener, Knecht; L.: Frisk 1, 99

ἀμφιρρεπής (amphirrepḗs), gr., Adj.: nhd. sich auf beide Seiten neigend; E.: s. ἀμφί (amphi), ῥοπή (rhopḗ)

ἀμφίς (amphís), gr., Adv.: nhd. auf beiden Seiten, beiderseits, um, ringsum; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἀμφί (amphi)

ἀμφίσβαινα (amphísbaina), gr., F.: nhd. eine Schlangenart die vorwärts und rückwärts kriechen kann; E.: s. ἀμφίς (amphís), βαίνειν (baínein); W.: lat. amphisbaena, F., eine Schlangenart die vorwärts und rückwärts kriechen kann

ἀμφισβατεῖν (amphisbatein), gr., V.: Vw.: s. ἀμφισβητεῖν (amphisbētein)

ἀμφισβητεῖν (amphisbētein), ἀμφισβατεῖν (amphisbatein), gr., V.: nhd. „nach beiden Seiten auseinandergehen“, streiten; Vw.: s. δι- (di), ὑπερ- (hyper); E.: s. ἀμφί (amphi); vgl. idg. *gᵘ̯ā-, *gᵘ̯āh-, *gᵘ̯eh-, *gᵘ̯em-, V., kommen, gehen, geboren werden, Pokorny 463; L.: Frisk 1, 99

ἀμφισβήτημα (amphisbḗtēma), gr., N.: nhd. Streitfrage, Streitigkeit; E.: s. ἀμφισβητεῖν (amphisbētein); L.: Frisk 1, 99

ἀμφισβήτησις (amphisbḗtēsis), gr., F.: nhd. Streit, Anspruch, Gegenbehauptung; Vw.: s. δι- (di); E.: s. ἀμφισβητεῖν (amphisbētein); L.: Frisk 1, 99

ἀμφισβητήσιμος (amphisbētḗsimos), gr., Adj.: nhd. strittig, umstritten; E.: s. ἀμφισβητεῖν (amphisbētein); L.: Frisk 1, 99

ἀμφίσβητος (amphísbētos), gr., Adj.: nhd. umstritten; E.: s. ἀμφισβητεῖν (amphisbētein)

ἀμφίστομος (amphístomos), gr., Adj.: nhd. mit doppelter Öffnung seiend, mit doppelter Mündung seiend; E.: s. ἀμφί (amphi), στόμα (stóma)

ἀμφιτεύχειν (amphiteúchein), gr., V.: nhd. verfertigen, fertigbringen, herstellen; E.: s. ἀμφί (amphi), τεύχειν (teúchein); L.: Frisk 2, 888

Ἀμφιτρίτη